ࡱ> CF:;<=>?@AB[^bjbjΐΐBJ J //////8(01t/C8787878787fhhhhhh<h/~ h8787ewZ87/87ffG ):87@WY/34R0C23h:/:hhCJ ^: ZARZDZANIE FIRM MATERIAAY UZUPEANIAJCE ZARZDZANIE (ANAGEMENT) SFERA ZARZDZANIA OBEJMUJE NASTPUJCE: SIA ROBOCZ MATERIAAY WYPOSA{ENIE ZRODKI FINANSOWE RYNKI MO{NA DO TEGO DOJZ ZA POMOC: PLANOWANIA ORGANIZACJI KIEROWANIA KONTROLI Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  ZARZDZANIE PERSONELEM ZARZDZANIE PERSONELEM OBEJMUJE: OKREZLENIE TWOJEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PERSONEL DOBR NIEZBDNYCH PRACOWNIKW EFEKTYWN ORGANIZACJ PRACY PERSONELU KONTROL NAD PEANIENIEM PRZEZ WSPAPRACOWNIKW ICH FUNKCJI I OBOWIZKWNotatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI 10 PROBLEMW Z PERSONELEMWyja[nienia prowadzcego yLE DOBRANI PRACOWNICY NIEJASNA ORGANIZACJA NIEDOSTATECZNA KONTROLA yLE WYKSZTAACENI PRACOWNICY SAABA MOTYWACJA NISKI POZIOM TWRCZY ZAA WSPAPRACA W KOLEKTYWIE NIEJASNE CELE NIEODPOWIEDNIE WYNAGRODZENIE ZBYT WYSOKIE OCZEKIWANIA ludzie s najwa|niejszym zasobem Twojego biznesu dobrze dobieraj personel za bBdy mo|esz zapBaci wBasnym biznesem Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI JACY PRACOWNICY S CI POTRZEBNI? Okre[l: Wszystkie typy prac, zwizanych z Twoim rodzajem dziaBalno[ci; specyfik ka|dego rodzaju pracy; konkretne normy i obowizki dla ka|dego rodzaju pracy; indywidualne wymagania wobec Twoich przyszBych wspBpracownikw. To wszystko pomo|e Ci wybra odpowiednich pracownikw do wykonania pracy.Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI DOBR KADR 1. ETAP Wyja[nienia prowadzcego OKREZLENIE PRACY CO NALE{Y ROBI (ANALIZA ZADAC) Wiedza Do[wiadczenie Umiejtno[ci Charakter czy jest to rzeczywi[cie potrzebne dla tej pracy? to wszystko nale|y zrobi przed spotkaniem z kandydatami  Notatki uczestnika WZORY DOKUMENTW INSTRUKCJA PRACY NA STANOWISKUStanowisko: magazynierBespo[redni przeBo|ony: manager Iwona PawBowskaPodlegBe stanowiska: nie ma CELE I ZADANIA GAWNE 1. Zorganizowanie przyjmowania, przechowywania, a tak|e wydawania wszystkich towarw i artykuBw znajdujcych si w magazynie. 2. Zarzdzanie mechanizmami zaBadowania-rozBadowania w magazynie. PRZYJMOWANIE TOWARU 1. Sprawdzenie jako[ci i ilo[ci dostarczanego towaru. 2. Przyjmowanie dokumentw dotyczcych towaru i przekazanie ich do ksigowo[ci. 3. Rozmieszczenie w magazynie wszystkich dostarczanych towarw. PRZECHOWYWANIE TOWARU 1. Kontrolowanie odpowiedniej ilo[ci towaru i informowanie o konieczno[ci zBo|enia zamwienia na now parti towaru. 2. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania towaru (wszystkie substancje Batwopalne powinny znajdowa si w oddzielnym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu). WYDAWANIE TOWARU 1. Wydawanie towaru zgodnie z zamwieniem, kontrolowanie prawidBowego wypeBniania blankietw zamwieD. 2. Organizowanie wysyBki towaru w cigu 24 godzin od momentu otrzymania zamwienia, kontrolowanie odpowiedniego opakowania wysyBanych towarw. 