ࡱ> gbjbjVVAr<r<B'55555III8,I+.99"[[[666**,*,*,*,*,*,*$E,.@P*566666P*55[[*ZZZ65[5[**Z6**ZZR(|)[`B{(**0+(7/N7/$)7/5)L66Z66666P*P*T666+66667/666666666+ :STATUT Stowarzyszenia Inicjatyw SpoBeczno-Gospodarczych im. Krla Zygmunta Augusta w Augustowie I. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Stowarzyszenie dziaBajce na podstawie niniejszego statutu nosi nazw "Stowarzyszenia Inicjatyw SpoBeczno - Gospodarczych im. Krla Zygmunta Augusta" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem". 2. Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Augustw. 3. Terenem dziaBania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla wBa[ciwego realizowania swoich celw Stowarzyszenie mo|e prowadzi dziaBalno[ rwnie| poza granicami kraju. 4. 1. Stowarzyszenie mo|e prowadzi dziaBalno[ gospodarcz na zasadach ujtych w odrbnych przepisach. Dochd z dziaBalno[ci gospodarczej Stowarzyszenia sBu|y realizacji celw statutowych i nie mo|e by przeznaczony do podziaBu midzy jego czBonkw. 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpBatn i odpBatn dziaBalno[ po|ytku publicznego. 5. Stowarzyszenie jest osob prawn i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeD. II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 6. Celem Stowarzyszenia jest: 1) inspirowanie wspBpracy osb i instytucji dziaBajcych na rzecz rozwoju lokalnego; 2) dziaBanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarzdowych i promocja wolontariatu; 3) promocja i rozwj przedsibiorczo[ci; 4) wspBpraca z instytucjami rzdowymi, samorzdowymi, spoBecznymi, spBdzielczymi, prywatnymi w zakresie ksztaBtowania polityki regionalnej; 5) wspBpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi na rzecz pomocy w rozwoju spoBeczno-gospodarczych inicjatyw lokalnych; 6) wspieranie rozwoju regionu w zakresie ochrony [rodowiska oraz dziaBanie na rzecz zrwnowa|onego rozwoju [rodowiska lokalnego; 7) promocja regionu, jego tradycji i kultury; 8) przeciwdziaBanie i Bagodzenie skutkw bezrobocia poprzez zwikszania mo|liwo[ci zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleD, wspieranie organizacji dziaBajcych na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego; 9) dziaBanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i spoBecznej osb niepeBnosprawnych, wspieranie instytucji i organizacji dziaBajcych na rzecz osb niepeBnosprawnych; 10) promowanie miasta Augustowa jako o[rodka sanatoryjno-uzdrowiskowego i turystycznego; 11) dziaBalno[ poligraficzna i usBugowa; 12) wykonywanie ekspertyz majtkowych i finansowych; 13) dziaBalno[ na rzecz rodziny, propagowanie warto[ci wychowawczych, udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie w wypeBnianiu jej podstawowych funkcji, dziaBanie na rzecz mBodzie|y; 14) promocja i wspomaganie edukacji oraz ksztaBcenia ustawicznego; 15) dziaBalno[ o[wiatowa, o[wiatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuDcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna; 16) dziaBalno[ na rzecz kultu religijnego; 17) promowanie idei spoBeczeDstwa obywatelskiego i rozwoju samorzdno[ci; 18) dziaBanie na rzecz rozwoju obszarw wiejskich; 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1) organizowanie spotkaD i konferencji, seminariw i sesji naukowych; 2) przedkBadanie opinii wBadzom i organizacjom rzdowym, samorzdowym i innym na temat programw rozwoju regionu i [rodkw przeznaczonych na ich realizacje; 3) konsultowanie lokalnych projektw programw