ࡱ> 7R456xz|[Ibjbj2Vΐΐ~94*-*-*->->->-8v-/D>-b4L"5"5"5"5S|3~~XKMMMMMM<M*-pR S|M"5"5:R "5*-"5KK6#(2"5o5Y>-ǵ7h0<ؿؿ8ؿ*-7KY e777MM} 777ؿ777777777 :MARKETING 3 MATERIAAY UZUPEANIAJCE EMBED Word.Picture.8 Wyja[nienia prowadzcego Wszystko, co mwisz i robisz, wpBywa na Twj biznes Wykorzystaj r|ne [rodki promocji Twojej produkcji lub usBug Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI  ZRODKI PROMOCJI  REKLAMA PUBLIC RELATIONS (PR) SPECJALNE METODY STYMULOWANIA ZBYTU SPRZEDA{ OSOBISTA MARKETING BEZPOZREDNI Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI PROGRAM PROMOCJI cel zwrcenia si do odbiorcy rodzaj docelowego audytorium rodzaj towaru / usBugi specyfika rynku rodzaj kanaBu komunikacji [rodki wydzielone na promocjNotatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI REKLAMA Pojcie reklama wywodzi si z BaciDskiego reklamare gBo[no krzycze lub zawiadamia EMBED MS_ClipArt_Gallery.5 Reklama jest to ka|da pBatna forma nieosobistego przedstawienia i promocji pomysBu, towarw lub usBug konkretnego zamawiajcego. Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI PROGRAM REKLAMY Wyja[nienia prowadzcego 5 PYTAC PODSTAWOWYCH CELE WYDATKI TREZ ZRODKI INFORMACJI WYNIKI OKREZL CELE I& .. KONTROLUJ WYNIKI!!! Najwa|niejsz osob w reklamie jest KLIENT sprzedawaj jednemu klientowi, nie caBemu [wiatu naraz sprawdz, czy otrzymane wyniki zrekompensuj Twoje wydatki? Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI  GDZIE I JAK INFORMOWA O SOBIE Reklama prasowa (ogBoszenia reklamowe, artykuBy, przegldy) Reklama drukowana (katalogi, prospekty, broszury, plakaty, ulotki, afisze, kalendarze, pocztwki) Reklama audiowizualna (filmy, teledyski) Reklama radiowa (ogBoszenia, programy, informcacje radiowe) Reklama telewizyjna (film, reporta|, spoty telewizyjne) Wystawy i targi (midzynarodowe, narodowe, staBe) Pamitki reklamowe (firmowe koszulki, reklamwki, znaczki, naklejki i inne) Reklama pocztowa (listy reklamowo-informacyjne, materiaBy reklamowe) Reklama zewntrzna (bilboardy, malowidBa, transparenty, szyldy [wietlne, witryny, informatory, reklama na [rodkach transportu itd.) Inne formy reklamy (na przykBad reklama w internecie) Uwagi uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI  SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY Przy przygotowywaniu tekstu reklamowego przekazu nale|y przestrzega nastpujcych reguB: Wypowiadaj si prosto. Wypowiadaj si w sposb interesujcy. Wypowiadaj si wprost. Wypowiadaj si twierdzco. Kieruj si zdrowym rozsdkiem. Przedstawiaj fakty. Bdz zwizBy. Bdz prawdomwny. Bdz oryginalny. Powtarzaj najwa|niejsze argumenty. D| do przycigania i utrzymywania uwagi. Mw czytelnikowi (sBuchaczowi), co ma zrobi. Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI  OGAOSZENIE REKLAMOWE Rodzaje ogBoszeD reklamowych: wizualne (odbierane poprzez wzrok), wizualno-informujce, informujce. Podstawowe zadania: przycign uwag; wywoBa zainteresowanie; pobudza do dziaBania Notatki uczestnika  WYJAZNIENIA I UWAGI  REGUAY PRZYGOTOWYWANIA OGAOSZEC Precyzyjnie okre[la my[l przewodni lub cel publikacji ogBoszenia reklamowego. Pamita o caBo[ci ogBoszenia reklamowego. Wszystkie elementy Twojego ogBoszenia reklamowego powinny siznajdowa na swoich miejscach. W ogBoszeniu reklamowym powinien by obecny element gBwny. Ilustracje powinny sBu|y celowi nadrzdnemu Twojego ogBoszenia reklamowego. Czytelnik powinien od razu zrozumie, jakie towary lub usBugi proponujesz. OgBoszenie reklamowe powinno by uBo|one w sposb jasny i prosty. UkBadajc ogBoszenie reklamowe staraj si wykorzysta caB powierzchni prasow, jak dysponujesz.Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  PUBLIKACJA W PRASIE Wyja[nienia prowadzcego To, co wydaje si ciekawe Tobie, mo|e nie interesowa innych BLANKIET FIRMOWY DATA DATA PUBLIKACJI Nie oczekuj za du|o, ale bdz na to gotowy NAGAWEK (PODANY W SPOSB ODWA{NY I ORYGINALNY) PODPUNKTY Z PODWJNYMI ODSTPAMI JZYK PROSTY BEZ {ARGONU TECHNICZNEGO OPOWIEDZ CIEKAW HISTORI OPISUJC FAKTY PODKREZL ZALETY Zawsze sprawdzaj wyniki, planuj nastpny informacj prasow KONIEC NAZWA I ADRES TELEFON INFORMACJA DODATKOWA Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI BLANKIET FIRMY Sp. z o. o. "MOUSE ENGINEERING"Wyja[nienia prowadzcego Wzr informacji do ekspresowej publikacji w prasie DATA WYDANIA POLOWANIE NA MYSZY (NAGAWEK) KTO? PRZEDSIBIORSTWO W SAMARZE WPROWADZIAO NA RYNEK NOW PUAAPK NA MYSZY I PRZYGOTOWUJE SI TERAZ DO PRZYJMOWANIA ZAMWIEC. KTRY? PRZEDSTAWICIEL Sp. z o.o. "MOUSE ENGINEERING" KATARZYNOWAK STWORZON W TYM TYGODNIU UAAPK NA MYSZY JAKO WYNALAZEK. DLACZEGO? "ZROZUMIELIZMY, {E BIORC POD UWAG ZBLI{AJCY SI KRYZYS SEROWY NALE{Y ULEPSZY PUAAPK STAREGO TYPU, I WYDAJE NAM SI, {E NADESZAA WAAZCIWA CHWILA". GDZIE? NOW PUAAPK NA MYSZY MO{NA OBEJRZE NA WYSTAWIE "IDEALNY DOM". JAK ? UAAPKA DZIAAA NA ZASADZIE DRUTW ELEKTRYCZNYCH NACIGNITYCH WPOPRZEK MYSIEJ NORY. CYTAT "OTO PRZEAOMOWY WYNALAZEK W DZIEDZINIE AAPANIA MYSZY, ZWAASZCZA DLA SAMYCH MYSZY!" DODAAA PANI NOWAK (JASNO ODDZIELI TEKST INFORMACYJNY OD ODSYAACZY I ADRESU, WACZY WIADOMOZ O MO{LIWOZCI UZYSKANIA INFORMACJI DODATKOWYCH) W celu uzyskania informacji dodatkowych, prosz si kontaktowa z Panem, kierownikiem dziaBu marketingu i realizacji "MOUSE ENGINEERING", ul. Ko[ciuszki 48/3., 31-272 Krakw TEL.: (0786) 24356 Skupiaj si na potrzebach potencjalnych klientw Bdz bardzo ostro|ny kiedy korzystasz/wysyBasz zdjcia Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI CO NALE{Y WYJAZNI: istniejce zwykBe cenniki reklamowe; koszt reklamy rozmieszczonej w szczeglnych miejscach (na przykBad na okBadce itd.); nakBad; miejsca rozpowszechniania danego wydania. Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI LIST REKLAMOWY PRIVATE"Wonderful wedding Krakw, ul. Krowoderskich Zuchw 12/65 Faks: Do: Krystyna Kulis Szanowna pani Kulis! Prawdopodobnie w tej chwili przejmuje si Pani najbardziej zbli|ajcym si [lubem Pani crki. My doskonale rozumiemy, |e wydarzenie to wi|e si z potrzeb rozwizania caBego szeregu r|nych spraw, w tym organizacji wesela. Jeste[my gotowi zaproponowa Pani swoj pomoc w rozwizaniu tej kwestii. Mo|emy znalez dla PaDstwa odpowiednie pomieszczenie, zapewni odpowiedni obsBug PaDstwa go[ci, Bcznie z dostaw r|nego rodzaju przeksek oraz napojw, a tak|e zorganizowa zespB muzyczny. Je|eli Pani sobie tego |yczy, mo|emy dostarczy wszystko, co niezbdne do PaDstwa domu. Jednocze[nie gwarantujemy najwy|sz jako[ obsBugi za umiarkowan cen. Od trzech lat zajmujemy si organizacj podobnych wydarzeD "RTVīīī٘iVI7I#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J?jtG h8'hECJOJQJUV^JaJmHnHsHtHh8'hECJOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuRT& {{ddQ & F 9r $Ifgd=$ & F$If^`gd=$ $$Ifa$gd=$hkd$$Ifl0$r! 4 lapyt=$$$Ifa$gd=$$ & < > @ D   " . pWD%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu h\[hEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsH M==$ & F$Ifa$gd=$Jkd $$Ifl$c% c%4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$ & FgdEMkd $$Ifl0$]4 layt=$ }$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$:kd $$Ifl$c%  c%4 layt=$ & F$Ifgd\[$ & F$Ifa$gd=$  $ & ( * $Ifgd=$ & FgdEekd $$Ifl0$s! c%4 lapyt=$* , . T V $Ifgd=$ $$Ifa$gd=$akd}$$Ifl%%0%*4 layt=$. L T X \ ` n t  B L N r t v x Ͽ{m_N h\[h\[OJQJ^JmHsHh\[OJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^Jh8'hE5CJ"OJQJ^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hE5OJQJ\^J&h8'hE5OJQJ\^JmHsHV X Z \ ^ ` p r t zeXX & F$Ifgd=$ & F$If^`gd=$ x$Ifgd=$ $Ifgd=$qkd$$Ifl%% 0%*4 lap yt=$  D F H J L $$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ $Ifgd=$ L N t v x.Jkd8$$IflD%% %4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$tkd$$Ifl0% z0%*4 layt=$v x z | ~ }$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$gdE & FgdE:kd$$IflD%%  %4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$ 4 6 B D n p r ī٘w_K_9_K_K9_K"h8'hE5CJOJQJ\^J&h8'hE5CJOJQJ\^JaJ.h8'hE5CJOJQJ\^JaJmHsH&h8'hE5OJQJ\^JmHsHh8'hEOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHu $Ifgd=$hkd$$Ifl0$s! c%4 lapyt=$ $Ifgd=$ $$Ifa$gd=$akd$$IflM$$0c%4 layt=$ 6 r }}bG& & F dhx$If[$^ `gd=$&$ & F x$If[$^ `a$gd=$7$If^7`gd=$qkd-$$IflM$$ 0c%4 lap yt=$ . 0 2 V X Z \ l n ǝ~nZnL>- h\[h\[OJQJ^JmHsHh\[OJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J"h\[hE5CJOJQJ\^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH&h8'hE5CJOJQJ\^JaJ"h8'hE5CJOJQJ\^Jh8'hECJOJQJ^J.h8'hE5CJOJQJ\^JaJmHsHr 0 2 X dR$ & F$Ifa$gd=$akd$$IflM$$0c%4 layt=$& & F dx$If[$^ `gd\[&$ & F dx$If[$^ `a$gd=$X Z \ ^ ` b d f h j l n p m:kd$$Ifl$$  c%g4 layt=$ & F$Ifgd\[Jkdl$$Ifl$$ c%g4 lap yt=$ p r v `WWW $Ifgd=$hkd7$$Ifl0$s! c%4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$gdE & FgdEn v x z | ̷̋{l]N;N;N;N$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^Jh8'hECJ,OJQJ^Jh8'hECJ OJQJ^Jh8'hE5OJQJ\^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J $Ifgd=$ $Ifgd=$akd$$IflM$$0c%4 layt=$ }}m]m}P & F$Ifgd=$&$x$If[$a$gd=$&$x$If[$a$gd=$7$If^7`gd=$qkda$$IflM$$ 0c%4 lap yt=$*.@Jhlrv±p\L\L\h8'hECJOJQJ\^J'h8'hECJOJQJ\^JmHsHh8'hECJ(OJQJ^J!jh8'hEOJQJU^J'j> h8'hEOJQJUV^Jh8'hEOJQJ^J!jh8'hEOJQJU^Jh8'hECJOJQJ^J)h8'hE6CJOJQJ\]^JaJ1h8'hE6CJOJQJ\]^JaJmHsH68TVXZjlvxz~$&(*.TϽuu`(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J"h8'hE5CJ,OJQJ\^Jh8'hECJ OJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsH$w-Jkd8$$Ifl$$ c%g4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$akd#8$$IflM$$0c%4 layt=$$7$If^7`a$gd=$  $.V$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$gdE:kd!9$$Ifl$$  c%g4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$TVX\bdh *.PT`df|r^r^r^r^r^r^rI)h8'hE56OJQJ]^JmHsH&h8'hE5OJQJ\^JmHsHh8'hE5OJQJ\^J#h8'hE5OJQJ^JmHsH h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hE5CJ OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsHVX`bd $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$hkd~9$$Ifl0$s! c%4 lapyt=$dfh~u~~ $Ifgd=$ $$Ifa$gd=$tkd:$$Ifl  0&$0  c%4 layt=${jjjjjQ & F "7$If^7`gd=$7$If^7`gd=$kd:$$Ifl  0&$ 0  c%4 lap yt=$ ,.RTbdf$7$If^7`a$gd=$7$If^7`gd=$7$If^7`gd=$ $Ifgd=$ & F7$If^7`gd=$ & F$Ifgd=$|&*>Bdh 68:JNRTVX\ɼybbM(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHuhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8'hE6OJQJ]^J)h8'hE56OJQJ]^JmHsH!h8'hE56OJQJ]^J(<tkd;$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$ $Ifgd=$ & F>$If^>`gd=$ & F$If^`gd=$ & F$If^`gd=$8:<>@BDFHJLN$ & F$Ifa$gd=$Jkd)<$$Ifl$$ c%g4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$ NP\4ekd<$$Ifl0$r! c%4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$:kd<$$Ifl$$  c%g4 layt=$.2BFX\jl~ʷʦʦʘt`t`t`tPPt`t`t`t`th8'hE5OJQJ^JaJ'h8'hEOJQJ\^JaJmHsHh8'hEOJQJ\^JaJ'h8'hE5OJQJ^JaJmHsHh8'hE5OJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsH%jh8'hECJOJQJU^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hE5CJ OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsHw $Ifgd=$ $$Ifa$gd=$akd=$$Ifl%d&0d&4 layt=$ $Ifgd=$ & FgdE \ rZVjjjjjjjjj&$ & Fx$If[$\$^a$gd=$ $Ifgd=$qkd >$$Ifl%d& 0d&4 lap yt=$  JLNX\nr 04VZxz| "04RVvxzǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷh8'hE5OJQJ^JaJ'h8'hE5OJQJ^JaJmHsHh8'hEOJQJ\^JaJ'h8'hEOJQJ\^JaJmHsHH04LP\`nrRTV|۹xgVx hJ|,hEOJQJ^JmHsH h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hE5CJ"OJQJ^Jh8'hE5OJQJ^J'h8'hEOJQJ\^JaJmHsHh8'hEOJQJ\^JaJ'h8'hE5OJQJ^JaJmHsHVXZ\^`bdfhjlnprtvxz $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ & F$If^`gd=$ & Fx$If^gd=$z|x.JkdD?