ࡱ> 9 bjbj}ulDDDX1118&2Dj2Xmhj3j34333|?|?|?kkkkkkk$o &qp lMD|?<\?||?|? lA33 XmAAA|?B3D3kA|?kAfAIfhDQj3^3 9YX+1@h,Qjnm0mhq@qQjAXX Centrum integracji spoBecznej Wstp Centrum integracji spoBecznej jest jednostk organizacyjn tworzon przez prezydenta miasta, burmistrza lub wjta lub organizacj pozarzdow, realizujc reintegracj zawodow i spoBeczn. Centrum utworzone przez wjta, burmistrza, prezydenta miasta dziaBa w formie gospodarstwa pomocniczego. Centrum utworzone przez organizacj pozarzdow dziaBa w formie jednostki wyodrbnionej organizacyjnie i finansowo. Centrum w ramach integracji zawodowej mo|e prowadzi dziaBalno[ wytwrcz, handlow lub usBugow, ktra nie stanowi dziaBalno[ci gospodarczej w rozumieniu przepisw o dziaBalno[ci gospodarczej. Czas dziennego pobytu uczestnika nie mo|e by krtszy ni| 6 godzin, a okres uczestnictwa w zajciach mo|e trwa do 11 miesicy. Uczestnikom zaj przysBuguje w trakcie pobytu nieodpBatnie jeden posiBek dziennie. Uczestnik zaj w Centrum otrzymuje [wiadczenie integracyjne wynoszce: w okresie prbnym, ktry trwa 1 miesic, 50% zasiBku dla bezrobotnych,. po zakoDczeniu okresu prbnego 100 % zasiBku dla bezrobotnych. Tworzenie centrum integracji spoBecznej Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworzca skBada do marszaBka wojewdztwa, w terminie 30 kwietnia i 30 wrze[nia danego roku. MarszaBek prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, ktrym nadaB status Centrum. Status Centrum nadaje si na okres 3 lat. Finansowanie utworzenia Centrum Utworzenie Centrum (pierwsze wyposa|enie obejmujce przystosowanie pomieszczeD do potrzeb centrum, zakup wyposa|enia oraz surowcw, materiaBw i narzdzi niezbdnych do rozpoczcia dziaBalno[ci) przez samorzd jest finansowane z: bud|etu instytucji tworzcej, dotacji pochodzcej z dochodw wBasnych samorzdu wojewdztwa przeznaczonych na realizacj wojewdzkiego programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, Finansowanie dziaBalno[ci Centrum DziaBalno[ Centrum jest finansowana z: dotacji pochodzcej z dochodw wBasnych gminy przeznaczonych na realizacj programu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, ustalonej jako iloczyn kwoty okre[lonej uchwaB rady gminy oraz liczby uczestnikw zaj reintegracji zawodowej i spoBecznej i liczby pracownikw Centrum, dochodw uzyskiwanych z dziaBalno[ci, o ktrej mowa we wstpie, [rodkw Unii Europejskiej, zasobw instytucji tworzcej Centrum, innych dochodw wBasnych gminy. Koszty [wiadczeD integracyjnych, bez wzgldu na to kto jest instytucj tworzc, s refundowane przez starost ze [rodkw Funduszu Pracy na wniosek kierownika Centrum. Ponadto Centrum mo|e otrzyma dofinansowanie ze [rodkw Funduszu Pracy i PaDstwowego Funduszu Rehabilitacji Osb NiepeBnosprawnych na realizacj programw specjalnych zmierzajcych do reintegracji zawodowej i spoBecznej. 5. Skierowanie do pracy Po zakoDczeniu uczestnictwa w zajciach Centrum: powiatowy urzd pracy mo|e skierowa uczestnika do pracy: u pracodawcy na podstawie umowy zawartej ze starost, w ktrej pracodawca zobowizuje si do zatrudnienia skierowanego uczestnika, przez okres nie krtszy ni| 18 miesicy, a starosta do refundowania pracodawcy cz[ci wypBaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesicy, w wysoko[ci nieprzekraczajcej: 80% zasiBku dla bezrobotnych wraz ze skBadk na ubezpieczenie spoBeczne, w pierwszych 3 miesicach, 60% zasiBku dla bezrobotnych wraz ze skBadk na ubezpieczenie spoBeczne, w 3 kolejnych miesicach, 40% zasiBku dla bezrobotnych wraz ze skBadk na ubezpieczenie spoBeczne, w nastpnych 6 miesicach, w Centrum, ktre na okre[lonych wy|ej zasadach mo|e otrzyma refundacj cz[ci wynagrodzenia, uczestnicy mog podj wspln dziaBalno[ gospodarcz w formie spBdzielni socjalnej, ktra na podstawie umowy zawartej ze starost mo|e otrzymywa przez okres 12 miesicy od dnia zatrudnienia uczestnika Centrum, finansowanie ze [rodkw Funduszu Pracy: cz[ci wynagrodzenia odpowiadajcego skBadce nale|nej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, cz[ci kosztw osobowych pracodawcy odpowiadajce skBadce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego. Klub Integracji SpoBecznej PODSTAWOWE CELE i ZAKRES ZWIADCZONYCH USAUG PRZEZ KLUB INTEGRACJI SPOAECZNEJ 1. Podstawowym celem prowadzenia KIS jest [wiadczenie takich usBug, ktre wpisuj si w pojcie reintegracji spoBecznej i zawodowej osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym. UsBugi te powinny by zrealizowane poprzez kompleksowe dziaBania zmierzajce do zapewnienia osobom zagro|onym wykluczeniem spoBecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeDstwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. 2. Zwiadczenie usBug przez Klub Integracji SpoBecznej powinno zmierza do u[wiadomienia jego uczestnikom potrzeb: a) wzajemnego wspierania si w pokonywaniu barier i trudno[ci |ycia codziennego, z ktrymi maj oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu ( np. problemy z prac, problemy z nadu|ywaniem alkoholu, itp.), b) samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i do[wiadczeD, c) cigBej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i spoBecznej, bdcej kluczem do podnoszenia wBasnej warto[ci na wspBczesnym, otwartym rynku pracy, d) konieczno[ci osigania samodzielno[ci ekonomicznej oraz umiejtno[ci gospodarowania wBasnymi dochodami. 3. W Klubie Integracji SpoBecznej proces reintegracji przebiega w kilku wymiarach: a) wymiar spoBeczno-interpersonalny: rozumiany przykBadowo jako odbudowanie zniszczonych wizi oraz powrt do norm powszechnie sankcjonowanych i uznawanych w spoBeczeDstwie, b) wymiar kulturowy: rozumiany jako powrt do norm spoBecznie sankcjonowanych, uznawanych w spoBeczeDstwie, jest to korzystne z punktu widzenia indywidualnej osoby, rodziny, czy grupy wsplnotowej, c) wymiar duchowo-moralny, psychologiczny: rozumiany jako odbudowywanie i d|enie do stosowania trwaBego systemu warto[ci, zasad i reguB w codziennym |yciu, rozwijanie osobistych aspiracji i wyznaczanie sobie celw |yciowych, d) wymiar zawodowy: rozumiany jako przywracanie lub nabywanie oraz poszukiwanie wy|szych kwalifikacji zawodowych, aspirowanie do podnoszenia posiadanych umiejtno[ci zawodowych, poszukiwanie staBego zatrudnienia, e) wymiar obywatelski : rozumiany m.in. jako uto|samianie si z postawami wspBodpowiedzialno[ci wobec wsplnoty. 4. Zadaniem Klubu Integracji SpoBecznej jest wspBdziaBanie z najbli|szym Centrum Integracji SpoBecznej midzy innymi w zakresie ewentualnego przygotowywania kolejnych grup uczestnikw do zaj w Centrum, prowadzenie rozpoznania w [rodowisku lokalnej spoBeczno[ci osb, ktrym powinna zosta udzielona pomoc w skierowaniu do zaj w CIS. 5. Zadaniem KIS jest te| organizowanie pomocy dla osb, podlegajcych lub zagro|onych wykluczeniem spoBecznym, poprzez organizowanie robt publicznych. W tym zadaniu, KIS powinien prowadzi dziaBania o charakterze rozpoznawczym, co do ewentualnego zakresu liczebnego grup osb jakim powinno si pomc, charakteru ewentualnej pracy do wykonania, szczeglnie na rzecz lokalnego [rodowiska, wspBpracowa z gmin oraz z powiatowym urzdem pracy. Klub Integracji SpoBecznej powinien sporzdza propozycje dla wBadz samorzdowych, co do przedmiotowego zakresu przyszBego organizowania robt publicznych w jakich obszarach mo|na prowadzi lokalne roboty publiczne, tak aby wzmocni infrastruktur tego obszaru geograficznego z korzy[ci utworzenia na nim nowych miejsc pracy ( poprawa stanu [rodowiska naturalnego, jego wygldu estetycznego, przystosowalno[ci budynkw u|yteczno[ci publicznej dla potrzeb osb niepeBnosprawnych, stanu drg lokalnych, rozwoju usBug itp.). PrzykBadowy zakres usBug (zaj) [wiadczonych przez Klub Integracji SpoBecznej : Lp. Charakter usBugi (zaj) Krtki opis 1. DziaBania terapeutyczne 1. Udzielanie porad osobom uzale|nionym o dostpnych rozwizaniach w leczeniu uzale|nieD, 2. Udzielanie pomocy w przygotowywaniu dokumentacji zwizanej ze skierowaniem do wBa[ciwych zakBadw lecznictwa, opieki zdrowotnej, 3. Organizowanie dla grup tych osb mo|liwo[ci spdzania wolnego czasu, 2. DziaBania edukacyjno-pomocowe 1. Organizowanie kursw, szkoleD i zaj z nauki jzykw obcych w grupach osb indywidualnych, w grupach rodzinnych; szczeglnie dla osb, ktre bd miaBy zamiar skorzysta z ofert zagranicznych pracodawcw 2. Organizowanie kursw, szkoleD i zaj z autoprezentacji wobec przyszBych pracodawcw, przygotowywania dokumentacji oferty podjcia pracy, 3. Organizowanie kursw przygotowania zawodowego w zakresie podstawowym, przy wspBpracy z urzdami pracy, ktre posiadaj informacje o potrzebach rynku pracy, 4. Przygotowywanie szkolenia z zakresu podstaw prawa pracy, zasad tworzenia wBasnych firm, spBdzielni socjalnych, 5. Organizowanie we wspBpracy z miejscowymi Centrami Integracji SpoBecznej wstpnego przygotowania grup kandydatw na przyszBe zajcia w Centrach, 3. Poradnictwo prawno-administracyjne 1. Udzielanie pomocy oraz porad z zakresu kierowania pism administracyjnych, wnioskw do urzdw administracji, urzdw pracy i innych instytucji, 2. Udzielanie wyja[nieD i porad z zakresu mo|liwo[ci skorzystania z rozwizaD ustawowych, zwBaszcza w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [wiadczeD pomocy spoBecznej, [wiadczeD rodzinnych itp. 3. Pomoc przy rozwizywaniu spraw mieszkaniowych i socjalnych, 4. DziaBania zatrudnieniowe 1. Organizowanie robt publicznych wedBug zasad ujtych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2. Przygotowywanie kandydatw do uczestnictwa z zajciach Centrum Integracji SpoBecznej, gBwnie z zakresu wiedzy o ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 3. Udzielanie pomocy formalno-prawnej w tworzeniu i organizowaniu np. spBdzielni socjalnych. 4. Przygotowywanie uczestnikw zaj w KIS do podjcia zatrudnienia wspieranego WspBpraca Klubu integracji spoBecznej z innymi instytucjami : Instytucja prowadzca Klub Integracji SpoBecznej wspBpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji programu reintegracji spoBeczno-zawodowej uczestnikw klubu. Do instytucji tych w zakresie realizacji wspBdziaBania i wsparcia zalicza si np.: O[rodek pomocy spoBecznej : - mo|e prowadzi KIS - przeprowadza wywiady [rodowiskowe osb wyra|ajcych ch uczestnictwa w klubie - podpisuje kontrakty z osobami przystpujcymi do uczestnictwa w klubie - informuje swoich klientw o mo|liwo[ci uczestnictwa w klubie i kieruje osoby do klubu integracji spoBecznej, za zgod osoby kierowanej - wspBpracuje z organizacj prowadzc KIS w realizacji programw reintegracji spoBecznej i zawodowej - mo|e by organizatorem robt publicznych dla osb po uczestnictwie w KIS. Powiatowy Urzd Pracy : - informuje osoby bezrobotne powy|ej 24 miesicy o mo|liwo[ci uczestnictwa w klubie - wnioskuje o udziaB w zajciach prowadzonych przez KIS, za zgod kierowanej osoby bezrobotnej - wspBpracuje z organizacj prowadzc KIS w realizacji programw reintegracji spoBeczno-zawodowej - mo|e skierowa osob po uczestnictwie w KIS, na wniosek pracownika socjalnego do pracy u pracodawcy lub w centrum integracji spoBecznej - mo|e udzieli uczestnikom KIS innej pomocy na zasadach okre[lonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ZakBad lecznictwa odwykowego : - wnioskuje o udziaB w zajciach prowadzonych przez KIS za zgod kierowanej osoby uzale|nionej. Centrum Integracji SpoBecznej : - wspBpracuje z KIS poprzez wsplne organizowanie dziaBaD o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Organy samorzdu terytorialnego : - opracowuj i realizuj strategi integracji i polityki spoBecznej obejmujc miedzy innymi programy pomocy spoBecznej, profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i innych - mog prowadzi KIS lub zleci prowadzenie o[rodkowi pomocy spoBecznej. Organizacje pozarzdowe : - mog prowadzi KIS - wspBpracuj z KIS w realizacji programw reintegracji spoBeczno-zawodowej. SzkoBy wy|sze, placwki edukacyjne dla dorosBych, Cechy RzemiosB R|nych : - wspBpracuj z KIS w opracowywaniu i realizacji szkoleD zawodowych i programw edukacyjnych. Agencje po[rednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej : - mog wspBpracowa z KIS w zakresie informacji na temat wolnych miejsc pracy. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU INTEGRACJI SPOAECZNEJ prowadzonego przez OPS DziaBy (inne) DziaB Pomocy Zrodowiskowej Sekcja (inne) Sekcja Klub Integracji SpoBecznej  PLAN ZAJ W KLUBIE INTEGRACJI SPOAECZNEJ - PrzykBad Celem dziaBaD jest reintegracja spoBeczna i zawodowa osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym. Zostanie on zrealizowany poprzez szereg kompleksowych dziaBaD zmierzajcym do zapewnienia osobom zagro|onym wykluczeniem spoBecznym bezpieczeDstwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. Celem jest edukacja personalna, zawodowa i spoBeczna uBatwiajca osignicie samodzielno[ci ekonomicznej midzy innymi przez zatrudnienie wspierane. Kilka wstpnych wskazwek planistycznych Wskazwka pierwsza: Program powinien by realizowany co najmniej 12 miesicy, ( nie jest to wymg ). Wskazwka druga: Dla osb wykluczonych spoBecznie uczestniczcych w KIS wskazane jest zastosowanie np. edukacji nieformalnej jako narzdzia integracji spoBecznej. Forma ta zakBada przede wszystkim speBnienie podstawowych potrzeb osb, ktrym ma sBu|y. Trudno rozpocz prac z ludzmi je[li w tym samym czasie nie maj co je[ ani gdzie mieszka. Edukacja nieformalna to planowana, nastawiona na osignicie z gry okre[lonego celu nauka poprzez praktyk . Metodologia polega na interakcji pomidzy uczniami i konkretnymi sytuacjami, ktrych do[wiadczaj. Nie ma wykBadowcw dostarczajcych wiedz ex-cathedra, zamiast nich s edukatorzy, ktrzy wraz z uczniami dostarczaj sobie nawzajem wiedzy i umiejtno[ci w relacji poziomej. Uczniowie znajduj si w centrum wBasnego procesu edukacyjnego a edukatorzy wspieraj ich w tym procesie. Wskazwka trzecia: Wskazane jest organizowanie zbiorowych form dziaBaD, gdzie umiejtno[ci czBonkw grupy sBu| tworzeniu sieci wzajemnych kontaktw spoBecznych, ktre pozwalaj zaspokaja r|ne potrzeby. Wzajemne wsparcie, bdc wyrazem zaradno[ci czBonkw grupy, tworzy drugie pozaekonomiczne jej |ycie, w obrbie ktrego bezgotwkowa wymiana usBug pozwala przetrwa najtrudniejsze chwile. Jest to jedna z technik organizowania spoBeczno[ci lokalnych, w ktrej najwa|niejsze jest zaanga|owanie osb zmarginalizowanych, poprzez uruchamianie mechanizmu pomocy dla samopomocy . Wskazwka czwarta: Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne, w proces rekrutacji uczestnikw nale|y zaanga|owa caB spoBeczno[ lokaln. Ze wzgldu na formalne wymogi jakie musz speBni uczestnicy, organ prowadzcy powinien prowadzi staB wspBprac z lokalnymi instytucjami i organizacjami zajmujcymi si pomoc spoBeczn, publicznymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami i lokalnymi mediami. przykBadowy PLAN ZAJ KIS : Reintegracja spoBeczna 1. Diagnoza osobowo[ciowa uczestnikw Ka|dy z uczestnikw zostanie zdiagnozowany przez psychologa przy wspBpracy pracownikw socjalnych i doradcy zawodowego PUP w celu dokBadnego okre[lenia jego potrzeb i deficytw oraz jego sytuacji |yciowej. Narzdzia diagnozy: - ankieta oglna - kwestionariusz preferencji i zainteresowaD - kwestionariusz lub test psychometryczny sBu|cy do oceny pocztkowego poziomu umiejtno[ci i predyspozycji uczestnikw. (okres realizacji 1-2 miesice w I kwartale trwania programu, [rednio: 4 godz. /1 uczestnik) 2. Samopomocowe grupy wsparcia Uczestnicy zostan przydzieleni do poszczeglnych grup klasyfikacyjnych wymienionych w art.1 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Proces animowania dziaBalno[ci samopomocowych grup wsparcia bdzie polegaB na anga|owaniu umiejtno[ci czBonkw w celu zaspokajania ich potrzeb. Zostan utworzone grupy dostosowane do problemw uczestnikw. W ramach tych grup bd prowadzone zajcia wprowadzajce elementy terapii grupowej, w ktrej poprzez wymian do[wiadczeD osoby znajdujce si w podobnej sytuacji bd wspiera si wzajemnie. (okres realizacji 12 miesicy, grupa 15-osobowa,spotkania: 2 godz./raz w tygodniu). 3. Zajcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej Szeroko pojmowana inteligencja emocjonalna wpBywa na prawidBowe relacje jednostki ze spoBeczeDstwem. Braki w tym zakresie mo|na zniwelowa poprzez odpowiedni trening interpersonalny. W tym celu przez caBy okres trwania projektu bd prowadzone zajcia warsztatowe obejmujce : - zajcia z komunikacji spoBecznej - asertywno[ - wzmacnianie samooceny i poczucia wBasnej warto[ci - radzenie sobie ze stresem i przezwyci|anie problemw |yciowych - nauk obierania sobie celw i sposobw ich realizacji. Warsztaty bd prowadzone przez psychologa, w dwch heterogenicznych grupach, co oznacza, |e bd one zr|nicowane pod wzgldem wieku, pBci i poziomu wyksztaBcenia. (okres realizacji 10 miesicy, grupa 15-osobowa, 2 godz. raz w tygodniu) 4. Edukacja w grupie samoksztaBceniowej Zajcia edukacyjne prowadzone przez ktrego[ z uczestnikw pod kierunkiem wolontariusza na temat zgBoszony wcze[niej przez grup. Tematy bd wybierane z nastpujcych dziedzin : - aktualne zagadnienia spoBeczno-ekonomiczne - integracja z Uni Europejsk - zagadnienia etyki i kultury - profilaktyka uzale|nieD - spoBeczeDstwo obywatelskie - gospodarka wolnorynkowa Na zajcia bd zapraszani specjali[ci w charakterze ekspertw. (okres realizacji 10 miesicy, 3 godz. co drugi tydzieD) 5. Propagowanie alternatywnych form spdzania wolnego czasu UzupeBnieniem zaj prowadzonych w klubie bd r|norodne formy spdzania wolnego czasu np.: zajcia rekreacyjne, ogldanie filmw, czytanie prasy, r|ne gry i zabawy sportowe lub wycieczki, przeprowadzane w [wietlicy, sali gimnastycznej lub w plenerze. ( DziaBanie to realizowane w trakcie trwania programu w zale|no[ci od okoliczno[ci zwizanych z wdra|aniem innych dziaBaD jako ich uzupeBnienie i urozmaicenie z nasta-wieniem na aktywne formy spdzania wolnego czasu. ) Reintegracja zawodowa 1. Badanie preferencji zawodowych Zostan one przeprowadzone przez psychologa przy u|yciu testu Hollanda, sBu|cego do okre[lania kierunkw rozwoju i preferencji osobowych uczestnikw. (okres realizacji I kwartaB trwania programu, 2-3 godz./ 1 uczestnik) 2. Budowanie Indywidualnych Planw DziaBania Na podstawie informacji zebranych przez psychologa/pracownika socjalnego/pedagoga zostan opracowane IPD na podstawie ktrych uczestnicy mog zosta zakwalifikowani na indywidualne kursy podnoszce kwalifikacje, dobrane odpowiednio do ich preferencji i mo|liwo[ci zawodowych oraz do zidentyfikowanych przez pracownikw klubu zapotrzebowaD lokalnego rynku pracy. (okres realizacji: I, II kwartaB trwania programu) 3. KsztaBtowanie postawy pro-aktywnej Podczas trwania programu zostanie przeprowadzony cykl zaj warsztatowych obejmujcy edukacj personaln i zawodow uczestnikw, umo|liwiajc: - nabycie umiejtno[ci aktywnego poszukiwania pracy - nabycie umiejtno[ci przygotowania wBasnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzdowych i podaD - zapoznanie z podstawami prawa: pracy, dziaBalno[ci gospodarczej, administracyjnej, przepisw BHP i p.po|. - poznanie charakteru pracy i struktury organizacyjnej bezpo[rednio w zakBadzie pracy - nauka autoprezentacji i symulowane rozmowy kwalifikacyjne z pracodawc - ksztaBtowanie nawyku pracy poprzez poznanie charakteru pracy i struktury organizacyjnej bezpo[rednio w zakBadzie pracy - opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji. (okres realizacji 10 miesicy, grupa 15-osobowa, zajcia 2 godz. raz w tygodniu) 4. Kursy podnoszce umiejtno[ci i kwalifikacje zawodowe : - kurs z zakresu podstawowej obsBugi komputera i Internetu (30 godz.) - podstawowy kurs jzykowy ( 60 godz.) (okres realizacji III kwartaB trwania programu, grupa 15-osobowa, zajcia1/ tydzieD) Na podstawie Indywidualnych Planw DziaBania, cz[ uczestnikw mo|e zosta zakwalifikowana na szkolenia zawodowe z zajciami praktycznymi na stanowisku pracy u pracodawcy. (okres realizacji IV kwartaB trwania programu [rednio 140 godz. kursu) Przy tak uBo|onym planie (ka|dy dla 15-osobowej grupy) : przeprowadzi si zajcia obejmujce: 60 godzin nauki jzyka obcego, 30 godzin nauki obsBugi komputera, 88 godzin poradnictwa prawnego i ksztaBtowania postawy pro-aktywnej, 66 godzin edukacji w grupie samoksztaBceniowej, 176 godzin animacji w grupach samopomocowych, 176 godzin treningu psychologicznego, 75 godzin diagnozy osobowo[ciowej i badania preferencji zawodowych ([rednio 140 godzin kursu dla jednego uczestnika). Zajcia mo|na zaplanowa w ten sposb aby odbywaBy si dwa dni w tygodniu po 4 godziny ka|de, nie liczc kursw ktre realizowane s w ostatnim kwartale programu ze wzgldu na ich intensywny charakter (odbywaj si codziennie) i zaj dodatkowych: alternatywne formy spdzania wolnego czasu. Fundusze strukturalne na aktywna integracj PRIORYTET VII PO KL: Promocja integracji spoBecznej DziaBanie 7.1 - Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Cel dziaBania: Rozwijanie aktywnych form integracji spoBecznej i umo|liwianie dostpu do nich osobom zagro|onym wykluczeniem spoBecznym oraz poprawa skuteczno[ci funkcjonowania instytucji pomocy spoBecznej w regionie. 7.1.1- Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o[rodki pomocy spoBecznej - projekty systemowe Typ realizowanych projektw: Rozwj form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ beneficjentw (systemowy) - o[rodki pomocy spoBecznej Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): osoby korzystajce z pomocy spoBecznej, ktre jednocze[nienie pracuj i s w wieku aktywno[ci zawodowej, w szczeglno[ci nale|ce do jednej (lub kilku)z poni|szych grup: osoby po zwolnieniu z zakBadu karnego lub innej placwki penitencjarnej (do12 miesicy od jej opuszczenia) osoby bezdomne osoby dBugotrwale bezrobotne osoby niepeBnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest zBo|enie o[wiadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektw realizowanych w DziaBaniu 1.3 PO KL) osoby uzale|nione od alkoholu lub innych [rodkw odurzajcych, poddajce si procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakoDczenia osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiek nad dziemi lub innymi osobami zale|nymi mBodzie| w wieku 15-25 lat zagro|ona wykluczeniem spoBecznym (warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest zBo|enie o[wiadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektw realizowanych w DziaBaniu 1.3 PO KL) otoczenie osb wykluczonych spoBecznie (w zakresie programw aktywno[ci lokalnej i wsparcia [rodowiskowego) 7.1.2- Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe Typ realizowanych projektw: Rozwj form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Typ beneficjentw (systemowy) - powiatowe centra pomocy rodzinie Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): osoby korzystajce ze [wiadczeDpomocy spoBecznej, ktre jednocze[nienie pracuj i s w wieku aktywno[ci zawodowej, w szczeglno[ci nale|ce do jednej (lub kilku)z poni|szych grup: osoby niepeBnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest zBo|enie o[wiadczenia o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektw realizowanych w DziaBaniu 1.3 PO KL) uchodzcy, cudzoziemcy posiadajcy zgod na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy posiadajcy zezwolenie na osiedlenie si, zezwolenie nazamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta dBugoterminowego WE lub objci ochron uzupeBniajc,majcy trudno[ci z integracj zawodow i spoBeczn osoby opuszczajce rodziny zastpcze, placwki opiekuDczo-wychowawcze oraz placwki, o ktrych mowa w art. 88 ustawy o pomocy spoBecznej, majce trudno[ci z integracj zawodow i spoBeczn otoczenie osb wykluczonych spoBecznie (w zakresie programw aktywno[ci lokalnej, wsparcia dziaBaD na rzecz integracji spoBecznej i zawodowej osb niepeBnosprawnych oraz wsparcia [rodowiskowego) 7.1.3- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoBecznej - projekty systemowe Typ realizowanych projektw: Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spoBecznej, dziaBajcych na terenie regionu, powizane bezpo[rednio z potrzebami oraz ze specyfik realizowanych zadaD. Typ beneficjentw (systemowy) - regionalne o[rodki polityki spoBecznej Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): pracownicy i wolontariuszeregionalnych o[rodkw polityki spoBecznej pracownicy i wolontariusze o[rodkw pomocy spoBecznej i powiatowych centrw pomocy rodzinie pracownicy samorzdu terytorialnego, bezpo[rednio obsBugujcy gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy spoBecznej w zakresie realizacji ich zadaD (np. pracownicy ksigowo[ci) pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy spoBecznej oraz instytucji pomocy i integracji spoBecznej realizujcy dziaBania w zakresie integracji pracownicy publicznych sBu|b zatrudnienia (w zakresie wsplnych dziaBaD partnerskich) DziaBanie 7.2 - PrzeciwdziaBanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoBecznej Cel DziaBania: Poprawa dostpu do zatrudnienia osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym i rozwijanie sektora ekonomii spoBecznej. 7.2.1- Aktywizacja zawodowa i spoBeczna osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym - projekty konkursowe Typ realizowanych projektw: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe)dla tworzenia i dziaBalno[ci podmiotw integracji spoBecznej, w tym: centrw integracji spoBecznej, klubw integracji spoBecznej, zakBadw aktywno[ci zawodowej orazpodmiotw dziaBajcych na rzecz aktywizacji spoBeczno zawodowej (ktrych podstawowym zadaniem nie jest dziaBalno[ gospodarcza) z wyjtkiem warsztatw terapii zajciowej kursy i szkolenia umo|liwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osb zagro|onych wykluczeniem spoBecznym sta|e, zatrudnienie subsydiowane i zajcia reintegracji zawodowej u pracodawcy poradnictwo psychologiczne, psychospoBeczne,zawodowe i inne prowadzce do integracji spoBecznej i zawodowej, skierowane do osb zagro|onych wykluczeniem i ich otoczenia promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osb wykluczonych i zagro|onych wykluczeniem spoBecznym organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu rwno[ci szans, mobilno[ci i elastyczno[ci zawodowej, promowanie postaw aktywnych oraz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spoBecznej mBodzie|y ([wietlice [rodowiskowe, kluby [rodowiskowe) poBczonych z realizacj dziaBaD w zakresie reintegracji zawodowej i spoBecznej Typ beneficjentw (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyBczeniem osb fizycznych (nie dotyczy osb prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz lub o[wiatow na podstawie przepisw odrbnych) Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): osoby dBugotrwale bezrobotne osoby niepeBnosprawne osoby powracajce na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyDskich osoby po 50 roku |ycia mBodzie| w wieku 15-25 lat zagro|ona wykluczeniem spoBecznym osoby bezdomne uchodzcy, osoby z pobytem tolerowanym czBonkowie mniejszo[ci etnicznych i narodowych (z wyjtkiem Romw) osoby opuszczajce rodziny zastpcze, majce trudno[ci z integracj zawodow i spoBeczn osoby opuszczajce zakBady karne pracownicy instytucji pomocy i integracji spoBecznej dziaBajcych w regionie ( z wyBczeniem publicznych) 7.2.2- Wsparcie ekonomii spoBecznej - projekty konkursowe Typ realizowanych projektw: Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii spoBecznej [wiadczcych nastpujce usBugi: usBugi prawne, ksigowe, marketingowe, doradztwo finansowe doradztwo (indywidualne i grupowe)oraz szkolenia umo|liwiajce uzyskanie wiedzy i umiejtno[ci potrzebnych do zaBo|enia i prowadzenia dziaBalno[ci w sektorze ekonomii spoBecznej rozwjpartnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii spoBecznej promocj ekonomii spoBecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii spoBecznej Typ beneficjentw (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyBczeniem osb fizycznych (nie dotyczy osb prowadzcych dziaBalno[ gospodarcz lub o[wiatow na podstawie przepisw odrbnych) Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): podmioty ekonomii spoBecznej instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji spoBecznej ( w zakresie projektw promocyjnych i partnerskich) osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleD na temat zakBadania i/lub prowadzenia dziaBalno[ci w sektorze ekonomii spoBecznej) DziaBanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Cel DziaBania: Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spoBeczno[ci lokalnych, przyczyniajce si do realizacji strategii rozwoju kapitaBu ludzkiego na terenach wiejskich. Typ realizowanych projektw (projekty konkursowe): projekty przyczyniajce si do integracji spoBecznej mieszkaDcw obszarw wiejskich (z wyBczeniem instrumentw objtych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleD, spotkaD, seminariw), majcych na celu przeciwdziaBanie wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw obszarw wiejskich rozwj dialogu, partnerstwa publiczno-spoBecznego i wspBpracy na rzecz rozwoju zasobw ludzkich na poziomie lokalnym Grupy docelowe (bezpo[rednio korzystajce z pomocy): mieszkaDcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkaDcw; spoBeczno[ci lokalne aktywnie dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw tych obszarw podmioty dziaBajce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziaBania wykluczeniu spoBecznemu mieszkaDcw tych obszarw   EMBED CorelDRAW.Graphic.9  Zadanie jest realizowane w ramach moduBu A programu PARTNER III wspBfinansowanego przez PFRON Projekt wspBfinansowany ze [rodkw Rzdowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich PAGE PAGE 16 Kierownik / Dyrektor OPS Z-ca Kierownika / Dyrektora OPS Socjolog lub pedagog Inni specjali[ci np. terapeuta lub doradca zawodowy (w zale|no[ci od potrzeb) Pracownik socjalny Wolon- tariat Koordynator KIS lub Lider klubu Psycholog Uczestnicy w Klubie Integracji SpoBecznej ..................... >@L * V Xvxj $$X$$$$h)j)++++,,--000;< @@@@@̼B*CJaJph5B*CJ\aJph56B*CJ\aJph56B*\aJph]6]5B*OJQJ\]^Jph6B*OJQJ]^Jph>*OJQJ^JB*OJQJ^Jph OJQJ^J565CJ>*3>@L B T V TV^$ & F a$$ & Fa$$ & Fa$ $ & F a$$h^ha$ & F$a$VX46vxj& $ & F a$$ & Fa$$ & Fa$$`a$$a$$ & Fa$ h^`h$ & Fa$$^a$& &"#$$$$$$R$T$V$X$$$(j)+$ x^`a$$hx^h`a$$ ::x^:`a$ $ 1dhxa$ $ 1dhxa$$ & Fa$$ & Fa$++,-f./X1345\8;@ @@dh$hx^h`a$$ x^`a$$ x^`a$$x^`a$$ Vx^V`a$$ x^`a$$x^`a$@@@@@@@@A AU$$IfFF" # ) 06  44 Fah $$Ifa$$h^ha$ @@@@A AAAALANACCCCDDIJJ JZJ\J^JhJJlNnNxNNTRVRXRZR\RRRRRSPS UDUFUHUJUNUzU~UYZ^^^żŰߨ領ߌ56 5CJaJ 6CJaJ56B*ph>*OJQJ^J6CJ]aJ5CJOJQJ\^JCJOJQJ^J5CJOJQJ\^J5CJOJQJ\^JaJCJaJCJaJCJaJ 5B* ph5B* CJaJph5 A AAAAAAALANA BxBBsXiiii >$If^>$$IfFF" # )06  44 Fah $$Ifa$ B*CCCCCCCDDr@ iiccU>$If]^>$If $$Ifa$$$IfFF" # )06  44 Fah >$If^> DzDDEFFHHHIIZJ\J$If >$If^> :>$If]^>>$If]^> \J^J`JfJhJJJKMjNlNnN| ssmmccccc| >$If^>$If $$Ifa$$$IfFF" # )06  44 Fah nNpNvNxNNNOOPQRVRXR >$If^>$If $$Ifa$ XRZR\RRRRT UHUxUV|qljje]]ee$dha$$a$$a$ 1dhx$$IfFF" # )06  44 Fah VW`XY8YYZZ[[T\\,]]^^^__``DaabbVcc$ a$$ a$$dha$$a$^^____`@aVccccXdddde,f.f0ffXggggggHhfhhiiii8iFiiiiiijjlllmm"m#m&m^nnnpnrn̶6OJQJ^J56OJQJ\^J6B*OJQJ^JphB*OJQJ^JphCJOJQJ^JaJjOJQJU^J OJQJ^J56B* phCJaJ 5CJ\ jUCJ 5CJaJ\] 5\]56ccXddee0ffffffffXgggghhhhh h h dh[$\$ $ dha$$dha$$a$ hhhhhh*h8hfhhhhiiii}q$$Ifl40X #` 0644 lal dh$If$IfiViiijjjk)llWUUUUU$$Ifl4FX # , 06  44 lal dh$If$If lllllllmm#m$m%m&m'm(mpnrndrfrrVsss:ttu$dha$$a$$a$$a$ $^`a$rn~ndrfrrrrrsssvvrww{2{8{{$,NRЃԃփ.02ǿyqjha\CJaJ OJQJ^J5 5B*ph56B*ph 56CJ56 56>*CJaJCJaJ 56\]56B* \]ph6]56OJQJ\]^J5OJQJ\^J6OJQJ^J6B* OJQJ^Jph] 56\56B* \ph 5\]aJ56CJ\aJ6aJ 6CJaJ$uuv.ww^xyyjz{{{R||}J~~*,ʀlȂv$ a$$a$$ ^`a$$ a$$a$v.02rl$$IfF#$ 0644 F` aF$If$Ifdh$a$$ a$ 24"Jxކ ҍԍp hdh[$\$ $[$\$a$ h[$\$[$\$ $[$\$a$ dh[$\$$dh[$\$a$24 *ҍԍn~ΔVZڝ آFH ª,02@B\ 6tzDFH~ίĽ벰벰밬լѬ\]] CJ]aJCJaJ OJQJ^J 5\aJ\ 56\6\56 5CJaJ56CJaJ5656CJ\aJ5\5CJ\aJDԔ<6v h[$\$ $[$\$a$$ h[$\$a$ $[$\$a$ dh[$\$[$\$КzVXZ\rl$$IfF#$ 0644 F` aF$If$If[$\$ $[$\$a$ ؝ ֢آFH2ޥn§ާ| $a$dh h[$\$[$\$ $[$\$a$ dh[$\$ 2ʫ&\\zԲ xz|$dha$$a$ h$ ha$bfĸ&TpKa}z$"x:|.2t4>tp56B* CJaJph3jdG UVjUmHnHu jU>*OJQJ^J0J OJQJ^JKf(THBZa~N$ & F dd[$\$a$$ & F dd[$\$a$$ & F dd[$\$a$$a$$a$zr$v"$$ & Fdd[$\$a$$ & F dd[$\$a$$a$$ & F dd[$\$a$:"\ N2j0<2$ & Fdd[$\$a$$ & Fdd[$\$a$$a$$ & Fdd[$\$a$R04>p 1dhx$ & Fdd[$\$a$$ & Fdd[$\$a$$ & Fdd[$\$a$$a$ptvDhj]h]h&`#$ p#%H]H $Hdh]Ha$$H]Ha$ p#%prvxhjl}xgb]XCJaJCJaJCJaJ 56CJOJQJ\]^JaJCJaJCJOJQJ\]^JaJ5CJOJQJ]^JaJ56CJOJQJ^JaJ56CJOJQJ^JaJCJaJ5CJOJQJ\^J5CJOJQJ\^JaJ0JmHnHu0J j0JUjUmHnHu56@B* CJaJph"*`bz & $-DM a$]$a$]]]*.