gospodarczych; 4) pomoc organizacyjno-prawna w tworzeniu pozarzdowych, lokalnych instytucji dziaBajcych na rzecz rozwoju regionu; 5) gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju przedsibiorczo[ci; 6) organizowanie szkoleD na rzecz inicjatyw gospodarczych oraz przeciwdziaBania bezrobociu w regionie, tworzenie instytucji rynku pracy; 7) wspBdziaBanie z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi [wiadczcymi pomoc w opracowywaniu i finansowaniu programw regionalnych; 8) prowadzenie dziaBalno[ci wydawniczej i kolporta|owej; 9) tworzenie agend gospodarczych umo|liwiajcych prowadzenie dziaBalno[ci statutowej; 10) prowadzenie punktu usBugowego w zakresie kompleksowej obsBugi biurowej; 11) organizacj imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, o[wiatowych; 12) prowadzenie dziaBalno[ci szkoleniowej i edukacyjnej; 13) prowadzenie hospicjw, o[rodkw adopcyjno-opiekuDczych, [rodowiskowych domw samopomocy, warsztatw terapii zajciowej, szkB, [wietlic, ognisk wychowawczych, poradni, centrw integracji spoBecznej; 14) udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym. 15) prowadzenie dziaBalno[ci naukowo-badawczej; 16) organizowanie i prowadzenie placwek o[wiatowych; 17) Przekazywanie dotacji na realizacj inicjatyw i projektw spoBecznych. III. CZAONKOWIE 8. CzBonkiem Stowarzyszenia mo|e by ka|dy obywatel polski, jak te| cudzoziemiec, bez wzgldu na jego miejsce zamieszkania, speBniajcy wymagania okre[lone w Prawie o stowarzyszeniach, uznajcy cele i zasady niniejszego statutu. 9. Agencje i fundacje rozwoju regionalnego oraz inne osoby prawne, deklarujce pomoc w realizacji celw Stowarzyszenia, w szczeglno[ci pomoc finansow, mog by czBonkami wspierajcymi Stowarzyszenie. Do czBonkw wspierajcych stosuje si postanowienia niniejszego statutu, dotyczce czBonkw tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach. 10. 1) Przyjcia w poczet czBonkw Stowarzyszenia oraz w poczet czBonkw wspierajcych dokonuje Zarzd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystpujcego, zawierajcej imi i nazwisko (nazw), dat urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzib), o[wiadczenie o przystpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy. 2) CzBonkostwo powstaje z dniem podjcia przez Zarzd uchwaBy o przyjciu; o podjciu uchwaBy Zarzd powiadamia zainteresowanego. 3) ZaBo|yciele Stowarzyszenia, ktrzy podpisali list zaBo|ycieli doBczon do wniosku o rejestracj Stowarzyszenia, staj si jego czBonkami z chwil uprawomocnienia si postanowienia sdu o zarejestrowaniu. 11. 1. CzBonkowie Stowarzyszenia maj prawo: 1) bra udziaB w Walnym Zebraniu, a w razie zastpienia Walnego Zebrania przez Zebranie Delegatw - uczestniczy w tym zebraniu z gBosem doradczym; 2) wybiera i by wybieranymi do wBadz Stowarzyszenia; 3) zgBasza do wBadz Stowarzyszenia wnioski w sprawach zwizanych z celami i dziaBalno[ci Stowarzyszenia, |da informacji o sposobie ich zaBatwienia; 4) bra udziaB - na zasadach okre[lonych przez organizatorw - w konferencjach, szkoleniach i innych formach dziaBalno[ci Stowarzyszenia; 2. Postanowienia pkt 1. ust. 3) i 4) stosuj si rwnie| do czBonkw wspierajcych; ponadto czBonkowie ci maj prawo uczestniczy z gBosem doradczym w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatw). 12. 