3. Przekazywanie do ksigowo[ci we wBa[ciwym czasie dokumentw dotyczcych wysBanego towaru, informowanie dziaBu zbytu o braku towaru w magazynie. OGLNE Wykonywanie innych zadaD otrzymanych od managera Nowaka, je[li s one rozsdne i ukierunkowane na rozwj danej firmy. WZORY DOKUMENTW WYMAGANIA DLAPERSONELU Stanowisko: Sprzedawca (towary sportowe) WymaganiaKonieczneNajlepiejCechy niepo|daneStan fizycznyPowinien mie co najmniej 18 lat i miB prezencjNie starszy ni| 40 latNiemiBy wygld zewntrznyKwalifikacjeUkoDczenie szkoBy podstawowejZrednie wyksztaBcenieBez [wiadectwa o ukoDczeniu szkoBy podstawowejDo[wiadczenie pracyW sferze handluCh uczestniczenia w szkoleniachWyksztaBcenie oglneZredniePowy|ej [redniegoZainteresowaniaSport w znaczeniu oglnymKonkretny sportCechy osobowo[ciPowinien sta si cz[ci skBadow personeluZdolno[ do bycia liderem personelu sklepuNie[miaBo[ i zamknito[Miejsce zamieszkaniaPowinien mieszka niedaleko sklepuMieszka za daleko, co mo|e odbija si na funkcjonowaniu sklepu WYJAZNIENIA I UWAGI DOBR KADR 2. ETAPWyja[nienia prowadzcego nie ulegaj pokusie, by pomin ktrkolwiek cz[ tego procesu przede wszystkim patrz na kandydata z punktu widzenia biznesu warunki i okoliczno[ci organizacji pracy s wa|ne i zgodne z prawem Notatki uczestnika WZORY DOKUMENTW ANKIETA DO WYBORU PRACOWNIKA NA STANOWISKO ____________________________________________ Sp. z o.o. "Smakosz" 32-272, Krakw.Nazwisko, imi: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Telefon: Stan cywilny: Dzieci: WyksztaBcenie, uczelnia wy|sza i rok jej ukoDczenia: Wyuczony zawd: Przygotowania specjalistyczne (kursy, szkolenia itd.): Wykonywany obecnie zawd: Informacja o wykonywanej obecnie pracy: Do[wiadczenia pracy, zwizanej z proponowan Panu/i sfer dziaBalno[ci (mo|na zaBczy na oddzielnej kartce): Czym sie Pan/i zajmuje w czasie wolnym: Prosze poda imiona i nazwiska, adresy, telefony i stanowiska osb, ktre mog da Panu/i referencj (najlepiej |eby byBy to osoby, z ktrymi Pan/i wspBpracowaB/a) WYJAZNIENIA I UWAGI DOBR KADR 3. ETAPWyja[nienia prowadzcego na tym etapie nie [piesz si i bdz konsekwentny jaki wpByw bdzie miaB nowy pracownik na Twj personel? co si stanie, je|eli nie znajdziesz odpowiedniego pracownika? Notatki uczestnika = WYJAZNIENIA I UWAGI CO NALE{Y I CZEGO NIE NALE{Y ROBI PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA I W CZASIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ?Wyja[nienia prowadzcego TRZEBA ZAPLANUJ ROZMOW POMYZL O KWALIFIKACJI PRACY POMYZL O NIEZBDNYCH CECHACH OSOBOWYCH POSTAW KRZESAA TAK {EBY WAM OBOJGU BYAO WYGODNIE STWRZ PRZYJAZN, NIEFORMALN ATMOSFER SPRECYZUJ CEL ROZMOWY ZACHCAJ KANDYDATA DO ROZMOWY SAUCHAJ UWA{NIE ZAPYTAJ O WSZYSTKO CO ZAPLANOWAAEZ JE{ELI TRZEBA, PYTAJ O SZCZEGAY PRZEANALIZUJ PRAC I ZAINTERESOWANIA, {EBY DOWIEDZIE SI O WADACH I ZALETACH, A TAK{E CHARAKTERYSTYCZNYM ZACHOWANIU ZADAWAJ OTWARTE PYTANIA ROZPATRZ PODANIE, {EBY ZNALE{ "WSPLNY JZYK" Z KANDYDATEM KONTROLUJ PRZEBIEG ROZMOWY NIE TRZEBA ROZPOCZYNA ROZMOWY BEZ PRZYGOTOWANIA ZAWCZEZNIE ZADAWA PYTANIA KLUCZOWE ZADAWA PYTAC NAPROWADZAJCYCH WYCIGA WNIOSKW BEZ DOSTATECZNYCH DOWODW KONCENTROWA SI NA POJEDYNCZYCH WADACH LUB ZALETACH POZWALA KANDYDATOWI POMIJA ISTOTNE FAKTY POZWALA, {EBY WAM PRZESZKADZANO LUB PRZERYWANO zakBada to wymian/uzyskanie informacji nie wypytuj si bdz |yczliwy i nie krpuj kandydatw pamitaj osoba jest wa|na jako specjalista Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI JAK WPROWADZI W OBOWIZKI NOWEGO PRACOWNIKA? KWESTIE OGLNE KWESTIE SZCZEGAOWE czym zajmuje si Twoja firma; jaki rodzaj towarw lub usBug ona oferuje; kim s Twoi klienci; jak dziaBa Twoja firma i dlaczego prowadzisz tak polityk; jaki wizerunek chcesz nada swojej firmie (na przykBad czy Twoja firma ma charakter tradycyjny, czy opracowuje nowe technologie); co my[lisz o perspektywach swojej firmy i czego oczekujesz w zwizku z tym od swoich pracownikw; jakie stosunki i zwyczaje panuj w waszym zespole.Jak konkretnie