ࡱ> (*#$).( r tt$www.pozytek.gov.pl4http://www.pozytek.gov.pl/l www.jsprobono.pl0http://www.jsprobono.pl/ 6www.englishteaching.home.plFhttp://www.englishteaching.home.pl/ Xhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-aXhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-aXhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-bXhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-bXhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-cXhttp://www.funduszngo.pl/demokracja/obszar-cp"www.funduszngo.pl2http://www.funduszngo.pl/T!www.ngo.pl$http://www.ngo.pl/|"(www.kalendarz.ngo.pl8http://www.kalendarz.ngo.pl/$6artur.gluzinski@laudator.plDmailto:artur.gluzinski@laudator.pl?0www.pokl.up.podlaskie.pl@http://www.pokl.up.podlaskie.pl/TKwww.ngo.pl$http://www.ngo.pl/M0www.ekonomiaspoleczna.pl@http://www.ekonomiaspoleczna.pl/|N(www.spoldzielnie.com8http://www.spoldzielnie.com/dOwww.efs.gov.pl,http://www.efs.gov.pl/|Q(www.kalendarz.ngo.pl8http://www.kalendarz.ngo.pl/dRwww.ngofund.pl,http://www.ngofund.pl/D/ 0|DTimes New Romanpp0F0DTimesNewRomannpp0F0 DTimesNewRoman,Bold0F00DTahomawRoman,Bold0F0"@DWingdingsman,Bold0F0@ . @n?" dd@ @@`` PHt^ !"#$%&'()*+,-9:PQRSTU\]^_./012345678;<=>?@ABCDIJKLMNEFGHO VWXYZ[`a  0AA@woO ʚ;eg8ʚ;g4`d`deF0hppp@ <4!d!d<@0p0<4dddd<@0p0 80___PPT10 ppdmbyrdBa finansowania podmiotw ekonomii spoBecznej22(Artur GluziDski>Zrodki na dziaBalno[ spoBecznRealizacja projektw na rzecz rozwoju lokalnego zwizana jest z cigBym poszukiwaniem zrdeB finansowania W zale|no[ci od skali dziaBania i przedmiotu projektu mo|na znalez adekwatne zrdBo finansowania Poszukiwanie pienidzy wymaga czasu Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile dziaBaD. Najwa|niejsza jest informacja&bZD Kilka faktw:w Polsce nie istnieje system wspierania finansowego inicjatyw ze sfery ekonomii spoBecznej, potencjalnych funduszy nale|y szuka w bardzo r|nych instytucjach finansujcych, dostpno[ [rodkw finansowych jest zale|na od formuBy prawnej w jakiej prowadzimy dziaBalno[ (spBdzielnia socjalna, stowarzyszenie, dziaBalno[ gospodarcza itp.)2SZ6VCo warto sprawdzi przed zBo|eniem projektuvJakie s cele grantodawcy i czy s zgodne z naszym pomysBem? Jakiego typu instytucje mog aplikowa o fundusze? Kto mo|e by beneficjentem dziaBaD w ramach projektu? Jaka jest minimalna i maksymalna wysoko[ grantu? Jaka kwota jest dostpna w ramach ogBoszonego konkursu? Jakie koszty uznawane s za kwalifikowane?<Z<> eEe Jaki wkBad wBasny jest wymagany? Jakie projekty zostaBy wsparte wcze[niej? Jakie dokumenty formalne powinni[my przygotowa? Ile jest czasu na realizacj projektu? Czy mamy zasoby konieczne do przeprowadzenia projektu?"yrdBa informacjiNajszerszym zrdBem informacji o mo|liwo[ciach finansowania projektw jest internet Poniewa| wiele r|nych podmiotw ogBasza konkursy, trudno [ledzi wszystkie witryny www Warto korzysta z portali zbierajcych informacj w jednym miejscuZ,J UD lwww.ngo.pl www.kalendarz.ngo.pl www.ngofund.pl www.ekonomiaspoleczna.pl www.spoldzielnie.com www.efs.gov.pl lmj Kc0 Qc0 Rc0 .Mc0/GNc0H\Oc0]kPDziaBalno[ odpBatna po|ytku publicznegoTo dziaBalno[ statutowa organizacji za ktr pobierana jest opBata od uczestnikw/odbiorcw Nie stanowi dziaBalno[ci gospodarczejgp*SpBdzielnie socjalne0 mo|liwo[ utworzenia kapitaBu pocztkowego przez czBonkw zaBo|ycieli ze [rodkw Funduszu Pracy ([rodki do 300% przecitnego wynagrodzenia) wsparcie kapitaBu pocztkowego spBdzielni przez nowych, przystpujcych do niej czBonkw ze [rodkw Funduszu Pracy ([rodki do 200%) 4 hq @przez okres 12 miesicy od dnia zatrudnienia w spBdzielni przysBuguje im zwrot kwoty opBaconych skBadek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe zwrotu dokonuje starosta w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spBdzielni w terminie 30 dni od jego zBo|enia : i1"ir mog uczestniczy w otwartym konkursie ofert na realizacj zadaD publicznych i wykonywa zadania wBasne samorzdwssjsJZlecanie realizacji zadaD publicznych&&(Jednostki samorzdu terytorialnego mog przekaza swoje zadanie wBasne do realizacji podmiotom es (ngo, spBdzielnie) w formie wspierania albo powierzania Wspieranie oraz powierzanie odbywa si po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofertcGProgramu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, HEKontynuacja programu, Program wieloletni, Zwikszone [rodki- rocznie 60 mln zB, Nowe zasady,HCel gBwny "Zwikszenie udziaBu organizacji pozarzdowych oraz podmiotw ko[cielnych i zwizkw wyznaniowych prowadzcych dziaBalno[ po|ytku publicznego w realizacji zadaD publicznych, w ramach ksztaBtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczo[ci polityk publicznych."