ࡱ> io[bjbj2ΐΐ4@ ((LLL```8L`X(%'7(TWWWWWWW["^<WL( $%((W((X_B_B_B((LW_B(W_B_BKOV+ \Y`Y@U"WX0XU^^Y@^^DV^^LV((_B(((((WW%B:(((X((((^^((((((((( : MODUA 1 CELEM TEGO TESTU JEST okre[lenie specyfiki oraz predyspozycji charakteru, zwizanych z osobowo[ci czBowieka przedsibiorczego. Zalicza si do nich koncentracj, niezale|no[, zdolno[ci twrcze, umiejtno[ podejmowania ryzyka. Test ten jest cz[ci skBadow programu ksztaBcenia przedsibiorcw SzkoBy Biznesu Uniwersytetu Durham. Mo|e by wykorzystany na zajciach z zakresu dziaBalno[ci przedsibiorczej, zarwno w szkoBach, jak i na uczelniach wy|szych. Niezbdne jest okre[lenie kryteriw, ktre pomogByby oceni przedsibiorczo[, mo|liwo[ci oraz cele dziaBalno[ci gospodarczej, a tak|e wykorzystywa uzyskane wyniki w dalszym procesie nauczania. Test WTP obejmuje wszystkie wy|ej wymienione cechy dziaBalno[ci gospodarczej, okre[la oraz ocenia przedsibiorczo[ w ramach istniejcych norm. Test zostaB opracowany na podstawie kryteriw, ktre wykorzystuje si do okre[lenia przedsibiorczo[ci czBowieka oraz charakterystyki osigni dziaBalno[ci gospodarczej. ZostaB sprawdzony w pracy z r|nymi grupami, a nastpnie w oparciu o wyniki dopracowany. Celem testu jest przede wszystkim okre[lenie sposobu oceny tendencji dziaBalno[ci gospodarczej. Nie jest on przeznaczony do prostego poBczenia cech czBowieka przedsibiorczego. WTP mo|na wykorzystywa w r|nych sytuacjach. Mo|e by wykorzystany do okre[lenia, w jaki typ biznesu mo|e by zaanga|owany personel posiadajcy okre[lone umiejtno[ci i predyspozycje do dziaBalno[ci gospodarczej. Za jego pomoc mo|na testowa ludzi pracujcych w sferze socjalnej. Mo|e by rwnie| wykorzystywany do okre[lenia szans osb planujcych zaBo|enie wBasnego interesu. Kadry kierownicze mog wykorzystywa test w celu okre[lenia, kto w[rd pracownikw zakBadu wyr|nia si zdolno[ciami przedsibiorczymi, a tak|e podczas przyjmowania do pracy nowych pracownikw. Za pomoc testu mo|na wykry zmiany w postrzeganiu osb, zaistniaBe pod wpBywem kursu lub konkretnego programu, ktry miaB na celu modelowanie sytuacji realnych oraz nagradzanie podjcia wa|nych decyzji w toku realizacji. Wszystkie wy|ej wymienione kwestie zostaBy dogBbnie zbadane. Wiele z poprzednich badaD koncentrowaBo si na osobowo[ci przedsibiorcy i prbowaBo okresli charakterystyczne dla przedsibiorcy cechy osobowo[ci. ZostaBa wysunita teza, |e te specyficzne d|enia, pragnienia i stosunki s wBa[nie gBwnymi czynnikami, ktre decyduj o wBczeniu osoby w proces realizacji r|nych projektw, zdolno[ciach przyjcia na siebie odpowiedzialno[ci, twrczym podej[ciu do innowacyjno[i oraz stosunku do zdrowego ryzyka. Badania te, w wikszo[ci bazujce na pracach Atkinsona i Makkalenda z 1960 roku, s peBne sprzeczno[ci, zwBaszcza w kwestiach zwizanych z wzajemnym oddziaBywaniem zdolno[ci wrodzonych oraz nabytych. Badania SzkoBy Biznesu Uniwersytetu Durham, sponsorowane przez komisj stypendialn Uniwersytetu, opieraBy si o szeroko rozumian literatur i testy zwizane z rozpatrywanym materiaBem. W wyniku tych badaD zostaB opracowany test. INSTRUKCJA DO WYPEANIENIA TESTUZADANIE TO JEST BARDZO PROSTE: do jego wypeBnienia wystarczy 10 minut nie ma tu odpowiedzi prawidBowych i nieprawidBowych pomo|e Ci ono lepiej zrozumie samego siebie Na nastpnych kartkach znajdziesz 54 r|ne stwierdzenia. Nale|y si zgodzi ze stwierdzeniem lub je odrzuci. PRACA Z KART ODPOWIEDZI: Je|eli zgadzasz si z danym stwierdzeniem, zaznacz w kBku w tym kwadracie, gdzie numer porzdkowy odpowiada numerowi stwierdzenia na li[cie. Je|eli si nie zgadzasz, zaznacz w kBku D. Je|eli z jakichkolwiek przyczyn nie mo|esz zdecydowanie okre[li, czy zgadzasz si, czy nie zgadzasz, postaraj si jednak wybra i zaznaczy odpowiedz, ktra najbardziej Ci odpowiada. Prosz, bdz szczery, wypeBniajc ten test. Im bardziej autentyczny bdziesz, tym dokBadniejsze bd wyniki testu. TESTNie mam nic przeciwko codziennej jednostajnej pracy, je|eli jest ona dobrze pBatna. Je|eli musz postawi przed sob cel lub zadanie, to wybieram trudne, a nie Batwe. Lubi robi co[ nowego i nietradycyjnego. Zdolni ludzie, ktrym si nie powodzi w interesie, po prostu nie wykorzystali mo|liwo[ci, ktre mieli. Rzadko marz z otwartymi oczami. Zazwyczaj broni swojego zdania, je|eli kto[ si ze mn nie zgadza. Albo si ma jakie[ zdolno[ci, albo si ich nie ma starania nie maj tutaj |adnego znaczenia. Moje pomysBy czsto wydaj si dla otoczenia niezwykBe. Gdybym miaB wyda 10 zBotych na gry hazardowe, wolaBbym raczej kupi los na loterii ni| gra w karty. Wol wyzwania, ktre wymagaj skoncentrowania caBej siBy, od spraw, ktre rozwizuje si bez starania. Preferuj prac, ktra zapewnia umiarkowany dochd bez ryzyka jej utraty, ni| prac, ktr w razie niepowodzenia mo|na straci. Lubi robi wszystko tak, jak mi si podoba, zdanie innych osb mnie nie obchodzi. Nieprzyjemne okresy w |yciu ludzi zazwyczaj s wynikiem niepowodzeD. Lubi wszystko dogBbnie wyja[ni rwnie| wtedy, kiedy podczas wyja[niania trzeba si zetkn ze znanymi ju| problemami. Je|eli podczas pracy nad czym[ natrafiam na komplikacje, rzucam t prac i bior si za nastpn. Je|eli zaplanowaBem zrobienie czego[, to prawie zawsze to robi. Nie podobaj mi si nagBe zmiany w moim |yciu. Je|eli szanse na sukces wynosz 50:50 - podejmuj to ryzyko. Wicej my[l o terazniejszo[ci i przeszBo[ci ni| o przyszBo[ci. Gdybym miaB dobry pomysB na zarobienie pienidzy, po|yczyBbym pienidze na jego realizacj. Kiedy znajduj si w grupie z innymi ludzmi, chtnie pozwalam komu[ innemu przyj na siebie rol lidera. Ludzie zazwyczaj dostaj to, na co zapracowali. Nie lubi gdyba . Dobrze wykonana pracy jest wa|niejsza ni| zadowolenie innych ludzi. Je|eli szef bdzie ze mnie zadowolony, dostan od |ycia to, czego zapragn. Niektrzy uwa|aj, |e zadaj za du|o pytaD. Nie zabieram si za sprawy, w ktrych mo|liwe jest niepowodzenie. Denerwuj mnie osoby, ktre si spzniaj. Zanim podejm decyzj, chc pozna wszystkie okoliczno[ci i fakty, niezale|nie od tego ile czasu to zajmie. Podczas pracy rzadko potrzebuj pomocy i nie chc jej otrzymywa. Powodzenia nie bdzie, je[li w odpowiednim czasie nie znajdziesz si w odpowiednim miejscu. Lepiej |eby kilka rzeczy udaBo si nieperfekcyjnie, ni| perfekcyjnie do koDca tylko jedna. Wol