$$Ifl%d& d&4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$tkd>$$Ifl0X % 0d&4 layt=$}$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$:kd?$$Ifl%d&  d&4 layt=$ & F$IfgdJ|,$ & F$Ifa$gd=$ "fpīٞ|k\I\I3*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^Jh8'hEOJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHu $Ifgd=$ & FgdEhkd@$$Ifl0$r! d&4 lapyt=$ $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ $Ifgd=$akd@$$IflM$$04 layt=$tv Xkkkkkkkk% & F $If^`gd=$ $Ifgd=$qkd9A$$IflM$$ 04 lap yt=$ pv RTX$&*lnr $&*NPR'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hECJ$OJQJ^Jh8'hECJ OJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH"h8'hE5CJOJQJ\^J1*r&(*PhV$ & F$Ifa$gd=$akdA$$IflM$$04 layt=$ $Ifgd=$% & F $Ifgd=$% & F $If^`gd=$PRTVXZ\^j]G & F 8p$Ifgd=$:kdC$$Ifl$$  f4 layt=$ & F$IfgdJ|,$ & F$Ifa$gd=$JkdB$$Ifl$$ f4 lap yt=$RXZ\`bdfj"󺪺|iZZK8$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^Jh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHu hJ|,hEOJQJ^JmHsH h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jj{rrrr $Ifgd=$ & FgdEhkd_C$$Ifl0$r! 4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$ $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ $Ifgd=$akdC$$Ifl$$0$4 layt=$&pxxx % & F $Ifgd=$ $Ifgd=$qkd{D$$Ifl$$ 0$4 lap yt=$"&6:hp L R | ~ 񾯾;p\p'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hECJ,OJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJ$OJQJ^Jh8'hECJ OJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J R ~ z $Ifgd=$ % & F $Ifgd=$ $If`gd=$akdE$$Ifl$$0$4 layt=$ $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$akdE$$Ifl$$0$4 layt=$ A11$ & F$Ifa$gd=$JkdF$$Ifl$$ $4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$akd F$$Ifl$$0$4 layt=$ u$ & F$Ifa$gd=$ & F 8p$Ifgd=$ & FgdE:kdG$$Ifl$$  $4 layt=$ & F$Ifgd\[$ & F$Ifa$gd=$ ! !!!!!6!8!!F!J!L!N!P!!˻˻zkZZZZZkkH#h8'hE5OJQJ^JmHsH h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h\[hEOJQJ^JmHsH !!!! $Ifgd=$ & FgdEhkdmG$$Ifl0$r! b%4 lapyt=$!! !J!L! $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ $Ifgd=$akdH$$IflM$$0C4 layt=$L!N!P!!H"#x#$$,%%nnnnnnnY & F $If^`gd=$ & F $If^`gd=$ $Ifgd=$qkdH$$IflM$$ 0C4 lap yt=$ !!!!!!""D"F"H"""#### ###.#0#@#B#F#H#t#v#x#$$$$$$(%*%,%h%j%%%%%&&&&񵦖'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hECJ$OJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ\^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hE5OJQJ^J/%%&&& &A11$ & F$Ifa$gd=$JkdI$$Ifl$$ 4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$akd*I$$IflM$$0C4 layt=$ &"&$&&&(&*&,&.&0&4&:&b&$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE:kdJ$$Ifl$$  4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$ &"&$&4&8&:&`&b&d&f&j&p&r&t&&&&&&&&&&ԽԽqԭ]Kq:: h8'hEOJQJ^JmHsH#h8'hE5OJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsHb&d&f&n&p&r&w$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ & FgdEckdwJ$$Ifl0$r! 4 lapyt=$r&t&v&&&&L'pppY & F$If^`gd=$$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$rkdK$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$&&&''J'L't''''((((@(D(n(r((((()H)J)N)`)b)))))Գ~k\k\k\h8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsH L'N'P'''((p(}pppppY & F$If^`gd=$ & F$Ifgd=$kdK$$Ifl  0&$ 0  c%4 lap yt=$p(r(t(L)N)))))*kVkVk & F$If^`gd=$ & F$If^`gd=$ & F$Ifgd=$rkdrL$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$ ))))**V*X*Z****+++6++++++++++̹̹̪z̹̹jVjHhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^J**X*Z***++++VrkdM$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$ & F$Ifgd=$ & F$If^`gd=$ & F$If^`gd=$ +++++p^$ & F$Ifa$gd=$rkdM$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$++++++++++jb & FgdE:kdN$$Ifl$c%  c%4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$JkdUN$$Ifl$c% c%4 lap yt=$ +++,,(,*,,,.,2,8,:,<,L,N,X,Z,^,b,d,f,h,l,˻l]lI9I9I9h8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmH sH h8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmH sH h8'hE5OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsH+,*,,,.,6,8,:,ssc$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ & FgdEckd O$$Ifl0$r! 4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$:,<,Z,,,zjj$ & F$Ifa$gd=$$ & F$Ifa$gd=$tkdO$$Ifl  0&$0  4 layt=$l,n,t,~,,,,,,,,,,,,,,,L-...B.D.F.V.Z.\.̿}jV}'h8'hE5CJOJQJ^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^Jh8'hE5OJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8'hECJOJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmH sH ,,.Z.\../0{kYLLLL & F$Ifgd=$$ & F<$Ifa$gd=$$ & F$Ifa$gd=$kd`P$$Ifl  0&$ 0  4 lap yt=$\.^.f.z.~.....//000 0000"0>0@0D0F0V0X0b0d0z00006181T1X1Z1j1p1r1t111<2@2`2ݏݏqݏПhECJOJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^Jh8'hEOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J,00X12X3*45P55X6Z6777P888 $Ifgd=$ & F>$If^>`gd=$ & F$If^`gd=$$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ & F($Ifgd=$`2d222222283<3R3X3Z3`3d333&4*4,464D4F4444444445555P5R5κ񪺪񚺚ގ~k\h8'hECJOJQJ^J$h8]hECJOJQJ^JmHsHhECJOJQJ^JmHsHhECJOJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J$R555T6X6Z6666666D7P7Z7\7r7t777777N8P8888ѽ{jjZh8'hE5CJ OJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^JhECJOJQJ^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsH88888|2& $$Ifa$gd=$JkdQ$$Ifl$$ f4 lap yt=$$$Ifa$gd=$tkd%Q$$Ifl  0&$0  4 layt=$88888899*9,9.90949>99: ::ͼۃjۯWH7 h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsH88888888889,9$$Ifa$gd=$:kd9R$$Ifl$$  f4 layt=$ $$Ifa$gd=$ ,9.9096989:9<9 $Ifgd=$gdEhkdR$$Ifl0$ ! f4 lapyt=$<9>99 : : $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ $Ifgd=$akd0S$$IflM$$0c%4 layt=$ :::R:T::N;`;;;;;xxxx % & F $Ifgd=$ $Ifgd=$qkdS$$IflM$$ 0c%4 lap yt=$ ::":$:B:T::::::::::::::: ;;&;(;F;`;;;;;;;;;;;;ϻϜxjhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hECJ(OJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJ$OJQJ^J$;;;;;;;E999 $$Ifa$gd=$JkdU$$Ifl$c% c%4 lap yt=$$$Ifa$gd=$akd}T$$IflM$$0c%4 layt=$;;;;;;;;;;<< <2<$$Ifa$gd=$:kdU$$Ifl$c%  c%4 layt=$ $$Ifa$gd=$ ;;;<<< <0<2<4<8<B<<< = =⺪|iZK6(jh8'hECJOJQJU^Jh8'hECJOJQJ^Jh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHu h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsH2<4<:<<<><@< $Ifgd=$hkdU$$Ifl0$ ! c%g4 lapyt=$@<B<<<< $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$ $Ifgd=$akdV$$Ifl$$0c%g4 layt=$<< =H===== xxxxhWxx$If`gd=$%$$If`a$gd=$ %$Ifgd=$ $If`gd=$qkdW$$Ifl$$ 0c%g4 lap yt=$ ==== =T=X=\=`=d======>>>>>>>>>>??ĴygXEXEgXEXEXEX$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J"h8'hE5CJOJQJ\^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH'h8'hE5CJOJQJ^JmHsH!hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^J(jh8'hECJOJQJU^J+jWh8'hECJOJQJU^Jh8'hECJOJQJ^J??? @"@P@R@`@d@f@l@n@x@~@@@@@@@@@@@@@@@@@AA A AAAAA A$AAAAAB BBB C"C2CCCz|p"6DJLNZ\dκ޸U'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHHi wiele rodzin z zadowoleniem i wdziczno[ci wspomina wesela przygotowane i zorganizowane przy naszej pomocy. Pragniemy, |eby rwnie| Pani rodzina znalazBa si po[rd naszych klientw. Absolutnie niczego od Pani nie wymagamy. Mamy wszystko od kelnerw po sztuce. Wiadomo, |e wesele jest szczeglnie radosnym, lecz tak|e dosy kBopotliwym wydarzeniem. Prosz pozwoli nam wzi na siebie chocia|by cz[ swoich trosk! Ze wyrazami szacunku, MaBgorzata GoliDska dyrektor "Wonderful wedding Notatki uczestnika WICZENIE 1 Twoja firma nareszcie wyprodukowaBa nowy keczup! W pierwszej kolejno[ci powinni si o tym dowiedzie potencjalni konsumenci w Twojej dzielnicy. Niestety Twj bud|et reklamowy jest ograniczony i wynosi okoBo 1 000 zBotych. Za te pienidze mo|na: nakrci 20 sekundowy filmik reklamowy i 2 razy pokaza go w lokalnej telewizji (kablowej) da 20 ogBoszeD na 1/16 kolumny w gazecie lokalnej da 4 ogBoszenia o takiej samej wielko[ci w oglnorosyjskim tygodniku Klient wysBa 1000 listw reklamowych do potencjalnych konsumentw. Mo|esz wybra tylko jeden rodzaj reklamy (pomy[l jaki). Opracuj przykBadow koncepcj ogBoszenia reklamowego, wymy[l nazw i uB| tekst swojej wiadomo[ci. Przygotuj grupow miniprezentacj swojej reklamy. Przedyskutuj wyniki prezentacji. WYJAZNIENIA I NOTATKI 10 NAJCZSTSZYCH BADW POPEANIANYCH W REKLAMIEWyja[nienia prowadzcego UWA{ASZ, {E WYSTARCZY JEDNA DU{A REKLAMA, {EBY POINFORMOWA POTENCJALNYCH KLIENTW O SWOJEJ OFERCIE. ROZMIESZCZASZ REKLAM TYLKO W ODPOWIEDZI NA PROZB SPRZEDAWCY, ABY TO ZROBI. REKLAMUJESZ SI W NIEODPOWIEDNIM MIEJSCU. OBNI{ASZ WYDATKI NA REKLAM PO UZYSKANIU INFORMACJI, {E REKLAMA PRZYNOSI EFEKTY. REKLAMUJESZ SI BEZ WYRAyNEGO ZROZUMIENIA, CO KONKRETNIE CHCESZ PRZEZ TO OSIGN. WYKORZYSTUJESZ NAZW FIRMY JAKO NAGAWEK REKLAMY. STWARZASZ WIZERUNEK FIRMY I CZEKASZ NA WYNIKI JEGO ODDZIAAYWANIA. NA KOCCU TEKSTU REKLAMOWEGO NIE ZACHCASZ DO AKTYWNEGO DZIAAANIA. ROZMIESZCZASZ REKLAM W POZPIECHU. NADAL SI REKLAMUJESZ, NIE KONTROLUJC EFEKTW. Wszyscy Twoi potencjalni klienci zobacz niejedno ogBoszenie reklamowe Zawsze pamitaj o swoich zadaniach, kiedy ukBadasz reklam Je[li to dziaBa i si opBaca rb dalej Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI STYMULOWANIE ZBYTU OFERTY ZWIZANE Z OBNI{K CENY SPRZEDA{Y WSPLNE STYMULOWANIE KONKURSY KOLEKCJE Uwagi uczestnika WYJAZNIENIA I NOTATKI  POWIZANIA Z PUBLICZNOZCI (PR) krtkie wiadomo[ci (press-release) o firmie i jej dziaBalno[ci do umieszczenia w prasie artykuBy przedstawiajce dokBadniejsz informacj o firmie wsparcie sponsorw r|nych zabiegw<5@>?