`b &*bdxojb>*OJQJ^J 6\]6CJ\]aJ56B* \]ph56CJ\]aJ5OJQJ\^JCJaJCJOJQJ\]^JaJCJOJQJ\]^JaJ56CJOJQJ^JaJ 56CJOJQJ\]^JaJ56CJOJQJ\]^JCJaJCJaJCJaJCJaJCJaJ 1dhx 1h. A!"#$%FZ;B+J]JFIF,,ExifMM*bj(1r2i,,Adobe Photoshop 7.0 CE2005:08:15 17:43:008("(*HHJFIFHH Adobe_CMAdobed      C"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TI%)$tlJ,la"=fʡnz/&BS<1%!g@3?;5$A7]\Xߌ~H,W'3C5v;SvfŲ31; Q #~6hP#1RZzJ.vX5~Az{?\/ú3Yֈ.lnMm]!"0Gv1Xx@2sOH}}L}'>Ec[7lXZ~Qzs3k˲>ձkD8=۽SC)9s\ rF&F?? .>]{ouoU:O>,y:kK[+^q?8!fʏ:M_V(/ ēxU3(VAe:~үm'k_c<YZ?~lWۉWF9jκX5p uw~*ekƷ,nؤ/c'!)-6f3/n1Իۈ曀+rɥine!p?5y֏Tt.3˲Y^ǵgWC,{smYv6xh,,pbRxWb͐D\^TYSe ޝe]V %XiwS("ᏉDdDA<#_M ߴiM,~=E,t`g/nO?Y}C*nqNjszB>澶Mջ-?iT+k[N7׹w?7m?xyB̄aCTVC|gTNM;G|7vKg]7ش[kQ`s}oXk;$CY'6n`qkGhlY`>F}Mogn^Ҽp>Dw[ Ɇ߯^Ұ[GmmUe{]cn_rIE9nɋOyx_VzEu41kyq\:M_V.'=qP5XoOx'/׬,9V:P:̵.,o)92fcc'.[+5~G '?=c{?ZzML~;{nl7ˣuW{Cmʱ՟UIsX'X3ƺ(/UTtΞ.dۜZOK!|YwQM"#1_CUq,- ul>1+4.okSdwdaSiāݴ#p kv+r}7C>˶DϮpN~?w٭vӧ!άHqfcnퟸ!>#1w ~a 6Ǹ ! pvߔ\o&d1(}o,@kk_ &&@~]vQzBIfUk՚3­a\ݽ۷n:KuW="`u?wcţsϧorD52A15bXtRY۟Ed\s;j)nݷ5/UuoXK k?;*~)Ȣ,ǽnk5kSt.}?ϴ̝@2Ԯ)عvX+Z^X(}i}hhihmLnƳoސz*nm-nMmOّ==)c-#-w(K\ۄxĈ:_|]̾m#ۄqHaߏk(gֻ:W`6wַU^6O\97[ԫeu\,~.mXfxYx=l>]6,x6n} D#y_͍./OΎ#zD'ޝ3vIūvNU/ƥol=ڭT/ WFv윦]ns0{Gͬ.ޣӝqruϯ"׃W[=ߣ"tGGMg]ug6sҜ`bb& Q_/=0bE^ў Վ9Me"kUX}m{} =4`u|ܬLle}lo:wU.K^ŕ~QԽ L򭾷bcVY=γlz6N]K+DzʷZ:0Lq:KHEc[7lXZ~Qzs3k˲>ձkD8=۽SC)9s\ rF&F?? .>]{ouoU:O>,y:kK[+^q?8!fʏ:M_V(/ ēxU3(VAe:~үm'k_c<YZ?~lWۉWF9jκX5p uw~*ekƷ,nؤ/c'!)-6f3/n1Իۈ曀+rɥine!p?5y֏Tt.3˲Y^ǵgWC,{smYv6xh,,pbRxWb͐D\^TYSe ޝe]V %XiwS("ᏉDdDA<#_M ߴiM,~=E,t`g/nO?Y}C*nqNjszB>澶Mջ-?iT+k[N7׹w?7m?xyB̄aCTVC|gTNM;G|7vKg]7ش[kQ`s}oXk;$CY'6n`qkGhlY`>F}Mogn^Ҽp>Dw[ Ɇ߯^Ұ[GmmUe{]cn_rIE9nɋOyx_VzEu41kyq\:M_V.'=qP5XoOx'/׬,9V:P:̵.,o)92fcc'.[+5~G '?=c{?ZzML~;{nl7ˣuW{Cmʱ՟UIsX'X3ƺ(/UTtΞ.dۜZOK!|YwQM"#1_CUq,- ul>1+4.okSdwdaSiāݴ#p kv+r}7C>˶DϮpN~?w٭vӧ!άHqfcnퟸ!>#1w ~a 6Ǹ ! pvߔ\o&d1(}o,@kk_ &&@~]vQzBIfUk՚3­a\ݽ۷n:KuW="`u?wcţsϧorD52A15bXtRY۟Ed\s;j)nݷ5/UuoXK k?;*~)Ȣ,ǽnk5kSt.}?ϴ̝@2Ԯ)عvX+Z^X(}i}hhihmLnƳoސz*nm-nMmOّ==)c-#-w(K\ۄxĈ:_|]̾m#ۄqHaߏk(gֻ:W`6wַU^6O\97[ԫeu\,~.mXfxYx=l>]6,x6n} D#y_͍./OΎ#zD'ޝ3vIūvNU/ƥol=ڭT/ WFv윦]ns0{Gͬ.ޣӝqruϯ"׃W[=ߣ"tGGMg]ug6sҜ`bb& Q_/=0bE^ў Վ9Me"kUX}m{} =4`u|ܬLle}lo:wU.K^ŕ~QԽ L򭾷bcVY=γlz6N]K+DzʷZ:0Lq:KH adobe:docid:photoshop:853c3c1b-0da2-11da-9a18-a5da6c07bc5a XICC_PROFILE HLinomntrRGB XYZ 1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas $tech0 rTRC< gTRC< bTRC< textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_. \XYZ L VPWmeassig CRT curv #(-27;@EJOTY^chmrw| %+28>ELRY`gnu| &/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~ +:IXgw'7HYj{+=Oat 2FZn % : O d y ' = T j " 9 Q i * C \ u & @ Z t .Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""# #8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''( (?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,- -A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223 3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JK KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4 uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.! zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs 2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed@   (8G s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt& EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT &6E'dtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*y&49$Tf4'v*lp J@ 9c@ثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWv*UثWb]v*UثWb]xEǒMސU5jXiS0 ~'bQEr EFq~E>q!ne‡kkxrw/>?Ϩ_\{˙Yvv$>&y$e#̓dK&CDb9(ͭoIVmcP˺6tW_w3wylUA# :y~jsrKwM;ɶrGm=[պ$8MggbFj= !}e\IK#ߛihQjMvU=gf8hH׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_EpmD^?ob苴?դ-|K~t^jC_keC&ZGm1ߟ*fc7(2?`q$;/榣g/=wi?J@$BS!scra>$=Cy=c]Y!0yo?q`Uث?85O[}Z톕aබ';"(=eᜰP'|{{]W FkCk9!^<C}vCk9!^<ghI80yigZMGT 3%jXʠtG_1E?&},6~%i]ñWwA~]~AQjt]F0мbMB6e #Km=<8Ü?o^t8(gy'? ~G40ZuK/5 ~P=G61C!'uk2?~nj-w5‹7cb(a~e'h/} Ck9!^<D]'H׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_Ew ]{FGTC}D]'H׿dO71_Ed:7މ$M}Ρu mX]kFi-զSN?H-ؽg}~[rOG-o/,a<24'f2vg&ZYl>/I@Wc0hkt1oTִ-b5KGC4mXxApj :͆xfalA}hf1B4x]vh%eQRJ|,s2aG jGcjb2c u=ϛz{㧓5/4~dڔ08|2:h`Bm׈c;>]wjx09}#ON=;ێǣ'הpu>:Iϧv*UثWb]TԵMoLVhZiўkxbF*i@+t^vP `#^u|Oo?/j/L|}tkwi'F,jjI$ԓlaCWb]v*UثWb_zeƇk֖LaOxީث?q@v7\?܇cw?2d띊f/oxo??܇>ϻ̞`wVzTM, x,#D;5g8\ >?yf7zXr-!|)iz ~>Uثv*UثWb]v*UثWb]v*c7]mOQ]v#I=;VvFIQ|~6'O/#(_@}]6?~נhz>-+@:1fǹ;h4,C@t>gwK93LG7Ie]v*UثWb_0??,<ꏫZޭߞsre#Ɲ} ;Q219c?3__/UثWb]v*UثWbǘg<?S/ᩡx&US6q>}c1 ^f0%#}]ث?q@v7\?܇cw?2d띊f/oxo??܇>ϻǿ`AgZE6>zy!O~_k[T>ck|iثWb]v*UثWbY垿q_o!y.40ܟG!Z &ls_f$|Õp1 K<>Uثv*UثWb]v*UثWb?'18q$ynfm, r(fĢ~" }_'iG5}I{v4qy?>- f6u/;,:! ݖK ~UnQY$%*#18q6Hߗ~4_km&LV!# -;q49⺿.kOaKR}kK(5'>4I-bOCq49$p:#GۜN)G݉'ˬN\Ozq&H}}=;v*UثWb]v*6VT30>?Iٝ;~ i@m'Yp$W:d{W<66{Uz]O H&Tw'j=lث_l WMr>q^ՓǤ?ff("ge0\Cc?>`|ثO ycGȞE󕔚ҟKwiwwQRH]i$Jv;_htz xk9Ȼgxzxr?x~Ё1ԙqC.xKWqj_ecvocB8Re52?K;71nb2WvXBЁ1ԙqCO,RaL[@LơUF]?Їf0? _&_cP.xKԿCÿ1?|KOPӦmZOmi,1VCZkG.%1RADk}X2N07=GE3V %ثWv*UثWb]v*UثWbrMRO̦yuͳ}UV}ɦ{#>m \˧Ov韶5vw>cI^gOjzd{|!upo5_R//=st^G'\U1~S.}<>f}>=]=v^Ɓ{m ?>`|ث_j}PkoDOv*UثWb:KPfwf~v_K/>| ثW6Dv*v*UثWb]v*UثWb?* 4ϫ]^ʿۥha1x|"UV<@RWwڙvl|,2w8x=oGe"9*/qmg}{5ygAS\ igWG@|M{ $'(}_+Qy#D- E^bqs4$(yhk6Sy4z,1Ìl>g2?yg\E%$2) Nj d],Ǧ]Ggy]ua>nSVEΏi܏ծ$^=HR~Ls'd#LsBI?a/i ]@Cl}>_/ּ4M 2„[ZFlCfnl޾wxG>i Cymjka TKFg<;Wb]v*UثW'_)vO1ث}u/ѿy~~}3{_o;v*UثWboJ_ \?;`SWA~&g\U/ZCL&9m8Z/Wgh6W2R>od;G_yu jO71}/3wρ?v_iw~돸%v*pWZC32/Ei;ğ.x]v*Uثο7Rh#ٟٝx8]+hϡv*Ungͯ.]v*UثWb]v*U^n]VKs'xupVԵ}om'rYr8סּznCCɏ@2"7Ͼy+7)1Ų^ִb+{c{Kr ;CFŏ7 {[d~c<'6#=`_A0|g,Ky.YY;x#,cV4ߦfh?>|`d|{!q58q搈Ù<ic!-Ğޱeqgi+AcvΣ3D~]~{W'^@tHI2::`lʊTM'5Hcr;Fm=ڌ ,-币 ߪ\{luC]6O #2;6޻K7kg1pH1_Z5o+j5#Hxڕ$nѩـ9vgki;O'.cȃ>D~OQ yIثWb]v*Uث~e_XST[ F/s;Xu'fvU_?֟o%S֋rK[,qFiSݤbs麣\gm{8Ha#Wb=9!W=QYA=/|һ9!W=QXeF}H@TV?'џhw+s?Տ _gJ(w\G5c{;_|Ҿ(6M4٭8]AY2/g`fU_]pE·y:"i^\ĺZ~ JѴC0!ڝsi]rjȭ;Sp2{/[&ohwC[A:wq[|q+$vt>G w?Sӿ()?%<|s˭Ai=&yzw+3Z W|<6Ĺ֗AeDnlo}[;/=;?='.3 ?lOylsWy8_M0P 4{_~9|~AevPy{ !{=Wb+t=C9k//^ƞ/I>UثWb]%/:@Mݙ7Å_/7b_|Uثv*UثWb]v*o2G!Q ;4hx턪=^Cg5idϟq/8= zÇ&$;A|jlYMI''>O&/Ro2j~P="fJITHq=:U@߿"6>Nh1k\f+G;0Ε2,^aQ_>ń$9o=η/=[j.t%I/iܿuo#*4҆]qWE 7g1qO>)>z~A#~}>3ys]O[ny+o“A$}'.y` W?}>f3C`|7S׿+<ѩh^AtٞO|m5еqF;qjc.˥kƗ @>&Ws:d/@7:=ozV/[Qꖀ,X؎Bs2_b}9O/uy/m;2JCՌqW?TϨ_v*UثWb] _=5L`g ?bO?R~vgn]v*UثWW&ן?k' { 5?lQv*UثWb_O|uKp>t^G'\U1~S.}<>f}>=]=v^Ɓ{m ?>`|ث_j}PkoDOv*UثWb:KPfwf~v_K/>| ثW6Dv*v*UثWb]v*<[_;K]䞌:ű'/JU"Hd~*=W}eИ<~v;ȏ$?'s#ssm䵸Q,ޝGB>Xogݗό;Hc/8ˑP fv援q r| J>Dtgߔ_~e滧\:UƛY]SRYC` Ӊ#e;d)Vm3t{Y&%A=UϼS@3⧝m~oyC?w=;Nӯ*K#A.OSŋr8{E4e ; U=0-NF[71=v9#"8cb{OgiD%ܽ83ri{z8ZCEVWX{7vyXe'?:/];#Z2O|r2~~^U.|f>4WF*3/W(˸wݣŒ2x#>/%|dߚ4ٴ+G5溸e*R0y TEi<7RuQj`ao!FRkgo{s^iNsDn#yWAw{]v*UثWb_/R ꚦz߰_31|۟?;3xb]v*Uث}kL=OYv*UثWb'gd}8?pr/#͓v*? )Yƞoxrkc3p_Pg>?.;/a@P=q~g>JUOog5e7^?w?\'݊v*UثW~oG[ ;?^?xpKW/%џB>Uثϛ_]v*UثWb]+O5֥܊u<<pC_uMb[+אYDMȱ|* .|xB#́c<#-Z)b4he`{698HX6 DU2Hh$ 8U=ŶXjW6V1LP<|xg @=3Q$w+lv*)"PbTb )˩ň9ݏO &$t G.]v*UثWb] _=5L`g ?bO?R~vgn_s,?r/M<ìhryV 4͸ &3ݕ,cc.0yJ# ]$9W[O?ߔ?y\Nozo TD}pZM/&7/On?}Si'~1)~wad_>ֿK?;KS%j@_I?Jy&o,[0w1fh侌1U )~7jcq]v*UثW2R>od;G_yu jO71}/3wρ?v_iw~돸%v*pWZC32/Ei;ğ.x]v*Uثο7Rh#ٟٝx8]+hϡv*Ungͯ.]v*UثWb_ȯ6y*C6scMu'1\I S) chH\B+j9+Iy<]1$\\-oxKxcq*\+0wzy$}COu9k6q^]u6,Eq#NaV!O3}LZIGQpf=O{95Q)y l~E_|$Bᴋnv5x<@FLӶygo]Q|qov'f\gs? _eWP.cQ39@r?J;;O1`Gw_2z2?)55_0\Cy4\^ыHX"t XoČ+Fu18IpGR0~O}A-e3<.:2IVS9e 01e) @G"6/gpRT$'|z7.B}i4 QPsWod;G_yu jO71}/3wρ?v_iw~돸%v*pWZC32/Ei;ğ.x]v*Uثο7Rh#ٟٝx8]+hϡv*Ungͯ.]v*UثWb_ʝz7{~[-_phJXY! |+2JI"Qq2Hԁ2`u?n;>c,u \H>Dr}|~ϳ*K9~pvriߖJw\4Fab UJ0܁◖w7g2B#pOʇ*.<;{d:Mk4w)NÛD?k;.}yGc_ؽvh?$$ I]"nm,'K[Y+iTȇ++P>NɎXa0DпK`D2o$yCTי-0_̢uX 9~a^ںi 2;ǬnٺivwdQ$E bŠ (3DF"#~]'=?ߕan}g+ysMo˺b Pr+VQhg'Z@V1Gh2i1>=Ν߾?{fW-ndOXR+Vi(Ǫ61}tSr*&j~iBw^WŜjYФ*IO!¿2bR."3Wc?}ڸZ Xv>{}?43ޞ8O64+L}O0Lסgp6PǶw_=|ǒ#xOM'ujt8b=Q~ӏN]v*UثWb_/R ꚦz߰_31|۟?;3xb_p8?FWy?A{I ~睾UثWb]v*UثWb'gd}8?pr/#͓v*? )Yƞoxrkc3p_Pg>?.;/a@P=q~g>JUOog5e7^?w?\'݊v*UثW~oG[ ;?^?xpKW/%џB>Uثϛ_]v*UثWbPZkz^ami4uI<D⌒E ee#"8d9 DG"6!@y|T:֓G7Ăk-* 4mONٺ>v*_jf8Kku>5X4UUP($.1@"2)y?*/ ז|_&IkFb n=IȜlLtأt7>K]VBZ=Ð2|:7'ySZ<_󗗴3hod;G_yu jO71}/3wσ6q8[3R \EAYyWhW|% {k{?KW=7bPпVW[硦];G\͹2|CXSjv|ui`1ǑfkG3odz1Ir=~V?WK5OHdriқ}Z{}}F~ǀv_~/Jh~Q>qs$K0[LRj#)SQVP/O~}ېLD #}Ѻaiz\-s{p8Գu&`7'l5zz\3͔ '=.MS8y痜*jW ttrE⹺tgβF vS>(|MG| 7{/Z 8,c8hI߸rgXo -Tm sHxFVb% ǽF{fGM3B`p<*'M/b,+0&|'w~~k|9s97֮V%׵{2btK 0@VB{(51N'ڃ<~]O^_ȭX^49ifPkj~%k(M:3uڏb;$*0=H<.;Əg,sQLA #bTA*+Nar=uz͏;P~`yHREnV+;8\I_NOe[oc%͸9GG` zNݫ3=#̟X/M,>uNe^K ;3d(DA NH$̈>_R~`ߟ*̆'M X'BXƄiC|{_'u@G5\H3bH U wCgNL]HqFs\v*UثWb] _=5L`g ?bO?R~vgn_q~&K>ћW;}ثWb]v*UثWb_O|uKp>t^G'\U1~S.}<>f}>euǝ34( uZ՚(,PTDo ?hOa_y]1v~X`q7osv*UثWb]v*UثW@:ߝ?^U:j>`@K;YS"s 6.C&aLu:XY x]v*U)נе[1\\d㨕eCtb;.iFQkrts3SD>$oRG$lVHЂJ&&?V$,n ~~KZ_Y~UyQ.FXP&HThF}an,MćjC'j%\g6?m:vojW#iZ#Ѧ c7>JI"Oཿo!}Χ$!GHQ o/?'|;ΖJw Ϟ<Q?2obBϕ1"j"'d} 9ar$Ry0˒8e3Q߶,);&TQ40N}%ߓA#M7r7zZ9cַ!f`O]8 ޽gLypha(va.|D|Leڽ' x}O@q@ q"W$ץT<}B~ϻ9bxxhfRB2Vb؃ w,ȏ:j^5凘no*( Y"!cpoCXP={h{ }#=>cxGΕ]v*UثWb]lHTpqTw5Ck-8cŤtzU 2%kW}H7Od{ Z`u9NB;y?`K{b_v*UثMڭϘt P_Xs.Z\HO'ѻub ƤMyB#V I[$;?,#MԢ;Ө {z6[~pKj$Z5& ge53:@Z$Tf?UMek~8cqHwk'6|gM@}~P@ [1&7oϿ)o,Rn4~ϊ<,)т;'n_R=9r#>_?:"]jMltќ]uٌ~3w1 wx8_>I|>NMle7:tKP<@ *'jvn;r=fvfbs$'NX)!58 (U؂:J"@BdbA|u/m/Rnu'yhV._-xc,jDRU"͔ = P%ÌCU#}o[8N0꺓y^%hDE9\A-w׳:vFa?,~c0,'nu>w;"ΟwA0ilt}m= T:)Nwj#zyb8̮FWu{GiFAU'wm]kx? /N?~I?.V@Շ_?qKqqOaeŌZzTIYyr}L}D 8wu;—e`ϋ{lމثWb]v*UثWb_-kϝbֲӢ5=n==$hPD\](bJV/nap;?=F||P8e\<ÿZ^+Key'L?S?.V@Շ_07kybh$cz2Qw+ORh ]p8x۟@?CVO˩/Usv*k:6-.D]kFԢ0U)=$RVeLd9 2XL|'䯚.f򖥬~^Y}` ae(3q+(Avm<حcx̱-"}q趚 T< >c[?㮦^J?ǐK{/0LՇ_%ֽ^?pq/K]D׿X_+N?~@SVkZ^+KexԿ /w^api88aOX]kx? /'L?R)K{/P?_?au4W0K?F\ah!tFmB&﷦~yN_ `[q{/כO}G8o?wmi^_f*c y<.)ApDc?9]2 `}דwZ-x:A7;b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UJyᵂkV {tig&f'TC ?Vnmo)_69Hu).ic1OQȃNYDLV'I W)T2)/AG>Ҫ9~_݅jO1BT/ڿ#k_̿.h|_3B :uU`q`B< @ <9eZט|<]Oh-!y ӗVe|^6H눁4, e xg䝏aRGkiEk2un{GU~K#m/-Sc%>_G>ɿ*byb}"z/тix'dR?QBr Z \~ G>9:n҆ipjnoK֣TwJmx.Qy ]ٹ5"̖Vqrܞu_O)/Ad3]E??R_Wd3ʿ>R=+[HcMw0h ÌEŅiS|Q\p2Uً)T=B_-XG[KN-4ZG0ȣ֞)N:܆\4/FU{҇潿懩V,iRky'>I0Dۥ)8f ebR4Ufxͧi>[\mbK;F#~H1ks%F[ 9yGN/?;H-yٜ*ւ2zfE,:z#qi4 iJ/쑈{鄖[7W!}lb P_:_[PIGg'涒YCP͗P_~Y~վA_3vI m8 5ӜR H :;d8#`8]K˚z̋: ,gz$ND 7Z_f倜#}*Ǔ tu_O?R_ZG>m/-Sc%>_G>_ViϦzQAEKFSGCĊzty4R[ȇ?K؎\kU_mWcǕg֤߮Gv%iֹÖ'ýr]0Oz>z# t{ZF>B0 mW (79:9A$c4C|s9$򭟑/ )|Y9`:+/lio"C%%>_#oUsWEiP\y ( G#Ā Y4Ri5!M4nuoJM9 OQ]Fs{4O!Cm `_ !&,GA]jL 76G˫,?[ sj+!^?Kr_G>؈^%-5&Ȧu!8{+/ܑ1~o4hz<ۧ#f/R\ԥ`zs˧<k 8~9{[Xb-Lrz|@ΏLnSUW>؀;Dio"C,BT/d3/.w zu 7`&+@OQHOW u~Ƕ#{ľ4ߘVҭ' Y(̧C44rɜ`>uvY39_ߟ槢yfm ėK8q|Bҟnl;Of|Vk~IP} G`?)|c;Mm/u8iHf"Zz4;dz;M=SiK%`c~\SiT+ 6VBdUC.({8RO]|گ}_cʿ=:Ggˬ0?>Fyְ?O 6fvw/ S?;o. {G(}vWN37bB 4 'jh>v>?_iK׺5Yfy޸Y)99Ez;hvfwޚЦPI4W>Lyyҿ;Ot&(Wg)Ǫs9}%`o2[AIctQ&s#^ ޮzr{+S=N9'HtZQŔ<}ϳ-o(Xԟ79?A8c(' }%{{CLsKR%.O~:zfJA @s'l>"??fqg5'1\KgauO^8 17ݹˤc&:<ȗ@7XON9G'o14ItKUk 귲M/0/S6\I13]]k=8eO+z?dP ԥiPF`="Plv޿,e \KR_:Ǜu7QꖶR\%̊QvyК<21ĉtdc?9=_x9XNKy>N-ז^jU%*'$z l*ljQP$r.fa7Sc?9朧ɳ+cϦiyx:mbKU-H 7,Md] #Ü_'^])?)sat=8}Ϣ?qȪTH qj>Oaxg?3|?M{H썴e*_3i۽G( uݏsLyĸSc?9=_x;/7~RU/$30A8 }av]dfrVT=tc{4q_8iiDyn9(<ߚ}h~iwq^^_4s˧&qvo)HWG;gAZ̚\x{`l2L/]ayNdEn4>@su̬9-,r[Lç}H埚4='\Eg O^H$ (0{]WRV mr{CO =COçgb?(,}\l_|K!?2sK`/לGv*Uv*Uj_X)3q^?xhu?ꟹ3~P/5!=O_QTu1B7>O%3]=#V9}ן09t>#K~Rzoo)hze:&H.%d2$ A?ifW9a>:\dመz^k2h5M[n$+^%jM+3O'"}ܘ1@*TLGgb{#;+H&wݿM˻Kk/|>L\]LG}쥱_\ꉞ,y,_{J]WvsooE[9pv}^Ӛ1+97mzG`c/+_}7I({O}sOv}}.1?? >ܽ&s9)?q'vu?xl}q=-/M/ζkz-WJ3٩VOxrs?`stM x?{~P׭Ku, ~VSJλOE ƼQtO[V9}ן4·ؾ_jK韜QT ~h-`3gUVfpg<0B'ˈ|ߠ>|׼}rd}KRuSx}(Y^Gr&8j(H]wtwݛYq Mo3?Ͳ^_j#|?!PniSJNvXZm-@rkK|6y?/?9t>^_jPou7\8thA8Sb_kOŏ?5y*_W,FTK 7K\ $TẨPwQҼߴ=P#dv"e1WݻWM{o`ی??py?K?4|l+msO/Oگ!`?];'q84v79?K8|ws[9 ηO'~K<f>!?߽V_7}\{G(}9O? ,y?g?{>wWt8=gޏq3kߐ_co>ziүwkok;y*p]7zn4yɾJ/5yCPWk$$d+@zrf_*Ms@2kڔ:pΰ^IF1Gt`FU˂bsmIkcyCzw};[ݣDU7zDn@4uz|dx#bǖW?//4·j{7~{$_h6>hze]?Z+gxa`幕[ {k4yDŽ '< ߖ˲ꏨ=l/.X9Y jbk{g>Oǂ\Q~ry'<s,y~~cGy/GT.z}SIi> ѽMXCٴq1TM?kj4Xe{#u/+s,\Yw7nIC+*w֙}/͍D ܙiqG':}s kɊ[5dtu 䫩v9)8~S<?{е 'Yu3S`v777e )jeǃ$D"Ai@$cwe"[_OW ]Eq"! b_Q-ds?-%Q`5e)8 RԏN"~XqԹosb?loO'}t}/9fO'~e<KMAgmKg_'ÝnB_~=cWbv*Uj_X)3q^?xhu?ꟹ8~w?Cfy;v*bMU<ޡo+7HJ" r*z~6'x/7/'JkUB;?c姒5yvzZ}[O(KwYMj KlY3(d^v9QyDdeC dfB vPɿvomrtZKb_?S<(Ǘ?g&_//thd{ao1y*GFC=ͩ,@=Nf}COcOov?~`~iqge}Sе/i r̻dvnZ]-HC75#8H :tt l;ȟ+kuWGX>^6/:.{ŤYm:^|N`)O;g2 QHؾD׵o(.ib`G4m9gOV Mz9fg3 r2H$9^)]n mga?%Я޹{17G8x{^@m"ԭ}ֿ_0жNG?柱⟟>ZE-bFID>;{JNG5ͯc.Mc9Hc[_x?k n2GA<#ؕjR?r>jѪ\[hSvpާ:~t.C.(ŐH}CO'>?ow?~ħ^>[oDi_lPʱȊxe}&Z6֗\WG0?Ÿ`.j~;c|;9g[Փ?KPoP oA+/o˾.n=>WX9u ŕ1ꄏJFK>AwߒtO.h5ǖg4K)[pgcfZ ]3O٬2JBQܓש9[bwCO_[?~ź"+{[w0Ȫ$TzgUQ?>Qtǜ_˞hu8[19P=ߥvoO*~\y K򞫠׶3]I%ͨ"yU9U C[ڝW䌀Aaa Azw?V׾_-S|c;Ϻ4;+mc뇪 lOeܮSz9i0 r |˧I㗑 rKlU@A979ⴱ}gOr0+NO{WcDZO_qg$]G'oNOx.y8c˿\r^;?>i_==;O#XrY1zb_?91V z_bh/Gy;~/~X_FgqqmO3]LKC$\@r[z=~t.C?Mb$z=_~YtCMmk.EGaBn8594&fd*}-cLWr;ߖ~FڶEyqrn-Y?y"oca# hC> x꟝R ;4udU$7zm;B<)}j"{2zb_v*U(k_1:ߗ+-zN*uD2+T^,Ôq aq1=EQ<ܸ&2 7ffߙ IVtP{ U|u{~&}G%Y?S|R$b06;`g=ݰAa(%#0̟OѴ4tZ| GiD[p8ڞ9fgO{<5'ߕws}2)Xۘ׊'7UDDA˲pvG!?M,?J,(6#]?ScpNԩc5?͇/F}w|yA셎gȪ.jH3 ju95Lv8GxcmYn{HuwLx&Xli@ro!٘Kq}kh/"F]?SM,?J,FH/=?uΟ{iKWu;7 ͂4 nM*NjuݣY!, 97OQlr#qaO2kg}vB->khge4V\3q<~HCc.)~_˵/PA,,HǧEh}1ʉ1LZqOZs[ricEDIcIM 4MhvmtAy~NEBkaW4Ufjq?1wN5?*ȱE#|μ8syG9ugUզQlPi 0*Gjf5pJ<̖ _>^c#D:,$Z\WԉhhH ps Gˤ3}F}<3GO5?*ȳs5?͇8~КXedXOa?K_gN4/įʭSԦYזî\@j9{ʳ{Ip17c׿1.t?/Gz;]=^q+ƎkC' CF.|eMNi!yF4qĻڋ1겜on bU%מط6s3^2(#wbNʬw4#{//igq5d@N\|A8q#9=5|O(c<G4AVA/jRQ6E4:|? m__uKm.-R)8,0V;K؆84;yffIOsFoo叛uzGմ;FFK g%N7ԅ {fM=2a/fb.-1_/E1wN5?*ȱE#|Ǐm`kJY_jG)/1,1B$ThH|ޣW PP:#OˈY>otCUثv*Uث|W+<,jr tGQ}0 {(s;MٚLxbx-6\9rF'ɉ=-@ .7Z0ǿQՏhO)_>aDC귶v۷[ZL*)$OL]K DmhfDFhY{ A;3V7o'韚垛V0A:*=Agcē >5|5#J@{b97XkVivgTv_S9 7:dp̂,;ȸ;gEF2A,lCl/K-ONO`̡lUkg Qc J&<_~P'<Ya3_y|qKPR˺h|¤?1r?9֨; 88`JGnh -m-Ỵ[{\Tf <¬9 ke8a[2Wde])܌A'ΞbUتSkt˝kzَ͎Wzq@ +*r8gBe# ? ח41DrM=- vҗ[V;kq//)o5cJWwAw ^_(Rj?'Z0,yʞvZ44i.]Ewp*Q`Wu;56]<2G0jqj#ŊBCc9jUXdeQ3C%%oخk!思^I68ဈ17^+~}^,4̈?A3{>e5kkb}WS }2ʵ=jr2g8H՛><1!Cy_F}eiߛV5㵰Ri$qfb9a)asp!Z)F9Inu9˯;Po˛C\ygh@p\qI\<`@"koFWǃxOG>?it}F>AqQo?? oW揟5;K4Le&_̒,ƔPX=0Ʉʿ@S잇K<.B:r׼Šy[LͮXywFu]N+Kh/)feAS+ !&R=c6<1!^KC58?eJ]wZ0ǿQՏhO)_>a3_y|qKPR˺h||+yKMob|ϤHR/0 S3_e˃,LeE}xcߜc9jUXdeQ3C%%oخk!思^IW_|^7 1XWj}C58?@ /OV;kq//)o5cJWwAz?0m=ߑyт^>{ مh%XJ@Tn3 Sϥ5=`ԋ8λ,1\b_v*U%&&{Z%]#N$+- RF%idR̵g㔻? Xoo|o/g<ݩ$yw{y(UvvLǥB)K&-~$ХH׿\S5_蓳բh)_h5TvwWS˿;~Y輇>KorLi?G7Qw3UNiOݗoCe/h</ٿ=4}0{ ;?Yu~A eQyo~~mWN.qƉ^֓sCZwgckfaEiK7}g8AlƎo>g#'gd{/c|?s's|-O 쵍7IKi-.bf b3X{gØ&4S-7dx5!4{_?^V|me{=6y(b9ROlmFɐu:ijrcR=:)_h5T_$h?;2w WZ {EU1DC'yʾg|*˾e-{\Qg\DOhLr+ 1jqȔO#.Qɦq2:_:4o5kyj>HR53ڼN!=-,4ݫ,pP |-NSq=qE:T4i/u Fxl,RM48F噈xNb27/Brvhe59_x _?w /'Y7.i/F"+o4?˽3QPӼZ̥$hlI#u;V!M9/ a "1aoZן70ɮIsuqlŖ [y+{xM8(OS@v>m&h"*ХH׿\S$hu_̏?|OӾ華*>8}U+-6 K Yڍx1⺾~ϳk?^{y% VM%r=B9ZXe\&c<,11䈣0oφ_&&9"ovkorZCɸo3U} ~2=M#:vhg{ C,;gb_9Wߚ>R!?.ZVI/9&upk9a,WRm?ws-L0ߦ1${O&~Aqa_گ9f=Nd֬I:Wlqy7dj0Ō=ХH׿\S1'gEC$_>Lе3X4 %MGTDB!ݘ?nhy? >q5OΝ3H^i6noLMpZseUa R6|!