%X Cele szczegBoweZwikszenie aktywno[ci i [wiadomo[ci obywateli i wsplnot lokalnych. Rozwj potencjaBu sektora organizacji pozarzdowych. Zwikszenie zaanga|owania sektora organizacji pozarzdowych na rzecz usBug spoBecznych w zakresie integracji i aktywizacji spoBecznej oraz zabezpieczenia spoBecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii spoBecznej.ZZO 0Priorytety i obszary wsparciaPriorytet I. Aktywni, [wiadomi obywatele, aktywne wsplnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarzdowe w dobrym paDstwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja spoBeczna. Zabezpieczenie spoBecznePUR Priorytet IV. Rozwj przedsibiorczo[ci spoBecznej Priorytet V. Pomoc techniczna <R- Priorytet IrKsztaBtowanie wiedzy i umiejtno[ci pozwalajcych na aktywne uczestnictwo w |yciu publicznym programy edukacyjne zwizane ze wzmacnianiem [wiadomo[ci spoBecznej i obywatelskiej. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych programy na rzecz obywatelskiego zaanga|owania w sprawy publiczne, np. poprzez udziaB w debatach publicznych, konsultacjach spoBecznych, udziaB w wyborach, wolontariat, filantropi, czBonkostwo w stowarzyszeniach.Z -" \Rozwj poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego rzecznictwo interesw osb i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwo[ci i gospodarki; inicjatywy skierowane do [rodowisk zagro|onych wykluczeniem spoBecznym oraz wykluczone spoBecznie, w zwizku z nisk [wiadomo[ci prawn i niedostatkiem aktywno[ci administracji publicznej w tym zakresie, zwikszajce dostp do tego rodzaju poradnictwa Z0o*N / Ochrona i upowszechnianie praw dziecka dziaBania na rzecz zapewnienia dziecku poszanowaniem jego godno[ci i podmiotowo[ci.@}'A  ~Ochrona praw konsumenta dziaBania promujce rozwj ruchu konsumenckiego w lokalnych [rodowiskach, dziaBania promujce sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa midzy producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzgldniajcy interes spoBeczny, poddany spoBecznej kontroli), walk z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wskich grup interesu, a tak|e nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposb niezgodny z prawem oraz interesem publicznym. @Z+;K8^  Zwikszenie dostpu do informacji publicznej edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowizkw sBu|b publicznych w kwestii dostpu do informacji publicznej (w tym tak|e upowszechniania w spoBeczeDstwie nawyku wykorzystywania publicznych usBug i tre[ci udostpnianych w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego Badu na poziomie lokalnym i regionalnym. 7%&4{ BAktywizacja kobiet w |yciu publicznym podniesienie poziomu podmiotowo[ci spoBecznej kobiet, aktywizacja kobiet do peBnienia istotnych rl spoBecznych w |yciu publicznym. Pielgnowanie to|samo[ci narodowej i kulturowej promocja rodzimej tradycji, ze szczeglnym uwzgldnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojtego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw bdcych efektem wspBpracy r|norodnych [rodowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarzdowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury."Z!R+243%8I Wspieranie dziaBaD na rzecz zrwnowa|onego rozwoju i ochrony [rodowiska m. in.poprzez tworzenie lokalnych programw ekologicznych oraz programw na rzecz ochrony zwierzt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w [rodowisku lokalnym wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.I* `-Z rEdukacja i promocja w zakresie obronno[ci i bezpieczeDstwa narodowego oraz bezpieczeDstwa publicznego ksztaBtowanie patriotycznych i proobronnych postaw spoBeczeDstwa, przygotowanie mBodzie|y do sBu|by wojskowej i sBu|by w innych formacjach obronnych, dziaBania sBu|ce upowszechnianiu tradycji i historii or|a polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczce zagadnieD z zakresu bezpieczeDstwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie dziaBaD na rzecz ratownictwa i ochrony ludno[ci (m.in. edukacja i promocja zagadnieD z zakresu bezpieczeDstwa powszechnego,:Z&= 6$& ratownictwa i ochrony ludno[ci, bezpiecznych zachowaD w obliczu klsk {ywioBowych i katastrof, bezpiecznych zachowaD grach i nad wodami, aktywizacja spoBeczno[ci lokalnych na rzecz spoBecznego wsparcia sBu|b publicznych w zakresie ratownictwa). ~ "*W Priorytet II(Rozwj potencjaBu organizacji pozarzdowych dziaBania nakierowane na wyrwnywanie szans organizacji sBabo rozwinitych infrastrukturalnie przez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. Wolontariat w organizacjach pozarzdowych w szczeglno[ci inicjatywy Bczce bezinteresowne dziaBanie z ksztaBtowaniem wizi spoBecznych opartych na zaufaniu i solidarno[ci spoBecznej.Z$Gf"// Priorytet IIIWspieranie podstawowych funkcji rodziny ksztaBtowanie postaw i warto[ci rodzinnych, propagowanie wzorcw |ycia rodzinnego, aktywizacja spoBeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracownikw migrujcych za granic, dziaBania na rzecz przystosowania lokalnego [rodowiska gospodarczego i spoBecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywno[ci zawodowej rodzicw z wychowywaniem dzieci, dziaBania na rzecz zmiany spoBecznego przyzwolenia na niewywizywanie si z obowizkw alimentacyjnych, Z($b.fk $ a tak|e na rzecz tworzenia mo|liwo[ci wyboru aktywnych form przeciwdziaBania ubstwu rodzin z dziemi zamiast biernych form ([wiadczenia). H\ ZRozwizywanie problemw dzieci i mBodzie|y w szczeglno[ci rozwijanie form wyrwnywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu i patologiom, aktywizujcych rozwj intelektualny przez zwikszenie dostpno[ci do sektora usBug spoBecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziaBanie przemocy w szkoBach i placwkach oraz [rodowiskach rwie[niczych dzieci i mBodzie|y, aktywizacja spoBeczna i kulturowa dzieci i mBodzie|y, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i mBodzie|y zagro|onych wykluczeniem spoBecznemu..Z$x# } Tworzenie rwnych szans dla dyskryminowanych oraz najsBabszych grup spoBecznych m.in. przez przeciwdziaBanie dyskryminacji i ochron praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i spoBecznie naznaczonych, w tym dziaBania na rzecz integracji osb bezdomnych ze spoBeczeDstwem i ich powrotu do gBwnego nurtu |ycia spoBecznego, wspieranie autorskich pomysBw na rzecz likwidowania przyczyn zr|nicowaD spoBecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziaBanie wykluczeniu cyfrowemu.zZR3&[kI DPorozumienia na rzecz integracji wsplnot i spoBeczno[ci lokalnych ze szczeglnym uwzgldnieniem partnerskich relacji midzy r|nymi grupami spoBecznymi w tym zr|nicowanymi ze wzgldu na narodowo[, pochodzenie etniczne, jzyk, kultur, wyznanie. PrzeciwdziaBanie zjawiskom patologii spoBecznej, stanowicym zagro|enie dla bezpieczeDstwa publicznego metody przeciwdziaBania zjawiskom patologii spoBecznej, wykorzystujce spoBeczn wspBodpowiedzialno[ za stan bezpieczeDstwa publicznego, dziaBania przeciw przemocy wobec dzieci i w rodzinie\#Z5 < 8E G tAktywizacja ludzi starych, integracja midzypokoleniowa w szczeglno[ci rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniajcych ich podmiotowo[ spoBeczn w [rodowisku lokalnym, rozwj solidarno[ci midzypokoleniowej, dziaBania integrujce seniorw i mBodych, wykorzystujce r|ne potencjaBy tych dwch grup spoBecznych. Promocja zdrowia rozwj inicjatyw sBu|cych promocji zdrowego stylu |ycia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej,Z(8$#"15. Integracja i aktywizacja osb niepeBnosprawnych dziaBania ograniczajce wykluczanie spoBeczne osb niepeBnosprawnych, ze wzgldu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu spoBecznym oraz trudn sytuacj ekonomiczn. DziaBania na rzecz [rodowisk kombatanckich i osb represjonowanych wBczenie przedstawicieli grup do inicjatyw zwizanych z pielgnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej wizi midzypokoleniowej,Z08H /, L .Integracja repatriantw w [rodowiskach lokalnych inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i spoBecznej repatriantw i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia spoBecznego i ekonomicznego do integracji repatriantw. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemcw dziaBania wspierajce skuteczn integracj cudzoziemcw na polskim rynku pracy i w spoBeczeDstwie, przeciwdziaBanie zjawiskom wykorzystywania cudzoziemcw, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji spoBecznych i prawnych.Z/ 0H DziaBania na rzecz zachowania przez Poloni wizi kulturowej z Polsk wspieranie dziaBaD majcych na celu nauczanie jzyka polskiego, poznawanie polskiej kultury,organizowanie akcji letnich dla dzieci i mBodzie|y; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji sta|y i wolontariatu dla polskiej mBodzie|y, prezentacja wkBadu Polakw w rozwj kulturalny i gospodarczy paDstwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dostpu do informacji na temat Polski i Polakw w[rd obcokrajowcw w skupiskach Polonii.Z*h-,( Wypoczynek dzieci i mBodzie|y, krajoznawstwo i turystyka spoBeczna promocja krajoznawstwa przez turystyk w[rd dzieci i mBodzie|y, w szczeglno[ci w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw zwizanych z projektami turystycznymi majcymi na celu podniesienie atrakcyjno[ci turystycznej i kulturowej obszarw oraz wpByw na rozwj lokalnyfC'$D%$C @Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej przedsiwzicia majce na celu przygotowanie do niesienia oraz organizacj pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotknitychklskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.!3 5m,' Priorytet IVWolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpBatnej aktywno[ci spoBeczno-zawodowej pracownikw realizowane w oparciu o koncepcj spoBecznej odpowiedzialno[ci biznesu we wspBpracy z organizacjami pozarzdowymi w szczeglno[ci inicjatywy Bczce bezinteresowne dziaBanie z ksztaBtowaniem wizi spoBecznych opartych na zaufaniu i solidarno[ci spoBecznej.|;C/// Przedsibiorczo[ spoBeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trjsektorowego szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju r|nych form przedsibiorczo[ci spoBecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarzdowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsibiorczo[ci spoBecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, A?:@/4 promowanie i upowszechnianie idei spoBecznego zaanga|owania przedsibiorcw oraz wspBpracy organizacji pozarzdowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia wBasnych miejsc pracy spBdzielczo[ socjalna HC* kb:wysoko[ wnioskowanej dotacji ((nod 5 tys. zB. do 300 tys. zB Mo|liwe projekty dwuletnielcWkBad wBasnydla projektw o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zB do 150 tys. zB co najmniej 10% warto[ci projektu (w tym dla projektw o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zB do 25 tys. zB wkBad wBasny finansowy lub niefinansowy, za[ dla projektw o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zB do 150 tys. zB wkBad wBasny jedynie finansowy); dla projektw o wnioskowanej dotacji od powy|ej 150 tys. zB do 300 tys. zB co najmniej 20% warto[ci projektu (wkBad wBasny jedynie finansowy).PPC!O!# mdKoszty kwalifikowalne Ze [rodkw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pokrywane bd jedynie niezbdne koszty zwizane BEZPOZREDNIO z realizacj zadania $d!ne Koszty osobowe administracji i obsBugi projektu - do wysoko[ci 10% warto[ci dotacji, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadaD administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, ksigowo[ jednak|e w cz[ci odpowiadajcej zaanga|owaniu danej osoby w realizacj projektu, jak rwnie| osb zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu. N\?of Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerw, ekspertw, specjalistw realizujcych zadania jedynie w cz[ci odpowiadajcej zaanga|owaniu danej osoby w realizacj projektu, jak rwnie| osb zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu);pg Koszty zwizane z uczestnictwem bezpo[rednich adresatw projektu (w tym np. materiaBy szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbdnego sprztu, odzie|, |ywno[, przejazd beneficjentw, nagrody dla beneficjentw w konkursach itp. ) Aqh Koszty funkcjonowania organizacji zwizane z realizacj projektu w stosownej cz[ci, przypadajcej na dany