wspBpracowa z osob, ktr lubi, lecz nie jest za bardzo obeznana w tej dziedzinie, ni| z osob, ktra jest doskonaBym specjalist, ale jej nie lubi. {eby osign sukces, nale|y dobrze pracowa, nie ma to nic wsplnego z powodzeniem. Wol robi wszystko w utartym porzdku ni| prbowa czego[ nowego. Przed podjciem wa|nej decyzji lubi szybko przeliczy wszystkie za i przeciw, a nie po[wica du|o czasu na rozwa|ania. Podczas pracy wolaBbym by jednym z czBonkw zespoBu ni| bra odpowiedzialno[ na siebie. Wol skorzysta z mo|liwo[ci, w wyniku ktrej mog si otworzy jeszcze wiksze mo|liwo[ci,&(02<>FHPR\^prz| ` d |    " & 6 8 L P v x ʾhXQCJOJQJ^JhXQCJOJQJ^JmHsHhXQCJ^JhXQCJ^JmHsHhXQhOhXQOJQJmHsHhXQ5CJ(OJQJmHsH hXQCJ jhXQUmHnHu< SN@ $x^a$gdXQgdXQkd$$Ifl0L&# 04 lap$$Ifa$gdXQ $$Ifa$gdXQ $IfgdXQ    ( , : < J N 6 : B F L P ` b t v z | Z^fhrvhXQCJOJQJ^JmHsHhXQCJOJQJ^JZ ^p@ o\N$ & Fdha$gdXQ$dhx`a$gdXQpkd$$Ifl&& 04 lalp $IfgdXQgdXQ $x^a$gdXQ$&*,02 d"&,.68<>&*.024:<TVZ\dfrtvxvz "$@BFHPR\^hjnprthXQCJOJQJ^JmHsHhXQCJOJQJ^JZ &(02>@FHJLNPRTfhjlrtz|FJNPZ^hjnptvhXQCJOJQJ^JmHsHhXQCJOJQJ^JZ&*>@DFNPfhxz $&:<JLVXZ\bfnp~ rv "&(0268HJNP^`rtvxhXQhXQmHsHhXQCJOJQJ^JmHsHhXQCJOJQJ^JU >@NRfh| ,0FJbflprhXQ5OJQJmHsHhXQ5CJ$OJQJ hXQCJ$hXQCJ$OJQJmHsH hXQCJhXQhXQmHsHJ> @ !!H!P!t!v!x!!!!!!"""""""$"4"6":"<"@"B"L"N"h"l"z"|"~""""""""""""""6#:####################$$$$$$$$hXQ5OJQJmHsHhXQOJQJhXQhXQOJQJmHsH hXQ5hXQ5OJQJP@ !!x!!":###% % %%%%& $IfgdXQgdXQgdXQ$ & F hdha$gdXQ$dh<a$gdXQ $dh<a$gdXQ $dha$gdXQ$ & Fdha$gdXQ$"$$$4$6$:$<$>$@$F$H$N$P$`$d$t$v$z$~$$$$$$$$$$$$$%%%6%:%b%f%%%%&&&l&p&&&&&&&&''P'T'\'`'h'l'p't''''' ((r(Ķ hXQCJ$hXQCJ$OJQJmHsHhXQCJ$OJQJmHsHhXQ56CJhXQ56CJmHsHhXQhXQOJQJhXQOJQJmHsHE&&&T''v((@))n*<+ , --rrrrrrrrrrr$ & F h(a$gdXQ$ & F h(a$gdXQikd~$$Ifl&& 04 lalp r(v(((<)@)x)|)))))V*X*j*n*z*|**********************+8+<+B+F+X+Z+^+`+d+f+v+x+++++++++++, ,, ,(,*,,,.,2,4,8,:,J,L,b,d,l,n,p,r,x,z,,,- -h9ghXQOJQJmHsHhXQOJQJmHsHhXQOJQJW -b-f---8.<.D.H.X.Z.`.d.l.n.v.x.|.~...*/./:/hXQmHsHhXQhE>hXQOJQJmHsHhXQOJQJhXQOJQJmHsHNjilinipixizi|i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj j jjjjjjj$j&j(j*j,j2j4j6j8j:j@jBjDjFjHjLjNjPjRj\j^j`jbjdjjjhXQOJQJhXQhXQmHsHhE>hXQmHsHhXQOJQJmHsHTnirixi|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFfa$h$Ifa$gdXQ $$Ifa$gdXQiiiiiiijjj jjjjj$j(j,j2j6j:j@jDjHjLjPjTjFf$h$Ifa$gdXQ $$Ifa$gdXQTjVj\j`jdjjjnjrjxj|jjjjjjjjjjjjjjjjjFf $$Ifa$gdXQ$h$Ifa$gdXQFf jjljnjpjrjxjzj|j~jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkk k kkkkkk k"k$k&k(k.k0k2k4kk@kBkDkHkJkLkNkPkXkZk\k^k`khXQOJQJmHsHhXQhE>hXQmHsHhXQmHsHWjjjjjjjjjjjjjjjkk kkkk k$k(k.k2k6kFf$h$Ifa$gdXQ $$Ifa$gdXQ6klBlDlFlHlJlTlXlhXQCJ$OJQJmHsHhE>hXQmHsHhXQmHsHhXQUkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkll llFfA $$Ifa$gdXQ$h$Ifa$gdXQFf!llll"l(l,l0l6l:l>lBlFlJlLlNlPlRlTlzl $IfgdXQgdXQFfa$h$Ifa$gdXQ $$Ifa$gdXQXlzl|lllllllllllllllllllllllllllmm:m>m@mDmNmRm`mdmmm&n2n>nHnnnnnnnnnnnnno o"ovo|ooooooooooo pppp&p.p2p4p hXQCJhXQCJOJQJhXQCJOJQJmHsHhXQ5CJ$OJQJhXQCJ$OJQJmHsHOzl|lmn"oooHpppnqqrs|ttttttdgdXQ dgdXQxgdXQhgdXQkkdb$$Ifl&& 04 lalp 4pBpJpLpXpfphptpppppppppppppppppppqqqq qbqnqvqxqqqqqqqqqqq r rrrrrrr>r@rvrrrrrrrrrrrrrrrssss$s&s(s*s0s2s4s6sXsZssshXQCJOJQJmHsHhXQCJmHsH hXQCJhXQCJOJQJUsssssJuuu6w~tcWRgdXQ $xa$gdXQ$dh`a$gdXQ $ha$gdXQikd$$Ifl&& 04 lalp <$IfgdXQgdXQdgdXQsssst tFuHuJu`ufuvuxuuuuuuuuHvLv`vdv2w6w|w~wwwwwwwxx:xyPyXypyryŶhXQmHsHhXQOJQJhXQOJQJmHsHhXQ5CJmHsHhXQ5CJOJQJhXQ5CJOJQJmHsH hXQCJhXQCJOJQJhXQCJOJQJmHsHhXQ5CJ$OJQJhXQCJ$OJQJmHsHhXQ46w~wwwwx@VXz~̃҃ԃփ؃ڃ N跦~rjjHhXQUhXQ5B*CJ phhXQ5B*CJ mHphsH hXQ5CJ !jhXQ5CJUmHnHu!hXQCJOJQJaJhmHsHhXQOJQJaJhmHsHhXQOJQJmHsHhXQ5CJ mHsHh?1hXQOJQJhXQhXQOJQJhXQOJQJmHsH'҃փڃVni] $$Ifa$gdXQgdXQ`kd$$Ifl0&H 4 lap$$Ifa$gdXQ 9r gdXQdhgdXQ$a$gdXQ$a$gdXQ NPRTZ\jlʅ΅܅"$&*,0248`bdŽԽԽԽԽԽԭԇ}q`R}hXQOJQJ^JmHsH!hXQ5CJ(OJQJ^JmHsHhXQCJ OJQJ^JhXQOJQJ^J&jhXQOJQJU^JmHnHu hXQ5CJ hXQ5CJ mHsHhXQ5B*CJ mHphsHhXQmHsHhXQ5mHsH hXQCJhXQjHhXQUjV hXQU-jdI hXQCJUVaJmHnHsHtHVXZ\lQ7kd=$$Ifl&'4 la & F$If^`gdXQ $IfgdXQJkd0=$$Ifl0%&,&4 la $IfgdXQ $&(*,06faaT & F$IfgdXQgdXQ7kd@>$$Ifl&'  4 la $$Ifa$gdXQGkd=$$Ifl&' 4 lap $$Ifa$gdXQ68bdfjTH@5 $ & Fa$gdXQ & FgdXQ & F gdXQkd>$$Ifl0&(# 04 lalp$ & F$Ifa$gdXQ$ & F$Ifa$gdXQdfhj>B؇܇ &(\^~JL|Ή҉ 8<dfhjlŠĊʼֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱּּּּּּּּּּּּּhXQ>*OJQJ^JhXQOJQJ^JmHsHhXQCJOJQJ^JhXQOJQJ^J&jhXQOJQJU^JmHnHuhXQCJOJQJ^JFB܇*`N jn4 & F #u^ugdXQ & Fu^ugdXQ02؋ڋ܋ދ ptŒȌ²¢sb]UUUUUUUhXQmHsH hXQ5!j?hAhXQCJOJQJU-jcdI hXQCJUVaJmHnHsHtHhXQOJQJjhXQOJQJUhXQjhXQCJUmHnHuhXQ5B*CJ mHphsH hXQ5CJ jhXQUmHnHu hXQCJhXQ>*CJOJQJ^JhXQCJOJQJ^JhXQOJQJ^J!؋ڋދDh~~~ggg & F$If^`gdXQ $$Ifa$gdXQ`kdc?$$Ifl0&X! 4 lap$$Ifa$gdXQgdXQ Ȍʌ̌Ό$(fl؍ڍ܍ލ @DhlĎ8:FJfjƏΏҏڏޏòҔhXQ5mHsH hXQ5jhXQCJUmHnHujhXQUmHnHu!hXQCJOJQJaJhmHsHhXQOJQJaJhmHsH hXQ5CJ hXQ5CJ mHsHhXQ5B*CJ mHphsHhXQmHsHhXQ4hjlTOF 9r gdXQgdXQGkdL$$Ifl&% 4 la p $$Ifa$gdXQJkdDL$$Ifl04&x4 la $IfgdXQ؍ڍލs $$Ifa$gdXQ $IfgdXQgdXQbkd#M$$Ifl0&X! 4 lap$$Ifa$gdXQ@}q $$Ifa$gdXQ$$Ifa$gdXQqkdM$$Ifl  0&0  4 lal@BDjl~u`K6K & F7$If^7`gdXQ & F7$If^7`gdXQ & F7$If^7`gdXQ $IfgdXQkdRN$$Ifl  0& 0  4 lalp ŽĎHJ&(\^ & F$If^`gdXQ $$Ifa$gdXQ $IfgdXQ & F7$If^7`gdXQ & F$IfgdXQ$(Z^~(DTX~ȑʑ̑Αڑܑޑ"$&(*02`x|~̒ΒʿқzqzqhXQ5CJ\hXQ5CJ\mHsH hXQCJhXQ5CJ\ hXQ5jhXQCJUmHnHujhXQUmHnHu hXQCJhXhXmHsHhXmHsH hXQ5CJ hXQ5CJ mHsHhXQ5B*CJ mHphsHhXQmHsHhXQ,DʑTF$$Ifa$gdXQqkdO$$Ifl  0&0  4 lal $IfgdXQ & F>$If^>`gdXQ & F$If^`gdXQʑ̑ΑБґԑ֑ؑڑܑޑwrgdXQ7kd P$$Ifl&&  4 lal $IfgdXGkdO$$Ifl&& 4 lalp "$(.02zzn $$Ifa$gdXQ $IfgdXQgdXQgkdhP$$Ifl0&X! 4 lap$$Ifa$gdXQ246z|{ $IfgdXQ $IfgdXQqkdQ$$Ifl  0&0  l4 la|~̒Β&(*Lsssss & F$If^gdXQ $If^gdXQnkdQ$$Ifl&' 04 lap Β&*LPܓޓ ͽӒ{{{{lhYhjdh$h$UmHsHh$jSh$h$UmHsHhIjhIUhXhPXmHsH hXQCJhKGhXQmHsHhXQmHsH hXQ5CJ hXQ5CJ mHsHhXQ5B*CJ mHphsH hXQCJhXQ hXQCJhXQ5CJ,\mHsHhXQ5CJ\hXQ5CJ\mHsHLNPjegdXQakd@R$$Ifl4  &&0  l4 laf4 $$Ifa$gdXQ $IfgdXQ & F$If^gdXQ $If^gdXQ ޓ $$Ifa$gdXQBkdR$$Ifl&& 4 lalp $$Ifa$gdXQ "& $$Ifa$gd$gdXQ2kdBS$$Ifl&&  4 lal "$*,.028:<DFHJNPT\^`bfnprtz٫m]Sm]IjhXQCJUjhXQCJUhXQB*CJ OJQJ^Jph"hXQ5B*CJ OJQJ^JphjhXQCJUjhXQUhXQhXQB*CJ phhXQ5B*CJ phhI(jh$h$UmHnHsHtHu(jeh$h$UmHnHsHtHuhjh$h$UmHsHh$jh$h$UmHsH&(*,04|zth $$Ifa$gd$$Ifgd$~kdd$$IfTF\+ -'  t644 layt$T468:<FHLNRT^`l$ & F-DM a$gdXQ$a$gdXQ $-DM a$$-DM a$gdXQTkd$$IfF0:& t644 layt$ `dfprvxz$a$$a$gdXQgdXQ$ & F-DM a$$ & F-DM a$gdXQ & F & FgdXQzڼڲڧhXhPXmHsHjhXQCJUjҙhXQCJUjhXQCJUjNhXQCJUhXQhXQB*CJ OJQJ^Jph"hXQ5B*CJ OJQJ^JphgdXQ01h/R . A!n"S#n$n% $$If!vh55##v#v#:V l 055#4ap$$Ifl!vh5&#v&:V l 05&/ 4alp $$Ifl!vh5&#v&:V l 05&/ 4alp 3$$If!vh545454545454#v4:V l` <0544p<kd,$$Ifl`ֈ 0d$444444 <04 lap<$$If!vh545454545454#v4:V l` 20544p2kdb$$Ifl`ֈ 0d$444444 204 lap23$$If!vh545454545454#v4:V l` <0544p<kdl$$Ifl`ֈ 0d$444444 <04 lap<$$If!vh545454545454#v4:V l` 20544p2kd $$Ifl`ֈ 0d$444444 204 lap23$$If!vh545454545454#v4:V l` <0544p<kd$$Ifl`ֈ 0d$444444 <04 lap<$$If!vh545454545454#v4:V l` 20544p2kd$$Ifl`ֈ 0d$444444 204 lap23$$If!vh545454545454#v4:V l` <0544p<kd$$Ifl`ֈ 0d$444444 <04 lap<$$If!vh545454545454#v4:V l` 20544p2kd"$$Ifl`ֈ 0d$444444 204 lap23$$If!vh545454545454#v4:V l` <0544p<kd,$$Ifl`ֈ 0d$444444 <04 lap<$$Ifl!vh5&#v&:V l 05&/ 4alp $$Ifl!vh5&#v&:V l 05&/ 4alp $$If!vh5H 5#vH #v:V l 5H 54pDd _0x$87h s *A? ?3"`?2\h^e"5H `!