1. CzBonkowie Stowarzyszenia obowizani s: 1) troszczy si o dobro i rozwj Stowarzyszenia; 2) uczestniczy w dziaBalno[ci Stowarzyszenia; 3) stosowa si do statutu i uchwaB wBadz Stowarzyszenia; 4) opBaca regularnie skBadki oraz w wypadku czBonkw wspierajcych - speBnia inne zadeklarowane [wiadczenia na rzecz Stowarzyszenia; 2. SkBadk roczn lub okre[lon na krtsze okresy ustala Walne Zebranie albo, je[li zostanie do tego upowa|niony przez Walne Zebranie, Zarzd Stowarzyszenia. 13. 1. CzBonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 1) [mierci czBonka; 2) wystpienia ze Stowarzyszenia; 3) wykre[lenia z listy czBonkw. 2. Pozbawienie czBonkostwa przez wykre[lenie z listy czBonkw mo|e nastpi, je|eli czBonek nie speBnia wymagaD ustawowych albo zalega z pBatno[ci skBadek i mimo wezwania, [wiadczenia tego nie speBnia, albo w sposb zawiniony narusza inne obowizki statutowe. 3. UchwaB o wykre[leniu podejmuje Zarzd Stowarzyszenia. Od uchwaBy tej czBonek mo|e si odwoBa, w cigu 30 dni od jej dorczenia wraz z uzasadnieniem do Walnego Zebrania. 4. Postanowienia ustpw poprzedzajcych stosuje si odpowiednio do czBonkw wspierajcych. IV. WAADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA 14. 1. WBadzami Stowarzyszenia s: 1) Walne Zebranie 2) Zarzd 3) Komisja Rewizyjna 2. Je|eli liczba czBonkw Stowarzyszenia, nie liczc czBonkw wspierajcych, przekroczy 100 osb, Walne Zebranie zostaje zastpione przez Zebranie Delegatw, ktremu przysBuguj kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatw trwa 2 lata. Jeden delegat jest wybierany na 4 czBonkw. Regulamin wyboru delegatw ustali Zarzd. 3. Kadencja Zarzdu, Komisji Rewizyjnej oraz Zebrania Delegatw trwa dwa lata. 4.CzBonkowie Zarzdu i Komisji Rewizyjnej wybierani s przez Walne Zebranie w gBosowaniu tajnym, chyba, |e wicej ni| poBowa czBonkw biorcych udziaB w Walnym Zebraniu opowie si za wyborami w gBosowaniu jawnym. 15. 1. Walne Zebranie jest najwy|sz wBadz Stowarzyszenia. j x rtv|$ƿveTTCTCT h LhUCJOJQJ^JaJ h LhhdCJOJQJ^JaJ h Lh-zjCJOJQJ^JaJ#h Lh76CJOJQJ^JaJ h Lh7CJOJQJ^JaJ&h Lh756CJOJQJ^JaJ#h Lh75CJOJQJ^JaJ h75CJ h75CJ#h;-h75CJOJQJ^JaJh;-h2c5CJOJQJ^Jh;-hU5CJOJQJ^Jx l x tv1$7$8$H$5$9D $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$(*.:Dz|*.:<X\`df1$^$^a$$^a$ $1$`a$$1$a$ $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$$(,8:Dx))X*Z*\**++++++++---0000B6J6N6< <<@@ @@RE˷ܷܦܷܷ˷ܷܷ܀&h Lh2c56CJOJQJ^JaJ#h Lhod5CJOJQJ^JaJ h LhodCJOJQJ^JaJ&h Lh756CJOJQJ^JaJ h Lh2cCJOJQJ^JaJ h Lh7CJOJQJ^JaJ#h Lh75CJOJQJ^JaJ+flLN<>LP 7^7` ^`1$` $7^7`a$ r1$^`r $71$^7a$ r^`r $1$`a$$1$a$P>@ d!h!R"V"(#,# ^` 7s^7`s $7s^7`sa$ $1$`a$$1$a$$1$a$ $1$`a$,#>$B$l%p%%%&&,'.'''6(8())Z*\* 1$7$8$H$gdod`gdUgdod ^`gdU` $1$`a$ $7s^7`sa$$1$a$ 7s1$^7`s\****+,++++++++---000033$ 1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$gd2c $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$gd2c $`a$gdod`gdod344@6B6N6P6667:8j9::;<<<l<n<$hh1$7$8$H$^h`ha$5$9D 7r^7`r$1$7$8$H$`a$7^7 $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$n<<4==>>?@@@t@x@@@(A,A6C8CDDPERE $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$ $7s^7`sa$$1$7$8$H$`a$$hB1$7$8$H$^h`Ba$RETEEEEEE"F6F`FdFHHII>K@KLKNKKKVdXdd$71$7$8$H$`7a$ $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$RETEEEEE@KHKLKKdiiizq|qqqttwww{{{&*΂ւ؂NPX\`hn>L\^ʶʶʴʶʦʶʶʶʶʶʒʶʶʶʃh2c5CJOJQJ^JaJ&h Lh2c56CJOJQJ^JaJh7CJOJQJ^JaJU&h Lh756CJOJQJ^JaJ h Lh7CJOJQJ^JaJ#h Lh75CJOJQJ^JaJ#h Lh2c5CJOJQJ^JaJ-2. Do kompetencji Walnego Zebrania nale|y: 1) okre[lenie gBwnych kierunkw programu dziaBania Stowarzyszenia; 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaD Zarzdu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarzdowi absolutorium za okres objty sprawozdaniem; 3) wybr Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 4) rozstrzyganie odwoBaD od uchwaB o wykre[lenie z listy czBonkw w wypadku przewidzianym w 13. pkt.3; 5) okre[lenie wysoko[ci skBadki czBonkowskiej; 6) uchwalenie regulaminw dziaBania Zarzdu i Komisji Rewizyjnej; 7) dokonywanie zmian w statucie; 8) decydowanie o rozwizaniu Stowarzyszenia; 9) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla ktrych statut nie ustala wBa[ciwo[ci innych wBadz Stowarzyszenia. 16. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoBywane jest raz w roku przez Zarzd Stowarzyszenia i jest po[wicone w szczeglno[ci sprawom wymienionym w 15. pkt. 2 ust.1), 2), 3) i 5). 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby czBonkw Stowarzyszenia okre[lajcych sprawy wymagajce rozpatrzenia, Zarzd powinien zwoBa Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od chwili zBo|enia wniosku; zebranie takie mo|e zwoBa rwnie| Zarzd z wBasnej inicjatywy. 3. Je|eli Zarzd nie zwoBa Zwyczajnego Walnego Zebrania w cigu 30 dni od upBynicia roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoBa Zebrania Nadzwyczajnego w cigu 30 dni od zBo|enia wniosku, Walne Zebranie mo|e by zwoBane przez Komisj Rewizyjn. 4. Organ zwoBujcy Walne Zebranie powinien powiadomi na pi[mie lub w inny skuteczny sposb o terminie i proponowanym porzdku obrad nie pzniej ni| 7 dni przed tym terminem. 5. Proponowany porzdek obrad mo|e by przez Walne Zebranie zmieniany lub rozszerzany. 17. 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwaB: 1) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej poBowa czBonkw (delegatw); 2) w drugim terminie, bez wzgldu na liczb czBonkw obecnych; 2. Jednak|e uchwaBy w sprawie statutu i rozwizania Stowarzyszenia mog by podjte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udziaB co najmniej poBowa czBonkw (delegatw). 18. 1. Z wyjtkiem uchwaB, o ktrych mowa w ust.2 oraz w 24.pkt.1 ust.4), uchwaBy Walnego Zebrania zapadaj zwykB wikszo[ci gBosw, przy czym przy ich obliczaniu uwzgldnia si tylko gBosy za i przeciw uchwale. 2. UchwaBy o zmianie statutu lub rozwizaniu Stowarzyszenia zostaj podjte, gdy opowie si za nimi co najmniej 2/3 obecnych czBonkw. 3. Z zastrze|eniem 14. pkt.4. uchwaBy podejmowane s w gBosowaniu jawnym. 19. 1. W skBad Zarzdu Stowarzyszenia wchodz: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i jeden do trzech czBonkw. O skBadzie Zarzdu ka|dorazowo decyduje Walne Zebranie. 2. Wyboru czBonkw Zarzdu dokonuje si spo[rd kandydatw - czBonkw Stowarzyszenia, ktrzy wyrazili ustn lub pisemn zgod na kandydowanie. 3. Wyboru dokonuje si zwykB wikszo[ci gBosw, chyba |e Walne Zebranie ustali inaczej. 4. Zarzd konstytuuje si na pierwszym, po jego wyborze, posiedzeniu. 20. 1. Do kompetencji Zarzdu nale|y: 1) kierowanie bie|c dziaBalno[ci Stowarzyszenia; 2) wykonywanie uchwaB Walnego Zebrania; 3) przyjmowanie i wykre[lanie z listy czBonkw; 4) powoBywanie i odwoBywanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia; 5) zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia; 6) podejmowanie na podstawie upowa|nienia Walnego Zebrania uchwaB w sprawie skBadek czBonkowskich; 7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz; 8) podejmowanie uchwaB w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracownikw; 9) wykonywanie innych zadaD przewidzianych w statucie. 