projekt (w tym np. opBaty za telefon/faks, opBaty pocztowe, czynsz, CO) do wysoko[ci 10% warto[ci dotacji;BCsri Koszty wyposa|enia zwizane z realizacj zadania koszt zakupu lub wypo|yczenia skBadnika majtku, ktrego warto[ pocztkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zB i jednocze[nie Bczny koszt skBadnikw majtku nie wikszy ni| 5% warto[ci dotacji. Oznacza to, |e organizacja mo|e zakupi kilka skBadnikw majtku, ktrych cena nie przekracza 3500,00 zB za poszczeglny skBadnik majtku, ale jednocze[nie ich Bczna warto[ nie mo|e przekroczy 5% warto[ci dotacji.PP1o?sj Koszty adaptacji pomieszczeD dla celw realizacji zadania do wysoko[ci 5% warto[ci dotacji, nie wicej jednak ni| 5.000,00 zB.; Wyjazdy sBu|bowe osb zaanga|owanych w realizacj projektu - do nale|no[ci z tytuBu podr|y sBu|bowej T: %;-tk Wydatki zwizane z dziaBaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogBoszenia prasowe itp.) - do wysoko[ci 5% dotacji, nie wicej jednak ni| 5.000,00 zB, chyba |e projekt realizuje dziaBanie FIO o charakterze promocyjnym.B5: iulKoszty niekwalifikowalnezakup nieruchomo[ci, zakup [rodkw trwaBych rezerwy na pokrycie przyszBych strat lub zobowizaD, odsetki z tytuBu niezapBaconych w terminie zobowizaD, wydatki ju| finansowane z innych zrdeB ni| okre[lone przez Wnioskodawc, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osb zajmujcych si realizacj zadania.SPS!"Wicej informacjiwww.pozytek.gov.pl c0"BProgram Operacyjny KapitaB Ludzki` Priorytet VII Promocja integracji spoBecznej /1vtDziaBanie 7.1 - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji - systemowe@PoddziaBanie 7.1.1 - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez o[rodki pomocy spoBecznej PoddziaBanie 7.1.2 - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PoddziaBanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoBecznej !Z!6 V ] HwuDziaBanie 7.2 PrzeciwdziaBanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoBecznej - konkursowe$PoddziaBanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i spoBeczna osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym PoddziaBanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii spoBecznej $ S 'xv27.2.1- mo|liwe dziaBania wsparcie dla tworzenia i dziaBalno[ci podmiotw integracji spoBecznej: centrw integracji spoBecznej, klubw integracji spoBecznej, podmiotw dziaBajcych na rzecz aktywizacji spoBeczno - zawodowej kursy i szkolenia umo|liwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym; ]]yw vsta|e i zatrudnienie subsydiowane osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym w organizacjach pozarzdowych oraz spBdzielniach socjalnych poBczone z zajciami reintegracji zawodowej i spoBecznej poradnictwo psychologiczne, psychospoBeczne, zawodowe i inne, prowadzce do integracji spoBecznej i zawodowej, skierowane do osb zagro|onych wykluczeniem i ich otoczenia rozwijanie umiejtno[ci i kompetencji spoBecznych, niezbdnych na rynku pracy ZzxGrupy doceloweosoby dBugotrwale bezrobotne; osoby niepeBnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi; osoby powracajce na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyDskich; osoby po pidziesitym roku |ycia (50+); mBodzie| w wieku 15 25 lat zagro|ona wykluczeniem spoBecznym (z wyjtkiem osb objtych wsparciem na szczeblu oglnopolskim w ramach projektw systemowych realizowanych przez OHP); osoby bezdomne, uchodzcy, czBonkowie mniejszo[ci etnicznych i narodowych, osoby uzale|nione od alkoholu. Z{ydPoddziaBanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii spoBecznej 'wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii spoBecznej [wiadczcych nastpujce usBugi: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umo|liwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtno[ci potrzebnych do zaBo|enia i prowadzenia dziaBalno[ci w sektorze ekonomii spoBecznej; usBugi prawne, finansowe, marketingowe; rozwj partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii spoBecznej; promocja ekonomii spoBecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii spoBecznej. Z|zDziaBanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji projekty przyczyniajce si do integracji spoBecznej mieszkaDcw obszarw wiejskich oraz rozwoju usBug spoBecznych