ࡱ> }~S`( b/ 0DTimes New Roman60v 00( 0DSymbolew Roman60v 00( 0 ` . @n?" dd@ @@`` 7+   !"#$%&'()*+,0c $@{uʚ;2Nʚ;g4CdCdv 0$vppp@ <4!d!d` 07<4dddd` 07 <4BdBdP 0"? %ZMo|liwo[ci instytucjonalnego wsparcia osb chorujcych psychicznie Konkurs MPiPSNKONKURSIE OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTW Z ZAKRESU ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SIECI OPARCIA SPOAECZNEGO DLA OSB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 4 :Kto mo|e ubiega si o [rodkigminne, powiatowe i wojewdzkie jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje pozarzdowe dziaBajce w sferze pomocy spoBecznej D ?OfertatOfert sporzdza si wedBug wzoru, stanowicego zaBcznik do rozporzdzenia Ministra Polityki SpoBecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okre[lenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego  <Jakie zaBczniki s wymagane? opinia marszaBka wojewdztwa (w przypadku projektu regionalnego), opinia starosty (w przypadku projektu powiatowego), opinia wjta, burmistrza, prezydenta miasta (w przypadku projektu gminnego) ; - E  opinia wojewody, informacja o programie/strategii organizowania przez jednostk samorzdu terytorialnego lokalnej sieci oparcia spoBecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi (je[li taki program, strategi przyjto). v     Po|dane jest zaBczenie odpowiedniego fragmentu gminnej lub powiatowej strategii rozwizywania problemw spoBecznych lub wojewdzkiej strategii w zakresie polityki spoBecznej, [wiadczcej o zamiarze rozwoju sieci oparcia spoBecznego dla osb zzaburzeniami psychicznymi, ktrej jednym z ogniw ma by przedsiwzicie zgBoszone dokonkursu. .TZZT  HCo brane jest szczeglnie pod uwag:6Projekty, ktre zmierzaj do budowania lokalnej, kompleksowej sieci oparcia spoBecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi. WkBad podmiotu wnioskujcego2 a  Wydatki niekwalifikowalnepokrycie wynagrodzenia zwizanego z zatrudnieniem na podstawie umowy oprac; wydatki inwestycyjne; organizacj wypoczynku; do|ywianie; prowadzenie rehabilitacji osb niepeBnosprawnych; szkolenie kadry pomocy spoBecznej. L| V|"a" Sprawy organizacyjne OgBoszenie konkursu: luty/marzec Bud|et 3 mln zB w terminie czterdziestu piciu dni od dnia upBywu terminu zgBaszania wnioskw- wyniki$1M *Y Wolontariat X0Unormowania kwestii wolontariatu w my[l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)Z bDo kogo stosuj si unormowania dot. wolontariatu21( obywateli polskich, cudzoziemcw przebywajcych legalnie na terytorium RP, jednak je|eli Polska zawarBa z innym paDstwem lub organizacj midzynarodow umow, ktra inaczej reguluje kwestie zwizane z anga|owaniem wolontariuszy, stosuj si wwczas zapisy tej|e umowy.:ZL!Kto to jest wolontariusz?To osoba, ktra ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje [wiadczenia na zasadach okre[lonych w ustawie (art.2 pkt. 3) Zwiadczenie wolontariusza jest [wiadczeniem odpowiadajcym [wiadczeniu pracy.$fNmT\Kto mo|e korzysta ze [wiadczeD wolontariuszy?/.dKto nie mo|e korzysta ze [wiadczeD wolontariuszy?03+zPodmioty uprawnione, je|eli chc zaanga|owa wolontariusza przy pracach zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej. Podmioty komercyjne - nastawione na zysk (np.przedsibiorstwa).