|mL"C #6O>DO'A:o0@m++Ėj6L8@'v{#Yr dÌoc~e#_/T/Ϸ?P2|>ɵOGA?}O7SD9<] 7"k* h PөBIfTE e}T竎+ יT'󏿝~Э˽[:jbvrKvΓSZ=6C.QtݏdŌ'd)_h5TIr?h!?珓4-Gi4MIEQ.QPƥrwf|Oۚ-FAXG 9[&LRG25/BVt>b濂VS$027t'4a吏V2>"~=xC^?Ek?v5?>??qvx}o!Lhg_ZlPUeW^Jɗr7Yښ]6Ay[;3SၐХH׿\S0'gEC$89S]z( C$5rxhMya>&R D*y\gU։w%1i,wZvG*'5P2>iabbdݲ!5{_ό4?6>-}yiK7}g8AlƎo>g;g/ _??xym_ϳ{+iy{#`s'v)GZ7.a<\oAߟf3گ\=X?'?>=o?Ɩoxq/Y3=}GWGO|uK^ lO~6++~cmO)h@o/uena4l^^y 7ڒY$ٱ'|lX{23( q$wGno/sn:~`gWGu':$0[Aѻ+ PH 3{&sc˪0y-WqR1O HDwLsR~*?TwSE9?uct?RW>;VFizSN4곶&9vggADosrOy^]y a`~7s{O_gmKb</Oo_hzieOfb~v*T0?qcܳzYZZO"4V1eơA4rrC"IMQ[=~{ԥ/@?)@Z%?[)>v_Om:_;?AuCǏڛ :"uT{~ڜ(}U}>Pр?(=o|K?_ioI&ٿW43Y85PAY/ ?sܳP흊~ʴO//j@N??qk|89a/}:/sjN3)GVAy7fBQˈ /)H>Q4I?;wSvp뿞{Ϟ`tNi_G* ^FQ=&=1ڝ>LHp:ߐyծc%VWE]KsB t&=S' ~ֽM M$} K3og]W?P2|>ɵOGA?}Ou?֐큥ɶb8ZNO??X{esG{d?6}vrNOˈ?7?-sq> 5X>sF]Wӧs?5Cp8zrGp{KD5y'>'Gp/I]Uߘ'xiۤ\U?/kJgIϴ4qVWȉwy}ثWv*UPO;RY3'E?q?ꟹ~QGc$#?6hƀ} $ I}5xA4L_V|i|h8| aI1X9?~E|h8|߈KO*Kgu KKi!uC OT4%IDC0E~HK[ 7Owj_i_?>럸?7m~h]|])]5T|ث.Sq X?~o3C}#,h?{r4C:}@, wɐA*IƱZRIsн<?=e 4A_ >ݲ_Bc?>Gu rohNE[WFS/Yc1WKgQyjJd?_Mk|h,绰IjKQ5=ʵhyf|R6h4~k4c<1,rXpۏ+o mt>Gr_Q/Ζ Z_OΉbu)|7D!;#baqZ|s'gڿpzb!TF|s<7ڝFıK2iUq=K'Q.CWOW#.οIZ_w~Roy_;g_/Ghե~eB~\?nέq~_Ե[z}ܜT<^fQAx{غ$3d2R#{gE xq(ƨ0O{qX˟z<j_׏;1I}~~QGc$#?6hƀ} $ I}5xA4L_V|i|h8| aI1X9?~E|h8|ߊ_0O+ʿ>>r}?SZmJҟzGCF/{mv2C}wuy8y5̷r6j*%Fi׀z^عhI&g_O<mKXqk?w?޿ךnw7/khW M*{d״c"(l/'$ΏJ;8ѿFe;;RΏȿΟ럣Ah>zlc_/Ϳevlv CLs^O;#|I^0I^E@H)@Ws=dLy?92(i̓~;ZH~ozO7zw{Ejh?'aWX,=jEZv)~r"~t}[hpG:=AbSikCO~ oPv+ӫ;8zuN|Gny0c/ڦ{港5ȗα3ȡĊМ=`@̞s|vIuٟ:W翕51]Gg^\"Wn`G6rgiJ'Sb/]vgF_R5b+6GW(~qyY<}_^swqmNQb%9h_A6"HfbqI^D]_ݗf3?G)noK0O6~c-`Kmn"gX4Q6FWNj,b#"nGB{gl{5'e+P;( TVzt^^_罓<_/w'YyyW/|YuN +(KHchc $ץfڏh I!5Ye b@ &oGM}/yw1E8Ŀ1?*'y?)jzoY^ί,2ܙ.Uh!()}i ͐+#k'G2HwpKPO8+MKY.uKKX'=Uu (cȀ; #b"yD>p{;/>K37/~C?&ן?k k'?Hy;ZCS&3}i8^Ɓ_?zi8.;KiX- F+LEUS zD=9#΀$ v՜ǃ^Ƈ_~[~NQԴ1KܺD%0h=m;FYQ!uB]glv'Q//3.(Y/%^ja#+=I;ߓL-^x}E`m?9Toex?6gvg/iq? ?{I{[v\ܗ;w2ϟxv*Uv*Uiھ7TPcczƌw㙄0o$byOGq{ږy+W{M+u6Ђ}9c%uрvkq $AHq50$E >o2u<~w~c|__OT~KS-'C]L.˨\"KctUݍr)egrK8OKJ?%?%/*y~f/ʏ_%~j_<~hծeƷҵq諘&r+\g{K [XwnOAZ>s "H _=*oU?IuTHt|__OT~KU-1/'^c*ςI?,x9"eF9S_k';6?I@J-#ČSTjG=_xja^N] O(d#n ʟ/}Cz&_,[I9Ȃ.*+g{:6h3l$n(;:Y NLè^K|88+o)h>k?NZz #Ӟ?Tme>Yc5bنQ98xј{e*>aiU3eC݋?`|9W8uco?4Zj}nKH|Hi[Ѝ2/ZIC}?h;'n=4PBϳ{+iy/oa do~ 8;_ug.}N`YyT %x /0i-6i; _N[[DZs'FPؒ u?)̏0+)!@:=agq:GQ"<*RIvGy"O@2>>Nv5zH oo9~JytcEPR)Qi$|4=pkc;Ը}ìxGm6FoV|q]ۻ*Ӝ*ݦ}&xďxGej9$|رW|'_mS̏T~y/w>ԓ6ֿ|(wk}`uF'Ɯ縕(wg`3SM< eO ˑ^B0"}ƾ'BV/X?.j]uݝ)+=K%DGبiNڍo;C%0}}_ѿʿI:n{pG?[⟓|__OT~K]*ϟ$ xw~c2_"i?:fu]F]?hs.8K,m?S\1"_/W)-yS̜c5ƱHdKk @ +q$P{Ip lc`u>fA9D|~?M1~f^fyQ|y>`.?/eא*ܴJ9b*rZiLG$@U|>m۽jg($<#CW|'_mSpG?[K]*ϟ$ xw~c2_"ƾd *II?,x9"eF9S??kׯd?< hNRMĐ9دUCQɽ|ZDFq'yr}S.ˡ)9_7_lkQ<owvEKay q !+A'? ߪKI>Y75bQ?*yjP5RώPѪ6ʿI:nv?o#<̗ȻU?IuTH_dEr~^yGX?G!QL$'H#Gȿ[wO;+j\/zmh.' ƨ1*|Nᐐ$rv6m1|12 uvI9~8:kǑ4+4EgmN/"M4$R&(+M(X}|rfˊ$7}9lb80ʇ IVߗ~Fd#YI Lw~c2_"U?IuTw~cy/w>ԓ6ֿ|Cp/qKOu)y{ʶF/kq}w{o%#E3rI=W`l~&:$W.uD̿>]~QjXmeӈc+CJ7Yn9f<W8rd zSCִ?#eŭh<붏w[ *+^fL$7b?K3{g qtӿ6|5:T:w,4ؚ{FNoY7%*KPgni:l Iz_+׶.a!T@܊\U_"yW{&F{ӮQQRрGYr8;v~0&gG*]ޯule .$Xƙr`+3ͽ zٙy(9@D|A_Ok>d?5n/ I+`"qkZ=,-%Df># C'I~qT~Jy |6 Z|]$SCp'q?Z21tiE|+\Es< 2ab.l{0"z]o#Yr|Äp֬Ow!/ ]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWbv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb٠F2\YOQvJFIF,,C   C  2 x" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?x>.x[X5Mc[U#EM;rשxGOd_jؓI׉?`EC_DWa96{xlν5ڊz-;;xGOd_jbO WWwv}Y3GĞ?2x"UEga?7~| Ih(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|m:詨u SQ_p)_~ğNIc*"w?x T5E}>]O?o肊(D(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((oI׆`EME |^?QOR$uO'PI$ğ0O+J~I#|GDQEz'Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?bO'^$ }_OS?,O? +>h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|m:詨u SQ_p)_~ğNIc*"w?x T5E}>]O?o肊(D(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((oI׆`EME |^?QOR$uO'PI$ğ0O+J~I#|GDQEz'Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?bO'^$ }_OS?,O? +>h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|m:詨u SQ_p)_~ğNIc*"w?x T5E}>]O?o肊(D(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((oI׆`EME |^?QOR$uO'PI$ğ0O+J~I#|GDQEz'Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?bO'^$ }_OS?,O? +>h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|m:詨u SQ_p)_~ğNIc*"w?x T5E}>]O?o肊(D(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((oI׆`EME |^?QOR$uO'PI$ğ0O+J~I#|GDQEz'Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?bO'^$ }_OS?,O? +>h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQER⧃|H׼S?q NO*M*M^?ۛ"YϗY'6I>"_*#?UTR_AQȚK$~Q_q~ӟ9_g߲o/'㕊Zҵ 1VTKCkF3Ń'6~Q_SuxsP}!KkV̫|6WeLmxхOU'<ڹv?l5H_}E|Hu'^щ|EW񝭔Ǩ%ߩu ֲbݼ1Ԋ|v~z~gQX?Dִ^g̱IU&+fNQHaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( ( +?<wHмOhE+9pX0@ϰy|G8<=YRpn_جK 񊚽z4W//?x]#\uK0L~~_#\tCqqK0L~~_#\tCqqK0L~~_~џQ|wPxNO֥afͳoԎN?JyYK|5%3zѿnZcaGoI$`D tg$e!?uSpq_s}abƥZEl\ϊ~hcWRp$IYa'/9+ڌ4t~yZ\=GJ\dMY ((((((((((((+/'<_kzXvQgpHEO`$Z_+e>5- ?S ڇq1 FU_MOrY,tMϴV{76?wƨ7CSn~Z_#X?@J7CSn]k^#խt3IJjRKg@_ZNyv~m-ԋ6!gPS_cWHM_VH|cwOX>n}aԲTV>C8[{ 'VK4u~u${Q_R~,QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQU ]*kۘ-!R;DQԳ4l4b~~&>mOv2^ͩ+$i372p0[#g yٷ[~Ϸv3͌y|G8fA2^8 xu;Ӿy|G8__k!3c3~O._!3c3~O._!3c3~O._!3c3~O._!3c3~?~9;_ϳ}Ҽw\uaszxʌ`狝p'&Tԯ([Di~4QE{EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPExq^#'koW\y[ѻnquk*k3y6>-TQEu QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQY!>-2MG[4qy2ăb9"C< %W #qH>KV#zU5/^yiNc#*/.I:k?,cZk m|2_8e G#R/%;Rԓs\vչh.oH,Y>//K}/(íj,U6🩓~_|QG+KWO/ S~á6ƾ1Oapy͹?Y~ XDjx7n!uguQaJ G?Ҷh"fu/q]h6> h\gm$>:(*jV|$w> T#F +I~AEVFEPEPEPEP2+0 =s7~"}Bvޖ"zSq~M毅W-zjK' -.RO%)=G]>9^Pt ȹ\z~>Q^#+J:$'b3"ݼ:'o#?Pbw쵘JNO^O vzT!e݈֟mzݗνz\IB=k,%)g-+|w>iH2SєkFXO_G,3=E{nOx%* `ꄟZ(080^ߺ g9jrA+C_rW no=u70{aO{7o*O$+Ђ:ޭ E唔dQE`PQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((E|_RDhJ.+1{b0+>((((kχ)JO` {=~~?=UbӼ_m N"AHs휌}jVҮlYᑁzXuLUu>;k w{꼟uGM濳;Oؕ #?g-T@?`CcץWFWm85悊(P((((((((((+>$w=sSw 8HoxQ8ԮZbעFpGC mtNjou­?:ǭ|_⽥UB;G_970Rj~+TVWIuu<PBGcUQ$_Cmm \L8K;8 x~~ɟ«쏯 ߰aOݿûGl,~2 6R ,21, F X|o{}{SdӃnJvz|G\q^qE|F/2N^~GYnFǞW[GvϩZM'_N-Z&ҋz? G B(t((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( U4m_۟Rj9ͿgmOa.AEW}QEQEQEQEW۟M_ۚjCׯ3IOr(я䐢(((((((((((((((((((((m?6ۧ_iɴ?cc?IQEg۟M_ۚr#jCە6S:n (s((((((((((((((((((((((((((((((((((((((~!|Q­OVM;%#cAso~X?6PWƼ29 y*k4[6+Zj⪪x9J}>f:嶖.ۦ#f=k㿉?PxIlx}t\##jK|weqιLۤZP a0_-#סU"f9Y|_ԏķ WS/IHz(P%6%Q niEFmKC#˲EEON ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*v !0[߃gm-Co}2mQP+g8 ;^f|iy^qwi/o>Y/&Mn b[V>¾ߊ4i0zk ŤD=Өȩ3!2)IWVw^"|(ʸj6u{ױ}\ަ_/mkj+_P;gx46?7eki9z G:&KԴ}KO]]Z$Ǩ`pkשBtғ/fOџN27J\dMYTQE`HQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((E|_RDhJ.+1{b0+>;{|c_Sm ?͎xV!y#CDǢ s^qAU,i\ r5v)g\Oko*)_ox?]UhgbO~jh?O^Oυme/-K'/.9/`~9//?$= ??_QEGԿN-Z&ҋz'gkE~/gLj=bQE{aEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEnC)?:Z( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>#<Wui?ھ#so$[p/oKQEz}Y)~PuCXD#(Dd=+ݟ?5 ;?_IZ S %\ hP0|qAU^'1_R]O[s G_χ?[?ݟ?5 -ga?=~|qAU^'1_RGv}[s G_χ?[/>l?{j>/~ݻq+)N 4q6Q-~((>t(((((((((((((,R&??:uQ@Q@Q@Q@Q@RgSwJZ(((((((((((($QMާJhh((((((((((((((((((((((((-q:۵ud2g3&s7b1ZS:PrQWgje56vyg@:c9~[s|-]cPdguƇϣ/ş9~xBrAmp8J+8PƱ좸1.!jHg3KWލ'?y|jxW}c߈uY =&e?tdt@,na'ωnlG9nS){%׻oWaEWzEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPw]Dc5UaZumiS{[1LpQمPlk˟%_gf_×N[Ii%Guz <%ED)b#-䘷nʔN0[}!ֿ&Tlk> ~^0-,:o>ݏ1}au:a}->_oG={6~;$N{E}__ӽҚ+u;?=}Z RͰFؒvHob=S[2qG& (aEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP ?m'^5ܽ ȢI$ğ0O+ؓI׉?`EC_DW8F~(O ( ( ( ( ( (?;?Z_C}Kբ(<_"Š(8+,i\?gOJnp¿#?qҘQEx!EP_!ǿ#iT^&E~~W/oߴO.m+琬:gtSWM|7.}OU|i-+kw"L̖C;$;~\|ߎ$iK-t|C4[p8+C{/՟ovؚ++f8ޛK˸O&b* M}{|7xW}"o_X[󤢼'-P jЊK,GM~fN}x=k5@ƚC%1PSU3]ZR?o/^W/ X^0n'\3$"|_8"VNV.)ȯu9VS[ h?z\˳=χ͸(̠*j8q:j[fTFL{Lp9 X ba4TJFqbrL\5](<@?hO;ƿ /k4 O !u$1!s_VW_N` ޺Ē{xnŨkvσ!bEu8徣 *X/m߫?8ZX!y~WMB 1m߫S6~؞ E%GkYH8[YpB0ZǟM"jnɲdl~a^ NNMzKv_~p^SA9SUgRW65ej:o.=:'~Ui]XK\o.1'*q^\wl҄#X? ~| m/z(!Iw/_J|*J&:4LB[J+e'ԒtM|QEwPb0zssH(+2\u~x[Ś?[}_BmM6q-rP}#kWzE{i$Z%4$~E~s:4 gK[> + A6GWpn?_]RҢ+> (+|} 5K9x-*H3 |EUq :W(`()j(}kg. ͬ5ΎHs~xcn?|EvRb(ǒG2ƯЌߑ/"h>A=&{$hG.2+(RIig p]['_ANs7g>G/?@_ -3G??E@gAj_9OZm!OGD]2v9ܲsp8w_'>2]>!ִ#DYb~W嘉b0Swj^et$5gQEz|oE~ڞ&]ORdž8Yo)*1Tԭ}2AO< 'kYg k^ϟ^Kv_=b燧vm[2<>mWMNV{s7$xcn??jO_gE@g^'ƚ't_ + K3X'_zx ߈Lx~ѝ[='cg~~DU֕G|wCcRPPn]}otv\o4&SbpHkmE]~sJ މ-5x/ş; OJM16]LlO|Vt g<'Lm}easn1|3;p/db35E>rʚ(š'`O0_Fy2 UZw'K# n1ɍ?\uUqu;mpy&YIa񏝕n/'y&Yn"tc?R9ݛi>zgYW5w=r>(F@^4P1w`}1^ +l[ñB8krs~ھ247~'cg(̢|+OBNj/ i֍yh6^[g%]X ta_XPwvHP4Y[ כJtϰ8fcwwe6zZW?*j8 %w[YQEgPEck5C 4p@'?k?MNB &ck**r+,تXXo9(ZOoճNd qc8? /~3pDϩ ||[㏊>4 KEg(vG9rx&&zF>jLu`b*3NSm\-ZO ɦ+7Z'旬Zj]s0 iW馮YP (~_n;X!ծ#Y9 +) *H ~ h>Mi6mq2YD?:*2+(RN\QJ:y]oO_/*i㱵fCLW pQm%~oÍSZ j>"ZK-831)-~ʒnMY%4ne(2 ( ( (>#<Wui?ھ#so$[p/oKQEz~;?_IZk $WZOo_Rw?C{肊(D((((+|=>fIw7㉝CA#*3>G/?۟N_+aAR>ɲ ^x*n2I_Կ?? 8տ,#|Og?Z=%> !u$1!s_VWgKV` ޿D2S7T0P,]QE_']K?{ZD6Gxs+km?6ۧ\ة8P(Ri3<-H&$>ZG/?@_ -?q՟E@gԿ?'EGH,?쯲ٱH7vV:_n5?nkqبBN>;w*lRB,H/# bC۰澬ο'aƝkEu%^ PC;q}F0T^+V~1pBb1W.l<yb|K(װ,p<a׏?mo4Eգݓd }&=l|¼+q9'*c(༧*rϬ-lk>3[\u2x].zuO>PͶ\c|NT*6G1Iv~$6@_dQ+C_ҾUMth:0WO#%Hša7G<5qPWde4hl1[>>Gz֯ɏ?~,I.K ieIfUth6Ηpz}+<'FVC:}l;In(;]kJ GEW|@QEW3a]V .paD3ץr>{$xG\Rg:TGqMvhK`vYP~k폃O6Ėim&w g.@ ~JZmisX_8w(ø".m_қ揞ywfi<>/VzGd;(^{ǐȥp8+G/?׈rC_U1Q$=s\克n)R# qqx1^iTx-*I*&bd+%?҄aHQ¹%<-Y [_s?`hF (A__ p脟q59&)ZKR/u O[.QPqϹ'񯦾> x!%Ifl~qQ^ A\˳ 乌_U9w|/Xf$'Y"u !A)0FC&m[XqwܠwEeoyi2\F4L$FVus_mÚ:5?xq\=T{З%&z(:>"_ *!,<*;f8ଧ`q_# q_OMp|qB),[ANJW}b_xcn??jqYGR# qG/?TQ?,#|ϩ # q(E@gԿ?? hK"H_3_xcn??j?q$=EԾ,|!|Uko_lvj 6GSݏ5b;2e^/ N4uipf*c-RKzQEGAEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPA=%CıxZ^[FSz/آ5Þ3AM*y>[K@)?x Lw#D4W19#X|t/t}ȸ⹱yRPїWlV qV>"9@,j+PAA):vw^S^L*'FUѧ-QXQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|m:詨u SQ_p)_~ğNIc*"w?x T5E}>]O?o肊(D(((((( '%E?Qq_-WԿQ?-Z/!ҋj3zؼ%",'(?Rb6^_3|ºv K!WiyCXnF`FAgÏ1.LUӒW_#=⧛bRiԟފ?y|88>|5`Ǿ$-_<5c^e;+ȵ_.igg.KX土My'(w4iay^B\_۩qk; I^U3dK =zd{ǯo/^kwl2dOq9 u~z䶣\jڅܭ=̭4Wv$>]ď>$i;ѧI fH[ie p㲩#.hGϫR?gVZ;omnERC,d G"eacq}(Eav@H+Qb]ok#->g*?*? |UgOW:< 5ɴUm6y!,|hx'X{BkJkQԳ$Ui ^旱éוOmֺ]Ꮜ|GlO5N[=>iTPUHѿ߲X %a㉱<(9c p=: Wȥ(Vd~5FWO/Ηړ~׷^|/惩BH7n+Pm5k9/JIG_B>/+X;5}К@vl$li\88^|nO<4ZrK~}C6G-"xۣMTQE|WOZ&[w`DNؕ@ʷS_׻~ĺ蟴>mj\Y2 L?ZΎ* uvύ 1&"Z9'u?P(> 1Mωjv뵾?,]%r;? MkO{zrKrGD-+PSsq#K,ՙI?RkE}GeQI[AEWх?Nկaf !wv 9&߱wBkw ~)Q_S~ 4m])qhiJ8둟1 }f &ZQZO]l,F S^qrޫGd~t$aVd ]OBEf/-*{U#*ֿJ(MF|||E#+M3^O?z5ޏtFU.*zta _~h7s;)Ivx۪CHO / _kt ك fk0ezp*cZ*u~/EbN ;io1c]QWg_OsjVwY̒Z#]N+#̇'pp@?OxK^cx9H(iv2!_jOQ?wk? 8Q]Ӵ-KW?_5Ěޡ>Fq%KGbY@$^gcMgÃx UFMM$R{;hH>* <7_EմMD )^ J5wD({~xkOHVäKu>|bA4*151gwkut 2xM$Z$W?t# RgO4~ϧ[km#E $I&,)Tit? .+q,,&o%$ϓ~]yMk+:R}a>3>$-/CK{f U5"4N)`^.wGE⿤~cXI=iK%pAOO>A-͒-Î'ի?~6:Cy&vPE(4lu~~;3ٙ# ~ !8x\Y<]-=&qֺ5NoeaO^)Si/V~`|uBz9WζЧ?-p+ԓqaC F)0I/D(:mx ~(XW89@85?xZO6il)ܜ?j܆Gxpkn= (?H \_D;_ :nd]v"QZF4DffX}7JȆ >kR xP$0UE%=9ړ深X<#9[S07?W b~>2/i=2s}!%o?l>_)c\h=~/Lo)i%yzQ_*~W{s࿈6i Ew0" T= S8w.O(uhċQG0yulg#ݟqn_?eYX{/OHAF+Mӡm1Q Y:{zndL_ {%ovO';T5i~gG .A_B r2dQ0Wā_N|W3|9gt=wKuO_}SKY)c`pG :e{{?s\:-; #|>xR'4H:|4/ؑHd+Ꮟ~(xG>vvU`G_{c&ʣn9F%cp*noGu5E|?&ی+9-ßbkU 訯zQRN/f~aJԍZnҋMz;PKso#E,mYN?B* /;C5?.YU!&D\"6*Iѫ*oc!`b޶lnߡqNK'PJ:QE~|M<'(I\G@Ǿf|i :IZ鮺d#PÏd?xY_gq[?L5Ҕ\{/#袊 (?PbY?h\iRKscnAF׺?N/?ZI2%-FBː;j/-eoC_PѾe-#0U$2M-y%c5h򮍛Z۰?0R#R=}5J+5OMV~d|k_> S)#\q\Z~ x{-feֽvY,iEz]o{-~'cViSKs~+x_|APhf蒏6SWu17HIe8 +ʿ0mGc 5(#L wosЍuG[g&-iZu =J:_dUJgywEiQY_qEWӟ|sxZt2קKیUv} _P_➟d&BE`^Ni[dOϸ༻G;{&>Y++o'GOEi˂p 1!hI$`2X`~ >/熔(ESӷ)ٱ{G73s?ek VvclgiEWAEPEPEPEPRj<Wum?n{ or (O/'kWZ'u?o_Ro_οБ4ooξ }^i{;o:7\佾|?mwF+{xtooκ?u<szx~to_οFX??oS]ѽ?:J?`_[QO?mҖZv~ Y9޾Vյ~;?p\܎׵Š(8_E|}` 'z~_E|}` 'z~C'0O+Gi\5njv_!#֊(ˏP?P5}p_)}gq؟sKQ_!_?I!ԪanI |{/ɟg#P1i>8nYlR=AU"F~~McowZ?`4&HPx'˩h߁o%w}f;bUW*YM|^~AEEqg/813kk:85>70䘈Ik漜uUB++'~'K]f>?SFprzܐ+Z5PNѴ_MSɉ).q BU_Oϡ9\Ɩ :)=_h[7z/$د|klm}2I=c޸('9T?(PchY.W |wYvdԤMl8#s@NUdvb"8'EHѝUFI>O>?MmDzx3qh:Tf.uK$/z-}M,Y~%9F xvm׆o ΰj]3 -&#Vu~O˧}c(IJ#}AW'`om*,}dZS$D99+$go/&M%C46.r;-}Q_<~QE}p+?&?}_e?PlI(q?+>~%҇"_Z}a(z+ŗ?2:?䂻Za(J+%?҄c0s~L+sl(lq5k'oĩ>}M|˯~o?J(DسN[WU~Zşr$R/iHg3GҦQY'uG[=B!o_DJswggo|MVs'])d+ܩzml}_6̆kYdnrIPWxUYu?򬾖UoP~u^gcm58 BrMW7f+٣]֞e7N2? Br3F7a2N_qyO/86R+&ϖ|-|WD)1i>6p7.?$aVd ]OBE~Q_] I^We6}oBj>ävWX"}gFʥECTn="fk@ờVYL8$bHUEa_"(ތ~{[V6Uœe*^{i~6Q]zZX[̵cN3\=|d*rpG.KFM>}6gyU%5ޔy<w vN ;io1c?OxK^cx9H(iv2C.R"3ml^+`e\>&qx4%~MtR Z(>|=5k}.#$> 9$޾^'·kFI*?Fvot8 <%9y4mo稢Ϭ (cgC㧋eY-|1bE.=֕)֚vn6]+.XE]躳طMsWV~Ѭ*+:1*(zЯhStBWbEYTnmEVQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEF|*߈|I|:u^˩ef+8Ĭ&7VEj|m/C^K$8'%y$g$.2I!EDPT` wJ+4Ms{7鼋 gA^oO]O]B(`(((((((((((((((((((((():>fv~ڏ\6ZӀPh@rdGu * YVq<UW='{ydz$|>}O>x/]]SӵM^+h.-UndXa%;*ܒ@Im֓__\{t.1_?쎿 >+lqO{0CpG3~SS;u} gVt='d)u£kפ]js'?#0v rQo;:C /'_%e7՟~<&eee"Ke,²1 ;t 9|caBt+?V.(T1ըp[#袊cX+{ z.]7fY#q:?'g]k={+k3yoREW'-tHk*-m?9oۧC_9GKg~{T+O逯ЯU0)xm#itI ֿ`>h Ui@:oh՜Ddtoş+Wc+`Of~t+Wm%pݷ)sjۤ= &LҜJjw^K'i#u(YX`:)M]??TjQ:v\~K(DZFO i )/v9~yvxPj~k8(k&~E 0aZiTQE|\V/O}%25 l{$ByA$g8 OGKc};i<l @$+fT\2ⴱPR[o]|斿$|HK(DҼ_y @z0ES^ӵyr=zwƜ1f{;UY~'ghSĐ]I> m7%F i0Gn}phOɁm E*+#'¾=t_̖ @MV#Ȥ>:x NtvG-?*ۂ jnj3DӴH<:m ƿ]0Nb1ج["&Š(N($Ww$Ww?|0s~AEWR;?k_J-N;?ZM'_d՟!_QE~P>QYOmy kz.<3("v..IV̑dnu]7y¡'N?5>+c?b/|yd% tWk jzY?yaqF e5ú^hۭu X9~!JtGu71ZN./?iWQOfxMꗭs*x^ؼGZ3nQO[hY.\1?WvoWa$O|~SZSNoZgQE~xXi /?Zа5kxa"v'RfRNi?'d4=s>t5~S.@C}/2h> ,W1VAשUXy>3p_^뤵_Ks)koW _Nj\NО&(S^?o~,O6mnABnMyE~SRnw?pxa0$V C !Oƴ}jEe|c;+<3}~h F1?/4feT}*7k>;Oީ/{tdXcy"p_c9ֱ0X;|=I+ԓg<-PVAZ~Ed&}CPKh#َOaI2k2|?|TԼCq D<Īe~Z4sse+] '~ xZ+:2nrwQ_$b1qUe^'vVŠ(9¾OWǺO'1jP>XNXH`l=Z+Gx?:My2P:OKSR]^h|0H2?tFq?s6c*5K$n}ُ|O^*![sv,$љO^_Y^v>Wp̲|E\u_}?X(46>FxSt]ѵtQ>@~]B|HgO =;,nO_3IȌU gy1 K_?|7~')~<)J̒#VSA_:~K᷆DLSJ˴ p𮮾W{x ?.KbO0.ƾ԰TV{-d_F/|K|849nb~4j72n$ie1'M~~4cdto\<0O_'Kܼ3ld%e-E1<~ h>&ԮWq>wڡ_7F;aBvSm-YQV}2}UӮ˺}X-[Fi)%%=D!/+{[Ng*( U /QG/˹&A1 {Vp=0}CV'?o3Ւi'/w'EWIcMӮ5}F&U("dX<|6+`T`1UԜƿ7b|vҧ=Z"6.G.}D5_g>}~^>FRl֙tyj¿/k(e _0oz-_QE|iá 㖍d|#k.T|;>mx :~Tl,©=#<Wui?ھ#so$[p/oKQEzQEQEQEQE~;?_IZk $WZOo_Rw?C{肊(D$Ww$Ww?|0s~AEWR;?k_J-N;?ZM'_d՟!_QEx&tҸk۫m?6ۧ\xjp0R?-h s 5s_۟M_ۚ|&|=?nQE1kix?J_ON[g߆8^hS`++Uo|? u=myHF@"}B~z*{B4ZE5g?5Y%$8aFY"" p~|MioᦗE}P?(Q_w OmmpҎC"oT _z[^zAEW֟5HXR0AN?*k|#YXhQDrCF==6׍Q %ׂ-3Y=0*_z4h,>*pۯYLzKK՟(O>jCەWjܯѲ(|6$8sHQE~?|rC]/-^>=qEo՟ܙA]-^%q BQGA &~E6QE6OC_R}7T}C??yc%Q_"~{wY'-{I*-b9oM_UY$3#_S >4wwPDBD\$ H絙w4m`־q拏s=_aZ;V)uokZ╸Ӯb+F5_J.-zu#Vtף cX׈'Ԓ`k6o!< 3WV+TU)3.oh>>'|J?-?Ѥ|7Wq@$+ҼHK(DҼ_y @z0z9ڴ>~1Wr)'u)G/ <9CsI^?ᾸDzZd6tY"R0vt|3ùj_=ߍޗx 'xm9״~xe@Vp@mA >-]~$Wǰ]ܿZmў, M`Zp~ڷ])i&A;hV5v+$G)9;݅QL((iZv64+mHFYhp$jXx7[-k'UG+*Fn5CK[]ϧZ_ʿ]}.qߵ7#wĂOg)6vp#q$?tRk¨7ZuTwl`0fL,ya}B+5>*jn ڣ;ʣk(ɨ]XQTvWm6 |־5Bʋ//s9s'\8՟ol-mW<~{I>>"CӱqxQW$u[9N/؏eEڄ?t^mQ^QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW%Kↁ&Aalq!F@HOi/]K40:* 9$95uDoTg6dtX?}lO/J)bq.+ Vz9v]ͱQ}"/(|J//>&;yVe4&2|X<ǖ t@Ȣ1jUM1[Ev_\%dxUë'w.(|((((((((((((((((((((((((lФ4r(taT?i]E줰 dN adGs * eYsRvk=>_V? y>}Wj~隝Z1^XDAqTaeaAj9dVྷkm%vǁ'-%14jр*rXե.hKTѭFؘ.[}P(9Š((((((((((((((((((m'^5~N7c*j+Oz#E?KؓI׉?`EC_DW'?˿)q'QE4QEQEQEQEQEQE~vDhJ.+ '%E?Qq_-WyOSEQ^qE~~ Oº T&Wwy,TnvRNgoÏ|1{"IR8SZ,w\*Xy7NRm~ 7>=G(߇ cEmS?@NHF p$ %m"h^?eX@ bTg=Z%֧埊4ovY!NJJzIձ?_|I4Sx¶BD;F}#`)kGB$_y:pӍ??:~!Z MjL&կ1%ԀP kҨ8Rf+_UovQEQEx'ĺզlsHGP(&{l8uOw^(Us|+G@ WNV'ojޣsjqu!w>'|77N%%#n,NmN8d'VIn_Q i/4ou[7(9TׄxaszH3cݥ/ϸ_:_1W4v 62< \y߃GYo~5uj2'hW&I=NhJSwҡJ1Q]V߆\kl]]k /tK, T䃒8닍穏ѫ*NZ(]-3+#+O $WZOo_'+~o'w%{^?KQϩhX anI ~W'-tHk3h~Lo?UoJ4QE|)0*}ۭ@4(_X}v@?S?uQ_^~QE~>|oEGU@U >WoKW?\E~Q[g&Ώc o~Jj?(X?_?`h\ 5LHmiab-\E[p誧4ԫF= rbt w$xc(kmٟW 5[{k4>+f9$DŽ!Gb _x߂I4{Jo$n13z_bpuE~O /I/U ( ( {続Ky;H)tM&tsfKEڰ&fYV|KIl|R{}>c}zRY<\nm$kLN˳>7༧6u?:}gWgji7, +9Ld ~_sSV{ SbuOXm%OK0+ӈ$Ww$Ww?|0s~AEWR;?k_J-N;?ZM'_d՟!_QEy?Y?|QGu-Mjrg#,} C#"RtqW"NA8/+'?.ܛP:y2@wvߪJ)Kto10ai3IFk EZ%Ě{?6Cpʯ6:_ K&!lJOl'pzWVX>0]*M/zS_-|zNu}s &W=TO+#v닍J[9]`A~mbx/#tA?|q BCWwկ8R]1a㤾&#+_} ӋJ+H2w 3tTqsZᅤIw`ڎͪߝynzzG_`_fZ[F"`~G|yw _[*yp'2~1|:UF&._? Xf:Gvj8*~x?AOyJq/⻇\_38IIn+Rzr5O~#YH*FA(< C.uKƹT}W~1;# Xeإy19?VB?% H/k?. qʟE}iKo_aܢR?eUɿXU4GQE|H\Ѵ{X,ͻ-ANGE~x/ Ƕi`Eq85x㮝w4FK=_#0~WdTyiʳ;x{LU^\[}~!_6~ڡU w¼u|%2)e]܎Ȝg#g0ma*[+,颊+# +'&;Nq-luĬ v0?H{z2d-z3o.