2. Prezes Stowarzyszenia kieruje prac Zarzdu; w razie jego nieobecno[ci zastpuje go wiceprezes. 21. 1. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni| co dwa miesice. 2. Zasady zwoBywania posiedzeD i podejmowania uchwaB oraz podziaB pracy w Zarzdzie okre[la regulamin Zarzdu. 22. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewntrznej Stowarzyszenia. 2. Do zadaD Komisji Rewizyjnej nale|y w szczeglno[ci: 1) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia; 2) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majtku oraz sposobu zarzdzania tym majtkiem przez Zarzd; 3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwaB Walnego Zebrania przez Zarzd; 4) przedkBadanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi; 5) wykonywanie innych czynno[ci przewidzianych w niniejszym statucie. 23. 1. Komisja Rewizyjna skBada si z 3 - 5 czBonkw i wybiera ze swego skBadu: przewodniczcego, jego zastpc, sekretarza. 2. Zasady zwoBywania posiedzeD Komisji Rewizyjnej oraz sposobu wykonywania przez ni czynno[ci kontrolnych okre[la regulamin Komisji . 24. 1. CzBonkostwo w Zarzdzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 1) upBywu kadencji; przy czym z chwil upBywu kadencji okre[lonej w 14.pkt.3 uwa|a si zBo|enie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na ktrym dokonuje si wyboru nowych wBadz; 2) ustania czBonkostwa w Stowarzyszeniu; 3) zrzeczenia si udziaBu w tych wBadzach; 4) odwoBania przez Walne Zebranie, z tym |e w odniesieniu do czBonkw Komisji Rewizyjnej mo|e to nastpi bezwzgldn wikszo[ci gBosw. 2. W wypadku nieudzielenia czBonkowi Zarzdu absolutorium, wniosek o jego odwoBanie mo|e zgBosi ka|dy czBonek (delegat) biorcy udziaB w Walnym Zebraniu, chocia|by sprawa ta nie byBa umieszczona w porzdku obrad. 3. CzBonek Komisji Rewizyjnej nie mo|e by pozbawiony czBonkostwa przez wykre[lenie z listy czBonkw, z wyjtkiem wypadku niespeBnienia wymagaD przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach. 4. Na miejsce czBonkw Zarzdu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, ktrych czBonkostwo ustaBo, wchodz do koDca kadencji osoby, ktre w wyborach do tych wBadz uzyskaBy kolejno najwiksz liczb gBosw. 25. 1. W miar potrzeby Zarzd Stowarzyszenia mo|e powoBywa regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia. 2. Do zadaD regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia nale|y: 1) reprezentowanie Zarzdu Stowarzyszenia wobec regionalnych wBadz rzdowych i samorzdowych; 2) propagowanie celw Stowarzyszenia w regionie; 3) przekazywanie Zarzdowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw dziaBajcych na rzecz rozwoju regionu; 4) wykonywanie innych czynno[ci zleconych przez Zarzd w zakresie bie|cego kierowania dziaBalno[ci Stowarzyszenia. 3. Regionalni przedstawiciele mog uczestniczy z gBosem doradczym w posiedzeniach Zarzdu Stowarzyszenia. 26. Dla obsBugi administracyjnej Stowarzyszenia Zarzd mo|e utworzy biuro Stowarzyszenia, okre[lajc jego organizacj i zakres czynno[ci. V. MAJTEK STOWARZYSZENIA 27. 1. Majtek Stowarzyszenia stanowi nieruchomo[ci, ruchomo[ci i fundusze. 2. yrdBami powstania majtku Stowarzyszenia s: 1) skBadki czBonkowskie 2) darowizny, zapisy i spadki, [rodki pochodzce z ofiarno[ci prywatnej, zbirki publiczne 3) dochody z nieruchomo[ci i ruchomo[ci stanowicych wBasno[ lub bdcych w u|ytkowaniu Stowarzyszenia 4) dotacje, subwencje, kontrakty, [rodki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usBug 5) wpBywy z dziaBalno[ci statutowej, dochody z majtku Stowarzyszenia, dochody z kapitaBu 6) kredyty, po|yczki 7) dochody z dziaBalno[ci gospodarczej wykonywanej na podstawie odrbnych przepisw. 