$dJakie kwalifikacje powinien posiada wolontariusz?32PrzykBady: kierowca prawo jazdy opiekun dzieci uprawnienia pedagogiczne kucharz ksi|eczka SANEPID_`8Kto mo|e by wolontariuszem?,osoba peBnoletnia, osoba niepeBnoletnia - wymagana zgoda rodzicw lub opiekunw, cudzoziemiec przebywajcy legalnie na terytorium RP, osoba bezrobotna2wolontariusz pracownik. wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wykonywane [wiadczenia nie pobiera wynagrodzenia, wolontariusz wykonuje [wiadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o prac, [wiadczenie wykonywane przez wolontariusza jest [wiadczeniem odpowiadajcym [wiadczeniu pracy, okres wykonywania [wiadczeD wolontarystycznych nie wpBywa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne) Z)V &stosunek prawny Bczcy korzystajcego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym, do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie stosuje si przepisy kodeksu cywilnegogZakres, sposb i czas wykonywania przez wolontariusza [wiadczeD okre[la korzystajcy i wolontariusz w porozumieniu&sf >W porozumieniu nale|y okre[li: zakres prac, sposb i miejsce ich wykonywania, czas wspBpracy, warunki rozwizania odpowiedzialno[ wolontariusza (nieobligatoryjne) :Forma porozumienia:jest uzale|niona od okresu wykonywania przez wolontariusza [wiadczeD na rzecz korzystajcego: je|eli porozumienie bdzie zawierane na okres krtszy ni| 30 dni korzystajcy nie bdzie zobowizany potwierdza na pi[mie tre[ci porozumienia, chyba |e wolontariusz wyrazi taka wol, obowizek sporzdzenia porozumienia na pi[mie powstaje gdy [wiadczenie wolontariusza bdzie wykonywane przez okres dBu|szy ni| 30 dni ,Z^$?Okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w ktrym wolontariusz wykonywaB [wiadczenie. FGdzie nale|y zgBasza porozumienie?$$( Porozumienia wolontarickiego nie trzeba nigdzie zgBasza, nale|y je przechowywa w dokumentacji organizacjinmQ!Na pro[b wolontariusza korzystajcy mo|e sporzdzi pisemn opini o wykonywaniu [wiadczeD przez wolontariusza."XObowizki korzystajcego wobec wolontariusza-,informowa wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeDstwa zwizanym zwykonywanymi [wiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro|eniami, zapewni wolontariuszowi, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego [wiadczeD, w tym - w zale|no[ci od rodzaju [wiadczeD i zagro|eD zwizanych z ich wykonywaniem - odpowiednie [rodki ochrony indywidualnejnZn# XObowizki korzystajcego wobec wolontariusza--pokrywa, na dotyczcych pracownikw zasadach, koszty podr|y sBu|bowych i diet, wolontariusz mo|e, w formie pisemnej pod rygorem niewa|no[ci, zwolni korzystajcego w caBo[ci lub w cz[ci z obowizkw pokrywania kosztw podr|y sBu|bowych i diet Z$!XObowizki korzystajcego wobec wolontariusza--korzystajcy mo|e pokrywa koszty szkoleD wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich [wiadczeD okre[lonych w porozumieniu korzystajcy mo|e pokrywa, na dotyczcych pracownikw zasadach tak|e inne niezbdne koszty ponoszone przez wolontariusza, zwizane z wykonywaniem [wiadczeD na rzecz korzystajcego (np.koszt dojazdu) 6JK*%"XObowizki korzystajcego wobec wolontariusza--$Korzystajcy ma obowizek poinformowa wolontariusza o przysBugujcych mu prawach i ci|cych obowizkach oraz zapewni dostpno[ tych informacjiZ&#Ochrona wolontariuszy z tytuBu wypadkw przy wykonywaniu [wiadczeDCBX Wolontariuszowi, ktry wykonuje [wiadczenia przez okres nie dBu|szy ni| 30 dni, korzystajcy zobowizany jest zapewni ubezpieczenie od nastpstw nieszcz[liwych wypadkw.'$Ochrona wolontariuszy z tytuBu wypadkw przy wykonywaniu [wiadczeDCC Je|eli korzystajcy zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas przekraczajcy 30 dni to wolontariusz zostaje objty ubezpieczeniem z tytuBu nieszcz[liwych wypadkw na mocy ustawy z dnia 30 wrze[nia 2002 r o zaopatrzeniu z tytuBu wypadkw lub chorb zawodowych powstaBych w szczeglnych okoliczno[ciach (Dz. U. 2002 Nr 199, poz. 1674).V U(%Ochrona wolontariuszy z tytuBu wypadkw przy wykonywaniu [wiadczeDCCna mocy tej ustawy wolontariuszowi, ktry ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu [wiadczeD w przypadku wystpienia nagBego zdarzenia wywoBanego przyczyn zewntrzn wywoBujcego