(OP(# Z(^o鱮Ku\ceen_|h) ^ GJl-W䂵|'aGwdx\6xjʧOq;UQI<+848[4~)ʃKMOJu~~U~>(?.QNیyZ -x{Þ0?Zu5]6A-K4n:2Uʓ/?K{},lV#g }QS.Ḝ4U,##B?ޯ+A Mou|o 9 ~#|* _)aY_WOo o⶧ cbDo4Ģa_,W ߂k Y'V~]M/ke<9}G#֥{䩟% 7E58GW?QLy4#̈ua8~x UTy_}~~/n.4{ u>bI~_e8ck,\Ǩ@11D5Փx5/sڗ)A[> =ς]kyNw.0;I8&7?BՃ5t՟?ktNZ 9֗p:22S*xIL鶲d%}6]ǝʣ^q9^2b-ПxZ icv'$[tQ_$[*JIXQEŠ((((_O?!}*yq/ $QEyޟg~?߀~,|0h?ښ:bX.#u]qk?> П+;\GHa޾аZӔ\Ofx|J*bSK&x1gwh,7BT{u<7܏X3 ,7BTşOʕn~qA?9?şOʕ RQ<7܃`?2/9__ <5EHpRC.d*[23QEuF1QĿ +ڏZM'_N-Z&ҋz2_E{/(O¼Gi\5ῶ #Z(ǯڢ?Ҹ?#|_!#(ˏ@?P5}p_)}gq؟sKQ_!_?I!ԪanI |{/ɟg#POut[F#k__~┽+(ύh ^9j눯+^ $ BW]-^%Tog Q_g)b/o/r=O~+k_I޿kɟ}S. (Xw f?/lfEEϩLkn:ΩX @-Ϸ?}KY#o.?gS?4fXbXx,QFd\+z*5~۲R) 5 V^lZ!2O8َI012Q؀f\'^_?v43*.>Q oZn]7ђ 7q=]' S{5 (QE-7m4w$1VS^)aM=HͶ !L ^NMv7.0xQW~| IُHAg8s9S p}~Ym\#xPO60vǰnzᆦTz#2Fm _r][_֧j?`)v/X ly`mЎ?9>]|3Oi.&yevWbrX_bSu']}|.kY>DQN7E5.B'WFii^Ȱo i~_ o]PP3q7=6~,~$ϋob"+y9ω0ǰF>l9_qe{z{.O7/}/뵂(? ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( >kIf(,$hi((((((((((((((((((((((((((-Bw#{&,Ae~媥o|0HfSF"%#b_/u^igT>V~MtW mkE-ҹ]՜7x2ڵ)Q5ѯ&5+՟TO (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE$0AoI׆`EME|>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊(((((((E|_RDhJ.+1{b0+>J?|oW5{uxY&{ҹ۫?*c?QEvQEQEQEQEW_7شy+1 zd(=k׫ 5O7Bmt3:(W?Š(M zsXkMfyo YQ! u8Ғ.9)ٮs?| &^x^XѾnw~O_=x ᦒM%lIM1Z S,ee5fƟN $9X/n"Ϡ#kKWxmQn 6j@8Xs^.#/aW5HjѲ)ʳ*XZgtQEy85)L]PϪYnӯ]KI0,6>kn7|m-@Wprt"`ɞ!zOɾVw_r>ˢ+ӈ$Ww$Ww?|0s~AEWR;?k_J-N;?ZM'_d՟!_QEQ@F|xcpF[Jq!qs>)_wc'i c}jexR*_Xu3:'Rn?'vj~X<6hg&pj~ MЩ4>x̼"H<ˈe!@Ծ$jsT-ӫ0g>kn#5UlpRnW)iH;io#yh>}@?~ |K,{e/V&a(W-#ҷl\E8 k?>> :W} qX5kBܒܒ1jo$T=%W[N>u'<җMuZ }Gba8ھj9aJ'C\w:)R[|[G1_8-~6QSYYͨ^AkoK<,qƽY5}Ci+ /?zmƹwǼA8>kᯃð˦nνO]-~z~=O0ye_}%'oE~4W խ^G+~5Umź$17zlzZx{ZꙞKX< ќ[~>A$Q_A_x7՛1ы݅8HI~c>~"GoWruNŎJHhԲקUTqp8)c xeN}wjnhAuh3lRe2 dv?O@+S+!3>.n-KQl>}I֢pU -N<-xb);J 5F W~Ӿ7L3m <K2kk)ʜN n&4j_ 4A}55- m]x0vߒ ~zWOaSYA}'=5u+tbOr_S],SMuM|Q/R2S? Q^yDCo &h՘+Cτ/?Fc 06T9?~b^ υm?2B|0dw_Y Fu]հ'=[4-@60Fa!ƿ*+F1-RFX`i񿆦o}n{5{c5ϟRUu=? q|FOjK%럲 ;| su5uݼ+$Ycz)#T:U#Qtw?aaciV>kDaWU|CKR{9~TUaX*+ίwt8L/-/Űg $~eTXS2f#t/ܑ8#سl.PjGŹfM^v*bQEYxQE2hx)^7R2=A|-/le-jXse'|omKeEoLg<߭^^4i\ (?f 2>|Ԯ!1_50>F] ~x|7m/h>$ԯ#Пؽ3N[ H KXbA+r*%]|Saiez?EC((((( U4m_۟Rj9ͿgmOa.AEW}'+~o'k'g]k=}K_e-+_ (B((((#_I޿ z3,AO޿kC%Q_,~}=ߨhg΄A_Uߋ?"̦|~__};~l]?(|+۪Z:yQhcā,uS[[O:l׺˷OyҼ\JgxHO?=h s 5s_۟M_ۚ|&|=?nQE1kix?J_ON[g߆8^hS`XE~+*?Q_ //`((~%҇"_Z}a(z+ŗ?2:?䂻Za(J+%?҄c0s~L+sl̓j ;tV~1_d_|:|#ĺ!BOn-d`{ƾG?# u?(;VwenXasn $C~#ů Ҹ?=df`9k2*T%g_YSb-o[дQE})QE߫G~Ϛ }mnd0=xm}n2tߩNm|K_5m./?? R_Ĕ/(?P5|Gp+l?͟50*Ȯ(Yz/sH+73[]Dɭ0Ϩ+ߍ/,- yK)dSTv_.eNv9-$xܲ_?Midkk;fDu?(~]~aa9ooC׊0PNTe$oŠ+oE3໯kkfSƿ̜p=s8#zB<ғK9Ox9C׉/UMnF;8$~[kjVno%i坉?u0pgo܂1cATq9$WY:XښiON\=?~/^QEyGۅ}~ˆYhD t{ =Oi_)քxrea2q~@#@sP}fSݬEe_? .PRpitnwE'EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEo'xYfO3Iܐ)95v՞;_cு jz!kr_:]YB,=dg$OZ񟏵=|o.kZd"/Np2KJw1AG W5'c_M+ׂ((((((((((((((((((((((((((((I&Zw|7?ٵ5Rh28eH#U>|Q~1KNطLKn/o*7=W^*noƟO'2,w%䲛M8n);~c~G_ `o~ǜ?zhҢ]IV~QH`9ik?" ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEբ(_(E|_?u=O^?QEy_gOJn?|oW5{u~v\A#g|Š( ( ( ( ( _OjYc[D@{q=~q@3.U~Ϫ82+ȷMtk?TެiR$$Ϙ袊#|U8`} ~xg\74^уu~|3O^L5KQ$ec@$c@&BYB֫?֞TSG{@&2.s6n[;-LOh}K򯫿k|V?}>v9PC?BZ#36bB>UfrWVjWNUۦ{^|[ַ|cs6pC =s\.OzY߃7?"خ^+T͟oP}"ӟأl=/8}[X\O"1{~AŭDGwc)";A*OIxKX3Iq7p8L+!ZiMKOSÌ_*cpr6tޭ>=QH=ik?. /ۓOuɮ{KY uYLʄ} ^xsv {nH7S*e^}&>koښ[wÉ,^i]^JTH<|Jpի%}viCJ S%'.NV(ΏPCCj6˛k`{f4v?4~5)6MOjFLz{-'8+Т('OCd緱G4n+k 4#_#\FFwB /_~ ~;o-s+< ~Ru+Co$º+e$g4JHԃMz2K+C9GF5zYB>=x# 8• =3/)Mҩ*oŁGӊޮQEdv{ooEǝ J4ڬFJvx 7 l6rve{3קE#x1kNҒ^W#(J?Z(_n 2IX 78Sr}PחI"xiO2/O= a_+\ G^G g1ru=z5)%,Nʌ] Ѓ(0-[XF8|aD݈Sr:Ǡskڏ5{]SIOm_̆ʺ78C/]H)4$ #k0%O^p&ibBZuun/o4ua|G\oφR[#'i)>|5UwKv_nZh}VvVѴ\N4QO3h3ƉΞҋGb ؟vSv( "8~.M㦓}ٱ+d#dkk,KQz?u y4-To_N(|s}<~P-Zǐ|w=F xI:mMժbmU(F |uGyWQxwo(Iz|(D(W ,dG[:|G/ξ фIe½K˩{,#?b*|:~6+Cg#numiaC80/࢞ K{ZVQ)9'4j?uϛI>㾥SzTNR>+(`>~)χlMW/X<1I{;{qὙ XWd4tg7t2软7GnŠ(? ( ><|>>wqld.珞eBkpU -NS ^N҃Mzt~$H8*pA Wÿ:QEiڜqRK@++-ӱSib|3IoV]^[Kdevb8X^?UJ++;yUQEh( j6|cu4>h?张e> Q_׏~фw|`b5?װYu-sբXGOŠ(Lࢊ(((((?)W|G_nJCm:6}G=Q^AHa޾Eu-~S?G~(O ( ( ( (1|m6v/ua< Z6~u G~ۑE~:|Z#o4&[-Bh\tJƾG?9 K{Y/E9? xZ[]sH7o\¿]b&dr=~$_Gl)x-Ua][8ȽYr>'C3=FjQzi[}Ey΍F|0mZq-[?a"WV+I?u ?-1yQө WؼMսQ ru=pr+GK*A#q,ԓ_ƨ~0|N)yPY:f'2=2k{6we͹oE'=e|~kGxBU? zVʞ (h+&?|G_n5?nka\u$'}EWHW'-tHk*-m?9oۧC_9GKg~{T+Ock_ĨE~+^S_ 탨`(~J9j눯+^? j?+o~J?ŏ ηe3(ᰯ-oE[?[-a|EG^^!o n \ɾUi0?yysݕkc|qrJП/G;7~[A4WWwem;\ T{u¤<c~hDŽ|a.Z"Gb9 #+c >l^N:~~ONI~c_?55P[IO]3Av~@G7A. m|?*X=hBhZpiti5;6b [m~cGP"m@ϩ\Wӓ?(Q4]QRn}p+?&?}_e?PlI(q?+>ҿh/B~}$Eq5yU}5,AiKi#l=U-~]ݟ\=X Uu~W'G/ZLoxEZ)D?F +_ٯSM̺V͈`A##V|-Mt՟쎇Й0ꤏzSJrJ]S#,vUI΋wn˳mٞEyG|0mZZ$wkrŹ_5|m~ZʒH[@Q<ꯏyMz-Ye3U:4$I5&~7=Ý"e[\ 'ܜ9F5Kww>u5\\If;9,I'95~{Y՗yOK"IڷOw/$(3n?oI5~WY'-{I*"v?qK*a_>֫?֞TSG{@&2.sxwOtгUg*x[ ^3 :.GԞgF9yIݵk[;7|A$jCZ+gwRA?kϋz/n`F`=DkH<;?9)5~3n%q~`}?My"~aϐ(6繍σ~2^ȕe$Gu<=v#=8 kWx!eW]>i?_(-OIxKX3Iq7p8LDztByC`j88ItjE`x^[-, ʥW` U)ҝi(SmJۓOuɮ{KY uYLʄ} _mSCKq%sy<˲K@ 6ުy9ukS%k?+eYJVgM$o>E^9owHh|;mPsumllƎFҾ˯!Iউjw #I&R=Uj}ֽzMRtpߞcag8E7xY>)F;3 iQz(ؒ WgύOImOg],@O▵STt $PFxi W2?BgƾaQІͣy~}jIjmn]QE!_H~5t?FJY}9_-j?eel,mQc50= :)Mu>;bpY8rɷtd޻~ZCak )oo % `(-~C_ʙhw[^hۉn{EPLr2w5 5ml:kNM^ q.}F8GJŝݎIby'Oibq٘Gra_Z>2_Q=ycEUUF-W-ꔒVAERQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU]N5;)-=ZVt*F7iE?4a^wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEբ(_(E|_?u=O^?QEy_gOJn?|oW5{u~v\A#g|Š( ( ( ( ( A/Oie !C9%k*Nz1NT=,W+SQz5?:Q_b߲ 敨x-uN6['jZHu*9S~D`x5L-GNb;}(=á>#x– ƏEaPx!aSkږTMܓn'-|-9P\jj#-.}BCmmy95gCY|O85dĖ/ u)H0X -5Ww/yKvޟ=簸x.`tJY{5}-|xg*kqG^I7ziq^>ʳf8+)_'tő{T+Ock_ĨE~+^S_ 탨`(~J9j눯+^? j?+o~J?ŏ ηe3(_wsn>2xrO2W(9m䆋%=LfE^QAC*,Hd0#ʵ5Zfw`qsbb '3.~-!|K0K ǎǖѱS%_.qޣZQM2IG ( O:%tZUtf=F_u#E[2&۝r[HF,?߯􌮗Auz>3}<$_QE|/gxOq!2i>d/_/:GszC8u_g4)m%4֓qnoQE៥6D $ڿa>x!~|.ׇ*Kcd8Nf#oGgO :oJ猀b_u9 Fu]'f<(e{'7?QE}a`QEdW+O]Fƞ2xj̷p6ǖy$お M wRVG PGq\8$1'G\>-b(kKkt~%Q_u~%~yv,Lh2X>Kq^x*W'/WKt˭'P[Q_uE~VM~yK ?{^^W^fMQ\GQ@Q@tkSgٵ$H>£I߂~4=i'^ ӌHѯ3Oٺ n 30 ŽOrI9]LSSx$%BU+[GOrGA߲3c죐zIj(N4dV&2sNN+C(B21__O'В/*+BD~0;p|-_ tÁrrA}Wt}-#Of 'Ս.gQE|> |JD#w 9j#_%-u Suk-KBRO<|[mzO't4:V,1 誠?!VhUC&+hO|n4/4 LbXȣD# ZΤH8=хO ^"NA4Wg_?*;V,wDe5W^Z0OMz5tQ@5&N_QKr9Ē_jכΞqc,ZG"iO m;GhCz|MjfJw#QE|QEQE'>i~-ɝo1 {AzDž-"\e00G P"uG6għiZ}B`)hN?((((((_O?!}*yq/ $QEyޟN"{zZvֿ?7Եf]O: +>D((((+(7)l4y^x4J9eXd㌐C_d:{NuuˎAG'$__Z}a(z1)M|Ai^j4{}dy.(я?P5|Gp+l?͟6kQW/$$bdVs/~ۑo-J{"vitu̖rY_⏾灷qGJ&N2\ޫ͵8 ( (zdD$kc/"1sj1WfUjӡRbmt{SӴio/XaKKKXw7]hm9DJ/UEA=_v?FumMռ_4{^W1Z)2Cy\$Z_CU˞UZv~mg0/I.KOӏn?oI5~WY'-{I*"v?qK*aGZ(?$?=?lٚz|9hdexǖRq+_)WݤַPqm2U `koӧ׾F׶G2K~.b~u`ޛU%'[>zS4,ٮO]ޏmEX4&k;ibAqGF*yl~ޚ#tOh0ktJ0Q%bQ.U(ӬjEIyj)rM,=‚K (DiQ1U$_K~ƿwo;,j+UOe~EWΟhQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE2hRA#ھz]Wf)/gHw#"ٖ!f?zOJRLEÏh>4GYJgXB}K)c_cx~]~g{}wԗ(/}z+#^(4K+hr0J:A_PӋ?w (Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?bO'^$ }_OS?,O? +>h((((((9]u bl4H+C98^'1_R\3IpMpK)F L|qAU^'1_RQh[s G+֛ot43ʒ;i⪣`1]UW|bTTjmQEF!EPEPEPEPEP^!k@kA<$dlcc+i׏-H,~+.%?Ϻg緊?4ӥcNn:}}_z[ؓ#WKQH_tW< 'uuT(lڟ-û>ko(v|8׉*WԴV_O=~r Z|*mCPl,y: KZ_Cdk&=g$+*i׏-XxTuu$ծh#wgÏ xχ?[ϴ{n{AR?h;~׉1_R-G Ge\3 rv-~$QEt@QEw`y;Rkْ j9v $8?SYχ?[_gtTZ-k^'1Zi힯).oaI`10FTg}E}#E /SA>*EX4{QE(QED1࿊_ ]FP0[Lw@lj*'\WF1Zq٦ߌ?㼾MI, a[t2 }CZg FQg+q$oL05巣> ǙrkOV{w`+j1j6otbSLHMJԨ'j+ Dtg֗P1綋~oX^?'5g3pQ^:pX+/#18F6'նQEhrQ@!>yx]šĤah$cO?|^%}EҦwzFnchd#]@^q9oYd(UM_?-+Ʈ@`7 Jmoi_?=BMŤWCV5WEr, mIfS^&|M' J'\o@Ie24/ Imbei͙g ǸQuWagߩfVrVKVB(Š( x+'$&yB4Dgx\aGû>ko+Z+x5I9J }=&0ԣF&J1VK|qAU^'1_RShm*_^ݟ5hZz鶱CBc$֭W>RsI9ݽXQE(5[*?6KinX~ ;>!Uhjj8XcgVg-_χ?[?ݟ?5 -h?e | 5 SBԯoo &,ncpbdk~_JcMY=3 WQEjqQ@Q@axl).\OuؿcNĚa ~`^EwQp =Ou­w-_͌$$4X@QFEQEQEQE|[Qf|Z+F'YVXOK+A kpH]3zjƽr.鮌k^'1G;OVbO/ݟ?5 gO |ƣw&R7m 9ҽJҞ JJpMx"ͱe%(= (O (<+w26yX7˧#]hhEû>ko+Z+x 4*i}=&pԣF&J1VK[#wgÏ xX B^!J.. hk%N0pG?E.ѫJ!-W|QEQEQEW'g?'dRXd(xi5YOq_~!Y,y[( E4X2{W\jڅܭ=̭4Wv$>_'V\GZ=)r/6oQE|q,hҺM~| ~>&߇Z5^in痞s=ΟATXuK;!bkN!e:~5J9l^/+Š((((((,:s7$Wfn6nݽ?Sּ^'1_R\U0Xzs> YplDg_χ?[?ݟ?5 -v}m*_/ hZݥ^#Qc5QEwB+$|#WVU˚rշ((((((QmRC2GSx#ھgx'w˩#| ydzWW5l=,B]cUlS/'}*W͹5 W {5|cv&wc18+"%[m|{KČm(^n/_'mRh} K@=~+G!,7~!m\ڃ\%LA(9V-ߞ#>.$_H+~:+ue 6vH""Q^>n_Wo5Gw^M{2As^G.A2'k/^'1_R^{wtPT#KE-û>ko+ԾξyR|vEstS JJtG6/lua8J=₊(Bcோ8ԼUz 6FcrO9|FxՍs^YQpVݟ?5 û>ko+Z+; >K#r?^'}HWE5=ms3|viڮ|^QEyEP+j(KɯfH.`(0X$Meû>ko+Z+y~N>UӊqRIh#wgÏ xjxSiFϺ<*]%/^0˱l?{j>/~ݻq+袻iӅ(SVH^.:N[QEQExů'k'5r[PޮosO|'gIu+Z{YO~^]| |ҍuyog9\:5Is/^0˱Y~k>:ѴcgՈ6Zrygќ}%4iE1G՛v$ 6<2mg%h 9]u bl4H+C98gJQ]v ˪|$'י;OVbwgÏ x}KEqga?>m*_1Wi*5=vP<';h)#WQEuRNyiFَ/3c*9+]aEVQEq?> x/⭿mQ %,8=|aЯϊotIa /azؔWlH&,\r+1Ϭ=~"at=J,n$Ɂnb?| Cu-Fm~Ey0kixSVbI#(4ʏTOY$ԭJBJt↡=]7?z%r<*ݷUOsF4ɟO n&񄒯`9?}o𥣟Db}E:j7ϸϨf?khJ w~gfOpJ(>\(?,xRVg<+6Dko+Z*K#wgÏ xχ?[?۞T>Zv|8׉*QqAUh; >K#wgÏ xχ?[?۞T>Zv|8׉*QqAUh; >K#~> O7ZFjgG|m%=s(TiЏ-(;1uleG9%kڻ~,((((((((6m/Dž&X]ģ6C#*:߈6 >x7EJ֭$hlj%?,irɍoT/y;1$$Ƨ!|R#(+j^|_9[sF(Oꐢ(((((((((((((((((((((((((((((((M \BH7#z}QRD1\ds^w^y\3貛%-l +W??, ,o'~G"ʊCE~*F6?k%~go<0{Eqz+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>wxo?TQm:詨?8SE/?bO'^$ }_;ğNIc*".t~Yğ7AEW|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~f|kh/խ-#Ԥ+StcGʁt+c#vCZ e}ogz?Lg5Vyg"(YS_igcH6NhOf/|_cP!"Yp^D){mx s TK^ ?oj+=bAL].B^~G_\1mWW\ GQO 'c6܅UQIT+,}W6ny£wե:U*ZqmXniUo4݈ 2I7~|+GjAY[},;uh<;[e_x<4s:bսbCa@^sU}Y.x7oKWEWӟQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@q|v xĥr8f"ƻz+ 9>~P?~SUk2-_Dh^ޯc I, fvcIOҵiF"xU u~UmpQ˰TpKZ(= ((((((((((((((((((((((((((((((((|4೾X_8/g%ڴkYs^EXlƔIh;'X I/yGz_}?eуe S?g??H%]>8|2 #Wԃ7v?"h(̠((((((((((((((oI׆`EME |^?QOR$uO'PI$ğ0O+J~I#|GDQEz'Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@!@ºsxkH.csc9SYIGN:]"}G]M8L,j/Ve^Ѵ/6:zۤEi%99MM݅QL((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ίĭ. ,JŘ"/ʿEkk>i/D~Ÿ()~a:'k$uO'Pw?C$#_ (悊((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( zΠF}})v<}I?ʿ;s.qyu$7UhpwO/H=hގQO¿+<3ڃԂߙ&y<_ߜW&(\r6+tQE~hHQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Ӭ7j/\ q4R{uS߉>C:ʹ*1 [ ?kju'4+qmب7(>L((((((((((((((u SQG$0A4{?xOS0?x T5E|:'k|ҟg/Q^AEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPi'6׸kX71? kKO/M_H~o[R?p- #+$_E!|~=7(sxsbu;F r(>?y ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (0doʧЯi\[(?(?ֿ|V+?Dž~F7?-7^`C~>|ݜޢ?ɞ'$vTQEvQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@;N7c*j(xo?TWrG)"'?_s"N^J<?5._M"t*m8ƵzX\}j?%8v|\hu=O/qw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.G7?(pDoYw$i#/gO?>7?(Vq}?h_rgO?՜wxq0_rO/8+pDo_rg?ܓK6>7?(pDoYw$i#/gO?>7?(Vq}?h_rgO?՜wxq0_rO/8+pDo_rg?ܓK6>7?(pDoYw$i#/gO?>7?(Vq}?h_rgO?՜wxq0_rO/8+pDo_rg?ܓK6>7?(pDoYw$i#/gO?>7?(Vq}?hg/褟~D 9|ols4_rga?_qWe /9G3';?8'Om8|o7Q /9G?I%GEv_8|o7Q4 ]3'8a?_qWe /9G3';?8'Om8|o7Q /9G?I%GEv_8|o7Q4 ]3'8a?_qWe /9G3';?8'Om8|o7Q /9G?I%GEv_8|o7Q4 ]3'8a?_qWe /9G3';?8'Om8|o7Q /9G?I%GEv_8|o7Q4 ]3'8a?_qWe /9G3';?8'Oua~Ͳ7\hFWV3l)<pDO<>0|;x':g&nB+̥GG(Iez*ѿc^ Ks`$)\~^+/:+qw@?GdKh E~}.Gqw@/_dKh E~}.G+((((((((((((((((((((((((((((((((((?n9|ߍ~$?~AE~7~Hɜkޯ?ɷ?ܱ_5¯9=>OK_}X EWEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Mmj"# Gnyas*b!_> Ԍ=|F S> 1גjFQQ_@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEk?%>mzf5g߮_^ܶl*+xF n>ͨ)/*?g?*Qe/(x((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_l5uk> lsgukZSoXJl醯|zmwuJW2b~EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw·kwjisƍ΅¿i?|O~ގJ~|APym]Ahy~Q¿j3|3>ϘթKwN^LJS{ԬK+EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((??慂ʠ:!+^}[*ʻy}z+wo[]~'1`3|.&[FqvgﶋG$IЃyJ~xjFleXH3yLU5)JqꏮW Ě(N((((((((((((((((((((((((((((((((()OoJ,.ogBGǹwc,g_Wp/?+/H;'졁%>gRN_O(QEgEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( :QE~7v IYFP ]cȿ}_O#i۶8f1Uk WI4?`'C1_dĽxQEϟ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ;;igpąۢ&'|b<?ė !J-/qMR#7O ݏɟ?M_:dcG%F= .\g*_G_W˨іzş/Ę|Ez5 (悊((((((((((((((}ƍ/J⢏K/4+?ޡ՟Q?h//h?ZkMTҹk OaEWqQEQEQEQEQEQEo:-~8mIs"ʠ$(,=2GcWK?8 ũָ:]ЦԌSgoM<_+"goM<_+"thYϵʇ3OO(Yϵʇ3OO(Yϵʇ3OO(Yϵʇ3(k^+%.UFNIOZſm-K^_YP=0:W~Rm\MS%Q?|%H]H7SLY֑;#V80Gyn^~U5> %_>w> )"OĴ6yT+~,_z|g^jzU]m^Fr=qck^5/ kZVaqjVc3Sȯhc#z2_PAhEWqQEQEQEQEQEQEQEQEcNӮBkV-2I,@TU@rI_Ot*.HJK*+I3_&/G3_&/_4W_Pf~;|Ui]⟅>56K C]c:^5k ,@`N:Z3 g&?חc%úWxZ SxW_ExW_E~_%Ukggw3_&/\.]ͅWֲ3\Fc)yVA_]~~?peԿJryE+#`ㆊiEQEQEQEQE,ҴM2XX@&,QA' 8Ojί`;_\JR>#?᝾*4?᝾*4Ѣf>Ϡʇ3O{ſWM_ÿk[mݳzܹMֿ| 4i^<Ƅwg6'/ NgQ_bx] |@fxzƙ>&Ixd[kpv6c`4O^>i_EUowoۄìMG?goM<_+"goM<_+"thYϵʇ3@i]`#'|$XS_Csy-0rEWi,ҴM2XX@&,QA' 8Oj᝾*4?N3u|i/F _zLq4۶? ᝾*4?᝾*4Ѣ_{; oïxgW}V[o;n7lޣv7.qpzBK'_cļf5bi*]4o (((N&^9}SĂOxiq-$/3T>:W6#G zҲ5Juesj+jz7#eih5ԞdZvf,xsjҕH֧٤g 8QEEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP]֝^_|=MK465đUՂa# p;ɿ4kMXs eݞ 2iXqvD"(vD"+F_{=O3? }>lmbiѮ#(S I<+'M_Z_Va,k3aI'{Q^>_k7t8--c2I#ʣ_v|b1Z56`h:c7YUT +CjҷW:(Щ].P .n%`HY5 2x[_۰ϝzRGqsO lſ1mi|?ڕ޾FɻPK^K?.4/%ĻMO_dƳM4ׂa}:1]r@monF6;K\eo_¿Eh*Y>[I/nv,W7IV0|NI%Y42Osny *kELszw/,vJc-dˤ)s-xW'?PkwHѯW мk:ՋuIzq-XVkO9*ep~Q_RM|<>,4ye>Y=:c෌~ #4d A6Cpr9eJZ{^_ W;EQ^QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEcOo{aeTW_aYj6O =N:ֹ1Xhʴ/cj4j _zLJY 4j!@q Ъ+Gf_}W~g:cP?A|+t2&B ~_ֵa&T.ӭ"i.$q"bx l 4^0QiG\uA8]3 hݗnqh0ѻ:LomBm[KR}A{n}7YQ_%ecQEE:?vGOOկS_{>*goM<_+"Ac]o#6׷LC I~_WKCVhRtin*l)ӔԞƊ(<(((((((((((((((((((((((((((Y =Y1`:w!~pxZ&ois#i)86Ѓ_Oωf]2aqA7͏ęxWKbޟ~E:/O_MQ_:pQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@|/&,-4 /662-1 FBz_ߵ⎱}K{hy~TdSWC]'I;W=(sG5ݏw/QE~~@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p((((((pSU|q_c,5ҫZs_feQ_hQEQEQEQEQE?'/ X~M\{j+j5aRvhpH]>*:g&L\[0#|U-&ROgl ؊S'V^p7+28 ߪόxz (N`(((((((B>˦Tu_Ot*?ҟSF(ϼ &W3M@%[*~q?~YEaEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_K?7Yֿ,3 g&?G/F}EW~~?peԿJѯ'N_I_e?Ʃ3~{EW'ͅQ@Q@Q@Q@} ߿z꾅| oC=pc*_:0Ƈ(>+ 4i_Ug]q?w$??/j(V><+;J/t_߰WKOH~L2?OBEdVC_τk[} >o}nc +>| oC=~W'k_~:7O~l/AEWg]q?j .W~ȾJgeQExW9tm;;AD;a8&FPpq?&[uoK63ggrw[3JfGLyK/' ;KH,-;{xPGQ(TE@3c.e}t{8LRoC>~ĞmG,7ƣ"?K_BE|jq+Ӆ(Y?H`_N_0WUҗc#ƟŠ((((((((((((((((+Cvib֛}~~o ?Z:% ?WU:(>>'M_Z_DɿKkRY+A_y@+ g'ص?Ze~Y,5ҫZL8#2uŠ(=C 'ص]W?3N@j*+ܫƗxQ^QEQEQEQE|?O7dž,y74dCk 4$q gG hoS`~fc IW<蟳M<-ޭs}SS(M`5 '1>kGNoeS^&W e Κ% xxkd=?uXkڨ/Zy>8YQXR ԁCV-FMOӝ~jDG8sS*mGvvWA_'+ݱ?vZ^떢N'hU3$S9BRe((+N΁&Yn><̬0' EETdԢКMYaW>i(21?,sx@') +ִ[7z^i wCqkp`WG*O;;%eN#6u6I'Pzc_ֿq]'cp^Š([ɋ(ڬxf"R2z3 L}^Hhc4cß㞸~N 62:n` *QE~T+%\eZns(2 ( t)/RZ: u~~&q+ZJt݀{(h~?hp(((((((((((((((((((((((((((?`G_4ngn_;Tm?}3_+τumvbbsOMp kߏU殾g: 2kR9Z_vEy)~)(i%j'/'LOkz]~WNj=VUQZEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP?Y5AlAl9q_^#]dggWQ/r=71ڡW؃_ pTY?tq%oel?{?7QE~~nQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p((((((pSU|q_c,5ҫZs_feQ_h/ j_?n7csc=7Z=K'RRWZL6kG?_]?_]yG{I3= ''=aK܃OVśe*|TA9;Սu^~4xF$CQ.K>tVra*iJHg\h;O 쉸0 䵞96!+At5[$Y~ 6~p(((z^^gY\_pZ;ePIR?do~ Mֿȇ>)__ƥjt$]%?\*+_`"ZW-~s]qvQn=pvX4t*ywV55; :>PNU` RlQE0 ( /NoG^{^;|4MҨ )q?thL?੟o-}_S?`[^3~Q_WS߅~1|3}_] pag$ ^~_Ka<>^P{W5LM N&H4OXſW럱wƿ+JP~]D¼|'~:ޓ}ޯ޷x$U` U:i4*sĚ3(((((4oj#NwܞҹIng^?޻?lmf;H`}A 3 %V+ h?>^} |s|;n=^ WD4}N MRԂ2$w'=(MQORgDUtDUuT _ȾW3o_xW7}V['v7lnvqhz+XEZ*ȆwaEU LQgU~z&?3n*)aS0l(@q|un?C|_Bv:!z04_QEwEPEPElxw~ϡhz>@I'l Jҿc{y1]D-!SXN*_iFB/UQ?a:aw=ݴ$%}/XİmoGQQT>@8W EDJ)8BE/=E/=h/_r+Oj?>%}ͅ/DmqI!H$x Ea|*Ĺ9nŠ($—/Ox:w$5-~8)s]s" !9$(,2OcQEjZz*QEQEQEQ^.|o JNmcdt-ظԍJJ.rQ 8/=jCAYW洲'*Fzx|]EmmPAC J#BR㘼LuZ}z4F QP__[S^Om,4QfcI5ɹKSѴB+t2ss 8 f8JѾE)&| 0kloS\h: @j T=8'}[1Uqj{z9$ۅ>*O$)n#frمp(zQ_cF傲Dp S$5ZS7NGq(W%[ត:5D:%eJ+a ]m%(4SJJcK_W_ kqyZpax()V+*/Ҵ/| OlK6Z6A!$w+`kn}O\(D ( ( ~2Šh(8)Y9Թ(aވĢL~3j氃k뎎AVXFʅWϞvaY"o]=ݼs o&*|SQ^QEQE/Si_ u6?k4+M+_Wе&q+KQψ ~8E)Ev ;㟈𖳭ۆn,줒%>?ڽ6/ʪN16i-(?rPR^#Xҩ=cGQ^˯~?<6uiBg?aT$J( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (>rhZ|[j&ncCLrGkc់.|#;yĨ*V87-+|;*I,I'$p8H`0wz晅LWWy۲藒VKQ]ǖQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p((((((pSU|q_c,5ҫZs_feQ_hg]q?Ъ.WŸIgvGQ_QEQE2Z߻h6ۧs助v I__‹|7j1uyѵ iN;2.>kxcP{Y9tH(6>+=?"p3__Wƿ|wu ;W(Q__Po9sY~1<( (7­? rϾoWʷYj.y8$bs8!2wm4/iw:ƭtbM}IK9$W?&6Am|Ox9;xْQshkkq}VU7=dF@H0ϪnǿW_l\u}ZZ`n!@- k~+%''y;I%dQEHo3@ l5#_$53./vհYlӜy=`;-}Ev#}hS5sw/|#-&Z'o)8~{ |lLJU%f\,`,O}AJ~Κ ךEtUS w## 2=I+?^ Xz:J( vic.Qמס~p ?e:¿g#J}O(>+*gc,Ku_cϟo<)]฼ZۭyܲRp2Gԍ,]9&rFQC[ſ|Pƽ4vAlߕ =~| y|?em`!gkСn <0vq{?# xSOvi3\ˀY_zw[(X~/L65MeY[k"*@TQ_2zX*f*M7:5`mdElM7tIςh&_ ˷&&}PP+[/7]z~i#C='XA7~̖qA?poKQnW sꢚwODS`#RVkiEWߟ8QE|"/ώ(M zc^p9~W裃zO[? k 02; r쪹'Ih_xsöcw{":ls#:5#,u͞.H> 8>x nf[eu_̄j iavzMC@ͱsVݱ4Ӥ`+(w78AӵLElRx|u ~Ucp|?