@8OB89 i akcji inne sposoby (na przykBad ustne lub pisemne rekomendacje Twoich klientw) Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  SPRZEDA{ OSOBISTA Sprzeda| osobista jest to bezpo[rednie wspBdziaBanie z jednym lub kilkoma potencjalnymi konsumentami w celu realizacji lub promocji produktu. EMBED MS_ClipArt_Gallery.5 Plusy sprzeda|y osobistej: Mo|liwo[ sprzeda|y towaru za wy|sz cen. Sie agentw handlowych pozwala szybciej opanowa rynek. Minusy sprzeda|y osobistej: {mudno[ procesu sprzeda|y. Stosunkowo du|e wydatki na organizacj pracy z klientami Notatki uczestnika WICZENIE 2  CO MYZLISZ O SPRZEDA{Y I SPRZEDAWCACH/AGENTACH HANDLOWYCH? Zgadzam si Nie zgadzam si Sprzedawca ma wrodzon zdolno[ do sprzedawania Trzeba mie "gadane", |eby przekona ludzi do kupowania Ludzie wstydliwi nigdy nie osigaj sukcesu w dziedzinie handlu Dobry sprzedawca opowiada o tym, co mo|e zaoferowa, i prosi o zBo|enie zamwienia Sprzedawca tBumaczy szczegBowo, dlaczego s Ci potrzebne jego towary Dobry sprzedawca mo|e sprzeda prawie wszystko i prawie ka|demu WYJAZNIENIA I UWAGI  CECHY SPRZEDAWCY (sprzeda| osobista) komunikatywno[ odpowiedzialno[ energiczno[ |yczliwo[ cierpliwo[ upr wytrwaBo[ artystyczno[ punktualno[ dobra znajomo[ towaru wygld zewntrzny Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI 10 PUNKTW PRZYGOTOWANIA DO SPRZEDA{Y Wyja[nienia prowadzcegoTWJ WYGLD TWJ STOSUNEK PRZYGOTUJ SWOJE "NARZDZIA PRACY" PRZYGOTUJ INFORMACJ O SWOJEJ FIRMIE PRZYGOTUJ INFORMACJ O KLIENCIE PRZYGOTUJ SI NA SPRZECIW PRZYGOTUJ "ZAKOCCZENIE" PLANOWANIE CZASU BDy GOTW SPRZEDA WICEJ PRZYGOTUJ SI NA KATEGORYCZN ODMOW przygotowanie to 90% udanej prezentacji dowiedz si jak najwicej o kupujcym, zanim si z nim spotkasz nie mo|na mie sukcesu zawsze jaka jest jednak alternatywa Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI EMBED Word.Picture.8Wyja[nienia prowadzcego Twoja osobowo[/ indywidualno[ jest Twoj wBasno[ci Dostosuj swj produkt do ich potrzeb przez zadawanie im pytaD To nie jest tym, czym jest, to si robi, |eby oni kupili Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI KANAAY MARKETINGU BEZPOZREDNIEGO Sprzeda| wysyBkowa Sprzeda| katalogowa Sprzeda| telefoniczna (telemarketing) Sprzeda| telewizyjna Sprzeda| za po[rednictwem innych [rodkw komunikacji (faks, poczta elektroniczna, INTERNET). Notatki uczestnika WICZENIE 3 Porwnaj wady i zalety r|nych form marketingu bezpo[redniego. Zaznacz ( w ramkach, je|eli si zgadzasz, i %, je|eli si nie zgadzasz. WARIANTY MARKETINGU BEZPOZREDNIEGO Co wybierasz?Wyja[nienia prowadzcegoPocztaTelewizjaTelefonWikszo[ firm korzysta z zespoBu tych metodWyniki da si zmierzyKtry z wymienionych czynnikw jest wa|ny dla Twojego biznesu?Twoje ogBoszenie nie powinno konkurowa z innymi na tej samej stronieJaki wariant bdzie efektywny dla Twojego biznesu?"StaBe" mo|na odczyta na nowoZa niewielk dopBat mo|na zwikszy objto[Wizualne: mo|na wykorzysta ilustracjeMo|na doBczy wzrPozwala wykorzysta design twrczyDopuszcza si wiksz objto[ Interaktywne: komunikacja dwustronnaMo|na natychmiast zmieni wiadomo[Natrtne osiga celMo|na szybko przygotowaNatychmiastowe uzyskanie odpowiedziMo|na przesta w momencie, kiedy si zjawa wystarczajca liczba konsumentwNie jest potrzebna lista (powstaje w procesie) WYJAZNIENIA I UWAGI 10 ELEMENTW PLANU MARKETINGOWEGOWyja[nienia prowadzcegoPOTWIERDZENIE TWOJEGO CELU ZJEDNOCZENIE TWOICH ZADAC PRZEPROWADZONE BADANIE STRATEGIA MARKETINGU PROGNOZY REALIZACJI PLAN DZIAAANIA NA NASTPNE 12 MIESICY OPIS TOWARU USTALENIE CENY, ZA KTR MASZ ZAMIAR SPRZEDAWA JAK BDZIESZ REKLAMOWA SWJ BIZNES PRZYPUSZCZALNE KANAAY ROZPOWSZECHNIANIA WYDATKI NA MARKETING KONTROLA MARKETINGU Plan powinien by realny i osigalny Notatki uczestnika    5.18 ..............8 23 5.17 22 5.16 19 5.15 17  5.14 18 17 5.13 ..............8 17 5.12 ..............8 17  5.11 16  5.10 15 5.9 ..............8  14 5.8 ..............8  14 5.7 ..............8  14 5.6  14 5.5 14 5.4  14 5.3  14 5.2  14 20  22 5.19 ..............8  24 5.20  25 25 5.22 ..............8  26 5.23 27 5.24 df|~fz 246BHLPRlxο}fQ(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hECJ$OJQJ^JhECJOJQJ^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J 468:<E999 $$Ifa$gd=$Jkd?Y$$Ifl$$ c%g4 lap yt=$$$Ifa$gd=$akdX$$Ifl$$0c%g4 layt=$<>@BDFHJRj$$Ifa$gd=$:kdY$$Ifl$$  c%g4 layt=$ $$Ifa$gd=$ jlxf$}}}} & F$Ifgd=$ $If`gd=$hkd Z$$Ifl0$ ! c%g4 lapyt=$x&48bfnpt~"*:<@LZ^ $0< "׶Ŷh8'hECJOJQJ^J"h8'hE5CJOJQJ\^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH$h8'hECJOJQJ^JmHsHH",.6:JNRTbdz~>Fɶɶɶɶɧw`,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J$h8]hECJ$OJQJ^JmHsHhECJ$OJQJ^JmHsHh8'hECJ$OJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J"h8'hE5CJOJQJ\^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsHDFy$$Ifa$gd=$gdEckdZ$$Ifl$$0c%g4 layt=$ $If`gd=$BDtvxzﴝkYJ7$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsH'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hE5CJOJQJ^Jh8'hE5OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J~~r $$Ifa$gd=$ $Ifgd=$gdEckdF[$$Ifl0$r! 4 lapyt=$$$Ifa$gd=$Dv $$Ifa$gd=$rkd[$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$vxzDF8:}t_J_J_J & FV$If^`Vgd=$ & FV$If^`Vgd=$ $Ifgd=$kd\$$Ifl  0&$ 0  c%4 lap yt=$ @F4:BDJLZ\`bnr\^lr:@jn.0tx Ѱh8'hE5CJ OJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J$h8'hECJOJQJ^JmHsHh8'hECJOJQJ^J=:pr>@0 & F$If^`gd=$ & F$If^`gd=$$$If^a$gd=$ & FV$If^`Vgd=$ & FV$If^`Vgd=$" gU$ & F$Ifa$gd=$rkdA]$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$ & F$Ifgd=$ & F>$If^>`gd=$ " $ 0 2 : > @ f h j n x z  ͼۃjWH5H$h8'hECJ8OJQJ^JmHsHh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsH" $ & ( * , . 0 2 4 8 jegdE:kdP^$$Ifl$c%  c%4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$Jkd]$$Ifl$c% c%4 lap yt=$ 8 @ h j p r t v ~~~~ $Ifgd=$hkd^$$Ifl0$h! &4 laPpyt=$$$Ifa$gd=$v x z  $$Ifa$gd=$akdQ_$$IflM$i%0&4 laPyt=$  *!@!B!X!Z!}pppcVM $Ifgd=$ & F $Ifgd=$ %$If^gd=$ % & F $Ifgd=$7$If^7`gd=$qkd_$$IflM$i% 0&4 laPp yt=$    $!&!(!*!:!!B!R!T!V!Z!^!~!!!!!!!!̽u`G0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hECJ$OJQJ^Jh8'hECJOJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J'h8'hE5CJOJQJ^JmHsHZ!\!^!!!{1Jkd/a$$Ifl$$ &g4 laPp yt=$$$Ifa$gd=$akd`$$IflM$i%0&4 laPyt=$$7$If^7`a$gd=$!!!!!!!!!!!!!!!!!!$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE:kda$$Ifl$$  &g4 laPyt=$ $$Ifa$gd=$!!!!!!!| 9r $Ifgd=$ $Ifgd=$ gdEckdb$$Ifl0$r! 4 lapyt=$!!!!!!!!"""&"*"."0"4"6">"@"N"P"T"X"⭗mYmYmYmH h8'hECJOJQJ^JaJ&h8'hE5CJOJQJ\^JaJ.h8'hE5CJOJQJ\^JaJmHsH"h8'hE5CJ OJQJ\^J*h8'hE5CJ OJQJ\^JmHsHh8'hECJ OJQJ^J$h8'hEOJQJ^JaJmHsH%jh8'hECJOJQJU^Jh8'hEOJQJ^Jh8'hE5CJ OJQJ^J!!!*"," $$Ifa$gd=$akdb$$IflLM$%04 layt=$,"."0""V##Z$\$}ii\H? $Ifgd=$&$x$If[$^a$gd=$ %$If^gd=$&$x$If[$^a$gd=$7$If^7`gd=$qkd=c$$IflLM$% 04 lap yt=$X"b"d"r"v""""T#V#|#~#########V$X$^$b$$$$˳˝ˊˊviYEY'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J&h8'hE5CJOJQJ\^JaJ$h8'hECJOJQJ^JmHsH*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH.h8'hE5CJOJQJ\^JaJmHsHh8'hECJOJQJ^J h8'hECJOJQJ^JaJ(h8'hECJOJQJ^JaJmHsH\$^$`$b$$r$$Ifa$gd=$akdc$$IflLM$%04 layt=$$7$If^7`a$gd=$ $Ifgd=$$$$$$$$$$$$$$$$ $$Ifa$gd=$Jkdd$$IflL$D% f4 lap yt=$$$$$$$$H@7 $Ifgd=$ & FgdEhkd[e$$Ifl0$r! H4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$:kdd$$IflL$D%  f4 layt=$$$$$$$$$$$$$$ %%%"%&%6%<%2&6&̷|kkYI=I=I=h8'hE6CJ]h8'hE6CJ]mHsH"h8'hE5CJOJQJ\^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJ OJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J$$$$$$%% $Ifgd=$ $$Ifa$gd=$akde$$IflM$i%0_&L4 layt=$ $Ifgd=$%%%6&z&&'x'}p[REE ' & F $Ifgd=$ '$Ifgd=$&x$If[$^`gd=$ d$If^dgd=$7$If^7`gd=$qkdf$$IflM$i% 0_&L4 lap yt=$6&8&r&t&v&x&z&&&&&&''t'z''''''\(Ǵ좇p_J_J_J_p_J_7$h8'hECJOJQJ^JmHsH(h8'hECJOJQJ^JaJmHsH h8'hECJOJQJ^JaJ,h8'hE56CJOJQJ\]^JaJ4h8'hE56CJOJQJ\]^JaJmHsH"h8'hE5CJOJQJ\^J%jRgh8'hECJOJQJU^J+jO\!> h8'hECJOJQJUV^Jh8'hECJOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^Jx'z'''^(`(b(d((YK$$Ifa$gd=$akd$$IflM$i%0_&L4 layt=$$7$If^7`a$gd=$ $Ifgd=$ & F $Ifgd=$ ' & F $Ifgd=$ ' & F$Ifgd=$\(^(`(d((((((((((((՚l\G8h8'hEOJQJ^JaJ)jh8'hEOJQJU^JmH sH h8'hECJOJQJ^Jh(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hE5CJ OJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8'hECJ$OJQJ^Jh8'hECJOJQJ^J(((((((((((n^^$$Ifa$gd=$:kdҀ$$Ifl$_&  _&4 layt=$ $$Ifa$gd=$Jkd_$$Ifl$_& _&4 lap yt=$ ((((((} 9r $G$Ifgd=$ $G$Ifgd=$hkd4$$Ifl0$s! _&4 lapyt=$((((((()))D)F)H)L)N)f)h)j))))r\r\rC1jh\[hECJOJQJU^JaJmH sH +h8'hE5CJ OJQJ^JaJmHsH#h8'hE5CJ OJQJ^JaJ&h8'hE5CJ$OJQJ\^JaJ"h8'hE5CJ$OJQJ\^J*h8'hE5CJ$OJQJ\^JmHsH h8'hECJ OJQJ^JaJh8'hECJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^JaJ h8'hEOJQJ^JmHsH((()H)J) $$G$Ifa$gd=$fkd؁$$IflM$$0_&44 layt=$J)L)N)P)h)j)))~pp^^^$"$G$If^"a$gd=$ $$G$Ifa$gd=$ $G$Ifgd=$ukdw$$IflM$$ 0_&44 lap yt=$))))))shhhh $G$Ifgd=$kd5$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$)))))* ****&*,*n*v*x*|*~**+++ +++*+,+<+>+@+B+H+L+p+t++++++H,J,L,R,T,X,Z,,,,,ɰɰɰɰɛ} h\[hEOJQJ^JmHsHh\[hEOJQJ^J)jh\[hEOJQJU^JmH sH 1jh\[hECJOJQJU^JaJmH sH h8'hECJ$OJQJ^JaJ h\[hECJOJQJ^JaJ(h\[hECJOJQJ^JaJmHsH1))*p*r*t*v*shhYhh b$G$Ifgd=$ $G$Ifgd=$kdF$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$v*x*~**++shhhh $G$Ifgd=$kdW$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$++ +++++shhhhh $G$Ifgd=$kdh$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$+++L,N,P,R,shhhhh $G$Ifgd=$kdy$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$R,T,Z,,,,shhhh $G$Ifgd=$kd$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$,,,sh $G$Ifgd\[kd$$IflF}7M$ 0_&  44 layt=$,,,,-}}$ & F$Ifa$gd=$ & FgdEfkd$$IflM$$0_&44 layt=$,,,,,---- -*-,-.-N-v-z-ͽzkZD2"h8'hE5CJ OJQJ\^J*h8'hE5CJ OJQJ\^JmHsH h8'hECJ OJQJ^JaJh8'hECJ OJQJ^J)jh8'hEOJQJU^JmH sH 0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^Jh8'hEOJQJ^JaJ---"-$-&-(- $G$Ifgd=$ & FgdEckdK$$Ifl0$8&" 4 lapyt=$(-*-.-P-x- $$G$Ifa$gd=$fkd$$IflI%&0&44 layt=$x-z-|----- ....L.h.~fffffffff & F x$G$If^ `gd=$ $G$Ifgd=$ukd$$IflI%& 0&44 lap yt=$ z-|---------. ...*...H.L.d.h...........