uraz bdz [mier przysBugiwa bd: renta z tytuBu niezdolno[ci do pracy, jednorazowe odszkodowanie, [wiadczenie zdrowotne w zakresie leczenia nastpstw wypadku lub choroby zawodowejf)&BObjcie ubezpieczeniem zdrowotnym"!0nastpi z dniem okre[lonym w umowie midzy korzystajcym a NFZ, wyga[nie z dniem rozwizania umowy lub po upBywie miesica nieprzerwanej zalegBo[ci w opBacaniu skBadek, podstaw wymiaru skBadki na ubezpieczenie zdrowotne jest najni|sze wynagrodzenie, ktre wynosi obecnie 1126 zB. *'<Prawo do [wiadczeD zdrowotnychprzysBuguje wolontariuszowi od dnia objcia ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ i wygasa po upBywie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia+(XObowizki wolontariusza wobec korzystajcego-, sumienne wykonywanie zadaD, dbaBo[ o powierzany majtek, wolontariusz jest odpowiedzialny za wBa[ciwe wykonanie porozumienia, ponosi odpowiedzialno[ za szkody powstaBe na skutek wBasnego dziaBania ,),Wolontariat za granicJe|eli porozumienie zawarte midzy korzystajcym a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego [wiadczeD na terytorium innego paDstwa wolontariuszowi przysBuguje prawo do [wiadczeD i pokrycia kosztw podr|y i wypBacenia diety * `-*Ewidencjonowanie czasu pracy(nlista obecno[ci dziennik wolontariusza specjalne karty .+\ksigowanie kosztw zwizanych z wolontariatem/.Pkoszty ponoszone przez korzystajcego na rzecz wolontariusza stanowi koszty dziaBalno[ci korzystajcego i nale|y je ujmowa w ewidencji ksigowej, warto[ [wiadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystajcego wrozumieniu przepisw Kodeksu cywilnego oraz przepisw podatkowych.3-*Zrodki finansowe z UEMo|liwo[ci PO KL PRIORYTET VII: Promocja integracji spoBecznej $A.2,$Dzikuj za uwag.X> ` ` ̙33` 333MMM` ff3333f` f` f` 3>?" dd@,|?" dd@  " @ ` n?" dd@  @@``PR  @ ` ` p>> tl(  6j P PKliknij, aby edytowa styl wzorca tytuBu) ) 0@m  Kliknij, aby edytowa style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Pity poziom*  a 0dq `` >* 0x `  @* 0{ `  @*H 0޽h ? ̙33 Projekt domy[lny 0$( r S pp r S , 0 H 0޽h ? ̙33 @$( r S 8NP  r S N H 0޽h ? ̙33 P$( r S  H ( 0޽h ? ̙33 ,$( ,r , S nP  r , S Do H , 0޽h ? ̙33 0$( 0r 0 S -P  r 0 S - H 0 0޽h ? ̙33 <$( <r < S ԐP  r < S  H < 0޽h ? ̙330 @0( @x @ c $4y> x @ c $ `  H @ 0޽h ? 3380___PPT10.:po9 PHD( D~ D s *P  ( D c $$  Przepisy dotyczce wolontariatu obowizuj od 29 czerwca 2003 r. A?,B D s *޽h ? 333WcL+Ҫ H6( Hx H c $xw  ~ H s * B H s *޽h ? 333WcL+Ҫ L<( L~ L s *JP  ~ L s * B L s *޽h ? 333WcL+Ҫ B: P( P~ P s *P  P s *  dOrganizacje pozarzdowe oraz spBdzielnie socjalne 32 P s *p  bStowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego 21v P s *   Ko[cielne osoby prawne i jednostki organizacyjne wskazane w art.3 ust.3, pkt. 1(P0Ij P s *$& p  Organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne podlegBe lub przez nie nadzorowane`_B P s *޽h ? 333WcL+Ҫ 0T<( T~ T s *h-P  ~ T s */ B T s *޽h ? 333WcL+Ҫ @X0( X~ X s *D8P  r X s *d9  Powinien posiada kwalifikacje i speBnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych [wiadczeD, je|eli obowizek posiadania takich kwalifikacji i speBniania stosownych wymagaD wynika z odrbnych przepisw (art. 43)B X s *f޽h ? 333WcL+Ҫ< P\<( \~ \ s *@P  ~ \ s * D H \ 0޽h ? 333WcL+Ҫ80___PPT10.yq,- ``<( `~ ` s *JP  ~ ` s *\N H ` 0޽h ? 333WcL+Ҫ pd6( dx d c $dT  ~ d s *W78Hl H d 0޽h ? 333WcL+Ҫ h6( h~ h s *eeuS  x h c $XhP @P  H h 0޽h ? 333WcL+Ҫp  l( lx l c $?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghiklmnopqstuvwxy|Root EntrydO)Current UserrSummaryInformation(bPowerPoint Document(DocumentSummaryInformation8jRoot EntrydO)rY@Current User)SummaryInformation(bPowerPoint Document( !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghiklmnopq|_OEMOEM