\h^e"5HJ-2Pw vZx| NU99><%2n$f2SLhBHK.1aȌP0BL$JQnEIRzM|~k=}Yk}3! 5)k`L6 f:E)JgRW!~Q !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~)lRoot Entry F\YData VWordDocument2ObjectPool^[Y\Y_1225745424 F^[Y^[Y1Table.CompObjvObjInfo<@< Normalny_HmHsHtHJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy %.:QS^jx#'()34%.:QS^jx # @V24LW`l_0v:v: v:yv:lv:0v: 234KLVW_`kl0000000000000000000000000000x  lKL,2$@ #qS_Q_6" @2K(( V C ,"0P 3 V"/z 0". \" S GW ,"-\" S GM ,",V  C ,"+  rBCpDEFp @`3"*  B!CODEF,O!O @`3")  rBsCcDEF>csc @`3"(  rBCcDEFcc @`3"'V C ,"&P2 3 ,"%r 6 P2 3 ,"$P2 3 ,"#P2 3 ,"" 6"!  6"  6" JB # ," zBCDEF}OSk} @`3"JB # ," zBC DEFT!T @`3"JB @ # ," zBCDEFT{ @`3"r 6 r 6 V C ,"JB  # ," ! zBC DEFS!S @`3"P2 " 3 ,"r # 6# P2 $ 3 ,"P2 % 3 ,"P2 & 3 ," ' 6 '"  ( 6 ("  ) 6 )" JB *@ # ," + zBCDEFQ& D @`3" JB , # ," JB -@ # ," JB . # ," JB / # ," 0 zBCDEFFZQ @`3"JB 1@ # ," 2 zBCDEFX @`3" 3 6 3"  4 6 4" B S ? !"#$%&'()*+,-./0#{x t$!@t3OHt ?t t4{"!t2B!W"t1!d#Dt0Nt/t. $Kt-Q t,t+St*0&t)$E-+t(qXt' ?t&a t% t$Q"-vt"J Ot!Rt tLJ/!t"{#t#) &tMYtND OtYFt) t5% S,= tz !" t 2 t#, t a tB,A" t| "t21//pt Ct _Ct <t Vt ;Yt;twt*e-tN0g$t +V0at2224JLUW^`jl2qG@a@; #$&'1@0UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial"h++!~4113QHX(? 2Igor KuprienkoLuk ! F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89qLS@8Vx$0B F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89qWordDocument *SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8_1225745507 F^[Y^[Yq` bjbjqPqP*::2N N N N b + K)K)K)*++++++$6,h.L%+K)#K)K)K)%+ :+o*o*o*K)@p *o*K)*o*o*o* v j_N )@o**\P+0+o*.).o*.o*4K)K)o*K)K)K)K)K)%+%+_*K)K)K)+K)K)K)K)N N  DECYZJA O ROZPOCZCIU USTPLIWE BADACZE MARZYCIELE PODEJZCIE DO BIZNESU DZIAAACZE METODYCZNY KONSEKWENTNY INTUICYJNY DROGI DO BIZNESU osobisty biznes bdfh  4 6 8 P R T h j l x ǷǧǧǧǗǀǧxmxm_TǗhhmHsHhB*hmHphsHh@ahmHsHhmHsH hhhqGB*CJhmH phsH hB*CJhmH phsH hB*CJhmH phsH hB*CJhmH phsH h h@hh jh UmHnHujhUmHnHujh@aUmHnHu dfh  6 8 R T j l gdgd@d x z ܽh h@ahmHsHhB*CJ*hmHphsHhhB*CJhmH phsH hqGB*CJhmH phsH (N N!6"6#$$$% Oh+'0\  $ 0<DLTIgor Kuprienko Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@F#@U7@*[+՜.+,0D hp SME Development Foundation1 TytułNázevНазваниеOle PIC LMETA 1Table a;S@8V y ,&WordMicrosoft Word ^2Courier New--HelvDL- - "-. "--g-Times New Roman Cyr- "2 2^ /K '- "-W+--- "- kk4%] --FW} -QTimes New Roman Cyr-2 2^2.5X,X' "- -- "- $] -- "-Y ] -- "- $P . f L T 1 -- "- -- "- $ f -- "-. -- "- $ + 9 [ -- "-J J -- "- $v U J -- "- ? -- "- $7 3 o -- "-| # =-- "- $` wy rS -- "-d Q-- "- $W` |W 9 -- @ c-Times New Roman Cyr-2 c 2^xATPTLGNNTG'k/ -2 / 2^MNTTThTLGNNTG' . d -2 3 d 2^NTTTTOCTfG'@ -2 2^GGTPGTTTT'R -"2 W 2^PGhTDAT\TLGNNTG'1-2 6 2^NTTNSAGTTTN' L -2 $ 2^\TTTTNTNfT'1 5-2 52^NOThTG' \ C-2 a C 2^MNTOTDTLGNNTG'veW-2 W 2^TTOTGTLGNNTG' "- $-- "- $  b - -x] -,2 2^ T;hGTGTTNNGGTTTOTDTT' ,-0Times New Roman Cyr- 2 ,2^[ '&",- "- $h 0 H- - - "- $ *-*-O Oy - - Hg -jTimes New Roman Cyr- 2 m 2^Tacis\CC*: '& - "- $     - - - "- $      - - - "- $ !   ! # " % " - - - "- $ ( & # & % ( ) ( + ( - - - "- $ & $ ! $ # & ( & ) & - - - "- $      - - - "- $     - - - "- $      - - - "- $     - - - "- $     - - - "- $     - - & & - "- qmB@- - - "- 11qDd- - - "- mRd- - - "- $O{O{- - - "- $- - - "- $}- - - "- $}- - - "- e &- -  -jTimes New Roman Cyr- 2 2^ddud'M - 2 2^u\dgu\uldud'-L@L Normalny CJOJQJ_HkHmH sH tHJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy 8@8 NagBwek 9r 4 @4 Stopka 9r !#+8DO^kw #$=>!#+8DO^kw   " @V: )5CP\~v$xv$L "YpF / //t/ / / //~ / /=/p .0134679: ()45BCOP[\}~0I0I0I0I0I0I0I0I00I0I00I00I00I00I00I0 0I0 C0I0 0I00I00I00I00I00I00I0I00I00I0Ow N hN L 4QS{8>?@->d( 'E b S ,?#"  6?3" \ 3 V?3" 6?3" VB # ,?3"  B NC NEF?& M&M@`3"VB  # ,?3"   B NC NEF?-MM@`3" VB  # ,?3"   B NC NEF?DHA(MM5DH@`3" VB  # ,?3"  B NC NEF?M@)304w(MM@)@`3"VB @ # ,?3"  B NC NEF?2*MY.6.M2*M@`3"VB @ # ,?3"  B NC NEF?!M<+M!M@`3"VB # ,?3"  B NC NEF?M!* MWHM@`3"VB # ,?3"  B NC NEF?m2MM@`3" 6?3"  6?3"  6?3"  6?3"  6?3"  6?3"  6 ?#"   6 ?#"   6 ?3"   6 ?3" VB ! # ,?3" " B NC NEF?MM&IDM&MM@`3" # 6 ?3"!  $ 6?3"" h" 5 S ,?3"#b" 6 C ,?3"$b 7 C ,?3"% 8 B NC NEF?MMM@`3"& 9 B NC NEF,?(lMhJlM(@`3"' : B NC NEF?O)M:MM@`3"( ; B NC NEF?>1MMM@`3")\2 < 3 ,?3"* = 6?3" > 6?3"+ B S ? !"#$%&'()*+P,-j9-A /j=%&+d(j(8jiE9j69?j547j'-'$jZ'Z$(h%j +!j._%j 3+$ ,&j .(0 )j .(1/W)j *+,.G0j)+*,j m,".j"+p#,j'*Uj+j`* .+jD'(j' Y(j!c"z%j!%""&jx$/-kj-^8 j{0]' 9(j0(k8)j,N182j0 #:2jf%B &j [" j!y'e-z'5j"%','-j#, 7h08j$Z&()*j5dj6w+dj7(Aj8KEj9{,j:j;^j<!&..+j>"(. *j-.-. 'CNPZ-. ')35ACNPZ\|~-.DwN&A@j,@HP LaserJet 6MPLPT1:winspoolHP LaserJet 6MPHP LaserJet 6MP4C 4dXXA4DINU"4H HP LaserJet 6MP4C 4dXXA4DINU"4H ,,L\,, UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialUHelvDLTimes New Roman"h((!~4--3QHX(?Dw2 ".5<CH:8=0LukCompObjvObjInfoOlePres000DWordDocument 1Oh+'0h $ 0 <HPX`GOSIANormalUser4Microsoft Office Word@@Z:U@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnopqrstuvwxyz{|}~T@8V ,&WordMicrosoft Word ^2Courier New-HelvDL- &H- "-. "--gTimes New Roman Cyr- "2 2^ /K '- "-W+--- "- kk4%] --FW} QTimes New Roman Cyr-2 2^2.5X,X' "- -- "- $] -- "-Y ] -- "- $P . f L T 1 -- "- -- "- $ f -- "-. -- "- $ + 9 [ -- "-J J -- "- $v U J -- "- > -- "- $7 3 o -- "-| $ =-- "- $_ vy rS -- "-d Q-- "- $W` |W 9 -- @ cTimes New Roman Cyr-2 c 2^xATPTLGNNTG'k/ -2 / 2^MNTTThTLGNNTG' . d -2 3 d 2^NTTTTOCTfG'@ -2 2^GGTPGTTTT'R -"2 W 2^PGhTDAT\TLGNNTG'1-2 6 2^NTTNSAGTTTN' L -2 $ 2^\TTTTNTNfT'1 5-2 52^NOThTG' \ C-2 a C 2^MNTOTDTLGNNTG'veW-2 W 2^TTOTGTLGNNTG' "- %-- "- $  b - -x] -,2 2^ T;hGTGTTNNGGTTTOTDTT' ,0Times New Roman Cyr- 2 ,2^[ '& *- "- $h 0 H- - - "- $ *-*-O Oy - - Hg jTimes New Roman Cyr- 2 m 2^Tacis\CC*: '& - "- $     - - - "- $      - - - "- $ !   ! " ! $ ! - - - "- $ ' % " % % ' ) ( + ( - - - "- $ % $ ! $ " % ' & ) & - - - "- $      - - - "- $     - - - "- $      - - - "- $     - - - "- $     - - - "- $     - - & & - "- qmB@- - - "- 11qCd- - - "- mRd- - - "- $O{O{- - - "- $- - - "- $~- - - "- $~- - - "- d &- -  jTimes New Roman Cyr- 2 2^ddud'M - 2 2^u\dgu\uldud' & -q`NbjbjqPqP1::.,,,,4 8&B*7 bb(...0000/0 47$8h;F@7!.),...@7,,a7g0g0g0.,0g0.0g0g0g0V P4 .g00<w707g0a;/a;g0a;g0(..g0.....@7@7K0...7....*** *** ,,,,,, W   FILENAME \* FIRSTCAP\p \* MERGEFORMAT C:\WINDOWS\TEMP\~WRO2635.doc DATE \@ "dd MMMM yyyy" \* MERGEFORMAT 23 November 2006 CZYNNIKI ZEWNTRZNE ZEWNTRZNE PRAWNE EKONOMICZNE TENDENCJE XZ\^bdhjnptv  R T t v x | ĹĨĹĹėĹ܁hT&hDwB*CJHOJQJmHnHphu0hDwhDwB*CJHOJQJmHnHphsHu*hDwB*CJHOJQJmHnHphsHu hN6CJOJQJmHnHu hDw6CJOJQJmHnHuhDw6CJOJQJjhDw6CJOJQJUjhDwUhDwh@jjhDwUmHnHujh@jUmHnHu\`bfhlnrtx z | 68PRh\| L 468NPRdjкwwwc&hDwB*CJ2OJQJmHnHphu&h@jB*CJOJQJmHnHphuU&hDwB*CJOJQJmHnHphu0hDwhDwB*CJOJQJmHnHphsHu*hDwB*CJOJQJmHnHphsHu)hDw5B*CJ*OJQJmHnHphu3h&AhDw5B*CJ*OJQJmHnHphsHu" SPOAECZNE DEMOGRAFICZNE KONKURENCJA ATMOSFERA FINANSOWAAA EKOLOGICZNE POLITYCZNE ZMIANY TECHNOLOGICZNE "% BK TWOJAA FIRMA hjHJLNFHJNջջhDw)hDw5B*CJ$OJQJmHnHphu3h@jhDw5B*CJ$OJQJmHnHphsHu-h@j5B*CJ$OJQJmHnHphsHu&hDwB*CJ$OJQJmHnHphu/0&P N N!%"&#$% SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!1Tablep^SummaryInformation( Oh+'0 < H T `lt|Т.Демушкина Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@@@*[@p~(՜.+,0T px  МАРПh- TytułNázevНазвание_Btgm@R^;v5H00Y~H`(\`^JCLWE4؀uڱWXtǾaݻf\s Lh:TQ͌`aܝ/eYyqC|ȕ!C!Vŋ3å H7r@<ּsu[oKFdDŽmfOg2)/MoqppЂД8`F͆Ɨf-cYYfV1>&䘕M\ޯ_}">A]ʇ\Ե>Fc$0>2[FH5CifPa#F P,ȤxD3TIadۍ7mFXh~l,0͏f1hύ#>tu:Y (lٲF*μgv p~1fȫ'Fj 1f@/{ qmׁ>vk=Jg!*FMhgTڹrf-_?mr-ګeX.ev|'WZ;Eg?/aw2n+ڏvD~f7_uʮ,viy.!Ee]XD~']*=wWI#=T^+\u- z %dcQZ6dO>**˖|\ԕ "F>+D[Stϋ2YrAr(2E%D4UE'ֈ= l$6#1Q?I` {b G\.^"LQ_,J4]g$'81E(:MMzD'y_Gt7qB?+NAnݖ>* 1Lwn((V ~Q-C#I;<ջ$H&=s9{.`ltm_i}B>V{α?M{={^kgl=E/_K4eH6>Ao3fPgz=_zߦWz)߯7z>?gz3NѼ;wSyi7& no^p5ݎ p)p#y+RT_J|+@ģ"^a3{v|7 CvsvVb'vכnͶl^Ul^lbB6JeLKOgm$DZ:0v_d{p[LR9F,+0O x9m)8ߎ1u;,~ӝV쁬ZSik6Zck,bMdݚ9ɪYKYik%wieS#v=C,ac~?,{䳹_犿}| '|/R|,/_xe>WyB}B$Ry Ǒ\+oKzI3$_C|>Oo!|)Wt4#l>'$_,~$Lk !f}wT0bKFGuqmwCimV/;CX@@T~]Ar'x#O!,E_;.~D|ϊt6"~px37s^8dƙ9cy''? =!9ɼӇrz!NOs:N{>iӝV|81%)ى$'ԡ|u*L\9/EzH0'>*ɎIrٳYsN619qf>a5#Vfy+}1-d1 YVOdwa{AlՀlDp6}hkB_aB'YB$:+:1<˗6žlo5g_kΚvھ}0 `}g]`/>ϻϺ>t nQ[qh=Hs~*ҭɿp{|ۈЌ0!@T߁&?OK㣽Ae?='x^W>{O: /z (߈Ѐ$$_*SJoQ/Dv=/!Ԟ w{'Xw{Yqo;sv;cWMl1{ݟYIt?UOaEOdߑ ? 㭎O>}LOy~ ͹}[MyZu;dѸGhѐ~DzF':^.;e׾ tify{[R04vl4f "'D51Mk4|s6,<] E|HFQ`Ky ã"G>lAC#eru[zZym1K6f9!yow^罬Wuzn:љbt;mCn{WE _^şM;N[9 [S俩<d'oځǞؼ2o15^/6Žc""&Wk`oc~|9:+Wwq2k߶K{WGĄ5J|4>]Wހ+=x?ﭧyuѼK2ڋf8i|o]KVv$8|_qnlǁf\{2Y crZr#G]r()2GN,9Or\"r\%ߖkJ|Kn+HrFI_PA?BrH$D'B&ijVS.y#Te ,QտeE+*jB***AQI:WlzN*YUU!HU`=Taj C!ʟ8\ݏCU#LUO`tLV3Zϩ0IS\Qu*cT D5 U骪.uiKT}Pu>5V$m:DM׹u}N?ɹ\L|C&$l|oIn-ɯ"夿DNיr''Yr&)r(Gq2U)zLi,NtFe9ZԱ6ʕXCĪ2+>X^>wFXVޏd /~HXEego9F]Vk~c٥u6wltW:mx}`>pa ƹ90 ivHqnn>x=pO@{ Z!=n.<Z•?0{ƺ0έ-j'ܺέp|mܦˍd7SxLs[( sqgpI׹=q?F`QQWI_Mq雃پϗ?`bcBbad8M< ?c.ĩܟ9WtA[ކ ބ:eA o7_ɐ_0?BT%_>@~M=[r;^{f,cZ;!.H8&Zd0^EC? *PQBa3I|6ʾ|Vȁ e*dгx9Hca|I]f@9:YV΅Vr!E-B\r4k\ud6Ԕ'PEr7T{Opǩ?MrH>L#-'%6#h- c,d`y7v屻}d c.1ClZw!pl(c3 ˶T{,:cEULTUR)I Cj^Tix' Ú0#8%-T~!Xc]Lǰ?8{L:[I ;ƶVXJbyts|PGan-t8Vŧt-Lձɺ"qup.0Np<1SK\-\M\sa>+ix[qQXt?a/$ ,[` t6d0OYzL+ C/z !]υz !Yg@O= + m#:ԃ PJW??c|aUfbkc1: JbXB$lpXB=[iR3혹31sMlO}֪30̪IVUZVM(iiՃS!`#oo`o }y"tOA<yWh{C}2 4(ćC>. $ >r48hesGN,8wl|VQa ل̈́-O|'&$9F|)?Cv~&{d|c!`qX^ae^k/x 0Ndtt 9PJ:gs vcP9CP8{j:; v6)R*[AKI/Iӈ y 9!N:Hg80' rŋo1N[^G􀝢+ldD,ZP=D MhEC($!7vMf?oU`] ]ȏ+B[Qgn..n}Duҗ$`C%bȸ ѭUjFo J0տlt66 [^ ł|? Rmumlhdqѭ/ٿR׈ ]֒aP`RK MWtm 1*:.>*uE\Q6ֲ-~0^Lp>Zwkb:U3{fȒj7:GPĿ5]8g g+;v%6q6bsu@c݅XioEw/Vu {tΉj\zgﱚ?w+I&7Cˑ8*,Έ(ۮHp?B\XPOQ3ĮzAJ+<&p;qq徐Gnq_WJ۱}T{\םn^w;9}ue2"-ʔVy4[Pɕ״^y\WO(lmM]$$If!vh5,&5#v,&#v:V l5,&54G$$If!vh5'#v':V l5'4f$$If!vh5'#v':V l 5'4p U$$If!vh5'#v':V l5'/ 4$$Ifl!vh55(##v#v(#:V l 055(#4alp$$If!vh5X5!#vX#v!:V l 5X5!4pM Dd u$0?h s *A? ?3"`?2 5[2Am ;@`!e 5[2A˚!5\oZ 9y3 xZkpTE93 B2,bT$X*($0yL`2&B$$֍Jˣ|P) Up%"]a-P5X%;3$`n۷9yt߾ g1X쏜FdTE'(njK(*)YW\_sWy]uF a{vKPD,-4tjcjm,6PYt˷t_[x &2F86^&,+h/aធn=J3?Yk0KauttڭI VAwQOVG"ezu[ sݸ7֪wԸ^kUH*yGG-;c,=>0k!Ӭ,L[+0`1z2+p =怿qQ&мLʢl$,oRkwÈFaV bĮqitd2 }sQLW~-1t+FTyYWr"[WNmv56l3('ϲ{$YV {KGO?E5I8AO_o闌eTH]2bxr<92Al̓sR[1lc08x߇}p)`X@F}+|qyv+Tm$.VvU\l_qp&dvfۈmꃋwfX R؞նҖ'm. Lε P Jd([4G씪~yxhn J|7@n^Pmnm]󸙏X QFhl>s ڧF[l!L}=zU{Y{r}9Tڤi@`$#G@r} P}+l#P $_Ǘqep%P9:a s0$cs?L}7c=LƼ9;<N7s2zXfh"KSqPO8<9~wTVPQLB<.&9-bc;ذX&DB#.32! 3#qm ֟_vl&I9y[-aZ#$\;{艎mcas;Z-i$}ynOBPu9MfDH݁N͎.{Ot"1Q>NeE$͈gkM;±Z/mZ/K򿀷ib>'7`3/>eJ6!Cz5;½oa:\bW+k)ocm},x[<ަNtocq7uzёaHZC^U^ /rƍEu,}"|'~ݣG3:w\4)#AyҵG?zdnNUz~VJi4U Hk@F 52>}3=l%d5,)/Y&9,3tVDs)IUdhLR),1?Og|6+YgKy>l9/fռװJ;|Q^jy>'/K"^KVny%qUD=h+*Y%_J-b弈B>2 ZsXEt@٣`ʳ\yڴ?vؙwcgxvs`1Œ lHR[9UO֐L-!LJ45x2YMI!+RD#m8 #k7dbHI:\ṜC>3͇W%ȪMk{j:=u]98 kOֿϤ-i}fFܷٟ_;Dypij!_?kU-z%UԿ/7vA.F'AP0Exm8FSm|'᜘gD")pL$1D2hc"6yXkˠBTb5u+փWl4(OtQIb;Z< ^ b/,Mċp8At#B] H& "gk1MB"b".qH q'֊\#2A\|Lb6%ʰITQJlω;-Ftjm k)i۰Rk ڋب=xZۋ?kp6ީbF0!j%ƻ88A6G}؋)s)&ʕ,kEViYge G El 8Rp,܉7A&d tdp- CP `|KJ NRy(ķ_yvA=dG!6tXSa +a,TXCI B<$Y Zd24pP&A;e"<''26qP'@ r88!0V $Oٸ(w#7Rf_ F粕T93\IǯռwWw;O 0F~/O|Ĉ3Pܸ Ni ){9F6@ 7)cO{f? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn#zM&OF>,ZfZ/Cr&]=Cwg 6\D`;&Ozq&hHKz#3{/{A,=8Ăq(ؗwB2{(Dd f BA?Obraz 2Rn<_(%JdFB<_(%JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((( ɠ ηvMc]mm"\sw:R@IV:z} ͼ9:8 8".ट g qkvg%Ѭ4 gWl…QPDlsɱʣ`ݭv$EzOs R$CRܚ_v| #?_ |A_ 4O5&ڶCP$m gL_?ਗ਼Oa>.xYxk*լuȸOm$Ǝs UG$UҊwzn!rx!sfxC2FW=V~Zw{>()-xY_Kn[r,l0y";EQk;xW?|Akh:v-Le mH#ca9Ei}>IC슙8|~3p>we]{Qnj?<14j](RȐ?lJпlK 7n|oyr!rM]3kɫc웵Y_?j!|e *SdWW qixz_|N5 ºWi }mPI&?g;{uC_ K|muMsFPڍj񪖸$:mULzjΡ{ k(Ex$Q"0*FAګ ?A_a '4oxN8uX>:4 T\ٔW?_ co6<5~:믈z?uا5!F%W s;r]$w9Y'~ck?' W߀^Ox/o jm҈.5W]Y8'H%_egOǭ/ⴀgj KEDrlPPvj!H{<ƪNMA`k3۬Ȫz@~jg|"]J^=2 ֚|)0.Ki~ؘ|#/X5^&vm[g6 ۥX'Kn<M~-]]lVmÒG-.anXK x O7 >ute U KE&C>Rkj>!<=M+nf[@QɤRs5*Ÿ ?h/o׊{TV>(1YYn"VIH<`M g|2WǬcQuMlvq<10,R3|9^WzvV~#[MKOh/ᝠCuVCkcſ e@W[ 0)L\W$|*%DiCIg~xl~9鿳/Wŗ9v]Zo&'˰&1fPZ|~>5"#u? ?s`p+AAh&`Gu!