//(/۾۾ﯟt_(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^JaJh8'hEOJQJ^Jh8'hE5OJQJ\^J&h8'hE5OJQJ\^JmHsH h8'hECJ$OJQJ^JaJ h.....s $$G$Ifa$gd=$fkd=$$IflI%&0&44 layt=$ & F x$G$If^ `gd=$.......A555 $$Ifa$gd=$Gkdu$$IflI%& &4 lap yt=$$$Ifa$gd=$hkd׍$$Ifl`I%&0&44 layt=$....../*/$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE8kd$$IflI%&  &4 layt=$ $$Ifa$gd=$(/*/,/0/6/8/:////00 0R0T0j0l000000011T1V11111111122Z2`2z222222224363p3v33 h8'hEOJQJ^JmHsH#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hE5CJ OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH3*/,/4/6/8/|$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ekd@$$Ifl0$r! c%4 lapyt=$8/://0 0R0ppp$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$rkdՏ$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$R0T0l0001V1111}fOOOOOOO & Fx$If^`gd=$ & F$If^`gd=$kdv$$Ifl  0&$ 0  c%4 lap yt=$ 12\2^2`226333y & F$Ifgd=$ & F>$If^>`gd=$ & F$If^`gd=$ & F$If^`gd=$$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ & Fx$If^`gd=$3333{1Jkdב$$Ifl$c% c%4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$rkd6$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$3333333334&4(4*4,4.4V4X4yfW7?jwG h8'hECJOJQJUV^JaJmHnHsHtHh8'hECJOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHu h\[hEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^J3333333333333334(4$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE:kdE$$Ifl$c%  c%4 layt=$ & F$Ifgd\[$ & F$Ifa$gd=$(4*4,4^444x555mmm^ & F$Ifgd=$ & F$If^`gd=$$ & F$Ifa$gd=$ & FgdEckd$$Ifl0$r! 4 lapyt=$X4Z4\4^4444444D5F5v5x5555566$6&6,60626̺̩̩̩̩̩̩̕wfO,jh8'hEOJQJU^JmHnHu h8]hEOJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsH h8'hEOJQJ^JmHsH#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^J%jh8'hECJOJQJU^J%j<h8'hECJOJQJU^J55666666 6XHHHHH$ & F$Ifa$gd=$Jkd$$Ifl$c% c%4 lap yt=$$ & F$Ifa$gd=$Kkd$$Ifl0$]c%4 layt=$ 6"6$6&6(6,626Z6$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE:kd~$$Ifl$c%  c%4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$26Z6\6`6j666 7 7"7$7@7B7D7H7J7n7r777777777778888888³jXjXjXjXjXjXjXjXjXj"h8'hE5CJOJQJ\^J*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH h8'hECJ$OJQJ^JaJ$h8'hEOJQJ^JaJmHsHh8'hECJ OJQJ^Jh8'hEOJQJ^JaJ)jh8'hEOJQJU^JmH sH h8'hE5CJ OJQJ^J0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH"Z6\6b6d6f6h6 & F$G$Ifgd=$ekdۡ$$Ifl0$r! c%4 lapyt=$h6j66D7F7z & F$G$Ifgd=$$ & F$G$Ifa$gd=$fkdp$$IflM$$0c%44 layt=$F7H7J7p7r7777788{j]j]j]j] xx$Ifgd=$ & Fxx$Ifgd=$ & F$G$Ifgd=$ukd$$IflM$$ 0c%44 lap yt=$ 88888889999994969899999Ƿw`Kw:w:w h8'hEOJQJ^JmHsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jph,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^J h8]hEOJQJ^JmHsHhEOJQJ^JmHsH'h8'hE5CJ OJQJ^JmHsHh8'hE5CJ OJQJ^J h8'hECJ$OJQJ^JaJ*h8'hE5CJOJQJ\^JmHsH"h8'hE5CJOJQJ\^J88888yg$ & F$Ifa$gd=$fkd$$IflM$$0c%44 layt=$7$G$If^7gd=$ & Fxx$Ifgd=$899999 9 99999j:kd$$Ifl$c%  c%4 layt=$$ & F$Ifa$gd=$JkdN$$Ifl$c% c%4 lap yt=$ 999496989H:L:N:sc$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd\[ckd$$Ifl0$r! 4 lapyt=$$ & F$Ifa$gd=$ & FgdE999999:: : :::*:D:H:J:L:N:P:::::::::{i{i{YiIh8]hE5CJOJQJ^Jh8'hE5CJOJQJ^J#h8'hE5OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^J h\[hEOJQJ^JmHsH,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hE5OJQJ\^Jh8'hEOJQJ^J h8'hEOJQJ^JmHsHh8'hECJ$OJQJ^J" jh8'hECJ$OJQJ^JN:P::::xxx$ & F$Ifa$gd=$vkd$$Ifl  30a$60  4 layt=$:::: ;;t;ylccO: & F>$If^>`gd=$$ & F$If`a$gd=$ $Ifgd=$ & F$Ifgd=$kd]$$Ifl  0a$6 0  4 lap yt=$:: ;;;; ;(;.;r;t;v;;;;$<(<*<<<<="=$=&=0=4=b=h=ǵp`Pp`P`p`pPh8]hE5CJOJQJ^Jh8]hE5CJOJQJ^J'h8]hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8]hE5CJOJQJ^J'h8]hE5CJOJQJ^JmHsH#h\[hECJOJQJ\^JaJ+h\[hECJOJQJ\^JaJmHsHh\[hE5CJaJmHsH#h\[hE5@CJaJmHsHt;v;;;;;OB222$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$kd&$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$;(<*<<:- & F$Ifgd=$kd$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F>$If^>`gd=$<<<<"= & F>$If^>`gd=$$ & F$Ifa$gd=$"=$=b=d=f=h=OB222$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$kd$$Ifl  3r a$H mL60  4 layt=$h=j=l====B22$ & F$Ifa$gd=$kd$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$h=j=l==========> >&>(>*>P>R>X>Z>\>>>>>>>>>>>??@?F?H?J?????????????@@ @ @@T@V@\@^@`@@@@AA2A6A\AbAhAаh8]hE5CJOJQJ^Jh8]hE5CJOJQJ^J'h8]hE5CJOJQJ^JmHsHh8'hEOJQJ^Jh8]hE5OJQJ^JE==== >">2kd֪$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$">$>&>(>*>R>2kd«$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$R>T>V>X>Z>\>2kd$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$\>>>>>>$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$>>>>>>OB222$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$kd$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$>>>@?B?D?B22$ & F$Ifa$gd=$kd$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$D?F?H?J???2kdr$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$??????2kd^$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$??????2kdJ$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$?@@@ @ @$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ @@V@X@Z@\@OB222$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$kd6$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$\@^@`@@@@B22$ & F$Ifa$gd=$kd"$$Ifl  r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$@@AA`A2kd$$Ifl  3r a$H mL60  4 layt=$ & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$`AbAdAfAhAjA & F$Ifgd=$$ & F$Ifa$gd=$ & F$$dIfNgd=$hAjAnArAtAAAAAAAAAAAAAA$B&BͽwiWWE#h8'hE5OJQJ^JmHsH#h8]hE5OJQJ^JmHsHh8'hE5OJQJ^J/jh8]hE5OJQJU^JmHnHu0h8'hE5B*CJ OJQJ^JmHphsH(h8'hE5B*CJ OJQJ^Jphh8'hE5CJ OJQJ^J,jh8'hEOJQJU^JmHnHuh8'hEOJQJ^Jh8]hE5OJQJ^JjAlAnAtAAOG33$ & F$Ifa$gd=$ & FgdEkd$$Ifl  br a$H mL60  4 layt=$AAAAAAr$ & F$Ifa$gd=$ & F$Ifgd=$ & FgdEhkd$$Ifl0$r! 4 lapyt=$AAAA$B}}}$ & F$Ifa$gd=$rkd$$Ifl  0&$0  c%4 layt=$$B&B^BBBBC}fOOO8 & Fhx$If^`hgd=$ & Fnx$If^n`gd=$ & Foh$If^o`gd=$kd!$$Ifl  0&$ 0  c%4 lap yt=$&B@BDB\B^BBBBBBBCCFCNC^C`CvCxCCCCCD DnDpDDDDD EE6E8E:EE@EBEDEFEHEJELENEPERETEXEZE^E`EdEfEjEgdE & FgdE:kd$$Ifl$c%  c%4 layt=$ & F$Ifgd\[RETEVEZE\E`EbEfEhElEnEpErEtEvExEzE|E~EEEEEEEEEEEEEڼڭکڥ{ڥpi\U hE5CJ,hE5CJ,aJmH sH hE5CJ$hE5CJ$mHsH(j=h$h$UmHnHsHtHu(j;h$h$UmHnHsHtHuhM hjcgh$h$UmHsHjlVh$h$UmHsHjDh$h$UmHsHh$jMh$h$UmHsHhgmjhgmU hEhPXjElEpEtExE|E~EEEEEsnh\ $$Ifa$gd$$Ifgd$~kd$$IfTF\+ -'  t644 layt$T $$Ifa$gd$ EEEEEEEEEEEEEEEzgdE $xa$gdE $-DM a$ $G$a$gdE$a$gdETkd4$$IfF0:& t644 layt$EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFF F FFFFFF F"F$F&F(F*F,F.F0F2F4F8Fuj hECJUjdhEUjhECJUhEB*CJ4EHphjhEUjhECJUj\hEUhECJ$OJQJhE5CJ$mHsHhEjhECJUhEB*phhEB*CJ4EHOJQJphhXQhEaJmH sH -EEEEEEEEEEEFFFFFFFFF"F$F $ & Fa$gdE & FgdE$ & F-DM a$ $xa$gdE & FgdE$a$gdE$a$$F(F*F0F2F6F8F:F>F@FJFLFRFTFXFZF\FbFdFhFjFlFvFxF & F$xa$$ & Fa$$a$gdE $xa$gdE$a$gdE8F:FF@FHFJFLFNFPFRFTFVFZF\F^F`FbFdFfFjFlFtFvFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFzrjhEUjhECJUj4hEU hE5CJ, hE5CJ$hE5CJ$mHsHjl hECJUjhECJUhEB*phhEB*CJ4EHOJQJphhEB*CJ4EHph hECJ hE5CJ mHsHhEjhECJUh,xFzF|FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF & F $xa$gdE$xa$gdE$ & Fa$$a$gdEFFFFFFFFFGG G GGGGGGGG G"G$G,G.G0G4G6G8G:G>G@GFGjGlGnGpGrGtGvGzG׿״פך׏׏xpfj0hECJUjD,hEU hE5CJ,j|(hECJU hECJ$hE5CJ$mHsHj$hECJUj hECJU hECJ hE5CJ mHsHj<hECJUhEjthECJUhhEB*phhEB*CJ4EHOJQJphhEB*CJ4EHph(FGG GGGGGGG"G$G.G0G6G8GG@GHGJGLG$a$gdE$xa$$a$$ & F-DM a$ & F $xa$gdE $ & Fa$gdE & FgdELGlGnGrGtGxGzG|GGGGGGGGGGGGGGGGG $xa$gdE$ & Fa$ $ & Fa$gdE & FgdE & FgdE$a$gdEzG|GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH HHHHHHHHH H"H&H(H,H.H0H2H4H6HҝjTJhECJUjFhECJUjBhEU hECJ$j?hECJUjL;hEUj7hECJUj3hEUhE hE5CJ, hE5CJ$hE5CJ$mHsHhamhEB*phhEB*CJ4EHphh0GGGGGGGHHHHHHHHH H$H&H(H.H0H4H6H>H $xa$gdE $ & Fa$gdE & FgdEgdE$a$gdE6H8HH@HBHFHHHLHNHPHRHVHXHZH\H^H`HbHfHhHlHnHpHrHvHxHzH|H~HHHHHHHHHHHHHHHHH㶯㶯㶯}sjdhECJUj`hEUj]hECJUj\YhEUjUhECJUjQhEU hECJ$ hE5CJ$hE5CJ$mHsHhEB*phhEB*CJ4EHphhEjNhECJUham hECJ hE5CJhE5CJmHsH->H@HDHFHHHNHPHXHZH^H`HdHfHhHnHpHxHzH~HHHHHHHgdE$a$gdE $xa$gdE $ & Fa$gdE & FgdEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH$ & Fa$ $xa$gdE $ & Fa$gdE & FgdEgdE$a$gdEHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIII4I6I8I:I>I@IFIJILINIVIZI\I`Iʶʫ|ri_j8zhECJUhE5mHsHjpvhECJUj2shECJUhEaJmH sH hE5CJ,hE5CJ,aJmH sH hE5CJ$hE5CJ$mHsHjjohECJUj,lhECJUhEjdhhECJUhEB*CJ4EHOJQJphhEB*phhEB*CJ4EHphham#HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIII$a$gdE $xa$gdE $ & Fa$gdE & FgdEgdEIIII6I8IIBIDIFILINIXIZI^I`IdIfIhInIpItI $xa$gdE & F $ & Fa$gdE & FgdE$xa$gdE$ & Fa$ $G$a$gdE`IbIhIlInIpIrIxI|I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĽ}s}iehXQjRhECJUjhECJU hE5hE5mHsHjˆhECJUjhECJUhEaJmH sH hE5CJ,hE5CJ,aJmH sH hE5CJ$hE5CJ$mHsHjhECJUhEB*phhEB*CJ4EHOJQJphhEj}hECJU%tIvIxI~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII & F & FgdE $ & FG$a$gdE$ & Fa$ $xa$gdE$xa$ $ & Fa$gdEIIIIIIIIIIgdE & FgdE$xa$ $ & Fa$gdE$a$ $xa$gdE II hEhPX01h/R . A!n"S#n$n% $$If!vh55r!#v#vr!:V l 55r!4pyt=$ Dd dh s *A? ?3"`?2T xbo3 @e0 `!( xbo3 @eD 5p9G xY}pT?v>PdEbȷBd).ͦĤL)`3|8c錤U*C,jf4b0hf#8!2XM>#Iɜ{9{A"k8TA,&{ZSE3AK3M/JC4gDYa-ADbT Ds4NKj4fچPC)/chf59"R\ Kt"גAo%D{@\-LIhm%cDmk#(ELHh AUF'b3߹I1+3GؓIm5iݸq*ƆKmllKңTHU-B4R{q/]D?V8N}*3d%kJT6]Ndr*˖<9;\YŠe[("JV&WrUM' ONB{a;=^Ӈ4JΥLǯɼO^1qE>o|w,Ic܄F7@o#}pWY!" Lj~&FE\#> N] ĭ;8xB|w"O!O *a Gϵ5r(9JʡѮ1Q5Ld b{m!g6ڨ;>1\wnꏭs_\&[=|66\F5zm}KCVɢ&Ϟ-lՙUv[H (q-\\OXgkcH/v1K'x :^bXȖCVB|]&Pɣ$.M>9n\l%rw.>.tƢ*%ٶ\Vs|`8ǗoWυ4 ԧD^ k?"Lt+d_m_ 7bi6_*_c96p^xNl#^esyDfaGdDkCA?{2\Ap˧4Jk..AGvcJDU:QUk!XLʋD. c<,;Qޙg,TPjpOfY^DȨЌfMxG`]fDW|ȚYbe Yr~Wظq8%'Xka9셎Ⱎ┼'O(Seualш[d-<jf&m|_SW 7wꚓ>Wi,RI?j88n^b"9 [sZa(Weq"-lغq?xHS`+~~_>5]uAg z/`v#5aT{U-z-tA<ˡO]!N]f3;7!{ͬs=Q7;YF#R}F|-dk_{mKlS3[Ǒ>F걡, JQC62OUR|Ί4!f 31y1xK4'*D;nGr|o{Ω4r4ķ_dfo>3o\ ޞBGQ\ Wa_U_dYu}]W.T˂`0W{u?Is5t]jti&bSDqMVz;ՅI)_:Zƻ [gRNJ jeHX 4<&؊Nל'`Ni-S/{'n/>V&oA oܛh>9ChfVEBzgP V<&E\>ٱS&o͇,Co; 3۰F7t@NB ]9 ۳8 qc0vsc,e;9 TӔkъ~6~lp Ku ~MwC `"M h7Ӑ7օ ntkVAA mim0ڀu~ cF_bTc?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+-./0123y8T:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQrqVWXYZ[\]^_`bcdefghjklmnoptsuvwz{|}~Root Entry! FpV5YSData ,WordDocument 2VObjectPool'#N5YpV5Y_1191343241 FN5YN5Y1Table90CompObjvObjInfo<@< Normalny_HmH sH tHJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy ",8H]iu&?CDs !$%&'",8H]iu&?CDG s @Vs-JOYeu3Slptdv:G3]^^'^^^^v:8^^T^&^^G^^^v:^^v ^y^W3v:-IJNOXYdetu23RSklopqt00I00I00I00I00I0 0I0 y0I0 y00I0y0I0y0I0y0I0y0I0y0I0y0I0y0I0y0I0y0I0!y0I0#y0I0%y0I0'y0I0)y0I0+yI0 l>?,2$OMhq 8oU!y:@p->( V C "+z 0" P 3 4"*V" C G ")z 0"( V2 C "'JB  # "&JB  # "%JB  # "$JB  # "#JB @ # ""JB @ # "!JB # " JB # "JB # "z 0" z 0" z 0" z 0" z 0" l 0 z 0 " z 0 " z 0 " z 0 " z 0 " z 0" z 0" z 0" l  0 z ! 0" JB " # " # BaC_DEF2_a2_ @`3"z $ 0" z % 0" l & 0 z ' 0" \" 8 S G| " \" 9 S GF " V : C " ; rB\CZDEF\Z\ @`3" < B C@DEF@ @ @`3" = rB2CNDEFN2N @`3" > rB`CNDEF=N`N @`3"B S ? !"#$%&'()*+snht&$t 6D = t"t=t>Mt= t<t;nt:r\t9|t8Y\t' t%qt$Ft# A t" ?t!,g "`tO0 ) t]+ O $t\t tt+t@9ttWtWt! t\t t` ti t2 t S t m t  t P t t qt:ntt Zt}_7t ,-78BCHOWYcejlquwy)1lnt -7u13QSjt: -HJMOWYceslnt ,-t",t@ Z sUnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial"h''!24,,3HX(?"20=4@59Luk !"#$%&)+/012346789;<=?@ABCEF F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89q FMicrosoft ClipArt GalleryMS_ClipArt_GalleryMS_ClipArt_Gallery.59qAll CategoriesC:\Program Files\Common Files\MicrosoftWordDocument U*SummaryInformation( aDocumentSummaryInformation8i_1042020009 FN5YN5Yq`bjbjqPqP*::-ENF-3*3*3*,,,,,,,$-hd0<,!3*%,3*3*3*,-},},},3*t,},3*,},}, }, l&!