na tych obszarach (z wyBczeniem instrumentw objtych zasadami pomocy publicznej)}{ Jwsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym majcych na celu przeciwdziaBanie wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw obszarw wiejskich rozwj dialogu, partnerstwa publiczno spoBecznego i wspBpracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym ~|Grupy docelowemieszkaDcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkaDcw; spoBeczno[ci lokalne aktywnie dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw tych obszarw; podmioty dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw tych obszarw WZW} 4 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich DziaBanie 6.1 - Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno[ci zawodowej w regionie PoddziaBanie 6.1.1 - Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy R&PoddziaBanie 6.1.1 `identyfikacja potrzeb osb pozostajcych bez zatrudnienia organizacja szkoleD i warsztatw z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych realizacja programw aktywizacji zawodowej obejmujcych formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie, sta|e, praktyki, po[rednictwo pracy opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, szkoleniach i sta|ach oraz innych usBugach szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy dziaBajcych na terenie regionu YYGrupy docelowe Osoby pozostajce bez zatrudnienia w szczeglno[ci: kobiety, osoby do 25 roku |ycia, osoby po 45 roku |ycia, osoby zamieszkujce na terenach wiejskich, osoby pozostajce bez zatrudnienia przez okres powy|ej 12 mc., osoby niepeBnosprawne, osoby zamieszkujce na obszarach wiejskich odchodzce z rolnictwa instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty dziaBajce na rzecz rozwoju zasobw ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-spoBecznego na poziomie regionalnym i lokalnym Z~DziaBanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsibiorczo[ci i samozatrudnienia ;<promocja przedsibiorczo[ci i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsibiorczo[ci q wsparcie dla osb zamierzajcych rozpocz dziaBalno[ gospodarcz (w tym na zaBo|enie spBdzielni lub spBdzielni socjalnej) poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia; przyznanie [rodkw finansowych na rozwj przedsibiorczo[ci do wysoko[ci stanowicej rwnowarto[ 40 tys. zB (lub 20 tys. na osob w przypadku spBdzielni lub spBdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesicy od dnia zarejestrowania dziaBalno[ci gospodarczejZGrupy docelowe*osoby fizyczne zamierzajce rozpocz dziaBalno[ gospodarcz, w tym kobiety, osoby do 25 roku |ycia, osoby po 45 roku |ycia, odchodzce z rolnictwa, niepeBnosprawne za wyjtkiem osb, ktre posiadaBy dziaBalno[ gospodarcz w okresie 1 roku przed zBo|eniem wniosku o wsparcie DziaBanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno[ci zawodowej na obszarach wiejskich4projekty przyczyniajce si do aktywizacji zawodowej mieszkaDcw obszarw wiejskich, poprawy zdolno[ci do zatrudnienia oraz rozwoju usBug aktywizacyjnych wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych rozwj dialogu, partnerstwa spoBecznego i wspBpracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich pobudzenie aktywno[ci [rodowisk lokalnych i ich zaanga|owanie w dziaBalno[ zapobiegajce marginalizacji obszarw wiejskich Grupy docelowe|MieszkaDcy gmin wiejskich, miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkaDcw; spoBeczno[ci lokalne aktywnie dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkaDcw obszarw wiejskich; podmioty dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkaDcw tych obszarw ?Z?"Wicej informacjiwww.pokl.up.podlaskie.pl ?c0FC Akademia SNS Pilota|owy program pt. Akademie S.N.S. zakBada remont i modernizacj [wietlic [rodowiskowych bdcych pod opiek instytucji pozarzdowych, ktrych celem jest wsparcie i pomoc skierowana do dzieci i mBodzie|y. GD &Kryteria doboru [wietlic [rodowiskowych: Zwietlica musi by prowadzona przez Organizacj Pozarzdow, WBa[cicielem budynku lub pomieszczeD wykorzystywanych jako [wietlica [rodowiskowa jest organizacja pozarzdowa prowadzca t dziaBalno[, lub wBa[ciciel budynku wyrazi pisemn zgod na remont oraz przeka|e pisemn zgod na 