(/y+Ig1DvǞŽk:+ a%z2OBei^ >xBqj֍[[ø#rdAůa?hoNA=6&}*.G& tnq@6cu5O .c9Gb ~1)sZ[3NۧQ^eImkοS?o-|TzogQE~`}`WOggWw)"Pw UUI_UeMįCz5bV\m,ʑZ20pv %vҲ;'+n?Qo-uE9v6=.%^FF~H##+_xx;>{&CPcn,@srrk~^|8zt}B(<#hhR(e`x W_`?n_YrLamݻyG]I'}3EtVKfU)B嚹m{fN+m+inʜ0#5߈|?WW.ݮ|ѷgF:qg=gqKiZ\-@$L aѲ8Tk#1'#(C O؇úW?iZޙgiβgMsF0dp@=_N39ɛA>?R᝾4?᝾4:+Vw}?y ?EkWS^+F|3xw?hʱm(ݍ͌}k=K'䵪KMJMz3<]4~{QEA_߰WKҼ o]=|GKg~(Ϩ'|$XS_|kc}M} w>6?mQ_t|t~ ҵ2X'ge le܌8`{W3¯&_HgԆ**2k]|d#*-G;|*iZ;|*iZtW}b󿽞S užqφtGV1[y~ͷ~|/_?VJrY9`);6|9%^_=!{VYdlYm컑 j\vUD"+/ _/UjC5lFT[k{_)3#ÿkۿbMֺ(i$QE#8|^}W[?5N}uIBd$@'Y xCVEzU+)pz?m'0U<S~M톓Gmʒ ޿(;Jt_p<,#s8I. (Tꟴ7Ļ?YӐ}RZۃf8UHJ!Fݒ|2WZ\0%Jcz׻|;w|+7`~fR5坿ݺ't?:'-߫iWneYCgai+8-@`Z=0)r;O߉fWq6WV1ru?t*)AEى%fo# VZ‹72?/ݑLad'<|h.N}?P388*yƿz)*-4!Z#TeOR^r~*&b^xxy]J*ϱKE(>p()Dʑƍ$B($Tvu6V]\ʰ*Yv *I Xb/ྟgêxEC$}QR,^?0=[wu۫>k(6Ǐ'vu0uЫq ީ޾a,|/Goм'bJ1stXW>{WQ_bLV1yYvZ/?3()P^Q^IQEs5c/f5ȶ_$#*};е{kGអ%JrZcGzSk˧sҬ4~~x@>qgV:pH=sA~.[OPx܇ѓMw? xV2m$rdCX`E~f#f5W$X+_/5<'"N%[O3a+Cꂾ|muժ;wk%xwUv5b1\ZC_O^cYӥʷQE~|QEQEQE t}t"蓸ՠ\%ܡÏuBkxhdYbCʰ# :|+Wf q7i =c0G>Iy$|?aW,11ZC;OEWBqAWW<):ӱBLKy,%dh:8V_}~&{b8dZ5Q :15]TGkOH=EW:_q_TU|*RMr2U8a yV#A`x#[[[/t@(o"Xr*\B fg}66V"1q 0ͳ?aCY}헴g'|-C_kx-X=>RG3^eamGmiocjE UOE|lE\Dɷ}$)š(s@ihG?.٠Gl$V2cru"9үu?鷊 S,~OVQ}Ezl~'Jnݺ}5\=*ߏ-?h^!.tZMitN2 dA cU.蟴gdSv^-{Rr; PjֲXvʹE8e?Ҳ;%Wج,ҶgE!EP[~$ EεڦHُEQbkg/Ѿ5]#HSg[}OW " 6T$xP?^ | o ǡ^@) qy ~Wy8 2p|e{۷,G/?%6antM!D1Є 8b+|G X𷅴bqܧ.݉5Q_bs N-ެݻtE{11Z(< d( ~+$^f-Qbl 1>?7?ί3@BVz2I*#We!kⰍZ\*5Ϻ?1E~߰~Kz{]Q x*zu2J@,'a^cVI“`!EsOYo) 11FQB e_ӼMiP0Gc]Q]MYWB> /f/zA3 ??A_΍RM, Y Sc'e<= @G =6 ,͵-S+}_ag,[{^b9V}:*֩蚝ޝ[Kei+qm:)de< Њ_'}QaES(((((((((((((((((((((((?<@|+\b +%t_r x_ k]G#DvBA^rc],v=c?5ia12ݨW\f~Q^W7|`k-FIU@-u~9+ sHf{x-\y+J.yQZEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE6<&hΙD0o.FI$2L~x5\4hȖ㤲_=GZrp>޴ v7=~Կ;3G^_ ?ūi((((((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEP_c,5ҫZYk-OV5}=O(">+ ̥W`!>_4Cuk"5{_MM^ޛ{\{~TyoQWYM?-ߕ>Id 2J碢k QGGNo cSmz&v -dsp+g7Ŧ>ȓwdְq]޿p(S)5FIzk*ڙc[Z嫉ksAʼ- Q_/TZP,QEGss"C J]䑂$\f~b1Cľ!un֚hc#o.GD'$޾i n얬-燜㍩y~`yzZ]ϑU; +O4tq*"v!UTd_wo j qFZFR3:nH Swk}V.ƥ(qy/l_EwXH=7~r:/QEi[[j8ܺm323Pоlk.beA:|,>UOIX` YHPi.nfs$Jŝ؜by$M}fYTj{%#f ).o*7x kTrY[>^KZ;ījaFmdbzc1=0OJ`pQOβzٟА9ͯOԴOsIﴛiZ䅤HލIOK_ TU>O>^8s+̿h_:op̹6*VՏ|W\tJH;4o([3':.n֚p0?Tί#m#VF Bn=x1=kXǩ:57+пgo82Uyz']7J~"SF(ϼ ( _σSYk)mV.MծgV`>WW흨O_5/Yج?g911v%$&.^" !nx’]O(Y yo~J߄7RXhms聾Y^%,NJ] Ѓ׳Wpp3G!E|~W}>'N߼`Dr7rV?W5'<-YQ>HւvaLa)QdE*!)W1mH|47!K;K֒[ !A־ |yЪ:L폽"K*we|u_`+:Zu/|D:ҊQW5usO $sr"3ؐp}_&!o_Dhο4VH{c3_hW)Q^Ҵo k~iqZ[;h({Co^xDϫ:qBMB=# H 5|;t־&>\vH39 .hݕVh]Ie|*;\iψE+&Dn&FUY(o*O•Zov>wif'$M%~Op~>rYf$~/ c7QZqN]fբLȻ~WVjZʹ$h2:Grʾa|o[\~jwm>Ϩk)ɆEeħ~:zϓPu}.a*T-j(,BooKoiXǫLDd+' ?!?18>\V8c9?<zg+ڊӹMj"bbFGH폢;?<+GGe{IC4gykNφ_Kv!. I1Ι9`klOQ[ɩẙYDxz+ɿf Iï"jv}KN߹+s ?7'|$XS_sO;EW>} ߿zN3u~oğq __肊(= 4i_g]q?j[$}?Ϗ#OZx3o_οH9?3,B9l5 9oBt )k 2ſh ο_5; WU-kQ\'@ ~yv@bq{PoF}uxu3?g9Cgmr{J]bG֒-gtﵺ/7XNֿaa!][~ |̸uB3Glgz!''ֺnqE wH U*3܊|GxҵK=J,Uʓ*x(#NN4ik ?ᾡ6.& l pBDgbF9R_RAX>rfnu;-:3zQјJ#&m'_7>9>j|9Ia$.m_pOq.zP8^>ԯxia+JGQSU#) 8OAicLvmᖼ?ߵqdcu-~σa{#ǒ6Q]_>(o6KŊIdJWoºg8ӋZ95 4EiCC*r{ǝ*xoEttӬ-㵶(TQ7ޅB (1>:kjAnni~wp~,ǰ<ά8+m)(E[#񇎼=H}SĺՎ`vOފ2Oa_7 YwBxm\N<:*ҿ3-|c_MS{ [G8p?3Չ$Wrb"M-sIjJ]uKzB5lR+χ%[Geٌ6e' Ft#W;6nj?Q_EK?f*vX.uƱZZDJwb$Uj{u7ǚ.OcJUD|8G?\ .5@𕂡[ ụ|C>w4Q_r'9;qQ[ $PxxYK2[i$A.Apq[PGFSu<1 sn gƽ }gDpqN+V}9*ޯ,%#TyUcۏֹ|S.;+#~m팺nPu/%>T=>Hz/?P~5g,?GeTǫO A3:JjGoȬ$ fv23_Aaq10n;hT2(O Xm# u]Nq HxU%eU MsEg5Ofa/6g۳Wb *v^VUCS??4 hI..?st(g9U>1PJ1W߶'a?X?,:ޱ?$uc)8 SQR*ƌ\>W|?m8[~r>>Úۻ^p]S}$D~㟈^$ͬYֵ)O3]IhE_EPzޏ RQ~Z~w<泿~x'M +mZLR\meRP ת+ه_=NJ ׉̱gXݼ0i'#S=!eoWa9뤵mzo BzB Fi_~<_K.6{Rwc9&EF+/=5oZ /HHdb:G=[-!;iI0du#!#/垩Lnꉨ g>Ŧ|RmDq]:k1ĸo>Ux }U;_WO?Qu _>g%܏@=UQ_ZΓukef)hTtb? ~c|;7?.qٕN:_N(<((((((((((((((((((((((((ػ7-F}.eŭ;iw 76 9cmFA" Ȯ`m۔O~T,>.qu m+KOu_U@?v/~zKusl#w-V}Ih >"(B((((((((((((((((((((((((((((3smpڤo 0Gc:ׯxw<;kzO4v'_?' =/fr6Ԁ R|bO]5L}xX=h)O5ūӥye+?rkMݍ :YtQ_aSҍ JъbU؉oͅQ] QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š((((((Yk-OV}ZJkj?zQE~D}QEQEQEQEQ^AD~o?)KwĖ%s%ۜbgZ<%6g_ |RDwL$`OSkf'>? mk${JfHƱ]|UJ?0t k־1K-:[FH4,~֕y=k<,n-NJK(IT1 R`fb^< ƚ߉uI ܗrNkп᝾*4?᝾*45E(+/4|;FC87ߣ֍QEο߁?foEwm'>Ox+_e|M$chexJR`;W\5W>1Y-R3!_Ot* vic.QW y84QE~&}W#oQ2cH#c]G$C>kࢺerHSZY%~u)*tͥ֟)uKoSo{۹y夑fb}I$Z(ҶP)+]}+s\۰VPz^Ǐ'WAe%nk4(x͟U;Q_.zzg]Dywqy8mǧ_Oiwҿ=|Oؙ|$QE{WF2ÿ#xOhmvS2$F;׸7 o.dx^O u'SWJ|A…Z [>M?<EV_V e!Ş(A",[8I<OҾo+? X2kjJqHVF { oۣڋƲ6sEaH?}&AAVsKO/1BˮEyaEPOߋs|64.Yh&Ɨs<[?g`?a~5~WR+aq.O~:Γe[P$񓌕e :{((Ve\pOԹEWkмDuA6>3!V*{E6hcd*h'Sfqe>W3-{A_B?v!z`;_^?үe3hz+=K'_VJrOS,~h+c¿c`4O_5ɥx߿zN$tc+3Q-Q_P6Om5I?շ'|m>(_N3u~8?v!c~${WϨDQE|VJП+?~{W'|~?_/Q^矡?I? ۺ _$~W9*|}??ͅQ^?H`_N_0WU&җc#ƟŠ(*k[ۋki巙VHECE =ߴO *&Dv^!>= B6AoD?"ʹW%LM?6zdVgzFڦpgBcNʈ $* 2I'st`E(YUO~+,S`qsjаK1Ε&ȅz+(|4rkچsI豍?%/?P^Mcg2֙XR@V A_[ÔT\IP]_qQE~|QEMO_Ok6@"&7۵UAdv$ݎs~7;~׵yTEkzC;~j++\Mg^m=xԠ菹KXmӟGiq-<_@6H" Zu){;+8s|4_rמnx [ĺvHPIA$q:(J1QV9[m݅~~o ?Z:/MZo_Ŀ#ʾ9zEWyDɿKkRY+t?h7-j_K%~<5>o5QE}c,5ҫZL?%bUk_?D}f[XQEg~YS?4ҫh-AWU~>/?P+8Š(((B>˦Tu_u/~3O6!ۊ WL{M?LQE|a=~i^:.k[Uύx'ۜ_? Y~~?/ՅQ_XxEPEPEP_c,5ҫZU/şjrhz6=՞;ڼW!~QEa_VJ /*e/3+ <}}ҽ_O34_> u5?ڣ73ccl2qKo,KZ*![FK|uE~Οtޏ.I]Eah$ҥiwp9 :0Gb[q{M]x+u;֛BM|( ټIOC8 h?Q_U텶m%ݼWV zx584/y52r߉_7 'wY0?ETxO.D:)wnʎ{zi;_#Ϟ[Z? i vF:E[&Vt nA8zVIbI?ZW7Yt&O>;~¹>ʭu}P5 5;:Kk)2~5ЯB$>:hEWQQE{CEiU~mvF?݂ȯ?~ q]pCҬFۂTzrkxL&,Ps0!7_ĵ۩NGSeSQE|Y76~xg[8b(A#_~,NZvڦ;\\O!坎O~U|q%<8\o&) @}}+fH2u_|gUʯ肊()|6Mwf("kЯ~3ċ}*<(42yD.ٖ%c~5'k:WM=;-嬤G~NbE}I|)կSM*A#3RM>;x?~D+$cF+Jpu'./˒.OE|X~(W{Y+(Qf=I6hӍ(*ph|'' ($+{ jo|÷ڏ 9o8-~eA }Ki_+oF)utlX꿯CTt=Ԛ(*>+Z+|qGjRGE74y+_U-[|\o_ 1%}?Tpr2y9y_>&+B((((((((((((((((((((((((φ:m/hIh'Sq?rtW3 KBXzuGcxbҋ>Mhc{g6ښ4q`m*kYO42[ʚٛ s 9hϣwVqp`</Ǿ״ku^FUfGb ~9Z\ya1v_f~B(fX?{?MϹET0QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQҊ_`a˟ h-rna?=-+#p<ݷ^OYRIn1[ɾ/<+^4 &a! 0)wp8/ v,Im#vwb%&z%¨ _dyWm*՞}Ey/ݟ7<¬0M0_ޓ@+O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEWK?8 ũ־8pSUy9_CS2(ȏ _ u~qωGWy~ͷ~}_VJXc+&pcXy5hR_ۯ.o.:mZy0\x{PjE}_ {-/P[:c鱈nf|ezzWwq|F՟<7k #WM{Q[gf ]SNSG^2i3dtA«Itɞ0dYw~T4-r5]}³ےHeXpj~xNm+$hXdR?P]y߅Vkope\,m}OWn[SR~9Px|m3*4rdquv4&~k]X`f\z%pwlm?/䂊(t½]+V'k1E"Ƹ/&{r0XW?;e|D`.g4;3YSuT xq GG1= csrMvtWWq?śݱSҥE!-/~7aZ }B rq$KVkQ_9x1eg0h6~6\($>ˢ+:=K'_VJrOS,~h+c¿S?o-~YgM_%S-x^( 2&{S9#+6 i[SiBIBs_ɒ1v\5j}O6+Š(pkg=j?9b{O996O~M__m?Uzp*zh8T_{W/ChCͿi[8g1˝9X~O-y&I*mQjS>o5/'k_~/ xJ/hz+=K'_VJrOS,~h+c¿c`4O_5ɥx߿zN$tc+3Q-Q_P6Om5I?շ'|m>(_N3u~8?v!c~${WϨDQE|VJП+?~{W'|~?_/Q^矡?I? ۺ _$~W9*|}??ͅQ^?H`_N_0WU&җc#ƟŠ(('m,݈ 2Iػ iwqb3 l.4zXoy?p9S穫{.VeBs:NͅpqJIYk-OV_K?8 ũֿS+ ~~̷z+Ph-AWU}L?ZJw*q|^3~EWqQ@Q@Q@4R#mIT?~weo6V}Ms̕tnH3 Ld5\MNw*8EWFr(:c˪iWVqLyAlWéF*F8 "FE~'? O!XOtu MUR̟T55Y)Tٯ5>GE΅Q@Q@Q@~)<,>K{دO%_W5Q5l[Fg+QQ+叶`wfŴBv݄rѹ'wEbI/ E={[R,,V_He`G)A%x񧇬?el-P2r~+gΨ3u(E}ןL 9/hFg8kMd-ͅQ_4zCPi>5x^ē&{b-ੰ2xÐȹ'B~4gB(\ (ݿ|^r~Wn֟>Úr:d[F+8T_{W/C+ և#, O@imܡ8"yX/Rq?r5\1{VSmӣXQMG~>?kl)iW߷o&_@M}^yZChGi&qw J4s??GTQE~|8QEWѿO{Ƶ#+؛i+s2'l !1ا̊U 732(ϸ YƗ |#cnx›b?3_d|أen8p?W<_/QE~|QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE2AE}OU:6+I87h(Ex8+Z[ sѶaׁeQ(-H~Ol8˫(V= N=FJ;=7V%Ŵ$X2 55~wz:ZK)$"L =z&lrpIqC)AJX:5]Qƥ9sҚ&IZ(Š((((((((((((((((((((((((+H/EkYX6=̞ N.RvHƅJN!@i|,$36z"`c?$|@> P饕ie?4ǗosWGFsŗxnZw̌&D{^a_s}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( g'ص?Z?N_j*'5qv`!~QE_VJ _+?{')yi|4~{QEEPNڕ5ׇ#P%ĭŽmz,}~$nȄ2GB ~~ÿxt4b7$Ho.prqF2.[_3W23Q_{ҿ$oٔ|kx7_|w?y㢞Y=~f-n<_ńTrJ>5`+qbOO7<+}OL k랪UW7_FJqRgƴ”i(X!YP?k`G/ًsyecrPߦ55~+ם7ѿRwA^-ej:Ώ5x摫Z^F"]H#(A#{Ms# ܐ լ'f#;|+{{<:МM?u" EuG4O_)~/G4O_)~/\f^xg\tF,.$"1VS"W슍|?/hR_ۯ.hR_ۯ.~—/3п~*Kn?~*Kn޵S~ɿDuewo/g-e;c%rqS:{"m?4O_)~/G4O_)~/\~g׆u} 2÷G|AqBJ$KEgDUu:ޱ\{}u+M=ĆI%,ǖbI$I5^4 cra^;|4MҨkпgo82UEES~E_S?`[8ɿ2Ue_ԽN,(/ _?Hg߉?2_Q_({iwҿ=' 4i_I"?)yA^=#JϠZxc#gr{ᘎ9Qxs~$d 4Pi3ștV!s_= Z8(B"T`N@?i VQ.,4h$ -X8zx`ş;/CƓH-.MIXc=0w>ǽ{F8>?xzw~(@>.|EhʐٜLP}|뚏/^Tnw3K#}Y&Q_QQëR^N;+_Zx۳3UwEU4ՙ4:B:)d2VQo_iWT~QE_VJ _+?{')yi|4~{QE_K?7Yֿ,3 g&?G/F}EW~5~o ~~3@C{$7ѓBHP¿ek c?"ZE1POl(+2 ʖ3^eM΅Gs(ϓ ( m4(U$] c>}o3̟?h/iOg _2D'pށ@0+ถsEtYT-O-Q_{Dže_kKkO+ 4i_Ug]q?w$??/j(V><+;J/t_߰WKOH~L2?OBEdVC_τk[} >o}nc +>| oC=~W'k_~:7O~l/AEWg]q?j .W~ȾJgeQEypЪLQgU~S§IG`?ݣQE 꾅|un?C|_`?)?>i(9Ϭ_j~dKG\lOZO.x5_%3|+;yΫ<&9(bUFsC{GE>MSWQE#Ojo߳}Zz[ ŷI)%ذK3`\P29n/&<Z6{3^a_#Z%Ωy$bOq UQ\~0Zqs|'RIou+.n%yfrԓɨ(8# f/qխ~E6±K՛iek/x.~Gu (t?*gbUu_WT8 Ũ?8r^?'Ʃ9Ki-k76I,r; ~)|l~9K gBc&}Mɮ?6˧ˈKQ_\!W?o4H`BkWq#bR_5Q._'~8C!#N5J .b97sSi~+4%5џ!E9EP|7x:nڵ%_2G`2HZ{û Z=ʁL{+? ߴ=,[ IH+.%Ϯ.?뙯L9N)v{L q?ڿuU&q90H#A[q,I$n :⸭w_ßo:<;|IK #5&ۥ?ʟٟ~_nE5Eg+?jF5)fKidT)BF|~C\G_WEVi>Z7M;ɿ4kMXt?go7-iK|W*zQ_Hy&/ŭKId%ص,__jz㏠QEG}ZJk2,pSU~WAoaEW͞gL?ZJ 'ص]WUKgB(X ( ( ( *Y|JMK'=Ĺ.j( {+?Y/Z//#@קäN<}R1F &?gNu꿫Jƴd?lh"0t` =i_Gg~!xz5Mn6qƹiIٜ!+d$2][<5jn:Gݯـ00+;|?g[xoDڌ[t;@>_´_>;=EWw[|-eo٥Xp&q$q|yʯ /.yYvIOkc l4ᮟ8jzS„c>yK ~gG KyKolʯ=U0+ (5x/&e]#CԵVc,$CRڊcI`q^Eegڶ7n.m խE6Qi[td?Yy! r`oNҶFiV>S[A?YKµޑ;[(Wԟ\jѣϹx?Ex]b_;ߍ;+cqkfus愊ۯQRkK9I`)#^X4lanG+­Uj'g /㍽+?dھb7mI7F,DT ʜNA>_%^L=GJGNjNFdbKCiO7_lETe_eS^A__Pth}2hwy>tHkQSiiEw>5пj \G Z37[P~.?/>0|3hԹu{҃$V+G_W6p][ȳ[rH#؃_Ĵk¯F?'N'+lxJM4hLXӧ~~I#*ڿ>^vlv$ u.ZHJ:0Ar BT^GfT+stchc (/hzEοi]ywBw`?2+Abt=;L&;x=vʿ'_-[ҰZn{vdD}E~WIS +쫿\%Q(=Ͽh?'Uf-ߖ顉E~__Roxv)oQO%É4 xP:z}#3:fl⪣UoC-~(%>+ .ݐI;F?J;) []5cQ"=MRn( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (-iƓyͳGO؟ŷ{oemvɴ=q7g [[.-d1ȽGfwM*vv}Yyv}vI` 7[/]VZ>@斾?mhⶵ𧌯шu s9 uq` A_%)SYFg>q9ki/ѭ^Ţ*0(((((((((((((((((((((((XX"vQc|eEt9E"<Cs2IVq-aKϲjsZ9UtԪIZEKl(F?5 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEWK?8 ũ־8pSUy9_CS2(ȏ .WU~zYOm+?aOKڊ(Տ ( |\>G|[6lK"ob:9Z*'ԋ*2qjQƑ+O+ujp UfR ؂;V~]:icf`Vmo}^قDȳ57gԺ (ì =8xA>#Vq3 tE~`qwPI Ѭȥ7VR0Aƿ'v~<P"{&bsOeRkTz;|̰ܯGQE}WIǪD5cǝĪ= #__h'j:]\OFO &q|H~-F^(Reٜ/oS=+!:U"+Io~嵔'(= %]j?3UJ[/}& г!Pzk׾x7.xOC7t3>rS]=!8"2]v/oW=[]NcKkBKmF `2#ǯhMȟ^iKG(PLk|ZXXfܞ#㱳>Ed /NoG^{^;|4MҨӯ?Ѣ+38ɿ2U=|qL?eInʿߩzxytQE~|XQE/'k_~:`;__+ge~ (P_+?~{WOiwҿ=lES>?/䂿Q7Q?YpxVߕ~\޿JCg?x:wėjV JJ"H=L _%Do+¿m?iyC_ߴš~~_~s麪&?ym19|2V~^güE;Gt~*^+Rok+b;6QoQڳ'!|bY?֬825dkqUQƪ|ԯ'{6׭X"[ʸxl } CcGkriKRME1l_ֿ@_*? |'/+gv%zt:d~8qy]Oj(Y>4+3 g&?~,g[Z q~2ϱ袊o7⟂5 N X(]I3|χKK=DWLrB|y&|) KxGVxBľ$]C@} b:Q_bqUjiR(GdQ^s@cӾ+|W||0>T}sF[V=*tVjWoB%Kd~rI>(㟎ɠYXbYVM˝4#3_&kX}7w_N7;f'ԒOTL- +>GV/'k_~/ ?үe2Ƈ(>+ 4i_Ug]q?w$??/j(V><+;J/t_߰WKOH~L2?OBEdVC_τk[} >o}nc +>| oC=~W'k_~:7O~l/AEWg]q?j .W~ȾJgeQEyv$Z%RVʿE# W~,xLƊ.1:/կz=}#|<~QE~BE4l?j_O$>R^Ymǘw1UHU՚]+\m5ETSɍppAg ?AzVy{iVzZ۾?id~YZQVٽ`+Jt?9hړ3skd&yus_\< ql00Q:Xxn+;jyK%Ndqc`ɛU' K)3HE)=`x~ۯ:n6_vOIJ# Gì W?xV&#Ǚ ;qQָc7U.aѼie|") p2x=7]!af~֯m&ٯq؆v_e ]%$OON+ǡad$i%v %kdEoCIZO$cԉ0W_ῂv#~'G|2lťzćqU#& ZCV˻:oȺ>GEL>kuۈ>'ѝ *+*ݟ]N삊( ˯*}_~w/ؓ?7_U 'c\Z]v1m^ƾֲys`i?/՟VL+e?o㿅Cq/~IEc\$ziƵ9SX䄜$G$@#D>V[^-]{@60<$}S_bpՕR5^[Gh_WeR.46 u aGQYS:3U r\e?>%|4Oo|~je%LF8#+<D]/o d"Npyk*<+rj]HkmI\UOa_zOwN[Suwm;M%`r;g (zAW(QElP =k %8cy?FE<9sx^-SFCHpY+h;ZxQϦӊvAE៶>| /5Ek" ~a+_jwzgh*ThνH҂ՎsT-v|W_6ֳ єXD024=_j$,݉ff9$kZcQ+ RnPMZo_;ɿ4kMXx4_{W/C袊C?h7-j_K%~&/ŭKIdS~G}(<3%bUk_gZJk20菬׫ (l?*gbUu_WT8 Ũ?8r^?'QEzQEQEQEQE!<]I9!Fl9:yg$׵Z_=vl]>Q,OXtdaXwAx{JjPGilٖr9 Gv`ʿykTxkܖOpV>_OS+\+y $T"VR0A""?7n.uPxoP|9Le ++ =[~­ u,oJAQ0i5l-k pr"c@}pI4mR"9S?)-dU녌p ZF =5l8id;.ppWwE|73co'C KVŠ($ ~(|GX^8Oӡ2$i(>jaq{{qm4HEff<$#mo,x e^WҌ]N$"@$ zf_<}eVqb+ {!W>oa{aXSFP=rQ_1Tb;п'_\kռUߴ7R]<^'r~ug=r=+ؗ_2ZͩkYQa3Ncg34VJjKUnu'VNkCC7/ W?L6H\]xEȲƮ Zu~K)nw>%W"ƍCW7idm&E#3B{w8q\ xOK6AFUN c;W^G&/|VO&g|-}=ǁ_LpI"^F:აC:Wꟲ?H6dk8-xS?)<=jnҋ<Š?c#Έщn4_ φMO-O5tA*ܕf8\3?JuqZ*avY+4;-XD]?e6|C'k<3Pxo6̐n.!$`O.qeV M-B(<>x[V OA#Eiv.rQ՝M 5xCM殑cka vymxZ[o&@9b_h^)vI Z~Ҥ݅~?0'zvs0}g$iw*ObQ13^"25[7/صx'0ĠsÌF7fgKU_3_UMg5WLԭu6P% X2IU>j(j3B;n؞;i3"9"Q.r 4Wv WUU]^1E~b~dQҤui5#zQz|\vIa+} ԍ7[^/W|WO qw&V2pdŽx`xFs&F!FQIluᯆ:z7[MNC&=$./-a4''z# ?B({{~K˂isrp=OE~RnI%Rt?o/~/^ _kC|V!=U=S:6VWV&iG$TX(''&F8jQ >"GVnr݅:?t+s3Z: u~~QE|v~ʲ|u#kR8ۭXß)%K&&rE*t`pT )ɤ';fj(3|g>7n}fS$}#X}63ퟴ~6_mJ[^:.h-UIF֥O[/A$}yG/ݹOǟxk@{BbW>݆y$ֿk J_mº,^N۬z:1f'cY KSCkM);|c|ycvyh Z og dŠ(No?,~^NG9.w2\{_u=oPկoo$Řd/qXX|+.<ߖ~ 47lG~vW=tp/VU**khaEW՞8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEcO.4*t#ZHxo%ބ0rZ[~{goO%,Nȇ*pAjYTji~SgSb#0~;?2]{4͏4mGM@UlsFˋV~3b9w}g>iG|;䋓9Bc5ӣ].p0TV7?iA.5e=g[EPxEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE'Jg6Gm r2bZ7u^I>Pzk9BvIjS`kcIhzF+$zGHf",W!"p|V[ _9|Kw7ܴ+H~Q<"/ u'k;YwRNۤBJ@,O\}O88z>o]N<,(zKIϼc0]l (((((((((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEP_c,5ҫZYk-OV5}=O(">+ 4i_Ug]q?w$??/j(V><((tr42+u )ֿ_aM~<|5[Z?t$K{溏zO~?W|ɩxMd.vulyؐ28`f%/݄<=K_|'xC[+R[yV<<ۯɚqm=)gA|(|<"JaA 쭒z*5R8*q~5ú[IgYLk#$ϖǸSo_uk[ɢCvN$і#$+ ~S_&}fN.ǮEEPEh^ѦռEl?~e3O$9=얢m%vlşgmH}՗WuF 2&`{r烌y1%ѵ,1J)KsI0z+?x.澺g̒K+wbrX$l$2VKe3?"'4QE}^;|4MҨkпgo82Ua_3?>Q_x3M@%*gc,Ku^UK+Š(`;__߿z?_>+ QE~zYOm+ڿBK'_d/ҙ|$ xKtˁ#Ch#=!el+ڜ#R.WLqi?~(x;K?J" =ve ":kk}snמTXmwτ@tp8!YWdƏ-f RSkv#3!~Uep3nׇG?? ..c+;Š(k2I,@bOkt}vOfRY).=|Ǟ7`($W'EpxCV_ x+w6y; `2'hsZ? -xgxVGNO{V0RH=WI>(_ew&hxFvH+FkpRʊۧ kfDe]RWw&1 ԊZd$ppA_K?7Yֿ,3 g&?ׁ/[=Q_Xx}cOhFVf :eaYIR;#hΟDx sJ-8BǩE%t=2UUo4ۏA_? ,xϋmE]IYWѐq85'gZ?C-~㢾fniu|%5`oX%8' f#zi:ѳ=:u!V,~~rꟿ]1o0+ +_N3U/'k_~W2ч4=W~QE_VJ _+?{')yi|4~{QE_߰WKҼ o]=|GKg~(Ϩ'|$XS_|kc}M} w>6?mQ_t|/'k_~:`;__+ge~ (P_+?~{WOiwҿ=lES>?/䂊(tq#Eܢ>f.*lVbx ؓM~uLm6?:i4Q7l-M@Nve8pW$ ն&师@sK_}QE俵6E*nyr&9p~+-*W]<-Q~{?fxÿ?bZn-_p J22WA_.-JtWAET(Ck 6t:-{eAxiRi(SWo`I hƳ}Yepk/=⯂~g5vIke#I.5?&Ώh$/i[I܌vF~ 75ؼV?aA_Cgz޺f cz:a¿BR)az??Y+MU[3+O~J~MO.bFRT<4n; ?, ~~ϿGhŬhs4ydN7! =2t#Om|E}Nm+UKʺeO*AJL.0agu(m<SpޡL>'T+Y"h #O_Y瑹goD^_ߴ_ukM:1ink=پ>=0D+rJکLx˜(C ص,u__O%7OG|r=(Ϗ<b֥W}~~?oZԿJ/xk5=W|k(#>Yk-OV_K?8 ũֿS+ ~~̷z+Ph-AWU}L?ZJw*q|^3~EWqQ@Q@Q@Q@v~0xm|Mkm{,]DH܇ A8*'ԋ*2q|zoc+EE='0 ޅq(W^#Ǚn#>_Ͼ_h:\i `'!)ȠҾ%$XUKz!IO_MWnӿ}2-msφVOj7 6-'v95u3:R嚳=3W ((((6ց×Zu[}I3TYePI | ]sa[Y5k \gT2Gcs^B-b7=Gqi?7Y+qyfqۡ׀z#*(ɞF#㽪t( (>?mK|EiNJrb$8A젼+KXgä* +yloSek(׼,_t"_Ǟ'%I2EnIu]?d:w~Q^g_ YOkm+ZezG&vH 0wqʌ׾95U˒Z~gB*.h;h((Ff6jz>ߺb} WߴGMDUNQEy eN}rэ/[NEWxss۫I~69H}`J?ďj^$ Jey?T` /j~-֯5}fS2ws!y$oROgWnYO/E|+,L%(NG~NbE ?կS_W_'|qVhZ.+,lfMʋP ##%@?X3N@j*s'b}Ut81%J<7M~kX[\Eygs 9QUApA+>"DRox%AOnO$P*I'_hWRmP[qnOi"?2qؑY>exج>.!iw4QExhQE! -xOM7'VM/KfA)pr8Knt Io[ȧ#s~\>(x^&Ԧ5[JxQz*FY$۫#I8SwgzkYP/kZGc}VmW $n)((((((((((((((((((((((((((((+|}rRhʏ268e;$^'NWQ^n?.T"7>gؼ}zK~[3[5Hto0׾M}ụR3FOo^ih/ }7\&QnabWߥm%i~X_.nr{ݹ:+5}Ch:$obRWOCȩNtMInQL(((((((((((((((((++*<OkzfpG==9~7osiZ`gGn_F[g5?^Y5*4ێ2N;|$F:Ǚf>Z0V35쩽Rs{y+'/5м$dҴ HWjF,$5n]3I JIWgv.rYI43*忽~/>?7 >í$QE})aEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( 8ꆫ_f mV`5Mʲ\w3__}Q/)'bt FAR]#ݦ2`+_x5/뺆{/1Q軉=Ez4p0‚_#uUQEbQEcNn}Bk+YVh.m1AWVrRFDUtDUuV>—/{I3= 'oVt {V]MY;j%H#ҼS ;Mt)ߞkԴ+dj [j~ /ߏzje8W_qOϽ+:|;}MƜ{Wx Mok^AǢ|{HOU|E:yV i/,ey/ȷ={q_NۥCĒ~R+I-ix{ĺuhuMTѵ8C4d H# pz]4O_)~/^{Eg*T(-NQ3п~*Kn?~*Kn*}/_r3{Ş??%ľ"|C-[.L@!K8ǥ`EkEYn+oO~/t %3=MmH@ʣXQҹj)J17Q_?_]?_]yEI3;/|g"}+[Lj2}u<ɵ.g ##\mV`bl{OHa#D0xm ]lI >VoֵGĚu kɚYdoVf$5JըGV]g+Q]&AEPZ>=^ WD4}N MRԂ2$w)4= ''=}O_?_]s-}oj"&jKs:QN41I MY+b/g=" +DLj}2 M<ǹ6We'I\mf%q8_?_]?_]yEI3=?HuE\i H)KvQEhIjtMNGNM*]H#*H8$H{]ANq$2YSW+pצWVK"PIZmh1Ӝ _*R7IѴ OIDO* >v8Ow-qgE>%|WY"?5-BCI|c=~WQEz K %qRŠ( :|B7ÍXj~o+2Nv09σVbD*\ژ&?LWȴW|h'ԥI w$^|4ys֌k~]oi${%8#|Ep,%s~'$Z2uK(8[y^ib$Y$a-($rN;+k¾6o޽x~X2\iwr[HvB @Z+fЄwGDUtDUuV^—/'/hR_ۯ.?x\gPu ?jWOq..$dY4UF8;)|)hQEEP]^:U) xSP淂r`s5QQ8F嚺)I.^|WH[] J1kFV&Uzb"Cήavg|{TW<Q_+7~^Y. OA&yi Ǧ Ns\OuI<=+ ^)g=2tRO_؉o?O?q|gg&CYZ0xsES KR^Z'p+R(u?g?È_服ъ9д[kV:Vk%{:[D2TRHOZ&o,&v.5N38iJPv{*Olڢ+<|>GHg_?ӿfor6|?*Nиi~_"(EJ*hCmŠ(QEQEQEQEQEQEx$Y"vE!:k_|`{åxQFV`GFejMyv>?ਿ=ODO"XdoY6K]bb(Es-Ƿ_^d| 3cqgAqWA;VuY/ ­ UժK\'MCƺ=-n&w'.'cں?+%EqM.~:ьc`o_W,-~-~Rb++%ԑi($-6dykKt 4pF$QPG+(MԿ6{=Oٸ4C }Iwy^i%I1=I'RTUE%rN;(؀(((i (7=J1Aql)C 54Vu)ªמFR]3Eđj&*E$ԫWsgdHqu)ދ[1>uEySwtgb#Ͻ+0?ٟ7zy?,i;W Mј#Fe#d_+QUO)w%2b%~ kڎvK](V1QV9m݅QT ((BOP?_]?_]yFBE/=OSMeRl}`6VKi gZ1`o_WS)w%vGrx ]z>N׽|f׼Ytdk~-mʘ?- +Z9vNOȞ*EiIQ^QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQERU IE&m;~Ѿ'SGw3Kyc tY^y5#3ǏKA ѱ6Gٲ?+Ni֕8wNO؎*K˷/Pa~+E5X]h-nྷ{iA$+PGZ> ؾ.Q4P,Y5ǜ=IB Wm|D-fx37=e `1kqp}~{-bFWQW-'Cu3*+ko h%II#` xM[FQE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( + |47~#m#) 6r1oW.4uY.sʧ++>~iTӔDzc 1"VIo9Xw~$|[},^Tɶ_y'22E| @A~K/ &ݶ_9_,8..Y2M,$\]}fkb-<\H_(|/ʗ.YmW~M{{ ¼*5EK MQ??1b9nۻQ]QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((tgKoKZ^cZވ9OO5If-Rw>o%?m⇌C@ ;>}4ͱT1sBv>h\&J1Hݳ#+`MSR Ac q+Z(^"~Ҭ^8R,QEo3 ~^$%Ԯ-,$CcoڿC *1e[ʯ+J e ?!