+d},,-0F-},0+0},0}, 3*3*},3*3*3*3*3*,,a,3*3*3*F-3*3*3*3*(<J powizania zewntrzne A2O78 5.1 DOSTAWCY KONSUMENCI PRASA, RADIO, TV, WIADOMOZCI itd. SPOTKANIA BIZNESOWE WYSTAWY, KONFERENCJE, SEMINARIA, DEMONSTRACJE WAADZE LOKALNE CHARYTATYWNOZ SPONSORINGXZ  ( , @ B D T X p t "&Nbdfh"mHsHUh"h"mHsHh"mHsHh"B*CJhmHphsHh"B*CJhmHphsHh"B*CJhphh"5B*CJhphh5B*CJhphh"B*CJ*hphh"jh"UmHnHu2Z * , @ B D V X r t Z $&df SPOAECZECSTWO W ZASADZIE WSZYSTKO , !, '" CO MO{E SPRZYJA DOBREJ OPINII O TOBIE I TWOJEJ FIRMIE TY h"B*CJhphh"mHsHh"B*CJhmHphsHh"(N N!"#$% Oh+'0\  $ 0<DLTандрей Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@F#@@!'՜.+,00 hp дом, TytułNázevНазваниеOle CompObj zObjInfoOle10Native Shared\Clipart\cagcat50\PE01832_.wmfd:e _8ngxLnčnxxnAll CategoriesLC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Clipart\cagcat50\PE01832_.wmf FMicrosoft ClipArt GalleryMS_ClipArt_GalleryMS_ClipArt_Gallery.59q_1042373711 Fп5Yп5YOle CompObjzObjInfoAll CategoriesC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Clipart\cagcat50\PE01682_.wmfd:\c p8ngxLnčnxxnAll CategoriesLC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Clipart\cagcat50\PE01682_.wmfOle10Native_1191343876 Fп5Yп5YOle 'PIC (L%*5 5z4yt=$l$$If!vh5%#v%:V l %5%4p yt=$[$$If!vh5%#v%:V l%5%/ 4yt=$$$If!vh55s!#v#vs!:V l c%55s!4pyt=$$$If!vh5$#v$:V l0c%5$/ 4yt=$$$If!vh5$#v$:V l 0c%5$/ 4p yt=$$$If!vh5$#v$:V l0c%5$/ 4yt=$l$$If!vh5$#v$:V l c%g5$4p yt=$[$$If!vh5$#v$:V lc%g5$/ 4yt=$$$If!vh55s!#v#vs!:V l c%55s!4pyt=$$$If!vh5$#v$:V l0c%5$/ 4yt=$$$If!vh5$#v$:V l 0c%5$/ 4p yt=$"Dd m0 # A2!;Q%\tj^7`k!T`!c!;Q%\tj^7`1e@)C&1!xڍztE){C J (U"]DD@:A0 !N Bzt)RBUHi"W|Oþwwvvfwvynb|)|>~ )6)5 9ߣdVLp|&C=^)e&~Ozſڂ싡4J5U}h9Jz9Y4^W#ڻМ)9 4rwr+Yr&~O \_v|9ZR%H_|9lʲsR.$8qذa/8Uf84J?72̞AvL'-0'/؟yvleY7Y>rK|z3-*]TZ3pW}gd^x2TԶS{HŠol5jMv9w#b3.msqzr_%d$j= %XN/_JN6MB>zHQ}[w[*m}>֢qVVM!#As󯔒:U'NzeVeu߸:/$(>juO9V ]u;/K)n <@462 :xV$'ļdo<+ iy}&&Gdl/eґY$JJ|-u|%\"ti]tauhXo ݠ01M"4 P/*A-էp xj@L :dvSƔlCEkl3"2Zb6|2sN`<q |T4d*7܉JW`6Ev>%ILȯY~z(lk}RM$T>(KŻ45jYq^}vޞ))Ϙ]U&HeHw3Y-RȤԌ@67 M^LضT7Jg4-'IYRC"$̕-1Z@^ `;sgn{ax۶ŭ/S}SHs^oÓ,rTk0MΘ9`I2Meqsbz5S@2*Qc\CLj_1z$mVSB} 槡ig@M2NΡ``^:_ 5;ij#MSbi_ȏ61mDoz{sHУUܒ|iܳCX -ankCvZI,tƍ9xl8%Jh!7}㹴~@7:g4RFSGI<ëXŀƜ3KC#1N>5rh=A5u)qnh$I9D!][d@tͷgS+D* t``"ë},( U9'*%LGlҞw(Mq[`-EWt>W3y ȧQ\rri}?bt,{''8csГwk\I*A_GF0/u`\, g'YpdK|@{TOќH 8Ϋ ͙$P2W&xTVa=,"%(?y/8M\ ;x<=K̻9 řݘic˫&*`j|aS]~oS`$4V8Kavsa/Ӽ*)`^lvp b}=d5Vf o<8\}+'jҜW]%~yѐE&cŸ՜5n^輲$+/;xڏW]$sBTAP7IvS3^2;䎹!L6!fZh[ rf^=h2 oZi idœ9:&kZhfD}`v^s9}c(^|MBUPY* 嚜eiKq zx.I6 ][7)[f2*C&m^^]{\q& $?͐LH'a !' mmߠ6^&u<ЕSič9xq3ZZUnco=,)-:L{֐$ ŜFIM%\໤8"Ul^ %m-M^`Χ!Y lVuTNI^zQ q:$ƂgWǖW_,4*v!jūœu<,t <-L2GgZ9v\ZV>Kf]$c J\7Ir^xNrh Kë/^-/{iƫ?Gsrsiz?Ť+gGpC?e [ͥ-th=ahɩU?eE4E.y{X)y4i2''_j·^O9~PoI|P&s+qU]t>pCb62HDP |e$Z.agWDr]qv8xV/^6}E[JڎkA/೚7k@HM7h٬{}ʧuE~=Bs C&˴LP]zKCngO &;8jsHED`W˹-"n )18xرK{\>k$;x;w1!.Jm'm{de.Ж[qM䛼V?+tYJYLCd, N4\BԥfRK r8xƚ7t+{li;Mgl2LqjAs(Г7Xϴ%d;L)b <1uKM344ɯ)֫o/jqf5u4i|Lw}⛣):c&f٥mr-m&} ;w&AיK|M-eiun4uqJS&IASsU-J4jsDPZ{C_ctF_C m >qz=NŌOC- 1يv4SI>'JIo AgH &5t8x 7%L>6dmսHoF>2CZkR\=3}s3L2N9s#mM+dj᎖Y5=[)gܸ]tP65&mlB$`g޴TÝIl{b?RqTR=J/܏v7P*;pk<1tIW)< 8 M=3[I?t`BXL9mont^fu lo|nKY;3eL.N0au-ik:1LiC}h j$= ҇Io)c( <~6p$:JU=6qLjL|dv+oF]o}|'xh:[i\|}w}(ܠLJf/!|)*ꪊlD]jR` PCvʕ7-*%-4m(JsT8tzZ^AljY%a~ |QMx׹oʧ8?)0;5ƪ*Cj+彨d>!Ef‡YsE99,?ū.,|); ԉyE2W:q3# PS~*}xvR "rtxQ|7+I 9TRJAxUNtw^ x=.:tȝCMc0=g q)gEGpËy,4孨|g%盃W. p(̮aB@o8=D,& Ӄ,6{"[_|s Ir='TEq/ Ƌu)/sxe6R鴼TL z그mx M=.UX΁$Q{Ec58YP/ MZ/@~vTv]m10j ;lK.i;q-Ǖl.hiHʁi?2YBU탃/ʇt':qTȠ]$FZ bDzj+Y]劎હl'y6!]GuS <[%]MGdo?n%{eܔiA:ViХhWI Γl:UhIQ"RȺ{drjyA8 x|pƃx4|Iڞgu Q[g:C>U'P3U7K4tzNVAg#޴iϡo8 zav#$Uڟyʍbhrƀ.G&= ь8")cZL~jU’e%N2Z{HN*[:G! j$g%uT4׼6V/lge-++mIj_6$? 6lm^6ecPkvך6VX?փF#vP-&q%sX DYsE@\}-M}Xꐪvq]hGk EH)Udlw W j_9pQ>2ݥc$~)lw]p߈xAkԵe".l ;8GگEўDYP^A;B:̖6V ׽Z&ԔL3Zͧ^)JRθ9),iI!D[qXMT.`q ,lUD]_l zJ'QƆM#8!7+;?5r>lJI 7u=Cei ,n`s);?Mndona?qYK[gXfƭ;n{أ|~i;u>Iz+h-`JȣZws /BfړrѾ`6t:4nO&:Y!]moB_m8S5=mc^uok~}`}zsr8bOZI^Y`cw}{Az]2dfhCdwp-i%dL"2ZH?u}čS;#Q|_# 6v`qPӱ`xCZM8ٯy|M,Ipm`~,9MO%yu<bFpnu#79`fcFqm]ŵt&Ruc%Ho&5~\ް|K>d6_pzf acs_F]^A>\r9RH$Xd WkJJ"80VvٿIҠtv &(zn @"40.5B9i:/G<̮v_8_AP_"(JL, A9脿oϞ{==TJI БNtՋ[ߌ?C O5_ÕJ?| T9uqJ ܋C/KnzR-p;T W]zmR2UZSU>5^Þj _A͝K-6T٤Eu bGtUdy>ڵvF+StkT?ޫrG^Wԫ 5Sў~<ZoSak֛,{=eOف:^T٣jW^u/g%$7A\GȾe_}8CDp*ɾ+CIxTDde4p]pgȟ㻢/oWPѷQD &O:'q=j2ο_7 _&D<D^ z(=}LG^W ͓@_u\p_ @ ¥w{S %{MbOȭ^g0]VW7smWl6&m4.ڧNa7Lw]F$U9={]qoIzYUGkBI3?G{,$RrJcp6s| 驢B}Y՜}􈹉D\N*)MyݔdN Wͱ)wMtAt_S;/~7n|*'go)Y9㻾.jf&fɴ/Anc4aɳ \}Omy>#zJ@߀mYBhk:mv̤eTo^!fQyJٹڟczpݪB_,e+JndGUopzMoQ 8yZ ~T,wq5S+^=F-Z 9{{SoN+^ǮF7݈AaTh_"+CX.j/,}-7ܒ:V|<\7PuX4į08C9o{2{v^G9zcV(g!h:oTS~;<#$26(y,Y+e.9\.$J6vNrc?D'7 NXoĠQS*պ7E:B Ɇ ǡ4FMM=i٨Q dV@74 ɦM2͑c3 Q|JoCD NA5"B%I/T-j: ϴQ@0ոɗ騉w0~$s$/׸ 頒2"d;}- k98S?ه<Ȟ!h3 vƒBTh3H.KeeR.[. ~ƭ2Kӥ}3dPN1i~GQ$^1 >ڣ/,@o:iNֶQwuݤ}Sli'v;e/7GuwGCzc}*5xWmҷڃzt&hO\0fC(jǡFRKWQ=ܐLbT=h1}ѾX @G{MfBGX to=8Q4HطZNT& 6Q}R>Ujs%]Ovоl?@wۏQ/NvaD%5_DGڻN$GT?)8-47t nk P;Ivec;i-v56q s3)-x0Y[Ls dgɐMqAV/f+~r}"1? 4;=ꢽ{'P |͠uv,۟v__&ᛩ&$rJ??9<hip6G{ P5@+&[unKEvVsx8ϛ}4piľ9x>'<[aW, `ox@Mgh79г_4͈)3;-¾|؛ fjdS`&-.{ d|29ѭTS|ե= \#Sɍ.L!끱µ@ aΓ_ nDY g&hS;,0qjhA#AE$y&U[XC$H)a""O=͆D0Ai{n1b`JZ/R |Q"y|)[y(d衲H&=JMg)0݃Q2ɦPRm fL5=T/Mi6{sռgn&6̈́(Ȼ.KN;]Rp] ~8wLp33l hlhq6h ͕{I8X1]1G}$&ڼkLn^4Lx69KF:d̻MhCjƙcF)WbiDLy""W%T8S"4H7NyZXdϻ% \ eJGoXڃ|&I+0SسS=&glf"'oxrp3I @[^ BI uG~pľ-yn, fj2(3܋6-nM'ýI{ֻ\paCVjhWdҀnGw;ˠ cMqXpyv,ټaKM;ݶvl= WnR]Öh36xe;yLv8&^,/yE "ץ8oធwd Y\IIW,E"s>\ߍo\ yq`@6SjƘfZxrSGL|i^|n6SMx~r-7';L܈hv3Argw4+m91m 'lی,: q9Q'$ :@AOL+׭^#xt2? yut6էisj)UT_*teo>Y=Ω$ɥpc^O#rsf|39Ω T^uIj ΐ7ê2_M9z|3_k}P;Q:X:'S!Ezt]XS97ED@K/g ,y*B8{8g Všj^;=}*_--wxЦgpgv iK[>>J5&"UjIMBA-&Y'G5ޞhyN3⌣p ë.RL.f9F?/(FS6Q y8ŭ@Gn7ay=)ɥ05s)KZk8L y CI`Wt_kDXCթpx-Zy0esg3'Ps/t"yڥfd9N;:f8Lt,y@`lP'1ވKh7~& 珀?~ƣ~>WPgy4jl2jT,(:m'2M!k!_bR$\\B 2<&_S%37u754 @b؏KM<`,Ѩ[qljEN#>b߂}̥v5@cl u4/޶ ,“ЏhK^yBj6#w͠ʵgu6oʵi\mrۦ fl;᥹jeP"kHwwe|^ekMI"\ȭM햟r= NiuVߧZ+ߺyxaJo9^-^{%\%_>}@^+-*ͦ:;V ^>\Ns}t?7uRYg>z 6H-!>L;c,\\CuxSƛOc<ԍrp,G:z1[묿{ItL/D 8 7_-{E%W YNT Ma&G-A=t*tn7wyc>[smF حF*7ǹH4L!NVQO k >'1級:`Vy`{SM٤`P_RѾiJΊ#jG噧T~fzjQB2j׫)7mU^R{S3e*{h]Ev[f[v'Q3]{W]*UdWvog]WOlU䦩Ƚvt5b;؝Q+K;C$$IfP!vh5i%#vi%:V l0_&L5i%/ 4ayt=$q$$If!vh5_&#v_&:V l _&5_&4ap yt=$`$$If!vh5_&#v_&:V l_&5_&/ 4ayt=$$$If!vh55s!#v#vs!:V l _&55s!4apyt=$$$If!vh5$#v$:VL?^>$5 F%Obraz programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Picture.89qOh+'0T META `1Table+CompObj*vObjInfo,?^ b&WordMicrosoft Word YCourier New-Times New Roman Cyr- &J- "- "--I HelvDL- 22 Y, RBCRFQT$(OFUCxTF(H(RIWUGhF '- "-Q--- "- v}e --U HelvDL-2 Y5.1K-M- 2 k Y2K'& - "- $S  @--- "-$ H Hd --R| HelvDL- 2 | YTaci421 - 2 | Ys. '& }- "- $ ~     - -- "- $ }     - -- "- $     - -- "- $      - -- "- $      - -- "- $      - -- "- $     - -- "- $     - -- "- $     - -- "- $     - -- "- $     - - & & - "- jG?- -- "- 77A'c- -- "- lYc- -- "- $VzVz- -- "- $- -- "- $- -- "- $- - "-6l- "-6t - "-k 3h - "-H - "- - "-?|,- "- ,- "-_ E - "-^ . - #HelvDL-@2 -#Y1. Ŕ <# CC>?>G> 3D?HH>F8=3 C>WH3H C=BB' -I2 )Y . @65016*3 , 36B 63*3631 > 4361-F 5.3636.'pg D-U2 D1Y , / .&45,-42F*& .32513,2 2 45*5B -?3 *5126@ % -12-'6' -X2 3Y : <21*21.*3 6, 45.-11*1512*. &A*5* .32513, 6361*1-3*'X@ -S2 0Y , . 6 6-B23* ,2, 0& <275*.*31. 5 1156, ,2633*2, 6'C h-b2 r:Y . .36,5'62 5 36, 33 /27@126*3 B 33 62126*3 6B /27@*. 5 121'( -"2 Y2. ,;# D?HH>B>F8=#'8-2 B Y,?>CCD?>cFB>B#'-#2 Y > C= ?>CC>>CXB>B'n !-#2 *!Y ,<262120 154651@'x 1-22 1Y .1@ ,53*65266-3*3 16*-266F'm -I2 )Y, , .:211462K6120 1@ -/323*3 .3'5 536 ,5*0*']7-2 7 Y3. ;# D?HB=?@8='lQ-2 vQ Y?=C;G@8>8X'F -2 YD750136*3' T -+2 ^ Y .,2633*- 4636B-M31*12'. , -%2 Y ... @3 ,51B3*6,6 2' f= -(2 G Y .-13633351*6 1 1373' ) -"2 Y @3 465'62BB35'5' % G- 2 / GY, 573143.3360 2' 1- 2 1Y12,535B23335'5'r -+2 Y 163B336 6 -2-.K3335'5' Y-.2 YY -462123360 46364660*63B' & -<@< Normalny_HmHsHtHP@P NagBwek 1$@&B*CJOJQJmHnHuJAJ Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy U[bcdefghijklmnopqrstuv     A@?U[bcdefghijklmnopqrstuv    @Vou'29Xx<$hGx855#5x55x 5 5 x x x xnotu{|}~&'29Xx0000000000000000000000000000 00I00000I00000000I000 h d 8AB@ A ( b c $,?"~ B? V C V?"V" C ,?" B?"  B ?" b" c $,?"\" S ,?"\ S ,?" # B NC NEF?MMM@`3" 3 B NC NEF,?(|MhJ|M(@`3" # B NC NEF?O)M:MM@`3" # B NC NEF?^1MMM@`3"PB @ 3 ,?" PB  3 ,?" PB ! 3 ,?" PB " 3 ,?" PB # 3 ,?" PB $ 3 ,?"PB % 3 ,?"PB & 3 ,?"PB ' 3 ,?"\ ? 3 " \ @ 3 " \ A 3 " B S ? QtAP(?00t@!0't?t ] 3#4t'Io$)'t&#sM t%V+"/t$2 "m+t#/i/t"''t!- 85 t ~ x/t k/tJ5tqJtT[it$vtttdtg!1t"t,$5t 5$ t '*LO$'80muz%'1289WXwxosuzSxhh^h`o(.Sx@HP LaserJet 6MPLPT1:winspoolHP LaserJet 6MPHP LaserJet 6MP4C 4dXXA4DINU"4H HP LaserJet 6MP4C 4dXXA4DINU"4H RO ( UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arialc& NTTimes/CyrillicArial NarrowUHelvDLTimes New Roman"h!~43QHX(?2 ".5<CH:8=0Luk OlePres000-$WordDocument*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8q`bjbjqPqP*:: BBBB^'p~~~~~CCC /!$/'$6)h+FS'-CQCCCS'~~ '' ' ' C~~ ' C ' '  ~r 0'sB+ '0' +@+ + CC' CCCCCS'S' CCC'CCCCDBB STOPNIE PROWADZCE DO SPRZEDA{Y 5.21 Tacis Najpierw "sprzedaj" samego siebie Wyka| zainteresowanie. Przede wszystkim "kupuj" czBowieka, a dopiero pzniej towary/usBugi. Przekonaj ich do wniosku: "Ten czBowiek dziaBa i my[li jak ja". Troszcz si o swoich klientw i nigdy o nich nie zapominaj. I nie pozwalaj im zapomnie o Tobie. 2. Sprzedawaj pytajc, a nie opowiadajc Pytajc, kontrolujesz sytuacj. 24  ʽmYD0D0D0&hB*CJOJQJmHnHphu)h5B*CJOJQJmHnHphu&hB*CJOJQJmHnHphu&hB*CJOJQJmHnHphu)h5B*CJOJQJmHnHphu%h5B*CJmHnHphsHu&hB*CJOJQJmHnHphuhOJQJmHnHuhOJQJmHnHsHu!hCJ OJQJmHnHsHuh"jhOJQJUmHnHu4       d $ & Fa$4 0 4 D H b d  0 2 8 : > @ N T  \ ^ ` b h | ~ RTVX^nz|"$Z`hݸhmHsHU h5CJ&hB*CJOJQJmHnHphuhOJQJ hCJhCJmHsH h5CJh5CJmHsHEd ` b VXn|`$a$Pytajc, bdziesz wiedziaB czego oni chc. 3. Sprawdz wyniki WytBumacz klientowi, jakie s zalety - nie kosmetykw,& lecz pewno[ci siebie. Nie zabezpieczenia programowego, lecz oszczdzonego czasu i ulepszonego zarzdzania przedsibiorstwami. hj&hB*CJOJQJmHnHphuhhCJmHsH hCJ(N N!A"B# $ % Oh+'0 < H T `lt|Т.Демушкина Normal.dotLuk2Microsoft Office Word@F#@@,?@rc՜.+,0T px  МАРП, TytułNázevНазвание   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~ l0_&5$/ / ayt=$$$If!vh5$#v$:V l 0_&5$/ / ap yt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh555 #v#v#v :V l0_&555 / / / / / / / ayt=$$$If!vh5$#v$:V l0_&5$/ / ayt=$$$If!vh585&"#v8#v&":V l 585&"4apyt=$$$If!vh5&#v&:V l0&5&/ / ayt=$$$If!vh5&#v&:V l 0&5&/ / ap yt=$$$If!vh5&#v&:V l0&5&/ / ayt=$$$If!vh5&#v&:V l`0&5&/ / ayt=$l$$If!vh5&#v&:V l &5&4ap yt=$[$$If!vh5&#v&:V l&5&/ 4ayt=$$$If!vh55s!#v#vs!:V l c%55r!4pyt=$$$If!vh55#v#v:V l0  c%55/ 4yt=$$$If!vh55#v#v:V l 0  c%55/ 4p yt=$$$If!vh55#v#v:V l0  c%55/ 4yt=$l$$If!vh5c%#vc%:V l c%5c%4p yt=$[$$If!vh5c%#vc%:V lc%5c%/ 4yt=$$$If!vh55r!#v#vr!:V l 55r!4pyt=$f Dd <$5HHh s *A? ?3"`?2 >n2΃y `!~ >n2΃y^"WYXL xZkl>wg}xv֏階%S7$L6$I'!$}lX! i2Z"i+_AJRJ%UQJS#B*D)5=ΝݵMLμνys=6^P '~HqC ;oS^x±tp4ezp$&׀Skn%Auq~#g=n3Z ?ayt!o 4Ձ 5G|=~:.oI8#;GĚS(O+.]G.