3-letni okres u|ytkowania [wietlicy bez mo|liwo[ci wypowiedzenia umowy najmu. Z)jHE W [wietlicy przebywa do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Stan techniczny [wietlicy jest zBy lub bardzo zBy oraz wszystkie pomieszczenia [wietlicy (bez wyjtku) nadaj si do generalnego remontu. Stan wyposa|enia [wietlicy jest zBy lub bardzo zBy i nie nadaje si do u|ytkowania. Zwietlica na staBe zatrudnia osob lub osoby opiekujce si dziemi oraz [wietlic. Zwietlica wspBpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarzdowymi. & ZZIF$Wicej informacji:1Fundacja J&S Pro Bono Poloniae www.jsprobono.pl 20, c0/JGProgram ENGLISH TEACHING "!Celem Programu jest wspieranie dziaBaD na rzecz poprawy poziomu nauczania jzyka angielskiego i jego promocja w[rd dzieci i mBodzie|y z maBych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli jzyka angielskiego spoza du|ych aglomeracji miejskich. KH SMALL GRANTS to konkurs grantowy, w ramach ktrego szkoBy, organizacje pozarzdowe oraz instytucje o[wiatowe ubiegaj si o dotacje na realizacj projektw zwizanych z nauczaniem jzyka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. W[rd nagrodzonych dotychczas projektw s m.in.: kluby miBo[nikw kultury anglosaskiej, dyskusyjne kluby filmowe, koBa teatralne. W maBych szkoBach tworzone s biblioteki z literatur i pras anglojzyczn oraz organizowane s konkursy i festiwale. Z Celem konkursu jest wyrwnywanie szans edukacyjnych dzieci i mBodzie|y oraz zwikszanie zainteresowania uczeniem si i nauczaniem jzyka angielskiego we wsiach i maBych miastach w Polsce. Nowy nabr od 12 stycznia 2009. PO dotacj (maks. 12.000 zB) mog ubiega si niekomercyjne instytucje o[wiatowe (szkoBy, biblioteki, [wietlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowo[ci do 20 tys. mieszkaDcw. W 2009 roku planowane jest udzielenie Bcznie okoBo 50 dotacji o [redniej wysoko[ci 10.000 zB. , Dotacja mo|e by przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowo[ciach do 20 tys. mieszkaDcw, ktre: maj innowacyjny charakter i s nastawione na umo|liwienie aktywnego kontaktu dzieci i mBodzie|y z |ywym jzykiem - poza regularnymi zajciami szkolnymi, umo|liwiaj nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. aktywnych metod nauczania , i wykorzystywanie w nauczaniu jzyka obcego programw komputerowych i Internetu, zapewniaj dzieciom i mBodzie|y w danej gminie/powiecie skuteczne nauczanie jzyka angielskiego poprzez m.in.: wBczanie w projekty rodzicw i spoBeczno[ci lokalnych, innowacje organizacyjne, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych. Z RPreferowane bd nastpujce typy projektw: - zakBadajce wspBprac z innymi szkoBami i nauczycielami w gminie lub w Polsce (jak rwnie| za granic), ze studentami, wolontariuszami, - zakBadajce wspBprac z innymi partnerami lokalnymi oraz organizujce wydarzenia nie tylko dla szkB, a tak|e dla [rodowiska lokalnego, - wykorzystujce nowoczesne i r|norodne metody nauczania jzyka angielskiego do realizacji projektu. Z Terminy nadsyBania projektw do wyboru (jedna szkoBa/organizacja nie mo|ne skBada wniosku w dwch terminach. O przyjciu wniosku decyduje data na stemplu pocztowym: - 31.01.2009 dla projektw realizowanych w okresie 01.04.2009 31.12.2009 - 15.07.2009 dla projektw realizowanych w okresie 01.09.2009 31.12.2009 S to ramy czasowe, dziaBania nie musz trwa przez wszystkie miesice. ZRO"Wicej informacjiwww.englishteaching.home.pl c0SPJFundusz dla Organizacji PozarzdowychFOP to trzy komponenty: 1. Demokracja i spoBeczeDstwo obywatelskie- Operator: Fundacja "Fundusz WspBpracy" 2. Ochrona [rodowiska i zrwnowa|ony rozwj- Operator: ECORYS Polska 3. Rwne szanse i integracja spoBeczna- Operator: ECORYS Polska ~' ( # TQObszary tematyczne 6Komponent I obejmuje nastpujce obszary tematyczne: A. Poszanowanie zasad demokracji B. Podniesienie stanu wiedzy na temat spoBeczeDstwa obywatelskiego i procesw demokratycznych C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolno[ci organizacji pozarzdowych i rozwj sektora pozarzdowego *Z5 c05Uc0Vc0UR"Wicej informacjiwww.funduszngo.pl c0.Gdzie szuka informacji www.ngo.pl www.kalendarz.ngo.pl !c0 "c0 dartur.gluzinski@laudator.pl Dzikuj za uwagJ :/$c0 0` ` ̙33` 333MMM` ff3333f` f` f` 3>?" dd@,|?" dd@  " @ ` n?" dd@  @@``PR  @ ` ` p>> R(  6T P V PKliknij, aby edytowa styl wzorca tytuBu) ) 0dT T Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Pity poziom*  a 0T `` T X* 0= ` T Z* 0 ` S Z*H 0޽h ? ̙33 Projekt domy[lny0 00( x c $L> L x c $L `  L H 0޽h ? 