ϼM?L7w4HFN'mWOPIPB+2А9ڗ /gb2|'׀5O>-J(B( 8'8UZU*^.7֖[-Ono-mȎkBF@g?I6H 5'o ?͞2x[D5fԴayS ϭa8l+U.V1u\ /|ȅbYBʧj2YTƵ9^RW@=*NC_ཞVCƾÿsNTKmD, tu N0~%x?Oُ>_~>m)H;aeWP=kl9.G]o.V~'~wο_ a>!ğc|iz VtxNѮr0pUHf!MfWKwh jΤVTrVqҋvJhN+ţe"rO+ӡn|EK N.|[e6H1r`gVaw^|h›-e O>uMVWb*?_ְ|oOar}HGJkeȪXAld߆7o|O>~xVwK-֫ qs( Ž#o n -F:/}8\ 8J[Pq.)7kyj--Jx_,2?ঞS;~GӼOMmOhdbrvS)RD}E}Ly>sV:(94Q@?9I>p7 ys`'m8Omnj>6;,φm[cu%jH'~~^ h?tUY I6#rpHi>̿7OD*]vOSmr%]y Hl>g?hwViV+=OړKW]k3iGCpG4V{VdO w{(KF5_fdU $i@ |ҼM|''[/Ce.5YKy7gL0_gZixJM66D!#hPy:Ԍ]mYW2? ?ࣞ7d~u wH5 4ۉm+GKcힷ~ޟze.EK gGAbAPLa5-sNgφ> 3N!2&3ɛr|y?(N+' ״ |WIMԴ4{1I1_^K^j:K̏o'o>N}_ 5xATW;і/ [\C5ɻ_*'Tf29\\XGgsZ||ugw~1xmr;pI1/RN?wğwzǟ/kAO; &7sK'C"~u 8sLae9?8'PV5fv]^ߨs#/ +~<~XyGJ[g$g}:wІWhAWNmZ K[WdD)$N2Hzb/.>3oo­Et[wcn9k+Ϊe M[~S~?>2c>5/>м xG|V(6qumx,N XôoY9|Y]#Ww1HҖ(+TMA"켷W{]091~ߴ烣@|#YpZ+ h+(O.J5a,20*,IT A$|V㟌DžKj4DtKh$\5bHFܠqɫRJ0j)Y=.mO&oÿ h}Cִgy$%1/'1RدLri|?zuSk?RNդwR+_.3+ )#qYcDv>54|Yws8Uo$Fm̀d/N+ I>*S^e(\xJd6p^ĩ=cPW?a&kgo {Q,;IDgw5!ܜֻ ~|h>⯃t{WԴZft`Xc!`z a_6[1uӲm5gkhbUMH|5o ||E?Z[H%Ͳ(.[NZBC^~j^ ]nhY,%j!4X{h"fr$(1; ?b[Ku/~ ZkD\ix ,9gu N2k?fQK [^<'-ƙ}]Vbz\m,q7oEt)qom|c|iCF.XJ"{3y $0v+?e??SoOOwƍ[7Ю=OZ?\(P g/&' GXǾ= 5~/ AIs;su,1<EM}O'w9<,/K}"MD̶.\z*` W0&Rkѿ+ON)~C#/y(KS+Hyc UV5Rg~mcoV/[!l|qvHcv@kJBlᯅ/<j[DM1m_yI##|dcޱ[;Ɵu8=v]kPK e]]>G+/^u, (֌r]d_se_%~ğ.$[t6]T$[t7f/ #Uܿ1u D3֟u/~][~0b6bBUہMWM/_ =A{iv QG5R$p t$WK_vxGF!i+ )K$[, 5ݷk׾v2?)ি?dɟf>w]oլ##>fR%C(FG؊# >{# <|Wy~Mٷ~ iⴎ)^ -BIf }W^xI^Yk#TԣceT(=+^SNҺIķt~hee/~X/quJ5^+ȼe#@TM`LNMONhZ7=v.o5 d- h#RB &VAO'~'Rsr8~3A࿎?kAӼ]BS_ϧI("Kx HP$dWwn~KA#C__7P?4ak->^CcJNI#d+?~Ro)Gr57 ֖oltm) (F%Pf\k'a(k~𧇚E]&4ko)2lsLʿkOB\|Z.I8훺EƒW 7"P[kIzZ̏Ö|OǍBA~ΚNvIr +ӿ)C!I\|0mėhvR8E$U1qq4XŶk~m1sj|}i x/tZyn-;Vg dPp T;=Կeo-~4_V[P6s ֿ_?? ~<|'ѼU[Mvh$H$J,#"SoxzQ%ݷɯ7bqs6wÙ)*_ؐD_S;]DֿBWtK~|8<}OVxgFcfϪ wu015":VVKI~6/qhAEPES@Q@SEPHMEPEPEPEPEd ( (#ր ( ( (#h 2=h(((23ёf ($(#h((20h!l:!v8ǭ~/UిiqLe>m%c 8*/y;?Ƭ>7}_D3lO'5E]n}in`؛Qg~'ՊKۨ_:**k_͟n9?e{_ij鲿Is軺o*x~,~kq>4Ĺ/a}6ʐG`÷k_ :e[=WgxB%a?}-E('_K?.Wk}~i<;m?*mnKC$f?CWk.q},eXC?Z1FJQi4Ͽ+?3gsOWyr4 P`_?^,s>r3X]_A׈y|!-U X,41i)tFTӠ딖#Fjxk>ʕJ樴?7xpXziӚM6O]?f8#:<5;im!,e`܂H1_6wVui2'FʺAu~Ӽ Gڪ)٣%v6>V+EDjOo+i)HnfłFXw}Iz|HAc ;5gV,$TjAO[e>bz1NXA+?kO_㿎g+}J~W(YC®;(Nu*qWmYC?i/~_c?|MIu2- 埕?x0O9 1x]rUuX敩|2׼Ap'W\1r{3d޿r ex7;+YǟxL6eNqMݝ~:nB?f]/ׂ{a_&tF# nu=סVϯZ^|a?xf?^_i0]NDUQI+LF]O5ڳ=m9OeAdpdf6|p6* OWY1|zHxv_\,܅HzUTrY|yɸ](g-a,ZJ|_t(o<x!ҴkCQH!5gwr@I_#֮<>b fO 7<2ƿ;kټY_S{[o =Ӯ ;0Y#0x_>g kpD1ߍ~]3 5}yWcʲa#jGGg}}18 -˃'؏z5;$܆hl+esb/ ?ʾpş WemҸAr_Q5ٛ-C]h8\W GKL|?04٥&}O:D`-NN'*+ne/o|j_ =ǖYؘ ' ~"z?gxAYﵭhPb*#I{igD$|xx8c3nYy;wG |O,5{(E= h`+kۋ E~? |7,"G2blg `( >?_8{V{]N,~$_i"@0v9#Ӈ*^Koc✟pQK٧٣N(#־L3 7<9Y|C^>v֚[ʻ"v 9, ?2?$GK%,n븈|K&qppk@m^ș8EܤڵZ;t? C FMڵX[R?mDžpOͨө1U!v׿Oʙc e="MwͽdMAܞ: {#I?<9ckSNf-JUd.:Λ kG/?:SREe|~/+?"Y|^c\1ΔEF!ʙj3k Oʹk>@'4!4b(%s՘ B דS+Po>qaύ˛|g?T_iw-QAot#*{\ErH2Aƿ~kk+[i@$n ǂ25c*jʜդ}?SQM])QA / kd>utY6[ rP`A07Z'xCñ>y1CoRO/,wۿ_VgSNe~*L5AʈOv# ~EnGKC׿So˧%x،Vm Ȥ价Oo^3v s3}w$]k/'/?Zl{ [ᵿ]xk<O [[(0f\)H`Ͽ^l~7!i }oo-o4;"6rS<6h#F|W\oXe9Mowv?G𣀰yNQOufkd|%kWGzo~Ek5cݎIMuYZ̞\֨@GREHVr攛}usnm lHmx?H񂪏G,Mu#O_/doq\G<O-֏vTCdg_ a3Xk\}.vE$I98>;Yy3_> q{JNe\F\b_?|o=s3]֎^CbF6Ux:Wyk# ~ N=n~/x!p>Y5=41[޿(7>Q[?a_#q•$y{_mH~?ba YOon}mV6n 7e0*K)cԈ䖰Oyk暱zw?hWkvZ'M> _r~Rx?.fA~^4^ u꺈IN}Ź_ϼ<ӈS|k9GWķ|ϝ 7iec#@P1 ' )#W+φ-u7Ŭ|F4:zO?1TT}> x>ͣA>m\Hb`sp> Ms(oWo+8WS{NrMyig~ Io_O w`}MbyàGψk1wc3Iaa *{_e|z7oJw|7;E~]:XiO3Xx_7SVzh ~ȿh~gKbsRJQWW/uԧ2=R0;g?h|w?O 9߈),mvH%bt,aV$ `ھ,T^ݣoxҥ [/K,0\XRp_V߱~C|Zࣟ|4ZNz'h/܁,.u@Dnd|Ou3Czi:)&|7 +?V=#xeo m[DNP44|uwmǻ1=x[B^.?/Tp7Gޕ|;vu(_]oPl/ؿúH":Z(te&^?4?UqZtv(TUw: /|BU'3LS?q$gUxW_xIQ7ʟU};R(A\)Kѿfٛ/^&|YZ.V~XG$O`uub%%DRK~?gVǿx}7DY [~"qZ ~~ǼOʟ$د>#^ fcW58Y{&lo7֟i=yBiu+Fyq_|iz&Ga6D!EE]esR)V<q_ʸVuq%ahai(RJ)h$"xLF Kwז,r)ꬬ#G AFY5eOo[ >Kr@Lr5]ϵ;b`֯.ͱV"5pZN/ ѕ*RjOh_n5oC|+~w%lU?Y[dqL~-ȟTk?ѣb-Ad\P}rPk8Kd> ~ѿnikk/$1I6lurDf<$G>O]xq}g?e0-=?Wq?E|%a[Vm>0&ǡXp½\>Zjz>0_|>"tSþ5W [Bʠ'ZR 'רN&%p"{Uf2ӊ~Z? _q~&@L_\=¾!o¾FO+?µ Q/|eHI> | js7s#.^ ?6=H,(# H?>їxgz[G k v^e75~W+bk#R|KסtÂuO :6냦G¼_v~şqv|3\LSYM685 z;ʸN9Ȳ ``s_RbJkvg鲄&u޽oϩMJU嵐X`0#A*B9{oEw?_2o_Kj~Z pA z@^o|5 y;コ~t2ERSi6tgm G>4~7c\e/ [nݳH~;y^?Zlz'}(VQ[Zf4| y3_\jst)q=uGkW[p|N*dQE|AMAN\1ݦ9X q;|}SZ?GPY,H= HQTW.Yx &ܳO}KX]I4תkwwͺ9WpFAh|o㌳yicom{ ~߳_,r6MGFm/Q9hz*ƙFiڍMOPK )ԬCrA*ˑ+ƿZPj}'S|E9;Zn?3Ꮍ[Wmx{E5)G4S_|i/%9Uo^*W91@Ұ.SE~eox~%2~|7q_vK3E !D\߳xa +ˍdXhq!AƜW~d Ug~U~O_ԪaUyUrK{_Eϧ(ߋhNI#ҴYrde=2d=u5\F56[{f5=5ks(iS0?HSZvdcv;|5~Ηb{??ºY_"j| wα8\Tw'.Lr< 84xiTԮ{֞+3Z<=B"H- (W1T >{wķ_~kWpzKGHӏ䏌q5[ۚQOnC_7;iouv% |8Br=l+T)ޕ埱]Gᔈ[SY,KqsuIY^!'q3mgM2XZjьR_%>Wo?&ƿZ\ySS ?$WW?=4O>ң\t[qs'Lտm!2:x.YG#9 K| e_K#f'2_+#,V~^_Wzscd{C5*|/6փÖioa},qCƪ>E7m?֯n%\ڿiYr^O'Bf( pIXQE~0~QE|xf\X[t=JTuc+ƿ+my"-WOBEqW_4:ؿ-cU1 H_>S Nr_ESi7mX&f>--3w%{ƺE>ۣ_ƿ|ų_H x [8HoWt\Y.OlQ_3S\#n,VaMo?~#$#Wɱ>gE0g INeNF@ڼ+WZ~e0_G=/+I'H?Fos_HwH1i xPd^O^vn=H1VR )_F/Ӿ6_?_=oǚ湶uL͖Fƀ;"H/%iuQdk5HӼ;T$9W?(^OøG%)ъ>G9fڙ.fo#ǶZWh׭??VumI|q~ asM(>*-quةת)6FMZ+D$h)UKE??P?3 i$8.-[>jpc|d#~_)|=j>2XsOL˩@.6d k@$_~oĞYbHku mNM˥iȲ#Z?*Rq'YAܡRsfXiQkeAA$eʇ ~G[{KXnuX{xPbK;ǒzIMJJ+V՝eiXD!%EPAm彩¿+]bkMFVVOC^+u?%~_υgWvamomdӳy>j,K(;-u|65_k7?^91CRaϕ;Ď-l%zV쮬NT̿8wmiqT )$A"#9 c+ֿ w|t)aWx5yvE>k,Ӯ -Fr#5?|jv/uypkyž}IW \i~.৒q֩)ZKשav⦫-Շ . x:G&i#u vG|AZu>-Э&(yUm졵x/2C$ckdHXy'F"}Dvc8CfhY،OqMeQmnI[gxǂ4[]3C ӭpCƋ*P|R{Ή52:O{/S`&E\H O5MU羻')x#&~>9ru(;5x#: w;| Δ*Z3{żE'MZ5^tbX+ѿ ~H񞮮Cp)Kכtm7E&P_[xkJw4OKʟdQ]Sk꺨QK(,ڛ_?fGPP49w$tb4}fm(< cd`zȯEބfடֱ5ov$/j Pt]uD."9Y|)h噬եeQ+z?(s+74黤i-R<㷅u|'t/pKot$H}k RGG(Wu"TbSЊ8K;'PѼLXWG~?umwO> xn|Mxp <Ta` ѼLᚹ*Ӻ{~*Wc%ޚ8p+ٛ {[߄׆a-ni-k{qrC5-C[}y[sRjP%H44K dr{p}ꇉ/n "gv<* $ׇx~qVdmԓjyy!8Kk}.9T:SI{O|4N5md~X` f.4j=dI/+x8q5T{}l#%>/xfI_hZ@q֠$({X5_YR:ooI4pdUM>|3vv[ar#u$dO&c"|:}g|oOx1VVŇ#nn /NY;s"ݟUpyϊ].g𨮗g;{xJ{f|7c{6fnOB++k2=E`7{τ>>Z|V:Nhc5 zkBWwU3J7E}Y0ԕ~2ky IMBgt |Jl"jkV=Nma?G_ӕ.~{?qqZ#wa?~ '.OOf_ĝF6VyS셈9躄=~+Z[J\);УEŸ ~b/|qxgH@K OKx;7s]vy|ܥ:N=[ z(EPA8,+)~?aI|[%\7Y/-Gk yqnA~3Ϫ|K6noSĪ}ɯ0^,⽗S_濅YklB]욅о0\FV"Te'OMuAu<ϸ5 M7 r?d]*",ʹyV?JܥfiQdYe?LWgDܖ+8M}2y'Tqvy'^u~8|C1Ůn ~s=M?m{l?|9 q>MZx8H`wd'𭤄-=+݄(ɮc>akͼRͱt,$(ݝW;b>R.~i; k?N| jw5wY-QS,@UH_B#a3N=v=b[#.b t J>(΁ _x;ź5rZVx*TG|@$טL.$38/BwVs9/IөVni4}п4mmZoi#, 8P$mwf}Q?Y7a=Cb 3v}I YXG{a{wus9VIWvP%)hc*.5 =88;^O|[u(rmY.<҂20kCc/+/`n؋ſtX[HYlǪnx@'' OhQYE[HArF>`xӵQ' ^/'3S~;&?}BS6^xZ٦$}v=ٲO}q~ ;ٟ< qC\[jJ׷mx/i7W_vn3C"++#H]v\eU)>H}<yWkri:u+\WOŸW^kWV+6<UQ)k ҍ9 ԧQNj0gE~?ޯ{'|@kHΩئIG!*0qʞ|eoڻzW6% j\ ̠H{q1Y~*g|mxWN4ņc2FIR>J|Mq]*]~g^puU֝>ZEX5?b?s5֧Z\rdճ MWoɃowe> "lǦ6G&?