\, " =glwQOܤ+*|7.rHQ1ҳ[O,l}xAjZߙ)37%6楔tFZ&xi˶]zn^o˶]t|'tAC6 ౑5"o(r}{+0̢_gVĹwk} 8̍VR7pNyc0%'l¤ 9GpD!8$' pPB 'H[!y;9,$G=䨬 9J&arR)9IM%KU2d2JI$+qb*$DIV~e9$e;yBJƕHa)W#p@9q* TWLVUbOGa@ѡW2,VNo'ށj߅GgV"eQwCvfk~b!7$-JjNڒD9=peڕ6>b5+Ko Em_BQT2c蹒re\7bF' & v]=O6 4t&uAC$`Qr?'P y( d;LpAO gI#H9>,yLM%'H$;Ma$B D'%$A 2 $Dmb"D %>w;6#ЋZm"A#aXv Q91vQyVOܧ3uF.fu(.fv ^9DEJJv2 AԲD!D"ra>&7cN8YRjW9M:I$YZZZOAZBk1A{;>Ys[P}C3L ߷i5]q.v$hݗ#;vP5F}rыz5jSp oy$z}0-x^/"~tn7n#HT|>[E_ȋz-UrZQD\ *..?낊ȨwoU>-juwL}=w:ܴ ពns6UķFV~HZG_ѷY>>>."aQ6OXʈ ^߮C#+ːW s&}eIzTg aXB.E j{N0bDϧ̳CA>֨EX#cv96d5/Х0Y+kkxu~dˆ^S͡4 L3K bA*<q% .ĭxhEYf? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn#zM&OF>,ZfZ/Cr&]=Cwg 6\D`;&Ozq&hHKz#3{/{A,=8Ăq(ؗwB2{(Dd f BA?Obraz 2Rn<_(%JFB<_(%JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((( ɠ ηvMc]mm"\sw:R@IV:z} ͼ9:8 8".ट g qkvg%Ѭ4 gWl…QPDlsɱʣ`ݭv$EzOs R$CRܚ_v| #?_ |A_ 4O5&ڶCP$m gL_?ਗ਼Oa>.xYxk*լuȸOm$Ǝs UG$UҊwzn!rx!sfxC2FW=V~Zw{>()-xY_Kn[r,l0y";EQk;xW?|Akh:v-Le mH#ca9Ei}>IC슙8|~3p>we]{Qnj?<14j](RȐ?lJпlK 7n|oyr!rM]3kɫc웵Y_?j!|e *SdWW qixz_|N5 ºWi }mPI&?g;{uC_ K|muMsFPڍj񪖸$:mULzjΡ{ k(Ex$Q"0*FAګ ?A_a '4oxN8uX>:4 T\ٔW?_ co6<5~:믈z?uا5!F%W s;r]$w9Y'~ck?' W߀^Ox/o jm҈.5W]Y8'H%_egOǭ/ⴀgj KEDrlPPvj!H{<ƪNMA`k3۬Ȫz@~jg|"]J^=2 ֚|)0.Ki~ؘ|#/X5^&vm[g6 ۥX'Kn<M~-]]lVmÒG-.anXK x O7 >ute U KE&C>Rkj>!<=M+nf[@QɤRs5*Ÿ ?h/o׊{TV>(1YYn"VIH<`M g|2WǬcQuMlvq<10,R3|9^WzvV~#[MKOh/ᝠCuVCkcſ e@W[ 0)L\W$|*%DiCIg~xl~9鿳/Wŗ9v]Zo&'˰&1fPZ|~>5"#u? ?s`p+AAh&`Gu!ϼM?L7w4HFN'mWOPIPB+2А9ڗ /gb2|'׀5O>-J(B( 8'8UZU*^.7֖[-Ono-mȎkBF@g?I6H 5'o ?͞2x[D5fԴayS ϭa8l+U.V1u\ /|ȅbYBʧj2YTƵ9^RW@=*NC_ཞVCƾÿsNTKmD, tu N0~%x?Oُ>_~>m)H;aeWP=kl9.G]o.V~'~wο_ a>!ğc|iz VtxNѮr0pUHf!MfWKwh jΤVTrVqҋvJhN+ţe"rO+ӡn|EK N.|[e6H1r`gVaw^|h›-e O>uMVWb*?_ְ|oOar}HGJkeȪXAld߆7o|O>~xVwK-֫ qs( Ž#o n -F:/}8\ 8J[Pq.)7kyj--Jx_,2?ঞS;~GӼOMmOhdbrvS)RD}E}Ly>sV:(94Q@?9I>p7 ys`'m8Omnj>6;,φm[cu%jH'~~^ h?tUY I6#rpHi>̿7OD*]vOSmr%]y Hl>g?hwViV+=OړKW]k3iGCpG4V{VdO w{(KF5_fdU $i@ |ҼM|''[/Ce.5YKy7gL0_gZixJM66D!#hPy:Ԍ]mYW2? ?ࣞ7d~u wH5 4ۉm+GKcힷ~ޟze.EK gGAbAPLa5-sNgφ> 3N!2&3ɛr|y?(N+' ״ |WIMԴ4{1I1_^K^j:K̏o'o>N}_ 5xATW;і/ [\C5ɻ_*'Tf29\\XGgsZ||ugw~1xmr;pI1/RN?wğwzǟ/kAO; &7sK'C"~u 8sLae9?8'PV5fv]^ߨs#/ +~<~XyGJ[g$g}:wІWhAWNmZ K[WdD)$N2Hzb/.>3oo­Et[wcn9k+Ϊe M[~S~?>2c>5/>м xG|V(6qumx,N XôoY9|Y]#Ww1HҖ(+TMA"켷W{]091~ߴ烣@|#YpZ+ h+(O.J5a,20*,IT A$|V㟌DžKj4DtKh$\5bHFܠqɫRJ0j)Y=.mO&oÿ h}Cִgy$%1/'1RدLri|?zuSk?RNդwR+_.3+ )#qYcDv>54|Yws8Uo$Fm̀d/N+ I>*S^e(\xJd6p^ĩ=cPW?a&kgo {Q,;IDgw5!ܜֻ ~|h>⯃t{WԴZft`Xc!`z a_6[1uӲm5gkhbUMH|5o ||E?Z[H%Ͳ(.[NZBC^~j^ ]nhY,%j!4X{h"fr$(1; ?b[Ku/~ ZkD\ix ,9gu N2k?fQK [^<'-ƙ}]Vbz\m,q7oEt)qom|c|iCF.XJ"{3y $0v+?e??SoOOwƍ[7Ю=OZ?\(P g/&' GXǾ= 5~/ AIs;su,1<EM}O'w9<,/K}"MD̶.\z*` W0&Rkѿ+ON)~C#/y(KS+Hyc UV5Rg~mcoV/[!l|qvHcv@kJBlᯅ/<j[DM1m_yI##|dcޱ[;Ɵu8=v]kPK e]]>G+/^u, (֌r]d_se_%~ğ.$[t6]T$[t7f/ #Uܿ1u D3֟u/~][~0b6bBUہMWM/_ =A{iv QG5R$p t$WK_vxGF!i+ )K$[, 5ݷk׾v2?)ি?dɟf>w]oլ##>fR%C(FG؊# >{# <|Wy~Mٷ~ iⴎ)^ -BIf }W^xI^Yk#TԣceT(=+^SNҺIķt~hee/~X/quJ5^+ȼe#@TM`LNMONhZ7=v.o5 d- h#RB &VAO'~'Rsr8~3A࿎?kAӼ]BS_ϧI("Kx HP$dWwn~KA#C__7P?4ak->^CcJNI#d+?~Ro)Gr57 ֖oltm) (F%Pf\k'a(k~𧇚E]&4ko)2lsLʿkOB\|Z.I8훺EƒW 7"P[kIzZ̏Ö|OǍBA~ΚNvIr +ӿ)C!I\|0mėhvR8E$U1qq4XŶk~m1sj|}i x/tZyn-;Vg dPp T;=Կeo-~4_V[P6s ֿ_?? ~<|'ѼU[Mvh$H$J,#"SoxzQ%ݷɯ7bqs6wÙ)*_ؐD_S;]DֿBWtK~|8<}OVxgFcfϪ wu015":VVKI~6/qhAEPES@Q@SEPHMEPEPEPEPEd ( (#ր ( ( (#h 2=h(((23ёf ($(#h((20h!l:!v8ǭ~/UిiqLe>m%c 8*/y;?Ƭ>7}_D3lO'5E]n}in`؛Qg~'ՊKۨ_:**k_͟n9?e{_ij鲿Is軺o*x~,~kq>4Ĺ/a}6ʐG`÷k_ :e[=WgxB%a?}-E('_K?.Wk}~i<;m?*mnKC$f?CWk.q},eXC?Z1FJQi4Ͽ+?3gsOWyr4 P`_?^,s>r3X]_A׈y|!-U X,41i)tFTӠ딖#Fjxk>ʕJ樴?7xpXziӚM6O]?f8#:<5;im!,e`܂H1_6wVui2'FʺAu~Ӽ Gڪ)٣%v6>V+EDjOo+i)HnfłFXw}Iz|HAc ;5gV,$TjAO[e>bz1NXA+?kO_㿎g+}J~W(YC®;(Nu*qWmYC?i/~_c?|MIu2- 埕?x0O9 1x]rUuX敩|2׼Ap'W\1r{3d޿r ex7;+YǟxL6eNqMݝ~:nB?f]/ׂ{a_&tF# nu=סVϯZ^|a?xf?^_i0]NDUQI+LF]O5ڳ=m9OeAdpdf6|p6* OWY1|zHxv_\,܅HzUTrY|yɸ](g-a,ZJ|_t(o<x!ҴkCQH!5gwr@I_#֮<>b fO 7<2ƿ;kټY_S{[o =Ӯ ;0Y#0x_>g kpD1ߍ~]3 5}yWcʲa#jGGg}}18 -˃'؏z5;$܆hl+esb/ ?ʾpş WemҸAr_Q5ٛ-C]h8\W GKL|?04٥&}O:D`-NN'*+ne/o|j_ =ǖYؘ ' ~"z?gxAYﵭhPb*#I{igD$|xx8c3nYy;wG |O,5{(E= h`+kۋ E~? |7,"G2blg `( >?_8{V{]N,~$_i"@0v9#Ӈ*^Koc✟pQK٧٣N(#־L3 7<9Y|C^>v֚[ʻ"v 9, ?2?$GK%,n븈|K&qppk@m^ș8EܤڵZ;t? C FMڵX[R?mDžpOͨө1U!v׿Oʙc e="MwͽdMAܞ: {#I?<9ckSNf-JUd.:Λ kG/?:SREe|~/+?"Y|^c\1ΔEF!ʙj3k Oʹk>@'4!4b(%s՘ B דS+Po>qaύ˛|g?T_iw-QAot#*{\ErH2Aƿ~kk+[i@$n ǂ25c*jʜդ}?SQM])QA / kd>utY6[ rP`A07Z'xCñ>y1CoRO/,wۿ_VgSNe~*L5AʈOv# ~EnGKC׿So˧%x،Vm Ȥ价Oo^3v s3}w$]k/'/?Zl{ [ᵿ]xk<O [[(0f\)H`Ͽ^l~7!i }oo-o4;"6rS<6h#F|W\oXe9Mowv?G𣀰yNQOufkd|%kWGzo~Ek5cݎIMuYZ̞\֨@GREHVr攛}usnm lHmx?H񂪏G,Mu#O_/doq\G<O-֏vTCdg_ a3Xk\}.vE$I98>;Yy3_> q{JNe\F\b_?|o=s3]֎^CbF6Ux:Wyk# ~ N=n~/x!p>Y5=41[޿(7>Q[?a_#q•$y{_mH~?ba YOon}mV6n 7e0*K)cԈ䖰Oyk暱zw?hWkvZ'M> _r~Rx?.fA~^4^ u꺈IN}Ź_ϼ<ӈS|k9GWķ|ϝ 7iec#@P1 ' )#W+φ-u7Ŭ|F4:zO?1TT}> x>ͣA>m\Hb`sp> Ms(oWo+8WS{NrMyig~ Io_O w`}MbyàGψk1wc3Iaa *{_e|z7oJw|7;E~]:XiO3Xx_7SVzh ~ȿh~gKbsRJQWW/uԧ2=R0;g?h|w?O 9߈),mvH%bt,aV$ `ھ,T^ݣoxҥ [/K,0\XRp_V߱~C|Zࣟ|4ZNz'h/܁,.u@Dnd|Ou3Czi:)&|7 +?V=#xeo m[DNP44|uwmǻ1=x[B^.?/Tp7Gޕ|;vu(_]oPl/ؿúH":Z(te&^?4?UqZtv(TUw: /|BU'3LS?q$gUxW_xIQ7ʟU};R(A\)Kѿfٛ/^&|YZ.V~XG$O`uub%%DRK~?gVǿx}7DY [~"qZ ~~ǼOʟ$د>#^ fcW58Y{&lo7֟i=yBiu+Fyq_|iz&Ga6D!EE]esR)V<q_ʸVuq%ahai(RJ)h$"xLF Kwז,r)ꬬ#G AFY5eOo[ >Kr@Lr5]ϵ;b`֯.ͱV"5pZN/ ѕ*RjOh_n5oC|+~w%lU?Y[dqL~-ȟTk?ѣb-Ad\P}rPk8Kd> ~ѿnikk/$1I6lurDf<$G>O]xq}g?e0-=?Wq?E|%a[Vm>0&ǡXp½\>Zjz>0_|>"tSþ5W [Bʠ'ZR 'רN&%p"{Uf2ӊ~Z? _q~&@L_\=¾!o¾FO+?µ Q/|eHI> | js7s#.^ ?6=H,(# H?>їxgz[G k v^e75~W+bk#R|KסtÂuO :6냦G¼_v~şqv|3\LSYM685 z;ʸN9Ȳ ``s_RbJkvg鲄&u޽oϩMJU嵐X`0#A*B9{oEw?_2o_Kj~Z pA z@^o|5 y;コ~t2ERSi6tgm G>4~7c\e/ [nݳH~;y^?Zlz'}(VQ[Zf4| y3_\jst)q=uGkW[p|N*dQE|AMAN\1ݦ9X q;|}SZ?GPY,H= HQTW.Yx &ܳO}KX]I4תkwwͺ9WpFAh|o㌳yicom{ ~߳_,r6MGFm/Q9hz*ƙFiڍMOPK )ԬCrA*ˑ+ƿZPj}'S|E9;Zn?3Ꮍ[Wmx{E5)G4S_|i/%9Uo^*W91@Ұ.SE~eox~%2~|7q_vK3E !D\߳xa +ˍdXhq!AƜW~d Ug~U~O_ԪaUyUrK{_Eϧ(ߋhNI#ҴYrde=2d=u5\F56[{f5=5ks(iS0?HSZvdcv;|5~Ηb{??ºY_"j| wα8\Tw'.Lr< 84xiTԮ{֞+3Z<=B"H- (W1T >{wķ_~kWpzKGHӏ䏌q5[ۚQOnC_7;iouv% |8Br=l+T)ޕ埱]Gᔈ[SY,KqsuIY^!'q3mgM2XZjьR_%>Wo?&ƿZ\ySS ?$WW?=4O>ң\t[qs'Lտm!2:x.YG#9 K| e_K#f'2_+#,V~^_Wzscd{C5*|/6փÖioa},qCƪ>E7m?֯n%\ڿiYr^O'Bf( pIXQE~0~QE|xf\X[t=JTuc+ƿ+my"-WOBEqW_4:ؿ-cU1 H_>S Nr_ESi7mX&f>--3w%{ƺE>ۣ_ƿ|ų_H x [8HoWt\Y.OlQ_3S\#n,VaMo?~#$#Wɱ>gE0g INeNF@ڼ+WZ~e0_G=/+I'H?Fos_HwH1i xPd^O^vn=H1VR )_F/Ӿ6_?_=oǚ湶uL͖Fƀ;"H/%iuQdk5HӼ;T$9W?(^OøG%)ъ>G9fڙ.fo#ǶZWh׭??VumI|q~ asM(>*-quةת)6FMZ+D$h)UKE??P?3 i$8.-[>jpc|d#~_)|=j>2XsOL˩@.6d k@$_~oĞYbHku mNM˥iȲ#Z?*Rq'YAܡRsfXiQkeAA$eʇ ~G[{KXnuX{xPbK;ǒzIMJJ+V՝eiXD!%EPAm彩¿+]bkMFVVOC^+u?%~_υgWvamomdӳy>j,K(;-u|65_k7?^91CRaϕ;Ď-l%zV쮬NT̿8wmiqT )$A"#9 c+ֿ w|t)aWx5yvE>k,Ӯ -Fr#5?|jv/uypkyž}IW \i~.৒q֩)ZKשav⦫-Շ . x:G&i#u vG|AZu>-Э&(yUm졵x/2C$ckdHXy'F"}Dvc8CfhY،OqMeQmnI[gxǂ4[]3C ӭpCƋ*P|R{Ή52:O{/S`&E\H O5MU羻')x#&~>9ru(;5x#: w;| Δ*Z3{żE'MZ5^tbX+ѿ ~H񞮮Cp)Kכtm7E&P_[xkJw4OKʟdQ]Sk꺨QK(,ڛ_?fGPP49w$tb4}fm(< cd`zȯEބfடֱ5ov$/j Pt]uD."9Y|)h噬եeQ+z?(s+74黤i-R<㷅u|'t/pKot$H}k RGG(Wu"TbSЊ8K;'PѼLXWG~?umwO> xn|Mxp <Ta` ѼLᚹ*Ӻ{~*Wc%ޚ8p+ٛ {[߄׆a-ni-k{qrC5-C[}y[sRjP%H44K dr{p}ꇉ/n "gv<* $ׇx~qVdmԓjyy!8Kk}.9T:SI{O|4N5md~X` f.4j=dI/+x8q5T{}l#%>/xfI_hZ@q֠$({X5_YR:ooI4pdUM>|3vv[ar#u$dO&c"|:}g|oOx1VVŇ#nn /NY;s"ݟUpyϊ].g𨮗g;{xJ{f|7c{6fnOB++k2=E`7{τ>>Z|V:Nhc5 zkBWwU3J7E}Y0ԕ~2ky IMBgt |Jl"jkV=Nma?G_ӕ.~{?qqZ#wa?~ '.OOf_ĝF6VyS셈9躄=~+Z[J\);УEŸ ~b/|qxgH@K OKx;7s]vy|ܥ:N=[ z(EPA8,+)~?aI|[%\7Y/-Gk yqnA~3Ϫ|K6noSĪ}ɯ0^,⽗S_濅YklB]욅о0\FV"Te'OMuAu<ϸ5 M7 r?d]*",ʹyV?JܥfiQdYe?LWgDܖ+8M}2y'Tqvy'^u~8|C1Ůn ~s=M?m{l?|9 q>MZx8H`wd'𭤄-=+݄(ɮc>akͼRͱt,$(ݝW;b>R.~i; k?N| jw5wY-QS,@UH_B#a3N=v=b[#.b t J>(΁ _x;ź5rZVx*TG|@$טL.$38/BwVs9/IөVni4}п4mmZoi#, 8P$mwf}Q?Y7a=Cb 3v}I YXG{a{wus9VIWvP%)hc*.5 =88;^O|[u(rmY.<҂20kCc/+/`n؋ſtX[HYlǪnx@'' OhQYE[HArF>`xӵQ' ^/'3S~;&?}BS6^xZ٦$}v=ٲO}q~ ;ٟ< qC\[jJ׷mx/i7W_vn3C"++#H]v\eU)>H}<yWkri:u+\WOŸW^kWV+6<UQ)k ҍ9 ԧQNj0gE~?ޯ{'|@kHΩئIG!*0qʞ|eoڻzW6% j\ ̠H{q1Y~*g|mxWN4ņc2FIR>J|Mq]*]~g^puU֝>ZEX5?b?s5֧Z\rdճ MWoɃowe> "lǦ6G&?Ħv7]hҴ) 7&v >"vO[ޭU/h*t1#nG|>u[ِ|l]}pr?fx?XinFOT{O$7s_UF.>,J7 v_T<1UҬ?d7wǽZqtHIk u>]jx.<@5?Ӿ|FJEav8V'$I'=H ]Z8 <ϊe|)e8uG N0DQExǤ=T_,?Xo|Imk:$7lŠ-bG/.o __>=kw^?7bD:_uY ~ރvHt4o7 2(/ڸMRºR"xIx굥$M+[k'oOF<-OS>5xjHm~52D kF&L^,a E886wq?xa^^xWMSXK[hQT 1J+3Эnn-%t4;3ذb|ি? > ѿ >7|gDZƂ󹹳$!۟C]![^7A[&-,j܀{vuiY(k/hk_$m/xrm(cGjUcJtoنT _MŤO8mh'x,RWp}zv,ϣIr>pÚ? I)v~rtX6yq'^4RK O'GYuX'-8S.;>ꃅjr>W}mgӚW|~>~̾ vk-.^淲 0HAcN+Ԡ`FJqIوyir_>5|3Zx⯌-4K bKbK˙pB0> =t][mWOs-@q,2G8C{cҥE%fi`-QVEPEPEPEPEPEhtEdzw@PHMJ&0= ge~C)׾+iTuI"As S¿Ki&_FZjWk-1±9ӿ?OgK|=)k=rt 3 6a,s5#Khҽ ~WznZyh]߅ >5xD4<ӕ`ӶG{hxz4c Em}D?k7O\??jzg{١e<%(2kuk?h?5O8ֿjOvәӴ>[ _9ڈ9eI!2=ş_o߀ x3i̫ei`ܖ[&01=bgf jznSkse62xNs:++wrPv薍hd~,|='C]2E7< l x85VS= vD?> . |1{n8uk_ӴMGUCrpE,eg;ZMK.>K? j^ Mm̦689.:o >6Voz^minX/mش3IY*uao_\ڟRMw?i?']/JOa0yq]H&O3@Ξ!獼5?W<+#ßgUJmg6*׎2^Yyo/Qɢ΅GnE:͠0 OKG?ds-hI6iO܏{aO HQQ[Wv٤CRH׼GI{Ny>)Ez1x}ШF9}ڟ_|)'"OtdHY8ky'd#I~ZS왤xS¾-fX'{K U p; &{$?4|2kxH90pK@k(׌ !-[:nem֐X\74$2;;|B?gk/7-W|Q]VU IK&yb\IpHH?%d~~.iK.Cc?jbH"[Dij]OckzwtW-ӣ#c#9hA*J5$V}W]C\oLx έKh:o^[js\&;,H!|l~% &uNQmxwUSYXE${E7(U+Wvf+Jtٿމ }nZz=s( : k?߰0<%k!OG`~n';s O:WIE$jܛٟ_Fÿ{o~>jfPh~?R[b*.]Å\ ~/7>%!q k^i_ "N!]J|gxŸ^u-G~$+>,<`2#.X) WDsோ^>|GͮkvOiwhwUSwM[ާO"մo{exiixUnHeRVmgh צ~ھ=?i_iÿMᗎuKק -nHdc~ùTa8$wkEFwjGTW?AC|\D.?lxg/φ'6vxmck4Kw\d$M(WzO~6 /z- ?Q͔zb/0^$kD̏a!Fqo4]o~JQ=x㎥ğWY4sğ 5.V:Ȥ3hq%x G4^9l~$[ծ4A%̃sJ#($6ЛE~/ |;ӿ+OOhΐY5ɺffsIn+`x3DZI|bN4Ҷ ooo8G+PHyRP`e\R++t~8Y_xqnKŝ(](AO%ڥ;m[cdF|^ƏF|}ӿjN?i mσVo6Y_$ ~э?߰k9-N¾(^ƞ wDg$󎦶tGC9EH9![XF v7cE\RVPitVVz-vWšƛ_쵡,5IE}t͊p郩Rk9୰||;O CCG|k-fv{ a庺Q?w/G|Q~|:?㏅%6=KI೑G<%Uk??}㽗찾 ?'{; \ \xԠn|rO~wx k}| B ԴZ^!q Ǥ[%Gҙ!6qTqVޖV6%a~ HFx.FӴO?d-|:*[-+YoR|*ƙxVĺ.H.fxKK0d xVvԶo/tk !A3 eEEcd Ӕb'vK$G#|?47t/zl뷊γY8;g5U?ifžtXܛiR8xH q(,'$cI# EMό_e{Og÷?5G>P-֫ReU33 1]G@Swo?uYY-_5U2`<*SIFֻGm5I6"۞toxk"]r'm3v1z che.kje_{븴<7S~Ӟ)|#į:Ki?[kzo}t,$G OvU$ &[oдkvuǕ?ydd?<[mJYi&i_jP%n48a5yG* ~~(?|s|F~_i7׼;paa!f w*vV`,])Piv{}uh>1?Z?e|Mx+m^xKam=C'6-H|,;G REM+QKμEle8G/Q(٤{k ¿/=W?^TմiA$Wp$[w9]i߳ǿM/~׼3^)b#x$&d# <'~_|3ix>_\Iu}B ki-n\qdyALm潇Ww/C_w-|]}o!xԵ Gmmelޖomvit/~xG_|!s.i-vó0$$K^㟆2I឵_ |+՛MZ{u-Y)+ +[}*_W40<ORit'Xv$#nȯa]s_S~! /XwS;ĩ%$HMc5 FI].kW'_g VƷ߅%IR3+ae*:8??jk_[%oѬhoaasxDp6E? ?hozj}♼^5{SWOa0l.hۇJU=Nj_RO4^%MR{[ Y#Y.ڲ;t2׋QZ[ztis_$_}o=-SE_Z=ճ<$;W\i+?)cZռ|#oj^m4%ץ5̤t @$TX<=ſIo\] š$"3s"Dvl2|?ٿ5f%D?8pu6Mx-tK`DʒFp30^:Ve~ڂEo4_?i/>+ö-Oi[jzIC&Pތ3zƥpu3j˯7WE :&e)n.]~Nk4oZg+}nfmI##XѲ[87~&\u/m-)! , *IK,s0+#Xl2bt{m߈;6}oU?g_7^Ѽ9;>1v ѣG)reMO|%|ct'+o=6 >+[_YͧD $ /Ny#ַO)h:VC+:okm `(IbO5?_ |=q#M)vƙz$ԴyD2&=)py5g{v]mkkI+[ mV8W /kO[t%R e"$7 9`ۇC<O7}kD%M(f"|v: ޝamu(%XKℿkk}[X`cgnr }GEsD74M+>Yn" ̓b H0IWa8~\{[[iڟ{E"Ro~Oˇ0+i;kKhޞCJ'0qc~0xsG]&;Kou(Vk;SN:An[ا`8"Y]o[McIO+Lq4AM?3rtiW's{m Ʒ_XX<9of֏=#s6jp#-~߷G%_:^!|DZ+#A/ {zm9ڞYԏ7=wZ&m[{oZ'H^!<5/6umZQ.ebEon79%i~ Ə/ůOeޛH۠R{mnZYQ F u]|q$ K~9^=C{cwaaivsm%yyݚ>"mx/!;df/u+gFZ %UNݱ]ղ̺,J64vd~x ;G>jozT! ЕY@|7Z& jLHlAfT3 5~?OşS֗m1cPpŊGS#|1)^/5xBZsg ˫K2PUPc$ў0B49|W쑨>)𥮺ZZG$MavB܆nx*u r$MQWScx>:;OU h~>mh]!owWCp8_(aόŏv,!m"t]W]o4k[Ur*.tA ȯ08iu_ XZ(QE!PzRJ qAu5H=&Kw5aM0wРv}03о7^*|mxfV 6&0HD'&z03QE@x4QEQJ9QNQEQE+ bW9wτ,k QNF\!iHKܚ(]t`y?b_⯏hM;-FQ.