׷}~RtJO6O)͟5-O_gE)#G_Z3tm=Wŏ3 ׹SJߙOh8iۑ҆+êbnW0x7Z_Oۋy_Q|3xC1[SMJ-ǏWbrj.K/_qң_r^Z:q'pG>3*}0x*+5OV:X6 !PG^\+Өkۯݹ/+`UW{hEVQEQEQEQEQEQEQEQES^E ;P2K+cG|:8uYq[kD!3g:7cbɇ$zU!!A$&#4,8[VLC߅|CeVN = i[aⱿe5h߅VWOiߚn~|E>|6a֓S-3#0;3_|dKcሓT珜85mKX,.n嚝exZO{Va'ܑV<Y WK^m7WgmM$$V&ʼn$O$J+6 MEyu{kj{\mW7/$K$( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE(sw!xwl`"lcwL~xLѵ ^+XEGyFev:KJG흀_A5SȀ~D:ө:OV^cWEG|($~%xH+>lP_ b[k4a^K(׹=@2N*R :k_U/[!5%kொ_|YďWT9XXLdh8Ezkp9 zR.X/3ӂ-_7_-gźӃ{\D)cU\dMrQ_BT" 6EU((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Mk(SErZXRPJHh7eֿ~絀γהdݟ?o>*nq5^ Q.xO %j́?*+p뇩8|+Xq}Zc|_~ Cx5=%ى?B|86ϰK*3}M ṖݷE+ިV5\l=05T|?Z2N?7vG:+ZO%~jɾ?5pkr▹a*ȒFd^>HGunAoMY"乵?r5 :R\+O>$Yc$ոGenT.O`~h5,e /+juOf4~? +?)) ?&ێGKb}ϭg\riK½~CE~U\F!JSY=6#/owb/* 0_%p1y~SZE@K0P:kS"JUIN~MMboϊulw_\7jQOl=eѳ&:`iJ(#xS@WmKĺM^hMy?k j % Zs6@XkAwQϝ{|sONyf|;CUHA~s(tVyu*)n#SscjJWǤ )B+S,Ғ$4WK')('$Gʣycڋƞ=.}9.Y9ȌaEy[RȖ@#+0[|n{88CT5卡6_x${J(tmŠ(EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š((((((|-xPzGI.dXTgHj g'ص?Z2aY+zZ| WEuQ WEuW_5_{Pf~;|Ui]⿅1%7>%iˊmSN$lgjP 8^}ᆱ=H,mqgtW&A1>U,;ִNiTz<(j~Z/_jmUn9ppG dW&>}QEB ( ?c45]#4y7L&*]P#qɥx߿zLt*c{~&bj87m.~Y;|Ui];|Ui]E|W}T?vO=#?շ'3cm7(@ !;|U#IEuW~կWٜNXzX<,q xOHU=Lo{1`b;_߷WK,‹(߂3wEWqQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@4:X-,-a3$EQ1$$᝾*4?go82U~湬1wG۵goM<_+"goM<_+"th f>C*_)񯁴I w@Q \lѴ3V8}+*gc,Ku_un2X:%mYb,=NDQEz QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWSo>5Ο%!1a{/M5JE 0 pGreImḵhꎼ-ݏ_goM<_+"goM<_+"thYϵʇ3OQӮ}Bk+YZ#1Hde< . h82_U%{Vk ~΃T!ZV\%HxXcSC_UjU^iwvż),nYXwֿ?j?7ŭO@+#ӓwܿ>eݓou0E~kzoN/ /mQE'QEɥx߿zqM+q'Ŀ&{_ꏡhoO5 ?7SoEGώbEA_?~A:(>Jt_߷WK#%'#O/OՅQ_VxEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP~p ?e:ѯNoG_5Ϥʾ zQ_{T7X?,3 &W~+՟'?DQE}!Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@~,g[Z%c,Kk_7/[=Q_X]D|KRҩ+F h82_U%} 5#yQ_6QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p((((((pSU|q_c,5ҫZs_feQ_hQE?~\Ca tmSc>*5V+OR5iQHF\%?gThF*Hioot>Cm^!ܑ-YKE|e_a10эhlԥFnQEv~~?i^.k;J/tI/ɞWgZ(7>lkc}MAoO5<1/|AQE} z~*%/=hNe)J;3п~*Kn?~*Kn*=/_r+Ox?iZߎ(?\P:zkU'bj+5?c㖓yrA85^,/nqwʐD1T*;B~TGEcdQEQEQEQEQEQWtQYv:{HZY 4KVhgHC]Q3);֎ rҡfî ŽDzJMrWV7F«WPs<|e?d o N# 嫪2ZqvaEU((((¸7 gV?z6T*TϟhTeF{A,mp$Ǹ^e{asmwo-gk2u>EtB:I;ĬAEVQ@Q@;|4MҨF go82U~Mj~>*%QE|iS?`[*gc,Ku_uV|eQEQEQEQEU?MծC˻@&Wß/?mcYE{8^9ұZ-jI/Wb OW< kJvU#ԬݿY?p->%x)&< [GZȠYC ~*5c( WYQEQEQEQEQ@] Q$n۹\Zi<́vJqJ.Neg1VE\[@yy %s:AZJߒJOn-c5m|dY',m\IJaRpDc]0 iJ.:IXJ($((((3Ҁ +x%@vB"k-:Ycqנ韱7]`$ ܻ~5tҭ9Z3((((((3@ >*DB6si6 WSxd+$Tpq]N |ragï<[^\.YT~Q]|;On$ t+I^.ɦQEB ( +ïxM֭6q:IڦJ5k! R=__1SӽsF^FųŨ~<Ћk=YEJ.& A7_Ma^%e=e |8Wm$f{H`TWT' w2qqJQE!EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPExSϊw1ÞuirO~52mW5Yo+cksߴ)sQ @w%'Hcj6m~G3(ľ"NzG?@f2RW1ifQEP(((((((((((u݋]F5@ZI‚kӴO>oA>k.?Jiz#NsSg_Bx*?zW9ѣyT<{FXnZ*neIx:qz$GgV-u)+sхQT (%c,Kk_ueImk>Ǣ+ h82_U%~w'/]KJT_}O={ආK`JY:*+<5$abI1a"qsצ9 kJvU#ԬݿY?rK?TnUjgW}8d]>ȠoZ<] i#)FQvQE!EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( g'ص?Z?N_j*'5qv`!~QEE^۽䶋, YOԠ1Ұ =~ |Rq|$=n=d"IJR;~ƟQi_Gl>#tȱV&~qki~[EY_߰WKҼ o]=|GKg~(Ϩ'|$XS_|kc}M} w>6?mQ_t|]~sc_?kW+Z|OT=#k{+eu<WOWOC'?$~>Oa񖫢xÚ> &&u ]P$A#~Qw&q+ƿCxY9;GqQ]?VQE}IWܟ=m> @M/EJ4aꏿŋRuj?3z4g^|IJB3^5ᯃ]j#W x_o(P- ~9-$J:Mܨo`Ұ8X~ҟv>[| (+ ^9}f.uM61olBu$(,2O~ngM_%ϥ(`=<)WIgП xCVE xCVEz+;>ʏᦏ? Y_Z{P }9"m*2"!K(* '$gĿ/%lcg`x1>ep΅*짤yeYpZk6WCa]jфT: Ӣ9+ZM_qS`++/ H6~(Ae?b2H5QUJ.M)+3ߎLM'Rj-^\hKy?َSCp'*9Ͽ_s+ ĺUΏ[Imr8e=bkڼ?¯k F&XG,$8GZ-Cߪ?9t&h2| _x[vUtʺhulpASE~ ƤTRqEUz']7J.>˦Tu_q7?LQE|qL?eInjoQc@-4}YS{U>'U? {Q$-f-JXƄA]| 9ݞ2 #H][[y$O%$ Q6ߢ3ȭy?x's4O}L \3ڣ$~YOm+ھ':(NnJgyF*O_M߅> nĞеC4)siȱ{b3!Af8}kgo_ME`PW~?] _x;dґA1 ʯr_f칝#ӬeuKo|*~86vy!˹bMuQ_)JoNRQVH)-#8RnE}-IsV߱ eo h~{:,Q$)D=KE|}J+K~gF V (,B3^s'vqj)'}s HmS'J\m?"eZJǟ&>>R[~f&Er+HoXѯ=\麥Ɲ[9{[9baYX3|-EO$Ǥ2,c#c#$xW~׿x2\t}+ a=h*yIdF$a#W1_FqRg4Š(PN3?6ӖVmNL1Eө<(%Jcq4Z%ݝ(K>H_:95Og{xƅL1srOL.WXoVe> @Җ+;B(*Pּ?RA:Kfbdk6=ֽNҝY|ЉB3VC6n7"rL̈́ ^GQx~*%9qzu(~jQE'QE~|Xo==ƍo$vbf$I]3¯&G&ŭ7IcCƫת)Wtȴ[y ?EkW?R/> 7~д '۟ 6k,} oK0) n+~0lо#_7Ki6~ [BmYϨ.I>Z`!w׸xot[-#HN,Xmm*Fp b1rj/}^JWdp[k E I QTDPp( (z?:zn+ }@0&LH8F=+7gL%s;m׾Ms12k؇)Qlc|?,OȄ# GPEB5'WWG{%׭Yш(0H8SΤ}1nz(^š|c6q(@Ds gRp }k/go_M#W<]A!,vQ)"}ks_8Zuz'bi*҇QE~!~oo^Ե4IpP ;!'-W, 'mA.coCdP+ ~#JF_S))NKgo_MfF**\դi҅h+Q\=WHl'Ԭ )lQ,=XG־IOmn5gX@Opb}Ú %FM~_4cV:W?#5oslfoY20+,?ho6A~+ӑ/["N&o>0}~2^ZOksq rE"d`pAt9.f%}x3N5*&56W-o{u)- [rW(8wGe)q顕C薬dBr I ?EkWf~,5?1< c)PVV59OpBEu?q7<-rKIj$?G2(N*QٟӋ (A]O/k(BoQn<{p57|uo&l-Km1˰TL}%~#YꖞDtZP~+OWOC#o{>Q xCVE|vx[W+oG4EH&A7 `Ҿʯ)SߌV}mq*`Lߑ"w{YDjⱐÍpEއTQE~|QE}c~u_e%4brD#O IW̜M<%7VFJ (?m O C4ԥ£M,c@f:XW}GfدiO LYɿ2g_K?7Y־o?_=Lz3z(0>+>%ͩT_#,m5obރHۣ3s#%̋ѝҀ(Fϣ>֭N˻K>mĻ{_[ vUAcOCDՁc5!w~X3c^#q nV˷{uEp3,F6OVe{Q^Q!|2oq&åk2WXT[m1^EmJJ&j.Y|]9_5 \Jc퐅d2LoĐy88Gx~C,!7Q"8 A_ⶣᩙ4MaىOJAVRGW>lҭ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((}ƍ/J⢏K/4+?ޡ՟Q?h//h?ZkMTҹk OaEWqQEQEQEQEQEQE?N_j*+%bUk^NkWCL+#h 4|;k=^ws9#rk 'ص]W҅|SQ]8Tstgyi լ[N$SDԌR8 lc>ᎹsV3i2i!o>Om5I??}6(>|t+Z>_>?kO. QQE|1_WKҼun?]~87/?/z~(2q_Vx_'>>P갖𖇲R@bwoCV++Kx4"GUP0c><J}Ե#7(aE؟ k|kb]ϱa JŠ+Ǿ8>;V>r-t2Ur7#R'CK'~˧ٜjKN_?টĂ/qFE"$ov| ?4e|-Yk-SOTuIl.Џ6 :N kLOQoRK3WG ?]#mem4-|CO߹.Bp2!t9ӫjS)sVh8N*Qم~\F?fx/: A){KbPWQ/¿xFbBٖiD3+'FGzrcb#RPU8~Sϥ\YD\Ku8 * ws¿S?o-~YgM_%S-x^("kkc rC*GR0U8 ԀbOm/5j=?Jks4Qx@2IM'&eKSѬ'. \#5YkD~ 2`/M4dbZyy +}T_iO'sij\i> Od`3f!Bx5}b৊nOV||VMjowo-& h܈vkIj, i-% clgkF8` ~c׊> x>Ԥ$y& T:vo2xy5/=Q,i]TW~Ο4oկ|GM/'T2p{@ FnEf ~oJD|@6n֊5ިHKf=C%ʌU +2|0;8|+(5hdrD6;Ze֎"jf|=Jn@~ziVyj mmnd*đYxi; H;tj=+,n%a(J.'Z}8ҿg߆vXX ;\7<uG`rI*(jTiwlhEB*1Whv}wdmɇZo91ՃUTde^p_tsı\M΄},m즼 Y|X*%QE|i2YRIcfv8go~\oV^k ==$&,k?ۣZ%׆|,fмG=#z<pul| "}#7Q_¿<[·?vZOAILYUr~AO hd|j7R[3 g&?M_%?xzAweouW(IP0؀G"++*Ѽϫkڥ3%kzO_uOYۡe̬p =XOnAx\h&'?fCb˞[<eU3ݠXᕷA)' ݼ:Ljt!=fhzf?)Gׇ߭}V&%Wp|)-u]Tn|v"}U? ЯǏط>H/̖ڍLvA%xݏ$)dt̲y^{\JÙhE䝇?RP ڟ.R9˘$a=ds\5_TOiCE7Op '#FʮxiSe>c4UTTQE}i8kbTiyY@Heghk'-WR *j\/FGzu_ 8S~rA (g-6.'"Rǀ+οh| .Bb"`&u9G*/%㏏ԗ^#$]89kmՊZ[Le{vSWߖ8acS_O =dSl#s(t [@ᐜgPk4D~-Q_Q/18=2~hՅZOu$2Ab| /Ӿ#VeԖ1[RUMNq6'T{y>?,2qn|?EW,|$_|7Ổ-MޠG7nL.+`cXB$h0v\ǚLof3jӈke+zYm5;eQEsO%vib֛סxOgS# ֐\@dL ܧ2;1j+@w5E}[ݖ` % ڣ7}>>h߳ÛJ.vkz.{(fnw%Ap{?c25R;?稢>Yk-OV_K?8 ũֿS+ ~~̷z+PdQ%IHƀ* ҿ:lZ>_Nso<8NAp7)ex*ΗG=zǚguXƔzxU ꚕޥtOw;JORY5|5>$|&xPZS=^dGb+5o K~7G5~4?]ikswHZZk FGS_,ر9$_F~߶fH6q%֡IKAu.б:+|4{|^MUU޾ov;&Ȗkmyq;Iٯݯ":-n!p0Sh:{jN;jFK^XaUg 6:M7XmƟ{o}nNҬxPq~uq&"M~WMZU(s!OhC$JQ bxM|(i}Y%\薾d`I7Ii7M4gSh]`MNv>'˲Vb[dy+1&ImP(P?%ҽs(uyXF6F=7I:Tv#e9kөøIFm?['$J kܛwA͸фVF=RT'Ou"eF{}-: 6gj.agq 0A5E`N趯?s_Դ-eT?j'ofcky=y=~F~Ҝg'8Iǰ;W/X/yqb^99&,)>tc#Z9ѿ%oďh>.-ɪFO%ǰe\}z?ڜS(4> #_ٻT!%acgd+"W_x_WW}g5!F5)xOĺ|]w-Hܣ Q]oҝC2(`J,?+me˻$#BϽ}7_6[->'`:]Š( xx~/?]2wQhzg܉_Oj"iծ̹Юs[%f?ױVrݾ,l= /~CQEM~ɿY^ ў/*Vyӓ++o@_<~4x?Q F!pgw_@`_ĵAz~SU>BEП8~ٻ\ }Gdǡ$_Ǻk k|?ywCYSrR=DhC_Y`'/§E/W |#XQ_|+so~vS_(KnX)')b[;noSS_!ܟ,-|%*7w 6 @=W=xl5LeUJf5jƌ?hNeܖ)k`{׃^PZ4qi^*A-a)}[V׵+CR/d2uu+I,NK31$j}B?$IWPLAfs-3U!=v?V'ڽv#`r8 +,rio, b[Nq>.k,%?oA}<&=֗>¢+d++ #="[&ʳRa.C]? u+;@%vL61$3)PoEW'a3~*#WSl5X]B yܕ_ ]|]xLq^Ey=7wUe"_̰,⼄3;_kWl57M6?.?Wß[VXqa #xuu(a2_v=N-,cG#?WU~= )?>C0P+k45MtB(WͿO?5i>*+|gK};ƼV%/݆׫>AQaEɦWXE,@I+LY$Xgv2Z?߷7rYxuڰ}/뺏+~nvTvNl6U1M_rƊGPl:/s0qҽ{W{ Z~x`ե!SMԔ#$od$r85T$h6r3G'E|u?³I Kj Y^nʠ a*`:5?sVx)+^ ~#CVֻl.N>)@=z䌜Z^٤ՙA~kNPnNscxٔ#.E੟ }/_,2J6^>WU~bW_T|V&+3 g&?~,g[Zx-x^( (goÝSźdBAls;p/'= T&RQNR8㿋f|O~mc"DOSMy})(o sIjJcx]AF8 dɒCv<):$LJ[MgL~eGpyYW-[N),Yǘ=TGBic8vr7̺>˙*NUW\[ʓA* #6 dGޥ>+)UZB᫵/ YG}^uE)o4C#Kݴjx3'<]Ά&Eѯs R_cƊ:Q_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p((((((pSU|q_c,5ҫZs_feQ_hgL?ZJ2,੟pPU}'/FyyG:G;jeB;IU#**GpH_*?~.юk%0gq$MqЊ!R)֮| E^F}W$<}j<jrKgQ֊?)oV] m㭮kK)Xdxºo<1xX[/R{k[=P@#z8 dUUm؊+M:Ҽ o]=~Y{;| OP$v,p.*Q$p@jLҼ o]=}N5p0ӒepJ2'Z(;>lkc}MAoO5<1/|AQE}XQ_|+bEA_so~e?o+Ꮰ>zҼun?]~8w&q+ƿHIH|a^0?_<bZ~E?T^]_a/8SS .$l?W4ᒽ}WC R&yx{Jы~Z(ϸ >kM7~n8܊vB=4{q~cB~@ך'EiUWz~='݀dB8.r3^GKTzE7cܕ/goM<_+"goM<_+"M}Og?g^ WEuQ WEuQ:{9+= :_ qLN5#-0$lU.+^?g/?%XZAZ}8≤ #;2aT+1$غ#O*6ֶXl8lŠ(=c '3ⴊ/.Utաy˺CDs mTv!]sC_]_m7vX{:WgM_%:LYɿ2GN[=Q_X?+vχV3uX Gk_|W_OCZ ';Dq(a}?}AAV)Kh_5(Yu (P>L(s o4y+xnqoNO;;{J_օx[KG#0e?jpzElI'Rk$ZV/\%.QEǶ|KMLz x7ZNm$}5~߲׎#+?1|n_pW<+->W3-{A_y5FGwApë:#_zmki yV$BmO-v)* Z4][w9U SC |(?mogoGj.PWwi$F,ORI_Ɖ~Z#P/o-Q4wS _ҿ.?᝾*4},<)$/,ϞuR#hBvD"(vD"+=/_z<g?g֗|C}/iޙ;[j:uwV/T2Wa WEuQ WEuRug%u3~,tY7ѡ9*$@I^-i֓5x&uZ443Fq*`##AS8GdO'(FO A6m`T1M&[R3c޺rN~kљba(>GEWhQombX?y7?u{[UvHtV\WfG^?ٴ=6[mWԵ vG:31u'_u|.QᏃtF]̳y%~ 0ЬhL7աfQETW~S?`[z/肊(<3 g&?M_%,?xzQ^I~fQ&\j|?%~f/@~ĤcUtj~֛]|y;bQ?Rk ?SqSs6Q^C^՞C,-J*zyZ wk[24B-#ULcX v{YS䗑QE~x}1OY/hߌܤg;}MAoO5\0?}6*Ɵe.miyV$Qݘl|eKen9T yj5]ž4[AM:8F1/@+VVxϻJ`2YRIR4:iGJ)u=!*pu{TQT8_yS\Cw VnzM?*[ >;3@ +袿gJ4)ƜYԓaEV{'+Z38lh%^وݓq׎XեNj\&J;T$6r=4OƲxi6;ﹷ:|ۻB =TSzb'F=⦺yo=>+|%=͟˒."x RGf=zWRGM*R;q*qq}O紌(oSIŴ}'׾#iG}͵en1*5 TW\^ 5mVl* Jbz$XOdZӈ(x>I~R)-G|w /:-I];K5Ͳ!2 dsQ_D1?2ʞ_!tE?H+* 6yå{m\?_C|?zz֝v~ Z)J|E-F]Ѭ5C[$. _FIRhO}2Z1-} %-+AMg|Z5rQkxay(T+/)YWՖo9t+??υY \V /?\X Q+ܡ`MrM_GS ^'4R$0 WqQ@Q@O%vib֛סxOgS#QY"j em%ˀqE,bncO ro]2)'JOCds5oVԮ5VC-<ē_F4XJYEWIW گKV` U_? E@ddԄ|6N8ܲ021#{VJ䢼݌ Q_hx# qZ1Ohle!y:TmO诇LxWwS}ܟPaW[;Q|_o>< 33~'Oմ Vj= )t ,-%ce[?Wvt)*mEWt?v?㌒%qXׁWпH`\J_䏇~ ?أ:3'yh^x]MaDqc ?>~[WٵsTQOM3QFTI*J_ۃIi7|V1Z*=J(RuƔwm#89ψSϊVۄzB!ؔ(+Tɹ7't+Z>_>?kO.GQE5}RDoum!yb ko?/%x]Fۯu[.\g!(g?jmi-t["1_3IrTE;0Q_lx!_B~$>|! p_P?|u?*G[k/3ċ iN9 R9?EO R/_mAՋGQ_toB'@l]g_iWT7X?lLu/S?CΊ(O NeTn{ᛢ"Ry6t6J?`kbŦkt{Ma8`7}g4Z *ʺ}=Q_dgC>h^um%Gu*ώ'w?]WYIܮGGj5G㥿-1xgg 71b9XG%yPi~+|EW̟j/>ⶹ w[^M|G#YA|{gm~5{8Sb[- ϲST"~~1|COľ-˥YэV>GVnoV MwÐ&յ,U*gk< !lxÎ @(4'So Pg&he+oikA I@ ZYϻ R_-Ks.+a&R7Т?WU]M_!72:"o)s^QEWӌZڜXٺt$s([>0(ߏ=kB}*xGFA5y_)-4|@!^G3:0Wc2>:Qk졊MC _*^?=Tl~1cO-Ů|'F aa7^i {W4TS04OyB>%|U1ԵK <[VAH p@yW p`^Z'p%c,Kk_ueImk>Ǣ+4_u>åh"\JJa+c_lğnICxj&$'ܚ~c9MO'2 .(L>T(Nd5rXľVO'?zxp?AGtQ^_#ɉO>ꃽ(%dxGzկg즋PI|sk^'勳Lի{SXSMO (Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%_E߆_4iWC?>+ ~__~&Ѫ\}A}cFr_su#ƟŠ(((((((+%bUk_WK?8 ũּƯكxEWG~YS?4ҫL?*gbUu_Iў^eQu<3_e\]iZ3*r)?+*75?)^)%CjqV#Nxz2xNnZEwe qmsݒ6R3C+:^}W[{z|EW: \-xqcLտX=I޽N>5 ~~.X}i:5`O43|8p+xKYtTUg4QEyH?շ'VC_τkxc_ۿhG~կWVA_ ~EW@|ɥx qM+_W~¾OinP~ Ƿ+ZLʂ_Q# 5 =G+;m`*[G6??ɟQE~P}QEQEQEQEQEcNI~x&AK8dl_T7X?,ٿ,[A_K?7Yֿ,3 g&?C>Ǣ+ i Ǣ86 &6$9v\5j}O5+Š(v>ݶ;|;NMgz'? )zrB-|g s*zQ_Hy/dĘ,|=}()2 /{$ͱ/n$ 4xk5=C_>iSMK !Vc$5}0+{ Ic*?R'o ࿇eIGam}2mQCud@Fc3d8:EYY^{4³|(:?੟o-~Yg3M@%:?W>O2x~(C?S?o-}_,g[Z"ߪiwQE䝇7r.h. Lfe^g^D|KRҩ+k:/%W㗫 ( ¿c`4O_5ɥx߿zN$tc+3Q-Q_P6Om5I?շ'|m>>l8 p߭polie+vgO^K_zPk/OI_A Wו|]qGnO܏EzUJ<_'~WEaEPEP?g}F&$]~`a\וݡb1/q{a }_mL'!QEyGas鉤^=*-yּKڻǒ*k)i *k\ Jʿ$|6#ӷw89 ~ז|9kwC9'nuHPV'@שoOasygq-%x2yV9>laOm(S}CDѾ'ijс״Ne*p>/_hxOw5ɲP~b3؜~:wZ8U׺(((~0~ 7[|C"$ƞS >; =ab]%oxV K-%nrZXruu$pKHFF {,iFWgv8kWZ>E} >)VKkFo/Ra-.[$H}ߦ:+p8`~OEV@~G1?j.m!?vo;e$4# m;CuOQE~|QEW~cC|6s |pӢךעUAi1\iO㏪?sP?I' ]d^!%rs־ϯQ'[x)pyU׭Rs?C(O>Yk-OV_K?8 ũֿS+ ~~̷z+P_=ӷem. cƹ=c s#|_401ݧWNpύ;'t ((*[kYnbV Qfv'9$gC/Ki:]ڍoom 呎@$h4k]gU-WǗfd>h/չ+3Y|9vaE՟oD7'/irʗo]H|FBkN߃ Kx&]bcE#ك}OZv1/]OKߙxwg43D-:8@mEx;w$(K6oxH^$r7NkJ>xTM.!~la˴Uiν*>njC|ja ?Ci(9%ăx 3ik}lGm+Jr>#KÊl h=|y_bk6.p䶖}n_SPK^sEP? $Fk:F ?B?%z5!)t{#ҿG?>7? ?xAHdkU KEp>}rNj7.̜pS_g#r/f{-Q_P|%"_ĺlSpJ C.|ϙt y1̛Xeh ?kG~կW?C2GQE v܋_KǎX0&GWP?ZgM+_W~Š(˦Tu_Ot*?ҟSF(ϼ &W3M@%[*~q?~YEaRes43DXb EE ?u~|J x7VPCr%/HlW}_,>)5ޕ⯇RkF]^I؈7~7~=a.}|%p|ev/7{ !w*ln}~u_ sYMD*Hp+..?kNP~G_<{ g:Vg`vQ}xz>%t=B?*M?$nU }]l|SźVL?P+^!aӮ-?O4J~:]YP)o)T*V袿nB|Q_k6'է:)Agb~~t_߶'[?uXeisfؕ9_&f:< johk#j::xn?,nn_Gў^eQQ_&QEQEQEQEeImkοS?o-|TzogQE~`}`W%p?ħ`#Eu.>%˩T\5j<z/)oSdVC\'AINc}M6r?? (Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%_E߆_4iWC?>+ ~__~&Ѫ\}A}cFr_su#ƟŠ(((((((+%bUk_WK?8 ũּƯكxEWG~YS?4ҫL?*gbUu_Iў^eQQ_& 'S]}օ$mיOP+ _KR.m"8hR +6Ό=gB?J+˿fg|o}J2ѮT ;NC/,;FNTfYQEAEPdVC_τk[} >o}nc +VA_τ+Z|/˟{>)/uQ_ }&q+ƿco4ۏA_5G KOG^ U>)xJ7::̫ ~ |*g˶<2CeB#1ׯupub~ZXIrW?c袊PۯO~Ҿ#oMIIui0m ubx$_U/msir(YgԲuY 3WMk):F| W_{u W_{uמ_{ _Ⱦ|3п~*Kn?~*Kn(}= W_{u W_{uo_>/_X?D[3 p\d'#O^(xd;j_Go}鿳%x TX-irӬ2bDUtDUu^zl ݬֳ/X挣jQ{A}ȏi>|S[ƾ9'~9DmjS\Ʋ@pg Z+X0V j¿S?o-~YgM_%O-x^( n<.^6mP0_O "M? Ͽ*٧Ÿb/ t{ i 8ɘTw+X_yy>z]5?<(<0(ʈ]ق$Jn<1GH`>^=?+ԟh?>IԿD1z¿lj:tKo,(=mc[Hgf/+/ o>ud&?C 39ҿJ|G'ٜY.^4=P .sҿ~k?x>x#^I<׺Ҡ0ȡ%¸xqS~_ΌZ>QEgП.E|EO |1Z徵o\wom#D̥K#TCP=+G'ڏἿ>xÖЙ7q405_B́FH {UJn/3sªi_?_]?_]y>—/O3п~*Kn?~*Knږ[ۘW h2;i{ ?Ⱦ''{Eaw[k~[_<2̺iL^I 9_%]}S W_{uhKn1I[ _Ⱦg'Ul8cMDߛߡ:oDAInr( u'Wq (=~p ?e:ѯNoG_5Mj~>*%QE|iS?`[*gc,Ku_uV|eQE~,g[Z8Yɿ2=~EU>@+;'N_I^{^D|KRҩ+k(+;J/t_߰WKOH~L2?OBEdVC_τk[} >o}nc 6Fc}̖=Ձʩ_rՙ^iv meAѕAA_Gp7+\ -uk:6a%8._<ş2\i EzG*+ji}R BKKU WZdՇ[m|"KUB.ۖd#h*2aBh8E3Zqm=Š(QEu ~_>">ґ֥r4r!(f?J0NM%JO qS$0񯡫?47Gl4h-(U+|E_oZu}({8FR-q?> E7U$ia#lKd_ƲI(Gwrj)?h/>t"oXFT?ʊt4<ŝbrI48F r4R'' cKk2Kd#r tŸxC]ճZt*kf^mcz"sqx#*c˯@q<%Z_,Ѣ6:߇?7/(C(A&kVH`⾚_Nˇƾ 849POrn E_*55~O觌Ki}>> xʎƖz]ӌ}d5C^@XufcZ%֟yo}lvkiVDo_Ͻkwnօj5 kT޴j53Y/7?(ȿP-^/iJ@{mU@o}ݟv4{X5yJ?Q8"_0Mb4֊( 9?~ R[q-ܟUp=W嬶7s[N9vѺ+ #" ;i? @3n$} wK3Xrg EWݟ<~~o ?Z::MZo^_??WyOUwJ\5 6o7[?T:EbѦi&{'ui;*uՊ_E~ޟ fmEk ]7-k'P!>p>Q!ǡ_ZֿjX1U7(2 ؟Ŀma{Xd&'܊ gMOi<$ivBpgbTBtfUUI}XX{JaEW|^< =qsyws}__Tǭqt(eޚ.Tһ9ǔ*~yلpQ_ }ZJk2,pSU~WAoaEW͞mMǿF[_ zss+Z 'ص]WUKgB(X (>`|W5z4ҷf\(TeQ]?^xV/ ^,J`L '謣{~E'9=_ϴST.EIKߊi(9}]嬭ͼ,RFSG"wx <3}u[]#Gܿ~ G$L^lOݶ,1? >"LiTcÖ1𖵠kYMe/$B1_ '|m JèjIUaʥwdvKHlY-t:e}R[J߇EJj>KQEp~Gryw6Nga¿IɯO*Ē>*+ԜϺ7 '{ϔ̪s](<_>?kG~կW?C2GQE=~i^:.k;Jt_p$|ie++пgo82Uyz']7J+~4Ѣ+38ɿ2U=|qL?eInʿߩzxytQE~|XQEꟳ#w㗅|I$-=.8f䐟]ꢿow)?׆Դ9>l OFc|?a^_uu'{Q_} #k7 u[G!Q_P9 XenPbĿL!q]?# 6}cN֭QnH" =}GҞ7hzz4HМ4{lvrbSOEW'5=+^!S-MVi䍗imC_z C>͘m^ cBJp{H~a=˧ϔ̪[D(c _ ٭' fںݮs~8+Q|Fw'8Zl=JkrU4~QH@>A_U2j?]Hq•1~{*_'ğW#6J e@VQ-ݱܠ=|7qc P_Տ(\>0(+ُ⏊#a}z_=͚»!27P3Oi}ƯZw20;TRH|4k BQj'IPnoƼ 2_r$}{#V%˙#^S_ 5kN:N ErHJX: ּ91Mw)xo?|~_fς~q{qi݁dh'%z\0aJj/'{~,g[Z%c,Kk\AQі/F}EW~~?peԿJѯ'N_I_e?Ʃ3~{EW'ͅQ@߰WKkM+е?0'u6Om5tτi?7k#)QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š((((((Yk-OV}ZJkj?zQE~D}W3N@j*h-AWU?_QEyaEP p_Җ,pr2:WҿUߴQ\$*!FYgj7y$q}nI~{-Y|3肊( ?7'|$XS_sO;EW>:?~/W ^'?}S_(M+_W~~i^:.kt䏗??VwD?j2/lK%^"0e?Q_Tՙ~|-~^jql>[}Ճ)S]M~u2ho~k7"4fZCu@/+R0'ONa*P'/#gÝ_:W sANTfEI8Aw ^%k{IhgUo&-,1r} Equg࿃7xwDZe9(dt88{[ɥ_-bLv,2oW,X%|5wOiUK0O ?OX|J?zKy%qS N1$|7n9?0[]F \ϲ07f`¹urխ<[?jLics!W« R4趛}F.SZ#fzGKXY$N6]rq*|Is4$1fw9,OROsL)CS, մ I x| _ BT\&G"h=zfWX(_,|#. ^??)%HJQK:O$h|3ijH%} ||* fc'Q T> %v#&ef.~ xF%?5›w=CvŽ Š+|N"xSv}M*Q삊+hzwzϊxc1X[9ʏpHcǵcNB \)lo)758;i1O𽨵 6W2a#ӏ)fKֱ{-bUnPn.%9idv,O$ƩWZ BWEZQ /\UMczq4cɷ =A]E~hW~_o>X\7VpGsk:4R2Ie<A ^SWCUwG.'D9_|OL}K: "O2Px=zN~-1@qsXϕg-'w?⍯uG?넸\4Q)푱OJk=B_rnd3?8"4ozCo6h#6SܓԱ$I&<:8WvEeSCbQOPN3> ۿH!W ÿPυ x IOxJJfy%yEc29-㠯4Ii%V d kc>2j廿db .Ŝ瑸9:*\ϒ:_Fa*tZ(J>X/NoG_5];|4MҨF>oSW/P+Op &W~S?`[z/肊(<3 g&?M_%,?xzQ^I~~?peԿJ/'N_I^{_P =|O^EVa_߰WKҼ o]=|GKg~(Ϩ'|$XS_|kc}M} w>6?mQ_t|Xk!q}8TښhcʪtFkn-ShT. ;nS0d;:/OZg4G 칵-.d-0p2 0No{ mu8{'(=/OFzހ"Η[vKrO䒌xprLu'X5;I SFRHv ^is+EOh0]ƻb`&y#Wey԰q5Ӻy8᤿3ފ!Avмicܯ*O(t+kmw=-\}g7~"QߠhuM'HRԮAkmy$c:'W"?x},7>: 9B,!8>B7Fl]BoS?9xeO h0^lR>uܣ27 pyu,d}hu>y/(s (t᎝0ie5RdAw93ѫ뿏_uk+`}g.a_i~ѮFa {T"flue>׻/BE擤_X:ڣu#fr+Hq`ڿCLҩ&KC찒RRO(߆%-ag61IFrbnQ^D[R[ՙ1S᮱υ5Lwt :uIS=U =<:e ~:$Q꛴~ kvц!ǙNv0I\w|Cx_UM$֕p혜 Ud>|x JRn >enm)pEj?W/$6]ZEեkx ]}T=_y%~2;'q`ԵB A")?ZLnP>%ir0v4<ۉy~w3:覃l&+ 6%ڑ3Ux3z|Fm<{T?(+[v7R!¢(b}W$~,Ų۩I, !$/_Qq=\|]l2#L~UW<9t%h?β%p+ g'ص?Ze~Y,5ҫZL8#2uŠ(=C 'ص]W?3N@j*+ܫƗxQ^QE~͗Q^~ ^ރÖ>eEaEzE|>3{t T V{_qOSc mkO˿dy +2*~,s Q_"~)|D6TEZŞl߁We~2Þ;>|+[]RffU/-CQEGRחS| { Adas/#k8n;)֔ʬN;oB.O/WF@x[>oZL}c^IA9$_RӍ8앾''99>EVbEA_?~A:(>Jt_߷WK#%'#O/OՅQ_Vx^;|4MҨkпgo82Ua_3?>Q_x3M@%*gc,Ku^UK+Š(]Vwwrm[1q%,Oru? |wu/|Ue>}q"އٗrbkX4ZzN=_cV3~QTt-jĚ&XL7[ʧ!u >WƚvgnQE x`ib5. OaRWϟ_OU߳m=s=:4LD$voBcJ;c:T>%I{XBqBz3(hӂvZ )97' ($((7g jO/i *υB om7KoovK[HbO bx`+6*I/vZeOыLaxE'R2ExqgZAZxocNrpzwuzmN{Kx' :H0x A|7 _h_:BIOe'>}!*xu39krrWiLd|O'w韴uz&/^C=/9;R+=֩`aNOO'f>wxw)eؽ<&9m%P3nEmm V$D#5 `ڥ:t]zÒ!E[Qm>ti[jƊ f'^v# i]<)xmaev>/pzzS_oκ4'ZTOR v.K9y ~a KzW[9-A_K?7Yֿ,3 g&?To/F}EW~~?peԿJѯ'N_I_e?Ʃ3~{EW'ͅQ@߰WKkM+е?0'u6Om5tτi?7k#)QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š((((((Yk-OV}ZJkj?zQE~D}W3N@j*h-AWU?_QEyaEP]?ψZ7tWޟ0vxHG WEDpcqi<>'+GN9ҵ8`2d` +3R+o&<~k[t}nO3KF`y~P0?U|~Eु:OmסjMOP+: ?7'|$XS_sO;EW>:?~/W ^'?}S_(M+_W~~i^:.kt䏗??VQE}Y4mfúKeY̗0WE ) |k}'iŧ*0 >OURO~%|k:%fg H|?QEeImkοS?o-|TzogQE~`}`W|,ᯊ g&/<5t<±LѬmp{5GZڟǾ!ޥ6xQx!?&UFR8*A"/Y$KrOsΊWb+EUŷifizޅ Oc@Rr87Z6U:h;h5 (_|RndfC!sdn sW s%+ؙIEsIU퓖?=FQO.O}?QEGQE} q|,—2j2WMJ,Ns,I<1#)RxHdeu9{ه7{oxPD5_מvV콻^Oܳ re> .cjkNc*{^W}~ŵ^YZɃʹl:v~_tT*7>JyW<(/NoG_5];|4MҨF>oSW/P+Op &W~S?