Ħv7]hҴ) 7&v >"vO[ޭU/h*t1#nG|>u[ِ|l]}pr?fx?XinFOT{O$7s_UF.>,J7 v_T<1UҬ?d7wǽZqtHIk u>]jx.<@5?Ӿ|FJEav8V'$I'=H ]Z8 <ϊe|)e8uG N0DQExǤ=T_,?Xo|Imk:$7lŠ-bG/.o __>=kw^?7bD:_uY ~ރvHt4o7 2(/ڸMRºR"xIx굥$M+[k'oOF<-OS>5xjHm~52D kF&L^,a E886wq?xa^^xWMSXK[hQT 1J+3Эnn-%t4;3ذb|ি? > ѿ >7|gDZƂ󹹳$!۟C]![^7A[&-,j܀{vuiY(k/hk_$m/xrm(cGjUcJtoنT _MŤO8mh'x,RWp}zv,ϣIr>pÚ? I)v~rtX6yq'^4RK O'GYuX'-8S.;>ꃅjr>W}mgӚW|~>~̾ vk-.^淲 0HAcN+Ԡ`FJqIوyir_>5|3Zx⯌-4K bKbK˙pB0> =t][mWOs-@q,2G8C{cҥE%fi`-QVEPEPEPEPEPEhtEdzw@PHMJ&0= ge~C)׾+iTuI"As S¿Ki&_FZjWk-1±9ӿ?OgK|=)k=rt 3 6a,s5#Khҽ ~WznZyh]߅ >5xD4<ӕ`ӶG{hxz4c Em}D?k7O\??jzg{١e<%(2kuk?h?5O8ֿjOvәӴ>[ _9ڈ9eI!2=ş_o߀ x3i̫ei`ܖ[&01=bgf jznSkse62xNs:++wrPv薍hd~,|='C]2E7< l x85VS= vD?> . |1{n8uk_ӴMGUCrpE,eg;ZMK.>K? j^ Mm̦689.:o >6Voz^minX/mش3IY*uao_\ڟRMw?i?']/JOa0yq]H&O3@Ξ!獼5?W<+#ßgUJmg6*׎2^Yyo/Qɢ΅GnE:͠0 OKG?ds-hI6iO܏{aO HQQ[Wv٤CRH׼GI{Ny>)Ez1x}ШF9}ڟ_|)'"OtdHY8ky'd#I~ZS왤xS¾-fX'{K U p; &{$?4|2kxH90pK@k(׌ !-[:nem֐X\74$2;;|B?gk/7-W|Q]VU IK&yb\IpHH?%d~~.iK.Cc?jbH"[Dij]OckzwtW-ӣ#c#9hA*J5$V}W]C\oLx έKh:o^[js\&;,H!|l~% &uNQmxwUSYXE${E7(U+Wvf+Jtٿމ }nZz=s( : k?߰0<%k!OG`~n';s O:WIE$jܛٟ_Fÿ{o~>jfPh~?R[b*.]Å\ ~/7>%!q k^i_ "N!]J|gxŸ^u-G~$+>,<`2#.X) WDsோ^>|GͮkvOiwhwUSwM[ާO"մo{exiixUnHeRVmgh צ~ھ=?i_iÿMᗎuKק -nHdc~ùTa8$wkEFwjGTW?AC|\D.?lxg/φ'6vxmck4Kw\d$M(WzO~6 /z- ?Q͔zb/0^$kD̏a!Fqo4]o~JQ=x㎥ğWY4sğ 5.V:Ȥ3hq%x G4^9l~$[ծ4A%̃sJ#($6ЛE~/ |;ӿ+OOhΐY5ɺffsIn+`x3DZI|bN4Ҷ ooo8G+PHyRP`e\R++t~8Y_xqnKŝ(](AO%ڥ;m[cdF|^ƏF|}ӿjN?i mσVo6Y_$ ~э?߰k9-N¾(^ƞ wDg$󎦶tGC9EH9![XF v7cE\RVPitVVz-vWšƛ_쵡,5IE}t͊p郩Rk9୰||;O CCG|k-fv{ a庺Q?w/G|Q~|:?㏅%6=KI೑G<%Uk??}㽗찾 ?'{; \ \xԠn|rO~wx k}| B ԴZ^!q Ǥ[%Gҙ!6qTqVޖV6%a~ HFx.FӴO?d-|:*[-+YoR|*ƙxVĺ.H.fxKK0d xVvԶo/tk !A3 eEEcd Ӕb'vK$G#|?47t/zl뷊γY8;g5U?ifžtXܛiR8xH q(,'$cI# EMό_e{Og÷?5G>P-֫ReU33 1]G@Swo?uYY-_5U2`<*SIFֻGm5I6"۞toxk"]r'm3v1z che.kje_{븴<7S~Ӟ)|#į:Ki?[kzo}t,$G OvU$ &[oдkvuǕ?ydd?<[mJYi&i_jP%n48a5yG* ~~(?|s|F~_i7׼;paa!f w*vV`,])Piv{}uh>1?Z?e|Mx+m^xKam=C'6-H|,;G REM+QKμEle8G/Q(٤{k ¿/=W?^TմiA$Wp$[w9]i߳ǿM/~׼3^)b#x$&d# <'~_|3ix>_\Iu}B ki-n\qdyALm潇Ww/C_w-|]}o!xԵ Gmmelޖomvit/~xG_|!s.i-vó0$$K^㟆2I឵_ |+՛MZ{u-Y)+ +[}*_W40<ORit'Xv$#nȯa]s_S~! /XwS;ĩ%$HMc5 FI].kW'_g VƷ߅%IR3+ae*:8??jk_[%oѬhoaasxDp6E? ?hozj}♼^5{SWOa0l.hۇJU=Nj_RO4^%MR{[ Y#Y.ڲ;t2׋QZ[ztis_$_}o=-SE_Z=ճ<$;W\i+?)cZռ|#oj^m4%ץ5̤t @$TX<=ſIo\] š$"3s"Dvl2|?ٿ5f%D?8pu6Mx-tK`DʒFp30^:Ve~ڂEo4_?i/>+ö-Oi[jzIC&Pތ3zƥpu3j˯7WE :&e)n.]~Nk4oZg+}nfmI##XѲ[87~&\u/m-)! , *IK,s0+#Xl2bt{m߈;6}oU?g_7^Ѽ9;>1v ѣG)reMO|%|ct'+o=6 >+[_YͧD $ /Ny#ַO)h:VC+:okm `(IbO5?_ |=q#M)vƙz$ԴyD2&=)py5g{v]mkkI+[ mV8W /kO[t%R e"$7 9`ۇC<O7}kD%M(f"|v: ޝamu(%XKℿkk}[X`cgnr }GEsD74M+>Yn" ̓b H0IWa8~\{[[iڟ{E"Ro~Oˇ0+i;kKhޞCJ'0qc~0xsG]&;Kou(Vk;SN:An[ا`8"Y]o[McIO+Lq4AM?3rtiW's{m Ʒ_XX<9of֏=#s6jp#-~߷G%_:^!|DZ+#A/ {zm9ڞYԏ7=wZ&m[{oZ'H^!<5/6umZQ.ebEon79%i~ Ə/ůOeޛH۠R{mnZYQ F u]|q$ K~9^=C{cwaaivsm%yyݚ>"mx/!;df/u+gFZ %UNݱ]ղ̺,J64vd~x ;G>jozT! ЕY@|7Z& jLHlAfT3 5~?OşS֗m1cPpŊGS#|1)^/5xBZsg ˫K2PUPc$ў0B49|W쑨>)𥮺ZZG$MavB܆nx*u r$MQWScx>:;OU h~>mh]!owWCp8_(aόŏv,!m"t]W]o4k[Ur*.tA ȯ08iu_ XZ(QE!PzRJ qAu5H=&Kw5aM0wРv}03о7^*|mxfV 6&0HD'&z03QE@x4QEQJ9QNQEQE+ bW9wτ,k QNF\!iHKܚ(]t`y?b_⯏hM;-FQ.̧ ]ះ}}SEfm-OMN <1B:bldu*Zjֵ݀Z01QE+ (Tͷ߇1~3؟.}Xyo=MtPQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEDd` ~ f BA?Obraz 3R=43.ՒF43.ՒJFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("A !1AQaq"2#B$3Cb%RSr4T.1!"AQq#2a ?D@DDD@pP!8'WfӅ>OKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠F\23BcDdf BA?Obraz 4Rb'/vW wdbF\b'/vW wJFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((ߌ| !~$x-$Ҵx^SC#R{k΅wD,o|Qyv t쎛 Q{軿Q7cҾ*qA?J]#I_I._GoP}+W:~^#,Q/] 9/J{sYׇc:M:WgUuxŢkn;}{2++Q*H|UlώG=^º٤jD@w9'ryUI%++k&ӧwƧ>3|=<6d?}>?+o@iOڃƷ#:}މmxVT%:aY$h% Qە:W-ݭxŷFwửB+ktf. B Ny1Mŗ*xHVS|&ՖHSU뿶c66K]& Fe\Eo. esi'fkëϤ\xZ{[[2Wv3]W/Ὴ*5>+cuH`294^]DQ<MrBX:|={ :Bj'oop7Ѹ GBC]*I9:{Z 1 ' ռ%5Z7[k8#1pr6CvpoQ|CW#L_<2L渖A.Ś2k%>!?]~, }oF;=2GԭŚ){s \aմ[eWZ h.J0j\]:`QJa;r}mQwcյoW=6]caf7ʿe**sA{+_ ~eJdq5JCg2[]$еyoSQZEċy[MYۨIյ?z׫~ߵ~t 6COmR-4 X⸔rm%kmЫ:W3i >#XjvD^QuI?'_~5?ῼ+}s%cqb4(-!DSȒ."+#9wO-M"uQ+ v]?2S+~ ~? 3]xkKѼOmc#6z=s їzD+5fPQE((((,[""wcM8Mxi_xz:M.S|y6/de7j?&"77Zb/%<gL(sBoNH=`VK̆)Cn>xs:ZxX&NB%YO#|a1$$ )9z{f|%jZg[}ʗF7nUDv`R>rC6XG/ <{࿎~8~#x⾿x{o%ˆ~ B e';H'?n?6?j;$o[&[.񦩽+$ESi8'sFkO?2 ۯ?=qkWeسJFm(GyUePѭ;6+:)8MI&FMXYa*>;Zk x(V*Fm& "[V'zٗ{HZV|HUxt;D*RX/#EUB/9"~(ii? i|?+MwE*Bؓowa`./nb[ NkOZ[l4.ѤI$9]?IܱM/-CY@&sͬGrKObk(+JׅaOWEe )Oު`5>{MFtk;t qfHl6g ~oCu<)E?f7) ?ÈtߠβO^E5UdcS3~wx~P|5}A?q]ɣ[Kyi76B ,*mӿk߆: x^i?E(H۴EǡW,Wk( Akq| f'<5x+ŏ vUM8K;'IZJQn~ czD:ϏY߆^y:tv@d del*;,{|Yص?q6+jww,F*HQ3/? . @<)ROHm.qZ=Ԉ@o2',NxV#c_Ri)xOW𜲬GūApDa_h/-OOnO.A[8̫O[Hx?km$|$ץuSO|Il_ 3F[WfY(kGqP~V?l|1(m>*ZJ6 h,\䜲浧ӝR]ވjxď&MK4; kŐ,w1Eq _Lskp_MkCHO;i:}FjvVd0rH9%`х >nV}3_fi-Xqq3(io4c![+^ExH?| ym5MFdO ӕI|P*¬bU;V4FIJkj[4a~oЮt^LIuf3Ix1ZE41Նλ~u ok΋[xhprD SsưV?߆>^j?7zuŞ/հ׺($GK=u#:%ultY.one8XbE,}OҸ%ZVPn_Q\P@lOMg2@=ҫ9Sŧٍ4 (χko.{__( [O#tI/5{[b̒Ep{/Rw~(_6jsJcx0ۏ9 C,#Z7s?O ho4NdAݶ)u | |_xSMk;TVp;*Jb8zWK^rVw]} \j9|Z"xO 4|v<9zψn4Yka奚<׷3o`Hd*~:3x o| MU}K6:,1]4bZ3QK["Š( +1~n~?Gc]\2D߻ IBy|{[%̞]K0VPO}X\ύjjØ`ןkVKq&㘭eYD۽S|r2)jC|ֵ-ua M}PXzW߇|5j {iRX2H4r#C+T)gB7?^)LJ|o`x=ȯg_e$I}ԌҌʮ캽i<^׿ko+3_|Tpm'Jj앣f&[7Ht;|A-ğ >/i|v>7bR|}m0fO?| }I-vSg:x2]9(4ӵKfҽedj~U{~)Vx?+fqrqBM&>TLO}=|'᫧u5_n >zT E8lq$u!>%3[j>'o!?ۢM腸?b9A>\󒻌"{j#0U_)G+5oO$q ŜɆYDљW<<ůz:%Ɵ,^*-x?6&yÐ@#|c`y4?~V_ 7!"2*#_*wۆہޤ०[;~?y$T~uu |EZk7Ok#L0m`߲]ߵLxs࿉Ј WNfs6?陯ҏ |>SL'?kkVqsIIo0 +@ݑֺjiMJWJmh|1r>gk3Y6nmu9{-ۄYKpUX)l'O^<: cG~}4@d7wZDrUG'8<׿n>~_ ts/~j{9;Ko0xXzϺ)3ǟ 7HDυnUE:k/_J>[blmm.";W;xZuWOUn+ߊOO%'O !I >]G~ԳY>ZM @ ?*WkυI᧍t,ǽjML ;Xm> BXbhdX1 S}owfCHmM&yQ_7i$+`1V+L#$IY(W-N?㥇cÚ~X rj!bY$%E &Hա@pbvmn|/%N/؀|h Ytt)RI+aOZ4e{n}SyD; oğ1o xFh9yw7l|<2׺6߷O`/_[x{yd>khOZ3 G~tψ<'Dqj$VM8fK\& rrZFC " eMNKKU%\SNKk Q# uk Io&-^äEwuuc]ehMT_f$?৚Kw5~Ϻ9t@"I1*Y XgpG ~?ji} B+]fOg4I(`#nUW^-V v6k8Vg~kc:2u#ygItIh`J_6ŨiLua:]Hee 6Qukkr 'YMHU'$4j||q$ u~υ+(siK\2]it2e*_O ZA ^E6N>yo#1_Kߌ^_ jw#]+jQ+lZ Uc|R8#*/ÿڧ?KTCAgp]bo-&Jekud (<}ybݛ>ƒ_#GզH}ow!ѵHYfB0Z9dIr>#p]/^Ѿ$Yzh6mT5Vȸ N>iE)kj Sמ)mexkD%JfyUZC(вE!?~мM-#vI 隃d6Ǐ.c NkJ)sEj@y#(W!v|=?LkiʫWܰ'~>..9r!B?bݚl*Oÿ$'?g(㟄lZw|]j^2jZˑWkQ1d.x'OsI<)⇎5xLF.*VGdPXR?ଟHOU[CKvr-k/d+$Q(<?X~ |/E֪ ҴOWt)'fF;#;.}Jj0Z$M.)7+~gWhNAlvv,Vֱ`*(JEQHʹf8'ïs>>Xt/YdbAI&4WE@X_oR/GiB\2Lyrs /o>#U6?fַuQrG3]E2p0y_[O|;͡xrv&NbQ16%7X995·nXzTZ;uf 3dsM+A$!O_' G!]mgxO!QMZZc7G*}A"zV~ȑ~O?fsyx{U2jW2%#F;Wj?]~ \*(#@ࢿUK4o>5/<^]j@̮1"+KQ*N(Z42a LnA0piӔTӺ}Tw_'쳧_9eM+Xt1]rDڥ㴦YoxP$UP!N2>fڛڍ?