28. 1. W zakresie wynikajcym z dziaBalno[ci statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie mo|e nabywa prawa i zaciga zobowizania. 2. Do dokonywania czynno[ci prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest wspBdziaBanie dwch czBonkw Zarzdu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mog dokonywa czynno[ci prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyBcznie na podstawie peBnomocnictwa udzielonego przez Zarzd. VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIZANIE STOWARZYSZENIA 29. UchwaBy w sprawie zmiany statutu i rozwizania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie okre[lonym w 17. pkt. 3. i 18. pkt.2. 30. 1. UchwaBa o rozwizaniu Stowarzyszenia powinna okre[la cel, na ktry zostaje przeznaczony majtek Stowarzyszenia. 2. Je|eli uchwaBa, o ktrej mowa w pkt.1. nie stanowi inaczej, likwidatorami s skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.   PAGE PAGE 1 dejf>gg hbhhiiiikkdmfmhojoppzq|qqq $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$$71$7$8$H$`7a$$71$7$8$H$^7a$qqqr4s6stttt>v@vNwPwwwwwhyjyzz@{B{ $1$7$8$H$a$5$9D$71$7$8$H$`7a$$1$7$8$H$`a$ $1$7$8$H$a$B{{{{{*|.|||F}},~~RPR*,̂΂ڂ$71$7$8$H$`7a$ $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$ڂ܂jlڃރr@LNP\^PR`ln\$71$7$8$H$^7a$5$9D $1$7$8$H$a$$71$7$8$H$`7a$ $1$7$8$H$a$ȎʎFH’BDdzd$1$7$8$H$`a$1$7$8$H$ $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$$71$7$8$H$^7a$$71$7$8$H$`7a$df>@LN\^`@71$7$8$H$^7gdU7^7gdU 7^7`gdUgdU $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$^`Z\dhʶʐ|kZKʢh75CJOJQJ^JaJ hU56CJOJQJ^JaJ h LhUCJOJQJ^JaJ&h LhU5CJOJQJ\^JaJ#h LhUCJOJQJ\^JaJ&h Lh756CJOJQJ^JaJ&h Lh L56CJOJQJ^JaJ h Lh7CJOJQJ^JaJ#h Lh75CJOJQJ^JaJ#h Lh L5CJOJQJ^JaJZ\hj~lnrtxz~1$7$8$H$ $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$lnptvz|ͻ~v~i~vcc hhdCJh? 0JCJmHnHuhhd0JCJjhhd0JCJUhhd hhd0Jjhhd0JUh-jh-U h Lh7CJOJQJ^JaJ#h Lh75CJOJQJ^JaJ&h Lh756CJOJQJ^JaJ h Lh LCJOJQJ^JaJh7CJOJQJ^JaJ1$7$8$H$ o#1$7$8$H$&`#$ ?0P&P :p L. A!n"7#8$7%7 Dp^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHP@P NagBwek 1$$1$7$8$@&H$a$5CJJA`J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy pC@p Tekst podstawowy wcity$$Sr1$7$8$H$^S`ra$CJnR@n Tekst podstawowy wcity 2Sr1$7$8$H$^S`rCJLB@L Tekst podstawowy1$H$7$8$CJtS@"t Tekst podstawowy wcity 3$$;1$7$8$H$^`;a$CJ4 @24 Stopka p#0)@A0 Numer strony8R8 NagBwek p#bP@bb Tekst podstawowy 2$1$5$7$8$9DH$a$CJaJF@rF , Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl ?B $$&)$RE^&)1Y[fP,#\*3n<REdqB{ڂd'(*+,-./0STUVWXZ\ )!!t8@0( B S ?((((BBBBBBBBB B"B#B+B.B8B=B@B<"=U ` \d!(2(((#***334488;;<6<>>@@$A+ABBBBBBBBB B"B#B=B@B""==>>!!(({){)<<*<*<+<+<>>[@\@@@"A#A$A$ABBBBBBBBB B"B#B=B@B|jpXm=vUt^A^,<)7Z3ĤĒTY^`o()oo^o`.? L? ^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.OO^O`.L^`L.^`o()oo^o`.? L? ^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.OO^O`.L^`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.88^8`o()^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.88^8`o()^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.vUE|A)7Z3?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefghijklmnopqrstuwxyz{|}Root Entry Fp ~B{1Table^[/WordDocumentASummaryInformation(vDocumentSummaryInformation8~CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q