̧ ]ះ}}SEfm-OMN <1B:bldu*Zjֵ݀Z01QE+ (Tͷ߇1~3؟.}Xyo=MtPQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEDd` ~ f BA?Obraz 3R=43.ՒVF43.ՒJFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("A !1AQaq"2#B$3Cb%RSr4T.1!"AQq#2a ?D@DDD@pP!8'WfӅ>OKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠F\23BcDdf BA?Obraz 4Rb'/vW wdbgF\b'/vW wJFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((ߌ| !~$x-$Ҵx^SC#R{k΅wD,o|Qyv t쎛 Q{軿Q7cҾ*qA?J]#I_I._GoP}+W:~^#,Q/] 9/J{sYׇc:M:WgUuxŢkn;}{2++Q*H|UlώG=^º٤jD@w9'ryUI%++k&ӧwƧ>3|=<6d?}>?+o@iOڃƷ#:}މmxVT%:aY$h% Qە:W-ݭxŷFwửB+ktf. B Ny1Mŗ*xHVS|&ՖHSU뿶c66K]& Fe\Eo. esi'fkëϤ\xZ{[[2Wv3]W/Ὴ*5>+cuH`294^]DQ<MrBX:|={ :Bj'oop7Ѹ GBC]*I9:{Z 1 ' ռ%5Z7[k8#1pr6CvpoQ|CW#L_<2L渖A.Ś2k%>!?]~, }oF;=2GԭŚ){s \aմ[eWZ h.J0j\]:`QJa;r}mQwcյoW=6]caf7ʿe**sA{+_ ~eJdq5JCg2[]$еyoSQZEċy[MYۨIյ?z׫~ߵ~t 6COmR-4 X⸔rm%kmЫ:W3i >#XjvD^QuI?'_~5?ῼ+}s%cqb4(-!DSȒ."+#9wO-M"uQ+ v]?2S+~ ~? 3]xkKѼOmc#6z=s їzD+5fPQE((((,[""wcM8Mxi_xz:M.S|y6/de7j?&"77Zb/%<gL(sBoNH=`VK̆)Cn>xs:ZxX&NB%YO#|a1$$ )9z{f|%jZg[}ʗF7nUDv`R>rC6XG/ <{࿎~8~#x⾿x{o%ˆ~ B e';H'?n?6?j;$o[&[.񦩽+$ESi8'sFkO?2 ۯ?=qkWeسJFm(GyUePѭ;6+:)8MI&FMXYa*>;Zk x(V*Fm& "[V'zٗ{HZV|HUxt;D*RX/#EUB/9"~(ii? i|?+MwE*Bؓowa`./nb[ NkOZ[l4.ѤI$9]?IܱM/-CY@&sͬGrKObk(+JׅaOWEe )Oު`5>{MFtk;t qfHl6g ~oCu<)E?f7) ?ÈtߠβO^E5UdcS3~wx~P|5}A?q]ɣ[Kyi76B ,*mӿk߆: x^i?E(H۴EǡW,Wk( Akq| f'<5x+ŏ vUM8K;'IZJQn~ czD:ϏY߆^y:tv@d del*;,{|Yص?q6+jww,F*HQ3/? . @<)ROHm.qZ=Ԉ@o2',NxV#c_Ri)xOW𜲬GūApDa_h/-OOnO.A[8̫O[Hx?km$|$ץuSO|Il_ 3F[WfY(kGqP~V?l|1(m>*ZJ6 h,\䜲浧ӝR]ވjxď&MK4; kŐ,w1Eq _Lskp_MkCHO;i:}FjvVd0rH9%`х >nV}3_fi-Xqq3(io4c![+^ExH?| ym5MFdO ӕI|P*¬bU;V4FIJkj[4a~oЮt^LIuf3Ix1ZE41Նλ~u ok΋[xhprD SsưV?߆>^j?7zuŞ/հ׺($GK=u#:%ultY.one8XbE,}OҸ%ZVPn_Q\P@lOMg2@=ҫ9Sŧٍ4 (χko.{__( [O#tI/5{[b̒Ep{/Rw~(_6jsJcx0ۏ9 C,#Z7s?O ho4NdAݶ)u | |_xSMk;TVp;*Jb8zWK^rVw]} \j9|Z"xO 4|v<9zψn4Yka奚<׷3o`Hd*~:3x o| MU}K6:,1]4bZ3QK["Š( +1~n~?Gc]\2D߻ IBy|{[%̞]K0VPO}X\ύjjØ`ןkVKq&㘭eYD۽S|r2)jC|ֵ-ua M}PXzW߇|5j {iRX2H4r#C+T)gB7?^)LJ|o`x=ȯg_e$I}ԌҌʮ캽i<^׿ko+3_|Tpm'Jj앣f&[7Ht;|A-ğ >/i|v>7bR|}m0fO?| }I-vSg:x2]9(4ӵKfҽedj~U{~)Vx?+fqrqBM&>TLO}=|'᫧u5_n >zT E8lq$u!>%3[j>'o!?ۢM腸?b9A>\󒻌"{j#0U_)G+5oO$q ŜɆYDљW<<ůz:%Ɵ,^*-x?6&yÐ@#|c`y4?~V_ 7!"2*#_*wۆہޤ०[;~?y$T~uu |EZk7Ok#L0m`߲]ߵLxs࿉Ј WNfs6?陯ҏ |>SL'?kkVqsIIo0 +@ݑֺjiMJWJmh|1r>gk3Y6nmu9{-ۄYKpUX)l'O^<: cG~}4@d7wZDrUG'8<׿n>~_ ts/~j{9;Ko0xXzϺ)3ǟ 7HDυnUE:k/_J>[blmm.";W;xZuWOUn+ߊOO%'O !I >]G~ԳY>ZM @ ?*WkυI᧍t,ǽjML ;Xm> BXbhdX1 S}owfCHmM&yQ_7i$+`1V+L#$IY(W-N?㥇cÚ~X rj!bY$%E &Hա@pbvmn|/%N/؀|h Ytt)RI+aOZ4e{n}SyD; oğ1o xFh9yw7l|<2׺6߷O`/_[x{yd>khOZ3 G~tψ<'Dqj$VM8fK\& rrZFC " eMNKKU%\SNKk Q# uk Io&-^äEwuuc]ehMT_f$?৚Kw5~Ϻ9t@"I1*Y XgpG ~?ji} B+]fOg4I(`#nUW^-V v6k8Vg~kc:2u#ygItIh`J_6ŨiLua:]Hee 6Qukkr 'YMHU'$4j||q$ u~υ+(siK\2]it2e*_O ZA ^E6N>yo#1_Kߌ^_ jw#]+jQ+lZ Uc|R8#*/ÿڧ?KTCAgp]bo-&Jekud (<}ybݛ>ƒ_#GզH}ow!ѵHYfB0Z9dIr>#p]/^Ѿ$Yzh6mT5Vȸ N>iE)kj Sמ)mexkD%JfyUZC(вE!?~мM-#vI 隃d6Ǐ.c NkJ)sEj@y#(W!v|=?LkiʫWܰ'~>..9r!B?bݚl*Oÿ$'?g(㟄lZw|]j^2jZˑWkQ1d.x'OsI<)⇎5xLF.*VGdPXR?ଟHOU[CKvr-k/d+$Q(<?X~ |/E֪ ҴOWt)'fF;#;.}Jj0Z$M.)7+~gWhNAlvv,Vֱ`*(JEQHʹf8'ïs>>Xt/YdbAI&4WE@X_oR/GiB\2Lyrs /o>#U6?fַuQrG3]E2p0y_[O|;͡xrv&NbQ16%7X995·nXzTZ;uf 3dsM+A$!O_' G!]mgxO!QMZZc7G*}A"zV~ȑ~O?fsyx{U2jW2%#F;Wj?]~ \*(#@ࢿUK4o>5/<^]j@̮1"+KQ*N(Z42a LnA0piӔTӺ}Tw_'쳧_9eM+Xt1]rDڥ㴦YoxP$UP!N2>fڛڍ?_aoBWd{JY̅WSrZ߫L+7ڇص;eu 6:ww'pwI;tz?)k|3_iğr\m^X(̉yg%:R|Zmό_ ,N=CE Sٔ _Es{٣Ǿ.ӼjQxIҸp襁N78Vh~՗ <1jvx_=dž5 ݶLRK[m1 ;ݵOd'ѿď|E!efWOo.<;Q fgQٖB?"o߷XG|J&xF,+ i#O{g4ܮ>rhߎ[>tKa)p8VDv1Ub<_Ŷ 1vwrH,oC#Knѱ"xۚk 7~)xR;MzXW=J'`ڣW|A' ]UXeHOB,-LU7%dNkMLbİaM[o x7f4et:ًsJ$RCy-<-šg;h~gc"/|o ßGM]+F{ ɯ?hڏ ]c7|3Mmm<]#:,E ummoyhܥܰEۇ??DѬ|EZ^%uII =+n/7/?]xNtB[.B$(FCG`G2soNܓ2zn}ƥ',Vm#Ij_/# &sIkG+bfUDE@\-dtcVMIFzgGNR>\%eOT3NW?V޾@~߰e?[hrr'lɝ?ȒFw|w< u^,!sS?.~*2x>;Gmggaq'!Rd ~şس3 ^~x^JY}a7O ,i1k3Qv ׊,5XK/V.k{\#!L*q4~wԺu!5TO~ _*񷄛Ŀ MiI4M4rKYDq9cGx+vXXW6hf{[@Gr694~xU<,.s٬uU2F a-LjmL2UM[1_-l~Qv mЊ24>ӏ扪IyǷcxHוl8." 4o"]qnH:t@.m?M'\yo_Rx53=x mywjR??࿊kf4Ige4']КH+>t[Xj/χ0ӜЛQ|εayaZx .^oCl'VT6!>Ip w"xNd+|~5}'{o C(FF8ӝ"&ibJ $Rmy/qn9.xgni%I#YII_~~m31kƒ~ ֫0MhVwT0.mxG/n[xfZES_ܗï ^o khUm j*W|EhңI9_Vd8JۗC!c?m1&|~jWxN;2{7 GG1\"Hn4BQ0**J~"^_^gu+2H~l+\*dRR2]OT jXH>hfd?Pq+C im|E*;P-?,?l/šLJ k|k7+)OŗO%'w|G#=6j"¿qw[',yח|g`cNS?h wi>"~6~25^y,bg(m\/ťg|$q]q,cGʤL,;g>1xS\~$s\$5OsoRMv~̪>QN9!Sρ> h|>%rΛsf_ׇM?Ffo*֞3[>nB@5|oy I6Dta5F}>AZKo2Ke W siǽe^ ӯ*sf|?,ԏU5X|B>ǺÏY=bMԭ]JHv!{WiZ|E)xTVվ]6ҡg=k,e4וXTq}OJeK1 <|?M5<=|])äKiPx_閨y|}yoHC`t?Pb2uW'k//2h."'|Px4m?bM1p ;K)X߅mGWfxv \Ɲhz/%F:ru;?Q%@?9ksL$F/emH WQEiEa.rW k3:MxFTwMXb@T:.zsJڭOWo>+5܀K]Uu|S?n|A|[ Ox_K2_6|gI!Xu[]$ޞ🈼C|R; r}7-?zW? ۏƖڽ{O3jBXlha® DRFrNYUu%= P>:~:GKO.-葥)s*Ɖ@v?|O@AW_|]贈|v .X>lU٠D c&/w?wJ2}ϩh?>w[xF|Cm]X<ҀLriѶ֑Oz-# w·mI>$}F6MV_uon"yU$⾈+[?>UA?E YkHb\7dq?G૿>(;wφ? \lX]η-A<\}Qf^Lv ׫'N|wv.[n?b< ;h ;oi:Mq]J7Iy,bKSG fB})KW|O%͖i՝HчR |#;?*Eg|K/jIIm̢ k(Q"dy Hs~:׆<>_A2}'hLHc- k*v5w%GN=aKE`?/iny>Z]xn>[c׎|7O\> ag˖}wQ| _j_W WĉW]Tn2G%~?迭~idJLfI-vVNdE<,|-A=$ivް`35|'0| G7_f,½~XL:lQ^폽1OXxBL*KGR:}xz3n'Z?9G̽Oѐk~&I8xO-YW/Khߴsƶ'Mpѷ=zmm_wĿ.&}o[晤oիY>"عQt+_øoL~h?$~MK_˞x#'$/:DХۜկS9%Yc?럲?1U~ܿm~̿]*-̗ypcHF?f'H"b+gm[x8.ı Rc_ |sLNǧh:\V)qJ9'vUKN\zwC ~(4&CīܠOƴ[Yco@x-lT CXO'?6“A{xSS\w#ky\A3\ oXgoN QޣQKI/w\m$w<߽FM/> x/.> ?45+yO) q$ȳlCqq+d2Tw*s'R\?ZH |L6H#M[W]Gif/} ?:lyKL|&|3P4kB=X#5o_Q~?go>-,^g4Xj~i[Gm:J$јs ^gXet| |Uiu WoĊ55?fcUvGJtdET9_\o(w>ըiI$-%w) V]p0^ qxyyw'+hhk}ˑ:<#)zUZZq J75dъ+e/xIU>-kQıj' BSUsºg٫ɜ\e5;>?CB+| WwsɎ?}: 񮡥Juh&QrM: 噀QM@pN#}*s-?hYb[?ۂ]N+oɛ熿klc#/1Z?Asic"d`/}>aˇ`Y&[ɎE|_<~`<!&XC Q!F R@?ܷ2i ǻ: N\`k]&5Rx}2#0vnTFR"dQ좿bO~~΍>|oIZQin [MR>kZn J/_ݯem /~_> ~>57ӤčjzŴmAklCg$v1 H"bE )kϛre5wጺ/5Dp{OX|MK;~ ]L֦{ޭ1vc $%? |?|Ssk(xO3$dlV 6hqV[O jY["'˅>XE%b926IU:߲W1~ .ig5q to|s36'tMJwil#Z#|e8x/ > {V}ݼfM*)4 r2)T8@J^/㇆~>G*¤.ĒI=sTjG|K_iaKt?t TdeepAkS{&ncPs|?<Fh#/"\#Me3@]_ѿBv_@E?67\f{nf3p< ?fe!5擗Nygt;ٴ^znqSKzr 4oᲛm kþӠ8ZެZX_ OhmCW*Ofo۟v_ jOpCӵ!ic=Ъ\dI]'ׁxw DSV)샦A}ue8˖71 e(Ԍ996j_3Jiԩ̶:+%@|qLCu6 O&̸+gi&^si x6~+,mF.(-`E@׉x(Ia6y*/#𯄵(\oaSՆXP0?>kTszGb/ k3FUIge()wrF v-u ? <o m2'v{[o ٯt_5Z9,Ӭuytgc&Kdm_,9 e$.CG\jR^&LZ>pf?J?K~1kZoR b[8n?٣HT+(/$ vßZ_Q+pHJX逎?q ᧖w*lq_ kx7ic 8<\}n 'QEAEPwvYۤJ%E `ھU=Wa[{ZLwT++rf9ŏ?^~Ͼ4H{Ri&g&In2 2k{/[gO^H\DX夳 Ɍaf8Z;A,#d/ϊ |A!n[o2 !!HWew;w*Ru}ǟٯ>7s^ӵ%OJWIfF^Vfoo_u~/+{9|z^h|rY[?Gxcdc<, N(nQ^7i+ϯh_O1sUWÞ(# C|؊c!Z᫥qc|H:ׅ<[",LX$[; "z1*RJUE2sҊQ@Q@WoBx4-;5{J@i(i6q2 M?W7z&z-ԂUsG5?k_} ܏1 H-QG# >6u{Gh~(|(fݦ$ Jp"v'T A}+ c+Kƾ-m [^KKHa@Z vs{#M(> ?xǷi#;O*ﻢR;ٳg79*Zq HXmCKs^E{_/{i~>(cM߉#Jo#_ÿtK~kzs-U=c?yd^k|z,'^xFX5Z;REr+oGMWZNOT5`Vmlb_uno&pnͩa`/#NߴW⿎5V;ύױxz=V6RhO#@SW0 HՉ?c.q(<\~]'m8V;xkQӟJ2}ѧh5 'ar灹{⻏ۏtO[}u{chڝ)-͞ΗVHΪD5e Ek[ny/& ( RӼ7 |Bmjqn/n䡆KIPV9or״o$ |zo, qm)*=ψ5χ>'h i.G|6eY 7;,w/kOs_Ut9լ &M?8nD@9z敗.i~⏈!?|magmݠ.'ڪJF ;bX(ɯ+g|^XsofmAi1ҭzN!OxBͮMi9+!1Z 0zp+hzͣ/~ ï x#Ҵ.-:V(¢+R*젢(((((z(>$#_^xc& Oį|IOer@펇쉞{l_:+ |Oo7?|M|Uscsg>Y.''%M< { {X~?R_i |]i } EarחzUޛߘeIv+%5߶'wa'YM6wؙ/ݜO#`9 |+/iz狗V^%iZ~# [3t㟨8ܺ_Q:]s7Yo[9TV_$2k:Ѭ~]jqF¼'^;_Zorx;a gwm!ob Fk?G?'6?rƅ3O_Ss֯v֠J@4ǃv]jYl"Ցr-2.WN2UE_=JixO'?x/5"ʹ־ jP6K{mkj„zׯ$i@T`KEB9I *QEQEQEٔ$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V F t6,5 5 5 5 yt$T<Dd, ]Wf  BA ?Obraz 5RH;P =" $;F;P =" JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :W?o-/O':%koqݯh:CDG;Zmūxia,gߵz7̭z2kdpbsLZ>ۿj~gW gm!ώ?<7kuRTkP&;$ds젚|h/G{֟\U%uS;|q|_xƚľ!/mBO}^jCLX밯jEBϮp* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (@h*g-=ΟOjYeд9Nzf[1x|WX ;;j|Xn#Uy =-w{wݏ$ô):QM͵+_~OF趢}YnD:/pE'QO!~ӂ&W<"K($}v|-5D{ yYgFr]e?X¿ڮݖT/$iϩ'jJԲүu[t2[+{{x˼ $O ~>Z6}pg6l`$a2ڴ&;+^ztԱxu'B.J ޿_D m}',lxlⷌ?WcUP$ɯ[+]B{m:V ϔSPpir9҆+ rT&mi#qA/m}?3 3Ic¹cJo]}3W<_~KQAEVFEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_3k3:Y-V~Җ=8Tҹk 8H~r? ja??'Il{ ׫?l/#T-g$ $n5>9V#?x_|e=Ư_mk2Kp㜖"^ӫ,<)J۵tu`qt㈋8T~~E?5_x x精 d#>J`F ˭K퍥Ι5ui4줁8x'm-jW8KM"Oc{Y_Xxo(NJM/ZiBk?HҖ7M3_V|Ix{w_? jrC)_)fC}p ǝrO'ⶇ+SrdEۋۼ,902 q\SEk|ch%[z[S0wzuZѦg CMX믮G(o7Ick^?(>((~wJ, 6zRnCm>b+L9)=FOwV7)4md$wx_xJXPLڌKs( V"|}(V浿5Kx⿆^KpU_hO\<-z6E躽^Z,HWRA |D㖙<X6@ҵ8 Y7ylvlQPc6CmmoIqqq(H@2YI5S^.4x;~h%129%w!# Ǹ (xMOƞ+ti%/F|4p ^ iQQ]_asO иde#9Vni>#v]&W mtJ$1!JD[sd8>E*Ҽ/-+RmSInrFQCG8PxjmPiPA(SЕw|37῍n4MZThV#@Th|ھiioe8uff (hO\<-_5N߉vL @X18gj%5g-7L:Ms'tA.2:5xMKƞ,4y$/F|ghij?/ÐxSm]2> [LH$0{J٢,5[u=.kK{y! (((((((((=8 㳏O+xWJڶ܈ `6=5Ѷh|crWc8n: I4ZrIj?U9&s<[_j^#kv$şd?:9&FXc%#irX὇"q~k㿊:DwcuYѣPqX.}GDfګѭ?Ñ6R8rGog8xc^*G,=ԋ N4SNҩ)M9H.mGyp8'Rqi=FJ>Vڗ—7/W4IfIb@8-=+f[SX#mt{vS 3z{[4r.+% p_.88?xOѕlMg]ڜc'G7|u)nW 1YW ޠGU@?Osc}R0gSƿ|IbeFӭ9II6v{]o _+̶8 F+F5VT)QmIk'WS@| ?LX밮?y% |aEU5 d?_WWZ77T$$Q +TD0^f?sW'o6P{_Z6F} 5/&oĿ);oCxXe$zrQǁ Pp{j?jM;KxR%Sj RT -xw|(O|>> kBm4 'wl i*U0W'[-9Z]}LolloEOg6mGPDnmM;:f3kk0o[co)WCgOc^{Mz_ւ-v\_tݰ#_ |3:w'M[I -!YPk "c .MཟگBmYu==4}bK)U"]> =?4# ~˞.Z_|M1{ڜp i_O(_.W5i} ׵uclwQ\QT«%7Qzw' |/dώ&ix'YEǑo}4fEah">ϔ_G;<̣cz}1}rm3QDeh2DʢF ڙn\{xFHzs ?;?jo|O']A_E֭toxlF݈_.Fy.!KR~"L.fm Fm9Nx$ۘj?h7ؗ$ Lɝiி>zW-{tyK^;>M ^V?h^J3Қ;{cE}O۱ԸZ:'c{ 6զ3JOtO,)٬Je9+*q~Z \wZ]S^ KXeRPRbI>`@??GE xl|'=\^~x?ĻZiz)ؓ-$r{n><7׆^GN=֗o$cuB[#nW7jIb!A$up -?OF,֟kk&OF,֟kh5dÿl_*w.]W!&=kOo_?V_ ڿω4E67(5oS|7hcqVJhec X +aG/m+ba|Wgğ2GׅoK빕")!qv8U^CG c'GxQw#!B9T\!6}vf1'?࠿mG (xt2f؟O/<3 wֱJhzI Iz < |5y]#A4tK$6 H@:P0şR87>xM/:ZRv/?唇ۂg| _vZ߅d/R8jWfح3~,jw0-_|53G<7e7ŝ JҴu X#%HPl?>B~wocYi:K-1I#Φ lD3IU٤>]`^^|-.R{E>5;IGËϾ&y ھ4ҵ"_u_I ~%:eG k\_~i2VN Ozqb+h1_8~Mo_9>dg smP<2gH5|f >1#4lv 'ǁ;?jO9|ުgRM֞ҷfn`+&1qB^+FqRU#tNkڒqMI$1%WQXҍqvR֞K{=g|joEť%#~zfSmNeCB2~5k W!9RU)r6)SR}mcro\.%(Ɣ&䯤eRW>Vmŧ{y PEhh|Gp_mwÒj^=}6%!da$ ?ֻӡm*FP¿ if-x|=ISKg9EuIYYיO҇6^hdr3 =:rJJ*R^Mt[i0;|#1]urF>x4ԩ4uViՔcmR:ԣRn߫ (Vf_~4hm7BӦNF ]Wo~ko?>7~=?h3ċKwYn4'/# t4t`RQg-_o_>y|Q\n}fI&w $$^7F|? _o5)LJյ:kFͥ7Z}! φ7C@ ~Eoj~3NJ)qnZIQ;Dr^l|0'ˍ.3^]4p^Y%bn?џ W;F5xľbf?_OX5,[\Io,$6vCৄ>x';(I:bKE^HGPY fe @=C⇄<}^Kyu + @lok G `|cqǬ[]|nll%$Gc^Cf?|&о4i>&Nw s΋M8zfDq LO m @o\K2l٠627IYa3,0M|(@nόP/ڛ6ƿigLe4giBf'<%kG}W~˟k٣W{HVGmuM "N~7+"̂!D1!xsFVaG c *HN$#$e/oݿo:q]X}d<$d<ꮧ|G)߱7g/X|DӵH!YiW&5WbZ296fd?|* 二h{ s"sc@O"[:~מ#<~ ocjV^>//9.."II"f |oyΗ/߳ūM3T͍.jʶw󥵽gg3IeF@.>ls@N.i ?kB_9P"RN x+ໟJ]?e ~,мs.Kq C8956CiZbx/oxN3lDMqq$Mp4dś<)W_͚]x>-֔y^qo(E4MFrg# >w+HLXAq z 4i_O5;ayJEڟZ#jgS@g#1Dq 6 kcw߇<[2xtSGxVנFﯓu ;;W=&~??m ?f|1⫿qh0i[Dtx,|cyxkLix ^|)<#>UoK#+y勱yO s~.ُ W[RZmJ^M!xk~GOj>д1ub]-ª#3U&~qĿ=H<3k^^]AijE {7I0h&' % [_yݐޕr4F;1\G=M9~$H4;wNMo-L[/);I<n5wtu_Got 7A e)9#G "n+ϾD.eB{ M3lj~i3;#l[$g;qE@ƀ< \~??mㅟ oxX!~qn"۳vxV=c mLS~~!|rJF6=mp9Cd!~N+'n-:m 6`3 ",-3s@E|1^=O(~Vƭ Gizko.&i+)I iconxctakq<_dMd}>lۄ+rZkEUsI+8Q}-j\.>j8)[gVnOgjP^a ?)DbA6ơjuy3*m}fObslJrYIٴ^h$|ۃSbl.-csÃUp򦾕4iNd#XAyD\vI-qZ, |¦hQV<>4cd)?Y7&mefYxTP:j!J%M߂^+iMuU/RQ_ (NSÿ~(hnٓ2|Q[@x@lor[E;*~HG%߉#|ogѵ KWsN=ߌ5Jy]ѾWM[ U$|WTD''aDp"ǥ|3$]|RZ?>?bռ'>&]R{E0B&O# ?=89Oj?n/^cWZF[kkM#>(U#NVighi-'WVE]tSMA6ʮр}hC|C;|>&[^Y[H9m.-' rFDey H~:o/_GO{ vIּ?j@i5庳MskO 8ј]Ue?|[X|sEvk +|_uxYצ_ORYc(! d(,(~_؃~>;(y/ k+v~&,ねesK^;@) {{eoF )'ڭi?:gןw+4M??ũiZquiKg]CƷ)"n815/٫ %⏃_~|; G/ZWT^adXb4?b&~+g=~bʟ)r ߧ l_H}((-Oۚt]ZxgVi&4$sX^èA$mC}Bs^cI|O !wofxW9+X4mDȾ/X4*m pzWߓY2ͤRH5#D 2g@ X|VijɱuM-C4p4bC&~/~ bؗƹj^j-AsJ0#"J(čsJFh~!ʍP_~߰?f*o~^,𮽮hL%:ͭ֜6֗c#&v?