_aoBWd{JY̅WSrZ߫L+7ڇص;eu 6:ww'pwI;tz?)k|3_iğr\m^X(̉yg%:R|Zmό_ ,N=CE Sٔ _Es{٣Ǿ.ӼjQxIҸp襁N78Vh~՗ <1jvx_=dž5 ݶLRK[m1 ;ݵOd'ѿď|E!efWOo.<;Q fgQٖB?"o߷XG|J&xF,+ i#O{g4ܮ>rhߎ[>tKa)p8VDv1Ub<_Ŷ 1vwrH,oC#Knѱ"xۚk 7~)xR;MzXW=J'`ڣW|A' ]UXeHOB,-LU7%dNkMLbİaM[o x7f4et:ًsJ$RCy-<-šg;h~gc"/|o ßGM]+F{ ɯ?hڏ ]c7|3Mmm<]#:,E ummoyhܥܰEۇ??DѬ|EZ^%uII =+n/7/?]xNtB[.B$(FCG`G2soNܓ2zn}ƥ',Vm#Ij_/# &sIkG+bfUDE@\-dtcVMIFzgGNR>\%eOT3NW?V޾@~߰e?[hrr'lɝ?ȒFw|w< u^,!sS?.~*2x>;Gmggaq'!Rd ~şس3 ^~x^JY}a7O ,i1k3Qv ׊,5XK/V.k{\#!L*q4~wԺu!5TO~ _*񷄛Ŀ MiI4M4rKYDq9cGx+vXXW6hf{[@Gr694~xU<,.s٬uU2F a-LjmL2UM[1_-l~Qv mЊ24>ӏ扪IyǷcxHוl8." 4o"]qnH:t@.m?M'\yo_Rx53=x mywjR??࿊kf4Ige4']КH+>t[Xj/χ0ӜЛQ|εayaZx .^oCl'VT6!>Ip w"xNd+|~5}'{o C(FF8ӝ"&ibJ $Rmy/qn9.xgni%I#YII_~~m31kƒ~ ֫0MhVwT0.mxG/n[xfZES_ܗï ^o khUm j*W|EhңI9_Vd8JۗC!c?m1&|~jWxN;2{7 GG1\"Hn4BQ0**J~"^_^gu+2H~l+\*dRR2]OT jXH>hfd?Pq+C im|E*;P-?,?l/šLJ k|k7+)OŗO%'w|G#=6j"¿qw[',yח|g`cNS?h wi>"~6~25^y,bg(m\/ťg|$q]q,cGʤL,;g>1xS\~$s\$5OsoRMv~̪>QN9!Sρ> h|>%rΛsf_ׇM?Ffo*֞3[>nB@5|oy I6Dta5F}>AZKo2Ke W siǽe^ ӯ*sf|?,ԏU5X|B>ǺÏY=bMԭ]JHv!{WiZ|E)xTVվ]6ҡg=k,e4וXTq}OJeK1 <|?M5<=|])äKiPx_閨y|}yoHC`t?Pb2uW'k//2h."'|Px4m?bM1p ;K)X߅mGWfxv \Ɲhz/%F:ru;?Q%@?9ksL$F/emH WQEiEa.rW k3:MxFTwMXb@T:.zsJڭOWo>+5܀K]Uu|S?n|A|[ Ox_K2_6|gI!Xu[]$ޞ🈼C|R; r}7-?zW? ۏƖڽ{O3jBXlha® DRFrNYUu%= P>:~:GKO.-葥)s*Ɖ@v?|O@AW_|]贈|v .X>lU٠D c&/w?wJ2}ϩh?>w[xF|Cm]X<ҀLriѶ֑Oz-# w·mI>$}F6MV_uon"yU$⾈+[?>UA?E YkHb\7dq?G૿>(;wφ? \lX]η-A<\}Qf^Lv ׫'N|wv.[n?b< ;h ;oi:Mq]J7Iy,bKSG fB})KW|O%͖i՝HчR |#;?*Eg|K/jIIm̢ k(Q"dy Hs~:׆<>_A2}'hLHc- k*v5w%GN=aKE`?/iny>Z]xn>[c׎|7O\> ag˖}wQ| _j_W WĉW]Tn2G%~?迭~idJLfI-vVNdE<,|-A=$ivް`35|'0| G7_f,½~XL:lQ^폽1OXxBL*KGR:}xz3n'Z?9G̽Oѐk~&I8xO-YW/Khߴsƶ'Mpѷ=zmm_wĿ.&}o[晤oիY>"عQt+_øoL~h?$~MK_˞x#'$/:DХۜկS9%Yc?럲?1U~ܿm~̿]*-̗ypcHF?f'H"b+gm[x8.ı Rc_ |sLNǧh:\V)qJ9'vUKN\zwC ~(4&CīܠOƴ[Yco@x-lT CXO'?6“A{xSS\w#ky\A3\ oXgoN QޣQKI/w\m$w<߽FM/> x/.> ?45+yO) q$ȳlCqq+d2Tw*s'R\?ZH |L6H#M[W]Gif/} ?:lyKL|&|3P4kB=X#5o_Q~?go>-,^g4Xj~i[Gm:J$јs ^gXet| |Uiu WoĊ55?fcUvGJtdET9_\o(w>ըiI$-%w) V]p0^ qxyyw'+hhk}ˑ:<#)zUZZq J75dъ+e/xIU>-kQıj' BSUsºg٫ɜ\e5;>?CB+| WwsɎ?}: 񮡥Juh&QrM: 噀QM@pN#}*s-?hYb[?ۂ]N+oɛ熿klc#/1Z?Asic"d`/}>aˇ`Y&[ɎE|_<~`<!&XC Q!F R@?ܷ2i ǻ: N\`k]&5Rx}2#0vnTFR"dQ좿bO~~΍>|oIZQin [MR>kZn J/_ݯem /~_> ~>57ӤčjzŴmAklCg$v1 H"bE )kϛre5wጺ/5Dp{OX|MK;~ ]L֦{ޭ1vc $%? |?|Ssk(xO3$dlV 6hqV[O jY["'˅>XE%b926IU:߲W1~ .ig5q to|s36'tMJwil#Z#|e8x/ > {V}ݼfM*)4 r2)T8@J^/㇆~>G*¤.ĒI=sTjG|K_iaKt?t TdeepAkS{&ncPs|?<Fh#/"\#Me3@]_ѿBv_@E?67\f{nf3p< ?fe!5擗Nygt;ٴ^znqSKzr 4oᲛm kþӠ8ZެZX_ OhmCW*Ofo۟v_ jOpCӵ!ic=Ъ\dI]'ׁxw DSV)샦A}ue8˖71 e(Ԍ996j_3Jiԩ̶:+%@|qLCu6 O&̸+gi&^si x6~+,mF.(-`E@׉x(Ia6y*/#𯄵(\oaSՆXP0?>kTszGb/ k3FUIge()wrF v-u ? <o m2'v{[o ٯt_5Z9,Ӭuytgc&Kdm_,9 e$.CG\jR^&LZ>pf?J?K~1kZoR b[8n?٣HT+(/$ vßZ_Q+pHJX逎?q ᧖w*lq_ kx7ic 8<\}n 'QEAEPwvYۤJ%E `ھU=Wa[{ZLwT++rf9ŏ?^~Ͼ4H{Ri&g&In2 2k{/[gO^H\DX夳 Ɍaf8Z;A,#d/ϊ |A!n[o2 !!HWew;w*Ru}ǟٯ>7s^ӵ%OJWIfF^Vfoo_u~/+{9|z^h|rY[?Gxcdc<, N(nQ^7i+ϯh_O1sUWÞ(# C|؊c!Z᫥qc|H:ׅ<[",LX$[; "z1*RJUE2sҊQ@Q@WoBx4-;5{J@i(i6q2 M?W7z&z-ԂUsG5?k_} ܏1 H-QG# >6u{Gh~(|(fݦ$ Jp"v'T A}+ c+Kƾ-m [^KKHa@Z vs{#M(> ?xǷi#;O*ﻢR;ٳg79*Zq HXmCKs^E{_/{i~>(cM߉#Jo#_ÿtK~kzs-U=c?yd^k|z,'^xFX5Z;REr+oGMWZNOT5`Vmlb_uno&pnͩa`/#NߴW⿎5V;ύױxz=V6RhO#@SW0 HՉ?c.q(<\~]'m8V;xkQӟJ2}ѧh5 'ar灹{⻏ۏtO[}u{chڝ)-͞ΗVHΪD5e Ek[ny/& ( RӼ7 |Bmjqn/n䡆KIPV9or״o$ |zo, qm)*=ψ5χ>'h i.G|6eY 7;,w/kOs_Ut9լ &M?8nD@9z敗.i~⏈!?|magmݠ.'ڪJF ;bX(ɯ+g|^XsofmAi1ҭzN!OxBͮMi9+!1Z 0zp+hzͣ/~ ï x#Ҵ.-:V(¢+R*젢(((((z(>$#_^xc& Oį|IOer@펇쉞{l_:+ |Oo7?|M|Uscsg>Y.''%M< { {X~?R_i |]i } EarחzUޛߘeIv+%5߶'wa'YM6wؙ/ݜO#`9 |+/iz狗V^%iZ~# [3t㟨8ܺ_Q:]s7Yo[9TV_$2k:Ѭ~]jqF¼'^;_Zorx;a gwm!ob Fk?G?'6?rƅ3O_Ss֯v֠J@4ǃv]jYl"Ցr-2.WN2UE_=JixO'?x/5"ʹ־ jP6K{mkj„zׯ$i@T`KEB9I *QEQEQEٔ$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V F t6,5 5 5 5 yt$T<Dd, ]Wf BA?Obraz 5RH;P =" $;eF;P =" JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :W?o-/O':%koqݯh:CDG;Zmūxia,gߵz7̭z2kdpbsLZ>ۿj~gW gm!ώ?<7kuRTkP&;$ds젚|h/G{֟\U%uS;|q|_xƚľ!/mBO}^jCLX밯jEBϮp* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (@h*g-=ΟOjYeд9Nzf[1x|WX ;;j|Xn#Uy =-w{wݏ$ô):QM͵+_~OF趢}YnD:/pE'QO!~ӂ&W<"K($}v|-5D{ yYgFr]e?X¿ڮݖT/$iϩ'jJԲүu[t2[+{{x˼ $O ~>Z6}pg6l`$a2ڴ&;+^ztԱxu'B.J ޿_D m}',lxlⷌ?WcUP$ɯ[+]B{m:V ϔSPpir9҆+ rT&mi#qA/m}?3 3Ic¹cJo]}3W<_~KQAEVFEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_3k3:Y-V~Җ=8Tҹk 8H~r? ja??'Il{ ׫?l/#T-g$ $n5>9V#?x_|e=Ư_mk2Kp㜖"^ӫ,<)J۵tu`qt㈋8T~~E?5_x x精 d#>J`F ˭K퍥Ι5ui4줁8x'm-jW8KM"Oc{Y_Xxo(NJM/ZiBk?HҖ7M3_V|Ix{w_? jrC)_)fC}p ǝrO'ⶇ+SrdEۋۼ,902 q\SEk|ch%[z[S0wzuZѦg CMX믮G(o7Ick^?(>((~wJ, 6zRnCm>b+L9)=FOwV7)4md$wx_xJXPLڌKs( V"|}(V浿5Kx⿆^KpU_hO\<-z6E躽^Z,HWRA |D㖙<X6@ҵ8 Y7ylvlQPc6CmmoIqqq(H@2YI5S^.4x;~h%129%w!# Ǹ (xMOƞ+ti%/F|4p ^ iQQ]_asO иde#9Vni>#v]&W mtJ$1!JD[sd8>E*Ҽ/-+RmSInrFQCG8PxjmPiPA(SЕw|37῍n4MZThV#@Th|ھiioe8uff (hO\<-_5N߉vL @X18gj%5g-7L:Ms'tA.2:5xMKƞ,4y$/F|ghij?/ÐxSm]2> [LH$0{J٢,5[u=.kK{y! (((((((((=8 㳏O+xWJڶ܈ `6=5Ѷh|crWc8n: I4ZrIj?U9&s<[_j^#kv$şd?:9&FXc%#irX὇"q~k㿊:DwcuYѣPqX.}GDfګѭ?Ñ6R8rGog8xc^*G,=ԋ N4SNҩ)M9H.mGyp8'Rqi=FJ>Vڗ—7/W4IfIb@8-=+f[SX#mt{vS 3z{[4r.+% p_.88?xOѕlMg]ڜc'G7|u)nW 1YW ޠGU@?Osc}R0gSƿ|IbeFӭ9II6v{]o _+̶8 F+F5VT)QmIk'WS@| ?LX밮?y% |aEU5 d?_WWZ77T$$Q +TD0^f?sW'o6P{_Z6F} 5/&oĿ);oCxXe$zrQǁ Pp{j?jM;KxR%Sj RT -xw|(O|>> kBm4 'wl i*U0W'[-9Z]}LolloEOg6mGPDnmM;:f3kk0o[co)WCgOc^{Mz_ւ-v\_tݰ#_ |3:w'M[I -!YPk "c .MཟگBmYu==4}bK)U"]> =?4# ~˞.Z_|M1{ڜp i_O(_.W5i} ׵uclwQ\QT«%7Qzw' |/dώ&ix'YEǑo}4fEah">ϔ_G;<̣cz}1}rm3QDeh2DʢF ڙn\{xFHzs ?;?jo|O']A_E֭toxlF݈_.Fy.!KR~"L.fm Fm9Nx$ۘj?h7ؗ$ Lɝiி>zW-{tyK^;>M ^V?h^J3Қ;{cE}O۱ԸZ:'c{ 6զ3JOtO,)٬Je9+*q~Z \wZ]S^ KXeRPRbI>`@??GE xl|'=\^~x?ĻZiz)ؓ-$r{n><7׆^GN=֗o$cuB[#nW7jIb!A$up -?OF,֟kk&OF,֟kh5dÿl_*w.]W!&=kOo_?V_ ڿω4E67(5oS|7hcqVJhec X +aG/m+ba|Wgğ2GׅoK빕")!qv8U^CG c'GxQw#!B9T\!6}vf1'?࠿mG (xt2f؟O/<3 wֱJhzI Iz < |5y]#A4tK$6 H@:P0şR87>xM/:ZRv/?唇ۂg| _vZ߅d/R8jWfح3~,jw0-_|53G<7e7ŝ JҴu X#%HPl?>B~wocYi:K-1I#Φ lD3IU٤>]`^^|-.R{E>5;IGËϾ&y ھ4ҵ"_u_I ~%:eG k\_~i2VN Ozqb+h1_8~Mo_9>dg smP<2gH5|f >1#4lv 'ǁ;?jO9|ުgRM֞ҷfn`+&1qB^+FqRU#tNkڒqMI$1%WQXҍqvR֞K{=g|joEť%#~zfSmNeCB2~5k W!9RU)r6)SR}mcro\.%(Ɣ&䯤eRW>Vmŧ{y PEhh|Gp_mwÒj^=}6%!da$ ?ֻӡm*FP¿ if-x|=ISKg9EuIYYיO҇6^hdr3 =:rJJ*R^Mt[i0;|#1]urF>x4ԩ4uViՔcmR:ԣRn߫ (Vf_~4hm7BӦNF ]Wo~ko?>7~=?h3ċKwYn4'/# t4t`RQg-_o_>y|Q\n}fI&w $$^7F|? _o5)LJյ:kFͥ7Z}! φ7C@ ~Eoj~3NJ)qnZIQ;Dr^l|0'ˍ.3^]4p^Y%bn?џ W;F5xľbf?_OX5,[\Io,$6vCৄ>x';(I:bKE^HGPY fe @=C⇄<}^Kyu + @lok G `|cqǬ[]|nll%$Gc^Cf?