33___PPT10i.p+D=' L= @B + 0 @T0( Tx T c $lLP L x T c $0L L H T 0޽h ? ̙33 0 PX0( Xx X c $LP L x X c $L L H X 0޽h ? ̙33 0 pd0( dx d c $LP L x d c $L L H d 0޽h ? ̙33 0 h0( hx h c $,LP L x h c $L L H h 0޽h ? ̙33 0 l0( lx l c $LP L x l c $L L H l 0޽h ? ̙33 0 p0( px p c $LP L x p c $HL L H p 0޽h ? ̙33 0 0$( 0r 0 S L LP L r 0 S $ L L H 0 0޽h ? ̙33 0 <( ~ s *LP L ~ s *L L H 0޽h ? 33___PPT10i.r "+D=' L= @B + 0 <( ~ s *LP L ~ s *L L H 0޽h ? 33___PPT10i.rs+D=' L= @B + 0 <( ~ s *d P  ~ s *<  H 0޽h ? 33___PPT10i.s@i +D=' L= @B + 0 <( ~ s *|P  ~ s *P H 0޽h ? 33___PPT10i.B+D=' L= @B + 0  $(  r S P  r S L  H 0޽h ? ̙33 0 0$( r S $$P  r S $ H 0޽h ? ̙33 0 @$( r S \.P  r S 4/ H 0޽h ? ̙33 0 $( r S <P  r S < H 0޽h ? ̙33 0 P$( r S DP  r S E H 0޽h ? ̙33 0 ` $(  r S LJP  r S $K H 0޽h ? ̙33 0 p$$( $r $ S H[P  r $ S \ H $ 0޽h ? ̙33 0 ($( (r ( S iP  r ( S |j H ( 0޽h ? ̙33 0 ,$( ,r , S lsP  r , S Dt H , 0޽h ? ̙33 0 0$( 0r 0 S P  r 0 S Ѐ H 0 0޽h ? ̙33 0 4$( 4r 4 S oP  r 4 S  H 4 0޽h ? ̙33 0 8$( 8r 8 S P  r 8 S  H 8 0޽h ? ̙33 0 <$( <r < S P  r < S ` H < 0޽h ? ̙33 0 @$( @r @ S HP  r @ S  H @ 0޽h ? ̙33 0 D$( Dr D S P  r D S  H D 0޽h ? ̙33 0 H$( Hr H S P  r H S  H H 0޽h ? ̙33 0 L$( Lr L S P  r L S h H L 0޽h ? ̙33 0 P$( Pr P S P  r P S | H P 0޽h ? ̙33 0 0T$( Tr T S 0P  r T S  H T 0޽h ? ̙33 0 @X$( Xr X S D *P * r X S * * H X 0޽h ? ̙33 0 P\$( \r \ S *P * r \ S * * H \ 0޽h ? ̙33 0 ``$( `r ` S )*P * r ` S ** * H ` 0޽h ? ̙33 0 pd$( dr d S 9*P * r d S l:* * H d 0޽h ? ̙33 0 h$( hr h S G*P * r h S XH* * H h 0޽h ? ̙33 0 l$( lr l S @W*P * r l S X* * H l 0޽h ? ̙33 0 p$( pr p S ,f*P * r p S f* * H p 0޽h ? ̙33 0 t$( tr t S l*P * r t S m* * H t 0޽h ? ̙33 0 x$( xr x S |*P * r x S h}* * H x 0޽h ? ̙33 0 |$( |r | S <*P * r | S * * H | 0޽h ? ̙33R 0 R( ~ s *d*P *  s *Ș* * "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6qB< 0 <( ~ s **P * ~ s *d* * H 0޽h ? 3380___PPT10.6)< 0 <( ~ s **P * ~ s ** * H 0޽h ? 3380___PPT10.6mVR 0 R( ~ s *p*P *  s ** * "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6 4R 0 R( ~ s * *P *  s *(J * "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6@< 0 0<( ~ s **P * ~ s ** * H 0޽h ? 3380___PPT10.60jR 0 @R( ~ s **P *  s ** * "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6ВR 0 PR( ~ s *D*P *  s ** * "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6BR 0 `R( ~ s *,P ,  s *|* , "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6}R 0 pR( ~ s *JP ,  s *, J "p`PpH 0޽h ? 3380___PPT10.6=O< 0 <( ~ s *,P , ~ s *, , H 0޽h ? 3380___PPT10.60- 0 $( r S (,,P , r S -, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S /,P , r S t0, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S (8,P , r S 9, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S @G,P , r S H, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S (N,P , r S O, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S ],P , r S ^, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S l,P , r S `m, , H 0޽h ? ̙33 0 $( r S -@%BDm# 1Oh+'0@+ `h  $08TMoliwoci finansowania inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia nauczycielskieKacperOEM12Microsoft PowerPoint@ $@oV@yz; G*g &" WMFC2 lx EMF @F(GDICx!b $$==% % V0xx x % % $$AA" FGDICF(GDIC l.vFGDICF(GDIC6ljvFGDICF(GDIC $@FGDICRp@Times New Romandee8ee8e7T00$ee8eeeՉ0$0(eee0@$Deedv%  TT&1AA0LPy % ( Rp@Times New RomandeeeeՉ04|Hl!|H=|q PlPleee0@0(e Deedve^ZwS% D!Edv%  TT&1AA0LPr % ( Rp@Times New Romande!|H=|q PlPle4|Hl!|H=|q PlPle Deedve^ZwS0(\e D!Edve^ZwU% D!Edv%  TT&"1AA0LP1 % ( Rp@Times New Romande!|H=|q PlPle Dee4|Hl!|H=|q PlPl\e D!Edve^ZwU0(e D!Edve^ZwW% D!Edv%  TT#&'1AA#0LPd0 % ( Rp@Times New Romande!|H=|q PlPl\e D!E4|Hl!|H=|q PlPle D!Edve^ZwW0(e D!Edve^ZwY% D!Edv%  TT(&*1AA(0LPB# % ( Rp@Times New Romande!|H=|q PlPle D!E4|Hl!|H=|q PlPle D!Edve^ZwY0(?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"'Root EntrydO)Current UserSummaryInformation(p+PowerPoint Document(]DocumentSummaryInformation8Root EntrydO) )+@Current User&SummaryInformation(p+PowerPoint Document(]   '_9<pcpc