`[z/肊(<3 g&?M_%,?xzQ^I~~?peԿJ/'N_I^{_P =|O^EVa_߰WKҼ o]=|GKg~(Ϩ'|$XS_|kc}M} w>6?mQ_t|W~ֹ7=|U5=(::vEJWLNTfޯ<9oV#\q8xctr/Uq}AA >|ncZH7(c<0FN<( > e7fFĞ$M?JM#rˆYּɩ'|BҴCoIeX9a_h"MCW+ac[|zuf/ɫbQrÿWgSd7G!E>ܶv<7r{(iӅ*pVHIINR݅QZ~~o ?Z::MZo^_??WyOVY /nqhuƢL(Bv>^yDɿKkRY*hNbmm?=>&iKz9]sA=]~ ~o?gihӧ*Eݠ=kFOPH?i~:Dr:k*Krd`k2jd a߷\l1 ZK( ( 󿎟<;~#צ G[ɱƟձ&o#/;;7,PDZ62 2"8?1!H>7NjQ{IYÕ?r$$zzk2̞2JUj^/ 3+|O1xUf0Pwp =FI$y(!*1VHFܝEU g'ص?Ze~Y,5ҫZL8#2uŠ(=C 'ص]W?3N@j*+ܫƗxQ^QE}+ ~| lS a-3`IV=|E5t`*r纾omO[" q0W>;;ʥY.=1SGCΊh[jeoQ$r.qÃ# h4ϤN) (=ͤ!4=:@+gb2S[ѡS>JQ3H\vGD^.rv숽Ye޿gizޝ'V^[@"+;ģR%( :UVOWvpN#ǟM.Nd&1~ p׻ƴ}{+} jY-:NEg| Ty%։m&Kq2"})(ϫZݟ >2+.cѶ+2!~hTu^3FnĖ0I)_)U:/x~OgfT*E(EGQE~3$ Ļ3zР'$[͙#'G}y_M z$-LpddM]tz; ln} ((ŷMCUʳi)f?5%/\ֿzsw^{/9rǟ?_GRWяGLIJ~T9iNß7TOEWٞgLn4JVU):AB~Ŗ;7GkoXAzFQ~_?N_~|ke2%BGYv=5V_e=J}EEW| Sm>繕{ ppKJ~+\#7ŷ0Nʴw(=8}&A7U{#jrQ]O+Š(G~կWVA_ ~EW@|ɥx qM+_W~Š(˦Tu_Ot*?ҟSF(ϼ &W3M@%[*~q?~YEaEPEPW'.gj~kRrݾx`cW5%}o/L< cc!Zms7ձ|OZQ^~]O>(|X|i>Oy O #X2.gOޡ'ayq'c ^2wڃyKw BbB`09]O:p凟%˩T_ߴOĿu/*ˆS~g<(O (?c`4O_B_WKk_KgaE6Om4lk? ?7ioGES(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2KҸ}ƍ/J⢿8Oge~ K5O+h//h?Zkp?¿$|#QEsQ@Q@Q@Q@Q@Q@l[ƞ 6%K@# wr[Hђ BA*JLXTփMQ_?_]?_]yEI3= '[>4uIjZqRTEBrHPY:dZƢ41I RѰ+R(( -fWxc&JmݩX|}ah ץi_Un_l.O}17|EySp5I|1 qeqR>V\,n3%T|{v?4 40 5ɚᗎ?PG|OEDrluT67=:)mEc *zn8O)q5㤒ry)ѧErӊKX7y;Q[QEeImkοS?o-|TzogQE~`}`Ww'/]KJ.>%˩T\3j<<⽻__6:W_Pb&@[AxuhӯZMy= ʛ*-3P`>cc}%'2ɏ֯V+aƟn~{]_n)*+y.?MQ@|^/oipTd[~ ޕV^%Ե}BT.|w4}YؒO+ѡVCZ~9\(2 ( ( ('n& йGC؂9WFue:KvOFg=^EaV*b!Rt}Uk_Wg$g?+3I37װ cο>(.Y6Z3c GsS,~,'a|}+|q+mZ6.֏F qu>¾f`;ƒ܉c+G6ixڿu9u-oT5 ~4f$͢IYVQE1Q@4FG-.ffCHuaʰ G ~*Kn+9SS)JQٞ W_{u W_{uמQ)"^Χ?k>;x]cLڦ5k @`zZ娢chۖ(O+x|~X)JkhB.U* W_{uמX4L/hR_ۯ.hR_ۯ.^—/OcQnBkZin$2I,Igf<I$IQ[m3 (v^zDVd+ Zx!smN$޸*%ZJRq3п~*Kn?~*Kn+?aK܋fz~*%/=Iɢӄ>.R(А((/ŏ|33[ڞŃ:YܲG!m3ko L>.ؾ%_ʐ ,?_&\ux|F`_$֗a_9luZ^b~={+%ܐg%ޟZ2.>_W'G^'Qxt/@Е4kψ>!Yf+n@ͻ/l6?EaSIkOVaEWqQEQEQEoxhwc}zd{V--)+5iJ? ‰S떞 ^yDɿKkRY+?h7-j_K%C~aS_V,5 *+`OtaЫA^sϦD>0xo5+?F6vWcūt+$j? m+BξV /c1VS3w axMl|KT5?nĭ5e\!"9f)<]zғĒzIEEPEPυij_o\Դ "0Ηw% ,tDUuVRNnoе9GDBE/=E/=h}~͟9#&k!KRK0I!Af8}k+TUІՅQT ((sƿ 5y_hr3x0GM6Q@K!kGе^fF%|oEpa.iޝz?A-ଳ .>G,xŠyۜqXzgw ؾ, 'i+z+d3N_ߊ6Zj>*NӤ6ZB D aExy$MWJ:89TwWE?,ܯ|Oxunƕ-vv7gOsV)BE/=E/=h/_r/O_?_]qz޻xT}BTԮtח4JpYؒNFӄD[+RB( :fyj6چw=4VYXT#]4O_)~/^{Eg*pe)J;3п~*Kn?~*Kn*=/_r+O⏌wi mas546E U9Uz)oп~*Kn?~*Kn+aK܍= W_{u7~+x:|v$~(-MJk@؀3 >QMQu oFŠ( ( (=9 ?hXo"u;oqs*Յ~LxgmNݢ낶E@kH >}}f]Iӣw(>N|Tu @2C-dI3C_OyN&|39S7ߜ\|_o`}Xu_k]eQExQEQEQEU_3Cޕ Ք }U? E&V`G|gZV)?Ylj ? ސFgw-Fy&8ǯҾ^ /E6~/4r],럢ur\]?b_s~gx?ZK[,s:x[RRKZYbITWGGJ >YQEdQE[ⷍ| aKԦ Q,B\\f%q= ''=}ȿi?gDUu:ޱ\{}u+M=ĆI%,ǖbI$I5^ӄ5R%R݅QZQEv^zDVd+ Zx!smN$޴?~*Kn+Fwq_r-T6z4O_)~/A~*%/=h)"94QEnfQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p(((((((((((((((((((((((((((%c,Kk_ueImk>Ǣ+ h82_U%~w'/]KJT_}O=+Š((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((MZo^^y;ɿ4kMX ((((((((((((((((((((((((((((((((((((ׅk0is꓇0eM]UOx~ִ SH rBTAƓL|<7c٫Ȫ¾k3ͥV99W~gL?7F5s&}a5>_ ]<{Wymc?4`f~QGNuƔ9o-R ^rUMLӬ-㴱 jG;j+[ό->|/'6z]KmYN(R2/ :xX4φ:EВNarr ;z9v11whrk*>5k{VkyYItQ_%m!ES(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2KҸ}ƍ/J⢿8Oge~ K5O+h//h?Zkp?¿$|#QEsQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@~,g[ZeۃC?"^&?mQqg9.sgj+E]Z*[nm=K?3ϡGU~~?peԿJT+_ Eo'qm2NWߗyQ,{'k.sWղ\|JJϭ; <%ص,=wWSO?>\j<6&~߳ݜdgEr\|jFNx;J_#z(Q>H(((((((((((((((((((((((((((((((((((( iXKgYW9޾H VU*prna?Ioa΄tʅ?"խ*s+^W{eXAJ3il}EyN$њ@10};K<<0qoC1{ۑ}=zu_|-}~3soi!双S};<^JF03g=f!w65wu]hׇ%taԼu{v PG;(玙#X/|A^z̗qqs3nydbYrI&UկJPԯ.5 ]JK+I$_u<,u]eމl(\ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((}ƍ/J⢏K/4+?ޡ՟Q?h//h?ZkMTҹk OaEWqQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2KҸ}ƍ/J⢿8Oge~ K5O+h//h?Zkp?¿$|#QEsQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%_E߆_4iWC?>+ ~__~&Ѫ\}A}cFr_su#ƟŠ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((}ƍ/J⢏K/4+?ޡ՟Q?h//h?ZkMTҹk OaEWqQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2KҸ}ƍ/J⢿8Oge~ K5O+h//h?Zkp?¿$|#QEsQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%_E߆_4iWC?>+ ~__~&Ѫ\}A}cFr_su#ƟŠ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW MTҹk7ƍSJK+G??WQ]8QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE~Ͽ_~ѥ\TQ>}ecFqQ_q'?2_%o\ wߴ߉4jW-p58Z__>i(9Š(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((}ƍ/J⢏K/4+?ޡ՟Q?h//h?ZkMTҹk OaEWqQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEw߳߆_4iW~Ͽ_~ѥ\TWI/AA}cFr]%o\ }֗W䏟~ (p(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2KҸ}ƍ/J⢿8Oge~ K5O+h//h?Zkp?¿$|#QEsQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@%_E߆_4iWC?>+ ~__~&Ѫ\}A}cFr_su#ƟŠ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((g/ h*(2KҸ8Y__7ƍSJ K5O+/?4_QEwEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP}>}ecFqQG%_E~qğPϨD߉4jW-p5~__~&Ѫ\i~HG0+ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (;K/4+?g/ h*+$zV}FW#>8kH?Ky\ffBXܒN95-&(J*qW?ѿc-&(]@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rǰ-&([FMQEh t ?ѿcQG<,{"7l?Eo:Q.@Om6?Es˸rDZ֑If&dnphM+KC\;Dd40 # A2:wM4S4:D`!:wM4S4뢈Ep&z:x|ڇ-QDl& CJRZ P" E4A"UlvRv DTTzo+U{$?Ǯ; 瞙s 4C"Dث/+XL8yجhGy&1cGMG0A/IrլYܺuK匘~7D*H7Syn,QT]d&o`S% Pr򦩬ަ2+%Mt4礃mA4=X>?%=MIOP2̔_B2T1BxS [AAwSa"Pbҏ=T_)r2GPpS k/u0?Xj_- "j]Y鑭˭w5Mj[T{|-SG~iZqgNT2RY>T92>ŖjREZ*AWNYBk)üR%@Y9(9|Jf[eI_myZb,%,(12^s >0m΋_Ls1[J+?%F=q"^|jCmuW2RjgV)hᛲdULQC[kBkmcCj Z2*2 Q@(y!o}F&Y'e.'|ZEd9o-LAm}2v2}1_e8.WU&ӭձ.ѿ*>*O)L⾙}6ZQ\>R4E-R ?<+OǦPVpW%<ퟘJȧD^ ˹~;O)l&6a^6j⻚'ߧ<B4rG8rM<>k}QI#$r*ˤ]8L6a5|Ni>^4G9cp>vȇA?K=2'z!y\~/DW:{ս9JC9*0VQFF:~8L%~]pN"\+pG+{Ϲk|jYp~s _j Y[A8UZ%"@iE-b~1<̕%?Q Cqt-E[J_RmV[*J5n.55&6ה:u/VU5WaCMs%U* R,+qTBR<~KHYׂ"} Э!ve+@|`m9V.\1<>*H}b6$vCriDn ɻ97&`ɭ69:" CɴSkS+;"Vx@@('8bL#XS`< &;0NV8 S6FtOCE:GŹxxrbSTX#H`e[𴅨;*=8Xve?'"Vs<<畨-·9Ϗxʽv؇i<cR}6{1xŗW*dP9(q֤hf]7ڱ>/k&VIQ\)"X OȻ1^aPCxNIi[ C}b{v99kϷx[AtȀLK Y['_#_|aX% 22`%8ʗ9Nla5d&2ɛd&2d lW*HWu|Kl!zmF*Le[p;=b;0f!KMlü:܇q-fEUƪcmKƿ%TxNk}cx:FU'eW"'?IF)*?13pe9[5EjTX#1`eBQk80 6/3ǏZ"8/N%9/(y/9g-%ֲPr^ ƃ žg"}Z|jy=PQ\j+NuT uj|"X^@Fxnm-D2D ^a bߏ}X(2ªGBs%?q-N{EUƪcmW]zߋjw'Fy{|CzorG WTWiG6Q<;,Va Z:!VqLb92n:3VpmkqUMļA ӉD'ҟ賦wuDq Yl#;az6;WwX+v:l$ 5 |_(6f ;a}d?vxf줚oo+lMo#6LZd/1{?|Kn{9EݨշF+[wx~SpJEug,%d|l%/(vOpT|eQlpJVcNY(9/X > j.E"^$oxLEYTv oP-0-ٯ<+)aPNUFMlü:瓋:]dʹ8Ypu5v5f UwUe9/E b_ye|*}MYUz Ba+JuQ]q"T<|js~㓓J 3𸢸<żY(WCQ PaPAK3^ _/PV~u|/G LCYKBExu2B&hc~.Y4E0p4CV~M%iI!ad!Ќ{1W{BEį~@QQ:5OL]d"JVs4:*J m,7XXljX$D){IxK"Z|_˗%צ06ԎDwĮc]d=>L3r5cY+! \(E` ~33Xkj PC >y!joT[ ?@M񿅺v؅{`?y!?ߛAj `l5_7wRq6aMWl+:!1~\~r `4NNMɧ)7=AӊrYV%y {$hJLڱ>b\EJCTTH1sWZ(eϧX-<2GH%Ԁ:6R)ԣzjhmU2ft4wsiKp朿+(2/cj-o]34vЁHdpZ/TZ!Ђhl ڡ{{۫;Нe_x)oӎTDPE 9t0H:$jLSy*|38ALgb7X"#Ch&YN0&{ga7 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F9Y@Data \;WordDocumentObjectPoolo4Y9Y_1197786384eFo4Yo4YOle ObjInfoCorelDRAW(3  Oh+'Oh+'0 ( 4 @ LX`hpRIFF 3CDR9vrsnLISTZ doc pfrdmcfgP Q-p8WM(?M(??8888 8c1 ddd?????@@ptrt s 3LISTLfnttfont@Arial CEfontArial CElnkt44 4ole2LISTfiltLIST0filcfild$XbB@<LIST0filcfild$bB@<LIST0filcfild$eBd@<LISTfilcfildfBLISTotltoutlpBd??dd@<outlBd??dd@<outlgBd??d@<outlB"Z??dd@<outlBd??dd@<outl@Bd??dd@<outl(hBd??d@<LISTGstlthiBeBiBfB8cBXbBiB(hBkBgBcBpBcBBPlBJ@@@PB^B:`@lB8dBmB@B@B@B' -`oBc9 V? c5 ncdHxBBDefault Artistic TexthiBiBPlBlBmB`oBHxBBDefault GraphiciBkB0BBiBkB@BBiBkBpBBiBkB؞BB8cBcBBHxBBB8cBcBPB8dBmB`oBHxBLISTuil LIST2pageflgsbboxobbx LISTgobjLISTplayrflgs LISTXlgoblodaKK$ 04@K.ProwadniceLISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$04@G.dPulpitLISTnlayrflgsLISTVlgoblodaJJ$04@J.dWarstwa 1LISTllayrflgsLISTTlgoblodaGG$ 04@G.SiatkaLIST2$pageflgsbbox s 3obbx s 3 s 3LIST"#gobjLIST\layrflgs LISTDlgobloda88 (,8.LIST\layrflgsLISTDlgobloda88 (,8.dLIST!layrflgsLISTDlgobloda88 (,8.dLISTgrp flgsbboxUobbx UUusdn LISTlgobloda00 (,0d.XBLIST\trfltrfdPPPb@x?$b@x?pg>$ALISTZobj flgsbboxYWWhV2robbx YWWhV2rYWWhV2rusdn LISTlgoblodaNN4PTX\`FJN d..0BУBd*EO|͒3)+M]pfK]gVh"^M ؽTb BAnG~*{;O ]2=Z qy )(^ɷ&0nGL%jP5-Or<$E+%z[0ߺH DUBz_qΥm͘7_mj{< a\Hx+;K_, <S-d~kf9 y~O>,$& 2327?~va/G77w%/paa32 ӱ ӱb\M: 5 g9rl;r$qh \xPZf5o}#0=ОxJI#MXGNTP TUN[d\͛"_5do{3:{"&32ko;uj=x}15%sm8  ; )ke E ҩtv݄ҺBWxhkN!Z|/a{Qbxdxgxluo&ssc׆uP69)%NS\҂uU<-] l )~BgJmګSu hQ*]Ra;q-k +,+,(?o+Ul/eQ9 szOe{]'cbVSRUN؍I97y- (u!k}e#' 'z+bxl=d=c=.c=ob> _?|]%B>[FV OT2T-VV5WWXYXZy[`K_ddfmlwVo=ptYd,N4HX¸vVB {@pHAjuE{pJ\`||\mȡ^TQSE?);4g(M5b#$y,12(qUmxQFF=0A+!$%%j)#2&D(V D Dd d DDDH DDTD DDDH DDDH DDDDDH D@bB@Bftil0??LIST\trfltrfdPPP8 {` *?(I=m %{` *?>u2ALISTxobj flgsbboxLipEuobbx LipEuLipEuusdn LISTlgoblodall4PTX\`dhl d..0BB8fhSAɡ+/@zװJ,9X[]f"ySEϖ}?da LIST\trfltrfdPPP?1@?1LISTRobj flgs bboxz 9obbx z 9 usdnLISTlgobloda~~0HLPTX`~(d..)pBXB2 .DLIST\trfltrfdPPPj &OלW?w̓ )$:O?S9E? 90ALISTobj flgs bbox?U~7obbx ?U~7ooAW6usdnLIST(lgobloda4PTX\`x| d..pBBXbBBftil0??LIST\trfltrfdPPP` Om|O'?}O) gBv?[?2ALISTobj spnd0flgs bbox^W]obbx ^W]^W]usdnLISTlgoblodapp4PTX\`hlp d.>؞BBxBXbBBftil0??LIST\trfltrfdPPP%?L!%?V1Atxsm.0%?L!%?V1A؞BYX16-300 Augustw, Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: +48 87 6430100, e-mail: sisg@wp.plLISTobj spndflgs bboxw/%obbx w/%w/%usdnLISTlgoblodapp4PTX\`hlp d.>BȸBBXbBpBftil0??LIST\trfltrfdPPPVȥ6?dk!Vȥ6?@C3AtxsmCVȥ6?dk!Vȥ6?@C3AB] SYSTOWARZYSZENIE INICJATYW SPOECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE LIST\layrflgsLISTDlgobloda88 (,8.LISTlgobloda@@$04<@d . bH08BLIST\trfltrfdPPP Xj ??sumi4 s 3TdDRAWBITMAPS o4Yo4YSTREAMSLISTSTREAMSLISTDRAWPATTERNS o4Yo4YSTREAMSLISTSummaryInformation(1TableqSummaryInformation( |OEM CORELDRWOEM1@@@{8A@y %ACDR9Oh+'0  < H T `lt||-}DY`ǻv"Ja1XD'k(UL+Bd"J98uh{/wrEoߣ-QrW|~\ rhW^9J4܊aKgc"XcI{=h>m.,=b^>xCnEnv~1ϏZ#BK#rkD Q>Jju6Ԁ*UN}ڌL($RH"J9AУ#"Ѷ3vD }/M { b 4z}YO]3WW$tF.hڕ5f=G.}ɥЕkAvoSpxG;>x&0chGX<<#"E:' .E)ڈSFWISD);)gwݧ޵cUb7:^?ꁪczV&O0yjg?q'wɓ(=K%U'%O*3YYO+QV-yR߲_ڷIY$><4L)kU*}'ߣMO{{QN}I($o|?'^_Vσ{<؇'ܟC&_߃'o^#O"UW{z#o=Gown'߹}G|~țgțOcy}Fܗwss#o{z޹=F޼{_/w_͚꽯/'/Ǿ"ugy[ͷy۞"oVO[~{>"oCM=fm;33~ߙC|ǹ;q9"OT뻇ɮ!wvy9!o>|5IJ'ٯn!o;|%͝wyœAg; wtvysuy)#ț_ MOvM3[ߝ@ wݞ澾wyLțwx7?<5o~q7wqvxyo~~no~~N1׽SQt馈&tΦx4!Xce/Ss|>$gZIyR!EM@ߤɪ)c}v3.C{ǔɐ*LN𙎿tV2'.kJDq_2,gN4scTN5{;`ڷ솘VpH &0'+r_{#4u(a%sL)>LhS gm)'2LXtt}`*O;&?5D'165ZLϠo&c,| bL2ɼLOC'OE.}hBo@@h?y7 ʗ]z׋^]/׫.6F i2 #nfl0Wd0lQxPX1M U^}>Gc$(x>-P*H;; Ʒ*?1@%&)x##>dB_&)[)4sDsp,P,"F'+}*W_#eEIUIt6eI$ɬR2ЦpFJH6JJ" H/So,1>#Z|btӱ千d]JZCZ+o.X)_+b/h-dB+ Rw%*'RDȹ~;v;QR^6Q&ߢClx;]п}}=w9H`Woa^ڋ.E"8d';`;lo~ 6[z7]wx:hO.?c49Q(Q(UW$C 2 . NI%?3㧱;iKqOzAah \ku]n 7wU P\. .%!z]T o)ك,`dIo$f F,.Fq(x8A[s.U_q|l_$UвZȒ!M) 2{ 4H//rUV+!6&B+)\V˫xٲLl3I.k𓑓Wk⻘_ $A"۱;m-ІY+Pu ZU hAf-4D )ئy.ECkӉTHdI"]CDpJvdރ6 zߓq(2ɦ tFN7DHg\Æ 3Af^Obn=t.Йl8Hd,Ď zWorCɽ75(J]h;ɘV>T6MsG~#Z?*zCaX#`ccTp 00A~Rd9l0tB6}{lBdOh? ށ05&x0P p+xmذ1\a4c7110uƐXr}WjEn#yPE q4Rspb< 4jk:8 )|tFJ<#i2UiDNDfST1'lK|VfNWOUr,~|.s(8G N2RėKgr K^Y@ "N#1d }).!TXpɧ-Vc j~No8B$O>QՊ^a7Pok*u\_J/65]6k9H'.oaϫ?C{v7Y@9FMܙn+ݰn&Y(Rsv|. s">vw=' wwtu#^OsE;bp kݗ`1,b=>] _f[Ț-Ű-cl9˱[e^J%uYNh&hr]FKPjBϣUϿIK8#+Ɠ|$sBJddL()dDdkqGxE N|I÷ N@8?hbeMs2L'x΀TVїA5D RtZq=6i#nD;8I]"dv3o7zF]h VDhߨH߉o6i8 [g+6n|#z}xGx?QPAj!#cdp38d*SwT|[Q[8A*WJHWs{T%&4DJ.ϙKԜW:_<C26r9WM[ ~N/gi$`*bGV~DˣHVc~;.yI!< 0^PWhP?EK vyW$Xvb)'rJDHt~ojsՔkY(Ri+XIV_""JQAi("f ȺٗPJC)/p+xmذ1\~lR̫meTerUX4kEE"Ǧ,RhxqӰMcNH$+_#Wek䜧stu=`"Usji4 G9(X3I)S+gZӶe\ kְ%קF \G-ȶ%UK 6m eǶ=B5C+U8M!l‰ڒK;hO^Aɽ=5(¹CiCkV~kuUYs65չ>k׍{@uFQKOM]}h߀e<RO.yI4c7tѻ;Caï {>cL?`r=3~F@w~ހެ]m1?~`m `8#A#P 8H6b AT?ކo( VjI~k69z Qf0 aPENN'; CT|$)u)G|AT> 0&?&Ds";uL6sL`:̀bCgÇT!(\|-ڥɥK`+add32X>kf-~F2Z Xi4id.渨89*Vfp_k_ b&*HW8e٭#׊tuuzmQe+ulx;]2Q>jۇ{h&]=noQd[=2g:`l'.wk;C`^w!E:tO-Gn"gwV=yWv^{^WRꙻcɝW|7v+;o_ߝdǺ8_޹~lgRepOVw_uwr׺|/X}n۫諾 I{R}ۛ귯[{=>uϟ]twzS}/uϟ7tϳ;Ws?Uމ?Cޗ]tI;yz'^H?o?矐^tϟ>tϳ>>*wk?d<uO{q矁sg:ߋ{=9\K{=d5w2ݭ=W:Le{ TU枿'?kf^[~{ŽO~r'W3N)ӽ俏y깟Q yG^y4Vk=nr7ލ]垫|/%wǞrwcoϱ;x'wW=;rK~b=垿齟s>rwr?ߍ}~rϯ.{w!w7 o{g=䞿rϯ?;ǘ{=qϽپ? QW}=&y_s->qwrZzWܻ]L1)|}Z5Z _y[y*HNJfߕn0_tyϟ~-Byq~ݼyƍկk׮]!BȂ8ܿz\r/?̙z>H Ȃ8HpٳN˩S?~ر7" Biz! 8q8xp׮w#R !p!&֑777" Bize_\ئMr+mer>H d?ɾx O5nT=b媌x#:&>H Ȃ8HP<„mܮ\ ?7" B%C'7-!b=oD@ AA"{}י3g?koop;_}Aq]&ϟ?uԁwŗVi߈,Duux_~#if,>H Ȃ8HP7nܐK.={ĉ?9rrr)4E$B7oʕ+W/1Mpq#R d_\=92ʳ7" BݺuKЌ#zc|v)YJ*"L֤h-aRTƤl[sn)Gٽhͧ>os˘RdT >-KTɭvfZMPdiı֧h= gL"< &Z9+lMYveh咸$M1#ZL$cm,FҾ)zAK\Wgi H]ԂjWr\?2}w26c2)<'DC/rEuHe`^?r<5&`5Iy`oЏ|IorzT~br2VmzFh?5C (1&dRXFhj!JqF8tj|Œavh'$S̅Mdl *pxG!dze:Mj=YQ0R| @.Jpu:B6pnup:N|46Q ^ZvYCTGSc9s`,vxv2{y"'.Me{ru`5RwaV(gE_ gQB9o\Q 7@L!>&gTB}Y}Y1C?3mS|.?ijG<3ϱ8rY^ ԖDh$ y$q> NagBwek 3$$@&a$ 6CJ]XX NagBwek 6$$x@&a$5B*CJOJQJ\^JphBA@B Domy[lna czcionka akapitu>@> NagBwek strony p#, @, Stopka p#.>@. TytuB$a$ 5CJ \FB@"F Tekst podstawowy5OJQJ\^JTC@2T Tekst podstawowy wcity$x^a$8B8 Tekst przypisuCJaJ8&@Q8 OdwoBanie przypisuH*XR@bX Tekst podstawowy wcity 2$^a$aJ2Or2 newstdd[$\$5\>^@> Normalny (Web)dd[$\$()@( Numer strony,W`, Pogrubienie5\.X`. Uwydatnienie6]5`$3t   5`$3twT &MY*+S\]}Pd*+,Nv ; < F P   )*+,}~Cr3d.VWX\]^wx<r = r G!o!"E"|"""-#.#/#0#3#4#X#Y##$5%6%7%8%;%<%U%V%%%n&& '+','-'.'m'n'o'j(((())0****+s+++*,A,,,W-X-y---I.~...H/a////,0y0001i1r1s1t1u1v1w11111222222222 2 2 2223242J222222223334)5555555566#6$6%6&6'6(6`6a6Z8[88888E999:h:::W;;<]<<<=Q===M>>>=?>???2@@@AAAAA&A'A(A?A@AAABAiAB9BMBdBBB!CCCCEEFF`FuGGGG4HsHIIhIiII+JFJzJJJJK&KuKKKKLLLLMMMMMMMMMNNNNN(OPPPPPQQR7R_RR SSfSSS-T.TTTT U;UVUUUVVeVVVVXYYYYYYZZZZ[Z5[[[\R\\4]]]]^U__`aaabbEbzb2c/d]eff7gTghWhhh-iijj;kk%lBlmenn_ooppq/rdrrrrr7sFslsst)ttttquu_vvvwwwkxx-yy%zz{ |@||(}}}}}}2~~~~~~~~~~~(*+Dh000 0000000 0 00 000 00 0 0 000 00 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 000 0 0 0000 0 0 00 0 0 000@0@0@0@0@0 @0@0@0 000@000@00000@0000@000@000@00@0000@000@00 @^rn2V& +@ ABD\JnNXRVc hiluv2+- :!!T (/XR$;B+J]b"TR$\YOQv:g@ v( H" # H" #  H" # N" 3 G/  (B @ (B B"   B"   B"   B"   B2    6B @ 6B  6B  6B @ 6B  6B  6B @ 6B @  6B @  B S ?t\(  c A http://www.pozytek.gov.pl/gallery/buttons/FIO%20logo/logo_FIO1d.jpg"`x S 4A LOGO-PFRON#" `?TB c $D1TB c $Do11111222233555555556 cdFt rtvxq txJ tTt@tU^AtU Ptw)t qtut>\ vtM!t d>t&&i t t"(:t>t t>t Tt / "t@0t@(#u1#ut ;;;;<<>>F.FGGMMSN[NRR\)\bbh!htqqssvv}}}}}}}}}}}}~~,++VV}}}}}}}}}}}}~~~~)Kacper@C:\DOCUME~1\kacper\USTAWI~1\Temp\firmowy partner, fioz nazwa.docKacperPC:\Documents and Settings\kacper\Pulpit\AUGUSTW\firmowy partner, fioz nazwa.docKacperC:\Documents and Settings\kacper\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia firmowy partner, fioz nazwa.asdKacperC:\Documents and Settings\kacper\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia firmowy partner, fioz nazwa.asdKacperC:\Documents and Settings\kacper\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia firmowy partner, fioz nazwa.asdKacperC:\Documents and Settings\kacper\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia firmowy partner, fioz nazwa.asdKacperC:\Documents and Settings\kacper\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia firmowy partner, fioz nazwa.asdKacper>C:\Documents and Settings\kacper\Pulpit\AUGUSTW\CIS i KIS.docKacperJC:\Documents and Settings\kacper\Pulpit\AUGUSTW\do wysBania\CIS i KIS.docvCڢzV|d ?v^i> #7 .2YVIh"cwdR/ZL-ZD4݊t;6Phlb*jMAl^&Kss^@7'Xefbfp22s.&^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(hh^h`o()^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`56.^`)pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(4s4^4`sB*OJQJo(-^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(s^`so()^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(:^`:o()s^`sB*OJQJo(-^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(hh^h`o(.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(5I^5`o(-:^`:o()s^`s56)#7 &Klb*<fbf:2>?2sD4'Xe/zVjMAZL-t;i> s^vCYcwhl՚g~:9dh4>`Jndirfohw.GH'(9[πGBctfy'&!*:XYGdTj%A\R"ebX>es L$̮"TȻ!xVn,]|41|܋RBd IpK>n.y ̠|t`TJW]w .#/#3#X#6%7%;%U%,'-' 242222223'A@AAAMMM}}}}}}}}}2~""@^}^}^}^}H #%&*./23(6(?(@(F(J(O(T(\(aSbSgSySPPP"P$P0P<PJPNPPPXP`PbPhP@PnPPPPPPPP@PPPPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1vIFIF!̆,g5!0d52qHPKlub Integracji SpoBecznejOEMKacperrdDocWord.Document.89q