|&о4i>&Nw s΋M8zfDq LO m @o\K2l٠627IYa3,0M|(@nόP/ڛ6ƿigLe4giBf'<%kG}W~˟k٣W{HVGmuM "N~7+"̂!D1!xsFVaG c *HN$#$e/oݿo:q]X}d<$d<ꮧ|G)߱7g/X|DӵH!YiW&5WbZ296fd?|* 二h{ s"sc@O"[:~מ#<~ ocjV^>//9.."II"f |oyΗ/߳ūM3T͍.jʶw󥵽gg3IeF@.>ls@N.i ?kB_9P"RN x+ໟJ]?e ~,мs.Kq C8956CiZbx/oxN3lDMqq$Mp4dś<)W_͚]x>-֔y^qo(E4MFrg# >w+HLXAq z 4i_O5;ayJEڟZ#jgS@g#1Dq 6 kcw߇<[2xtSGxVנFﯓu ;;W=&~??m ?f|1⫿qh0i[Dtx,|cyxkLix ^|)<#>UoK#+y勱yO s~.ُ W[RZmJ^M!xk~GOj>д1ub]-ª#3U&~qĿ=H<3k^^]AijE {7I0h&' % [_yݐޕr4F;1\G=M9~$H4;wNMo-L[/);I<n5wtu_Got 7A e)9#G "n+ϾD.eB{ M3lj~i3;#l[$g;qE@ƀ< \~??mㅟ oxX!~qn"۳vxV=c mLS~~!|rJF6=mp9Cd!~N+'n-:m 6`3 ",-3s@E|1^=O(~Vƭ Gizko.&i+)I iconxctakq<_dMd}>lۄ+rZkEUsI+8Q}-j\.>j8)[gVnOgjP^a ?)DbA6ơjuy3*m}fObslJrYIٴ^h$|ۃSbl.-csÃUp򦾕4iNd#XAyD\vI-qZ, |¦hQV<>4cd)?Y7&mefYxTP:j!J%M߂^+iMuU/RQ_ (NSÿ~(hnٓ2|Q[@x@lor[E;*~HG%߉#|ogѵ KWsN=ߌ5Jy]ѾWM[ U$|WTD''aDp"ǥ|3$]|RZ?>?bռ'>&]R{E0B&O# ?=89Oj?n/^cWZF[kkM#>(U#NVighi-'WVE]tSMA6ʮр}hC|C;|>&[^Y[H9m.-' rFDey H~:o/_GO{ vIּ?j@i5庳MskO 8ј]Ue?|[X|sEvk +|_uxYצ_ORYc(! d(,(~_؃~>;(y/ k+v~&,ねesK^;@) {{eoF )'ڭi?:gןw+4M??ũiZquiKg]CƷ)"n815/٫ %⏃_~|; G/ZWT^adXb4?b&~+g=~bʟ)r ߧ l_H}((-Oۚt]ZxgVi&4$sX^èA$mC}Bs^cI|O !wofxW9+X4mDȾ/X4*m pzWߓY2ͤRH5#D 2g@ X|VijɱuM-C4p4bC&~/~ bؗƹj^j-AsJ0#"J(čsJFh~!ʍP_~߰?f*o~^,𮽮hL%:ͭ֜6֗c#&v?_<-[3߅uxW{}:VP1Yէf2 < K[PEq TabHO2Ϗ>'Ik^ 5M/_]~GQTKx($k>)ς5kBy,&O[I;< ۳g8~IS$t>P ~#I?S?-Ks T\K32 TW_~0?Qf񽏇ioW1$KhLP] {$ʆo [G][,b! \mP8no؛o?|Y_헍< xIY5)>&%]Fr7`*ۯoX>$ioh aa7xr+mRP6P"md+56v[1~GomdHA/t~W,]BI=LG4g@I_93/b?'w~6~V#>"};m7^ >UKcJHCVyU^)l*1|%c/?j~14y4IŧKI vTxYhO?'.|0߄_]ƦMk7j7c{tNƖIT9 ?&$O?#C[[fkt1YAJ#>=K| xHn}vW}GkϚg GIcWm"eBٶ&d ۄH`1)ce +8F4 e;煑hu Q _HR"$clhg8QEQEQEQEQEQEQEW5C"ǿ+ S#锂zW_wōjIJx?\J[_F,1rXcڿA(xk^X+TQK'k7KxapMɵ&du+xwH-[At 8UO@%I'6ђ_cPD7XF,5^=y?k=Y"(?_a?('ū~'☎-R~|iK?yD4jVlr19&?7ɩ~ͺ gavk|q9~k} el5hO2OgrSBq}y%p]7c' SS++tH>G]EsxC}?I1?3tQXEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPAQ@2h !I#u*񺂬PAO<߱C{xrn} Y3T0>KC'i 5?H;~u }Bd_W X/bgIÙaip\oxO:wtבm-fFpx~+˔ݞcEEl(0((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ddf BA   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijmnqrstuvwxyz{|}~?Obraz 6R=R;3Cr$ҡFR;3Cr$JFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW٠F0M3/G`JFIF,Photoshop 3.08BIM/http://ns.adobe.com/xap/1.0/ image/jpeg KAPITAL_LUDZKI Illustrator 2007-12-12T15:20:10+01:00 2007-12-12T14:20:15Z 2007-12-12T15:20:10+01:00 256 128 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD/7QAsUG^$$If!vh55#v#v:V F t655yt$ Dd <  C A bzս0CL7ЌҠ1VXmR; RCqҸoT>1[0N$8 &M6;$I<(ϟ4 ?gx uNTwuFnhJ^D\]5%w|- ܞYx*gcgLX9&S A:#$7:%7t.AV^Ve*[ɭpF;PyٿWѠ2*I jhssOPOi@6&dk..YytWRB=ǿ$EuVg/C`i- 3=/CKĻH a|iGjjbƁ LDs2}.XQ IENDB`Dd <  C A b8e>!)ɌmayQ3n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd <  C A b?~mmcUb vN!:CN~ Wvڵ:zyjh3E #oE6s̐˿8 |K+s>"g,ʋ]-D?2.O q{8$ZwƭH`.hɦ$gYpXp}+lEz'1N2O8FC p\#]-&/̝̍E$g'Yd622+VNF_Jdg9;ѵQz~7R2hs՝L˃ 3` f/u̡$4!)ɌmayQʎn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd <  C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*ZnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*ޝnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`DocumentSummaryInformation8MsoDataStore[Y+ \YSKWSX0WBAWA==2+ \YItem ՜.+,0 hp| `4 Tytu  F0Dokument programu Microsoft Offib 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHH`H XQNormalnyCJPJ_HaJmHsHtHF@F XQ NagBwek 1$$@&a$ 5CJ\JA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy lC@l XQTekst podstawowy wcity$x^a$CJOJQJ^JHB@H XQTekst podstawowy OJQJaJROR XQ 703>;>2>: 2 $$a$5CJOJQJaJh\P@"\ XQTekst podstawowy 2$dha$CJOJQJaJXOX XQ 703>;>2>: 1 $$a$CJOJQJaJhmH sH P@BP XQ0NagBwek 9r OJQJaJhmH sH 4 @R4 $Stopka p#FaF $ Stopka ZnakCJPJaJmHsHtHRqR $0 NagBwek ZnakCJOJPJQJhmH sH tHFF $ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ\\ $Tekst dymka Znak$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHtt $Tabela - Siatka7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] %)/26<?H5   %)/26<?B H5 ! $r( -D8<(djijj`kXl4psrydNdȌΒz!#$%&')+,./LMQTWY[]`bfhjpvz~ @ &-`niiTjj6kklzls6wD{~V6h@ʑ2|L&4` "(*-KNOPRSUVXZ\^_acdegiklmnoqrstuwxy{|},--000H5::8@j( z 011118c?"? z" 011118c?"? z 08c?"? z 08c?"? " 01111?#" ? " 6 1111?"? " 0 11118c?#" ?  z"  011118c?"? z  08c?"? z  08c?"? z  0 8c?"?  "  6 1111 ?"?  " 011118c?#" ? z 0 8c?"?  B S ?,,..00111333H5{Pbt?t H"/t t"00&tEt tt^t t"40&tlbt t"0&t)t lbtt"0&t)t _980670964 _1039517592 _1042881658 _1186406459 _1186407412 _1186412006 _1186418515 _1186420746 _1191252968 _1225745405 _980671088 _980671142 _982704443 _1039519109 _1042881708 _1186406575 _1186412642 _1225745463 _1225745475 _1225745480----------0000000000I5@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@----------0000000000I5$()X[\b  Z\ %'WY-/49;SZ[\^`acx|}2.23MOPTV\]b$()78@AEacuxz#%-/578;@BZ[\^fgmopt&+,137?A    < F J O V X Z [ ] g h j l n o u  # % 1 3   4 6 A C F J Y [  02;=?FKMWYab68UV9;Z\57>ACGLMNSdf267"$0267;<>?MO8:giAC35"$GV} qs|~13MOeghky|~~57;<AFIJLQSVWiktu|!#_aWY    " % ) , 0 3 7 9 > A E H L O S V Z ] a c h k o r v y } !!! !!&!J!K!O!`!b!d!j!l!!!!!!!!!!!!" " ",".">"@"E"F"x"y"""""""""""""""### # #########(#)#+#1#4#5#7#;#A#B#D#I#N#O#Q#W#f#g#k#l###########%$*$6$7$9$;$k$p$|$}$$$$$$$%%%%%% &&&&&&l''''''''''(((((((( * *2*?*A*D*M*Q*i*j*t+v+++++++++++,,,,--------.+.Y.[.............// /(///5/E/F/R/_/k/u///////////0000,0001020F0H0v0000!1#1014151>1@1D1I1J1M1{1}12222222222222~3333334444444444444455 555&5*5=5A5I5 '!$$&()O)v)))R****+=++1,a,,-.--+.0 1111e22\3334(44444444444444455 5555 5&5*50545=5A5I5 1133444I5 ;*e[3"d~/b%$B~z,Q7bcKz_PMj/X~ԂmY4%wP^T~DIStl&*@hh^h`.@hh^h`5. hh^h`OJQJo(@h^`.@77^7`?h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(@h^`.@h^`.@^`.@^`.h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(@b%8 ;*e[Q7"dbcKz_P ~z,%wP^mYISt/X/X(C @ ^`OJQJo(PC .@ n^n`OJQJo(E A@ ^`OJQJo(F l@hh^h`56CJOJQJo(E @h 7^7`OJQJo(PF A@ ^`OJQJo(F @ ^`OJQJo(E! ^`OJQJo(oF" pp^p`OJQJo(G# @ @ ^@ `OJQJo((F$ ^`OJQJo(o(G% ^`OJQJo(PG& ^`OJQJo(G' ^`OJQJo(oG( PP^P`OJQJo(G @ OJQJo(H @^`.98PXhn QX R1jIv+2-.<8<HYXzL@G+K31XQ&<%*Q#WduZ}\;@: M$44@ H5HH H HHHHHHHH"H$H&H(H,H4H:H<H`Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial; BatangUHelvDLTimes New RomanWTimesDLTimes New Roman5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1fIFZ- `Z- `!nn4442qHX ?XQ2! xxGOSIAUserD     ce Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q