_<-[3߅uxW{}:VP1Yէf2 < K[PEq TabHO2Ϗ>'Ik^ 5M/_]~GQTKx($k>)ς5kBy,&O[I;< ۳g8~IS$t>P ~#I?S?-Ks T\K32 TW_~0?Qf񽏇ioW1$KhLP] {$ʆo [G][,b! \mP8no؛o?|Y_헍< xIY5)>&%]Fr7`*ۯoX>$ioh aa7xr+mRP6P"md+56v[1~GomdHA/t~W,]BI=LG4g@I_93/b?'w~6~V#>"};m7^ >UKcJHCVyU^)l*1|%c/?j~14y4IŧKI vTxYhO?'.|0߄_]ƦMk7j7c{tNƖIT9 ?&$O?#C[[fkt1YAJ#>=K| xHn}vW}GkϚg GIcWm"eBٶ&d ۄH`1)ce +8F4 e;煑hu Q _HR"$clhg8QEQEQEQEQEQEQEW5C"ǿ+ S#锂zW_wōjIJx?\J[_F,1rXcڿA(xk^X+TQK'k7KxapMɵ&du+xwH-[At 8UO@%I'6ђ_cPD7XF,5^=y?k=Y"(?_a?('ū~'☎-R~|iK?yD4jVlr19&?7ɩ~ͺ gavk|q9~k} el5hO2OgrSBq}y%p]7c' SS++tH>G]EsxC}?I1?3tQXEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPAQ@2h !I#u*񺂬PAO<߱C{xrn} Y3T0>KC'i 5?H;~u }Bd_W X/bgIÙaip\oxO:wtבm-fFpx~+˔ݞcEEl(0((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ddf  BA ?Obraz 6R=R;3Cr$FR;3Cr$JFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW٠F0M3/G`JFIF,Photoshop 3.08BIM/http://ns.adobe.com/xap/1.0/ image/jpeg KAPITAL_LUDZKI Illustrator 2007-12-12T15:20:10+01:00 2007-12-12T14:20:15Z 2007-12-12T15:20:10+01:00 256 128 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD/7QAsUG^$$If!vh55#v#v:V F t655yt$Dd <  C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ <  C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ\n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*$nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQdn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*,nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*xnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ4n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*%nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ(n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*,nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQD0n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ <  C A b,C:'kɔV* 4nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < ! C A b8e>!)ɌmayQ7n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < " C A b,C:'kɔV*;nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < # C A b8e>!)ɌmayQL?n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < $ C A b,C:'kɔV*CnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < % C A b8e>!)ɌmayQFn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < & C A b,C:'kɔV*JnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < ' C A b8e>!)ɌmayQTNn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < ( C A b,C:'kɔV*RnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < ) C A b8e>!)ɌmayQUn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < * C A b,C:'kɔV*YnC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < + C A b8e>!)ɌmayQ\]n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < , C A b,C:'kɔV*$anC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < - C A !b8e>!)ɌmayQdn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd <  C A "b8e>!)ɌmayQhn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD . S A ?#bܞdi;plnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQon e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD 0 S A ?%bܞdi;vsnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQvn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < 2 C A 'b,C:'kɔV*|znC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < 3 C A (b8e>!)ɌmayQ8~n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd < 4 C A )b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`>DdD 5 S A ?*bܞdi;ȅnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd < 7 C A ,b8e>!)ɌmayQΌn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < 8 C A -b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`1TableSummaryInformation(".DocumentSummaryInformation85MsoDataStore$05Yo5Y  (4<DLGOSIANormalUser6Microsoft Office Word@^в@wY@~} Y6H1՜.+,0 hp| ia9 Tytu UCompObjDns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"> F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qb) 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHH`H XQNormalnyCJPJ_HaJmHsHtHF@F XQ NagBwek 1$$@&a$ 5CJ\b@b NagBwek 2$<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJ\@\ NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJ\@\ NagBwek 4$<@&5CJOJPJQJ\^JaJ`` NagBwek 5 <@&$56CJOJPJQJ\]^JaJZZ NagBwek 6 <@&5CJOJPJQJ\^JaJLL  NagBwek 7 <@&OJPJQJ^JJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy lC@l XQTekst podstawowy wcity$x^a$CJOJQJ^JHBH XQTekst podstawowy OJQJaJRR XQ 703>;>2>: 2 $$a$5CJOJ QJ aJh\P"\ XQTekst podstawowy 2$dha$CJOJQJaJXX XQ 703>;>2>: 1 $$a$CJOJQJaJhmH sH P@BP XQNagBwek 9r OJ QJ aJhmH sH 4 @R4 $Stopka p#FaF $ Stopka ZnakCJPJaJmHsHtHRqR $0 NagBwek ZnakCJOJ PJQJ hmH sH tHFF $ Tekst dymkaCJOJ QJ ^J aJ\\ $Tekst dymka Znak$CJOJ PJQJ ^J aJmHsHtHtt $Tabela - Siatka7:V0ff NagBwek 2 Znak056CJOJPJQJ\]^JaJmHsHtH`` NagBwek 3 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtH`` NagBwek 4 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHff NagBwek 5 Znak056CJOJPJQJ\]^JaJmHsHtH`` NagBwek 6 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHZZ NagBwek 7 Znak$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHLQL "Tekst podstawowy 3!xCJaJ^!^ !Tekst podstawowy 3 ZnakCJPJaJmHsHtH`R2` $Tekst podstawowy wcity 2#dx^lAl #Tekst podstawowy wcity 2 ZnakCJPJaJmHsHtHHORH &8B0BK%hhdd]h^haJh6Ob6 Enormal&dd[$\$DorD EIau?iue'7$8$PJ_HmHsHtH4W4 E Pogrubienie5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !'*.28;?CILPTW]aeim47;?DGKORW[_dgkotw{!"&*03;%&   !"#$(')*,+-.e!'*.28;?CILPTW]aeim47;?DGKORW[_dgkotw{!"&*036 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghi;V !. n T|pR" !&&)+l,\.`2R58:; =?dx" !X"$6&\((),z-(/3X42689:h=hA&BREE8FFzG6HH`III"$).269:=BFIJNRUY^behkortvwy~ !$'* * V L v r X p VdNzPj !L!% &b&r&L'p(*+++:,,088,9<9 :;;2<@<< <jv:" 8 v Z!!!!,"\$$$$%x'(((J)))v*++R,,,-(-x-h...*/8/R0133(45 6Z6h6F7889N::t;;<"=h==">R>\>>>D???? @\@@`AjAAA$BCEHHHItIII#%&'(*+,-/0134578;<>?@ACDEGHKLMOPQSTVWXZ[\]_`acdfgijlmnpqsuxz{|}   "#%&()*BDIgi) **001;::::.//X2$y^bG"72$K$~MŞ2&3@6:j.9(  6$? #" ?# $ 6 ? #" ?'  6? #" ?+  6? #" ?5  6 ? #" ?=  6%?#" ?" % 0#8c?#" ?$ # 6!?#" ?& ! 08c?#" ?(  6?#" ?*  6?#" ?4  08c?#" ?6  6 ?#" ?<  0"8c?#" ?% " 08c?#" ?)  08c?#" ?7  <5? #" ? 5 <4?#" ? 4 6? #" ?A  6? #" ?E  6Z? #" ?Y Z 6^? #" ?] ^ 6d? #" ?c d 6h? #" ?f h 6?#" ?@  6?#" ?D  6Y?#" ?X Y 0[8c?#" ?Z [ 6]?#" ?\ ] 6c?#" ?b c 0e8c?#" ?d e 6g?#" ?e g 0i8c?#" ?g i 0\8c?#" ?[ \ 0j8c?#" ?h j <F? #" ? F <G?#" ? G <E? #" ? E <D?#" ? D" 6B1111W8c?#" ? B" 6C1111W8c?#" ? C <A? #" ? A <@?#" ? @" 6>1111W8c?#" ? >" 6?1111W8c?#" ? ? <=? #" ? = <<?#" ? <" 6:1111W8c?#" ? :" 6;1111W8c?#" ? ; <9? #" ? 9 <8?#" ? 8 078c?#" ? 7 068c?#" ? 6" 621111W8c?#" ? 2" 631111W8c?#" ? 3 <1? #" ? 1 <0?#" ? 0" <.1111W8c?#" ? ." </1111W8c?#" ? / <-? #" ? - <,?#" ? ," 6*1111W8c?#" ? *" 6+1111W8c?#" ? + <)? #" ? ) <(?#" ? (" 6&1111W8c?#" ?! &" 6'1111W8c?#" ? '"  61111W8c?#" ?- "  61111W8c?#" ?,  6? #" ?/  6?#" ?. "  61111W8c?#" ?1 " 61111W8c?#" ?0  <? #" ?9  <?#" ?8 " 6 1111W8c?#" ?; " 6 1111W8c?#" ?: " 61111W8c?#" ?? " 6 1111W8c?#" ?> " 61111W8c?#" ?C " 61111W8c?#" ?B z s *8c#" ?F z s *H8c#" ?G Hz s *I8c#" ?H Iz s *J8c#" ?I Jz s *K8c#" ?J Kz s *L8c#" ?K Lz s *M8c#" ?L Mz s *N8c#" ?M Nz s *O8c#" ?N Oz  s *P8c#" ?O Pz ! s *Q8c#" ?P Qz " s *R8c#" ?Q Rz # s *S8c#" ?R Sz $ s *T8c#" ?S T % 6? #" ?3 & 6?#" ?2 ' 6V? #" ?U V ( 6U?#" ?T Uz ) s *W8c#" ?V Wz * s *X8c#" ?W X + 6`? #" ?_ ` , 6_?#" ?^ _z - s *a8c#" ?` az . s *b8c#" ?a bB S ?,-0 2 K L b d } ~ 34##$#>#?#&& ' '''''()))A)B)"+#+3+4+++++,,V,W,,,,,I-J-b-c-R.S.j.k.001122_3`337777;t^ttat@tpt@t^tOt"ttpt@t^tPt"ttpt@t^tPt"ttpt@t^t3~t)ttpt@t^tOt"ttpt@t^tOt"ttpt@t^tOt"ttpt@t^tOt"tt^ttat@3Dt)tt^ttat@3Dt)tt^ttat@ Ot "t t^t tat@Ot "t&t^t%tat@t^ttat@3~Dt)tt^ttat@Pt"tt^ttat@Pt"tt^ttat@Pt"tt^ttat@"tOto$!et%fto!tt!t to<!}t 2st!pt"of!t#o!t$t(t^t'tat@)/X")t*Ott^ttat@3~t)tt^ttat@,t^t+tat@-"t.Ott^ttat@3~tt^ttat@3~t)t _982738544 _1042378584 _983820151 _1186447897 _1191343177 _980674078 _980674114 _980675139 _980685873 _980685900 _980685943 _980685995 _980686033 _980686075 _980686131 _980686153 _982739419 _1042453005 _983828174 _1186450489 _1191343820BBBBB0000000000000000;@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@BBBBB0000000000000000;Ī<\;;C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter Krystyna Kulis ProductID KLNPGI %46:;FG{}~#*hk!24!#,.@AIKTV^`gioqwy +-=>LNVX]_cdgrs &(/079@BMOru  ) * I J ^ _ m n   ' A H ^ g & ) E W s z " # ^ j ~ RS )0FNkm "Sv /1467:LMNRSYZabf"#+-  "#+,=@ 02MPWX"#VXZ[rw*,TVuwas!)MPouv{pz\]tv()236<?EFJdfmo{~HJACEG ? A !! ! !!!W!X!`!b!f!i!u!z!!!!!!!!!!!!!!!!!"#"&"'"*"+"0"2"M"N"Y"\"e"j"k"o"q"y"{"}"~""""""""""""##2#;#########C$E$n$p$u$v$$$$$$$%%G%I%%%%%%% & &"&$&&&&&&&''''''''''''''''((( ((((((() ))7)>)P)R)e)g)p)r)))**+*U*W*******/+1+b+c+v+w++++++++x,z,,,L-_-|--5.G.a.h.(/)/8/://///0000000000+1-111e2f2t2u22222222233331333;3=3H3R3l3n33333333333+4,4a4c4d4h4k444c5e5l5n555[6]666n7o77777x8{888]9o9~9~99999999999999999999999:::!:6:E:[:]:l:n:z:::::::::::::::: ;;;;,;-;S;U;_;n;;;;;;;;;;;;*F__ - 5 ] g i -NhaP !"E#v##%%&''R'')])*,***+:+|++L-.000001112@3p3-4a4445778869]9q9~9~99999999999999999999999999999999:: :!:&:(:.:E:J:L:U:Y:[:]:f:j:l:n:t::::::::::::::::::::::; ; ;;;;;;(;*;,;.;S;U;W;n;w;y;{;;;;;;;;;;;;;;;;;- - x9x9}99999999999999999999999999999999999999:::: : :":#:%:&:):*:-:.:F:G:I:J:M:N:Q:R:T:U:Z:[:^:_:b:c:e:f:k:l:o:p:s:t:::::::;; Sb4.-<>޲EW?(@N?B\GAx?ZQP8Q`R z*ml\4a.>A]NmĦ*((^(`CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o  ^ `OJQJo( \ \ ^\ `OJQJo( ,,^,`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ll^l`OJQJo(h  ^ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJQJo(h | | ^| `OJQJo(h LL^L`OJ QJ o(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJQJo( ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(h^`o(.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.@^`. ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo(tt^t`CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJ QJ o(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo(@77^7`.xNm`REW?<>>A]QP@N? ` ml\GASb4%H @ OJQJo(%H @ ^`OJQJo(&H @h 8^8`OJQJo((&H @h 8^8`OJQJo(P&H! ^`OJ QJ o(o&H" pp^p`OJQJo('H# @ @ ^@ `OJQJo('H$ ^`OJ QJ o(o(H% ^`OJQJo(P(H& ^`OJQJo((H' ^`OJ QJ o(o)H( PP^P`OJQJo(P)H @hh^h`OJQJ^Jo()H! ^`OJ QJ o(o)H" pp^p`OJQJo(+H# @ @ ^@ `OJQJo($ ^`OJ QJ o(o% ^`OJQJo((& ^`OJQJo(P' ^`OJ QJ o(o( PP^P`OJQJo( L$@?PXhn QX R1j=$v+J|,2-.<8<HYzL@GE+M K31XQ&<%*Q#WduZ}\am;@: M$~99@ ;@@ @ @@@@@@@@@$@&@(@,@.@4@:@<@>@Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial;Wingdings] HelvDL CyrTimes New RomanWTimesDLTimes New Roman; Batang7K@Cambria7.{ @CalibriUHelvDLTimes New Roman5. *aTahoma?= * Courier NewA BCambria Math"1yE&JF6H1i6H1i!nn4a9a92qHX ?XQ2! xxGOSIAUser8