prac powinien codziennie wykonywa nowy pracownik Gdzie pracuje Na jakim sprzcie bdzie pracowaB Z kim bdzie pracowaB Przed kim bdzie odpowiadaB za wykonan prac Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI ORGANIZACJA PRACY PERSONELU PrawidBowa organizacja pracy personelu ma miejsce wtedy, gdy: ka|dy z Twoich pracownikw dokBadnie wie, czego od niego oczekujesz ka|dy z Twoich pracownikw jest w stanie wypeBni powierzone jemu zadania na wymaganym poziomie ka|dy z Twoich pracownikw jest wyposa|ony w odpowiednie narzdzia, sprzt, materiaBy itp. ka|dy z pracownikw jest nastawiony na prac (zmotywowany) pracownicy z sukcesem peBni swoje funkcje nie tylko w Twojej obecno[ci, lecz tak|e bez Ciebie, system kontroli wynikw pracy dziaBa poprawnie Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI SPOSOBY MOTYWACJI PERSONELU POZYTYWNE: Premie PochwaBy WBadza nad innymi Urozmaicenie pracy Zadowolenie z wykonanej pracy Wynagrodzenie w postaci artykuBw spo|ywczych i przemysBowych Status w ramach organizacji Status poza organizacj Pewno[ tego, |e pracownik jest zajty warto[ciow prac Zwiadomo[ swojego wkBadu w prac organizacji Podnoszenie kwalifikacji NEGATYWNE: Upomnienie ustne Obni|enie pensji Grozba zwolnienia Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI CO TO TAKIEGO ZESPA?  ZespB pracownikw osignie maksymaln efektywno[ pracy, gdy jego czBonkowie: s nastawieni na osignicie wsplnych celw odczuwaj wsparcie ze strony swoich kolegw kolega ufa koledze i Tobie Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  10 PODSTAW ZARZDZANIA Wyja[nienia prowadzcego DO ZARZDZANIA NALE{Y: DZIAAANIOWOZ SZACUNEK ZAUFANIE OTWARTOZ ODDANIE ORGANIZACJI/ CELOM KOMUNIKACJA PRZYKAAD UZMIECH DZIKUJ DO ZARZDZANIA NIE NALE{Y: DZIAAALNOZ (jako cel sam w sobie) UDOWADNIANIE SWOJEJ WY{SZOZCI POMPATYCZNE ZACHOWANIE DOMINOWANIE AGRESYWNOZ WYWY{SZANIE SI ZASADA "CO CI DO TEGO?" DLATEGO {E ... JA TAK MWI PRZEBIEGAOZprzywdztwo jest to siBa pozytywna bdz pozytywny pamitaj: Ty jeste[ wzorem dla personelu wybieraj wBasny styl Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI MODEL JEDNOZCI TRZECH POTRZEBWyja[nienia prowadzcego traktuj personel tak, jak by[ chciaB, |eby on traktowaB Ciebie Notatki uczestnika WICZENIA MINITEST MANAGER CZY ADMINISTRAT*0^`bfnpt  H V X ` d f 뻱se[Ph +h/mHsHh/CJ$OJQJh/OJQJ^JmHsHhW h/5OJQJmHsHh/CJ OJQJ^Jh/5CJ OJQJh/5CJ OJQJmHsHh/OJQJh/OJQJ^J&jh/OJQJU^JmHnHuh/5B*CJ phh/5B*CJ mHphsH h/5CJ jh/CJUh/`bhjln $Ifgdb ekd$$Ifl0$M! 4 lapytb $$Ifa$gdb npt $$Ifa$gdb akd$$IflM$$04 laytb  , . F yyiQiQi & F d$If^ `gdb & Fd$Ifgd/ d$Ifgdb $Ifgdb qkd$$IflM$$ 04 lap ytb F H j l x z |   $Ifgdb & Fd$Ifgdb & Fd$Ifgd/ & F d$If^ `gdb  /akd:$$IflM$$04 laytb $$Ifa$gdb akd$$IflM$$04 laytb F H J L N P R T V X $Ifgd + $$Ifa$gdb Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb $$Ifa$gdb X Z ^ f LC $Ifgdb ckd$$Ifl0$M! 4 lapytb $$Ifa$gdb gd/:kd*$$Ifl$c%  4 laytb  $ , . " 0 2 V X  " $ ( \ ѺѺѤ{qh?xh/5CJ h/5CJ h/5h/5B*CJ phjh/CJU h/5CJ h/CJ$OJQJh?xh/OJQJo(h?xh/OJQJjDh/OJQJUh/OJQJh/5OJQJh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/, $$Ifa$gdb akd!$$IflM$$0?4 laytb $Ifgdb " $ ylll_R j $If^j gdb & F$Ifgd/ & F$Ifgdb $$Ifa$gdb $Ifgdb qkd$$IflM$$ 0?4 lap ytb  u$$Ifa$gdb akd$$IflM$$0?4 laytb j $If^j gdb & F$Ifgd/ nigd/:kdy$$Ifl$$  4 laytb $$Ifa$gdb Jkd $$Ifl$$ 4 lap ytb  " t $$Ifa$gdb $Ifgdb ekd$$Ifl0$M! 4 lapytb $$Ifa$gdb " $ ( \ $$Ifa$gdb rkdk$$Ifl  0&$ 0  4 laytb Tt}qqWWWWWWW$ & F7P$If^7`a$gdb $$Ifa$gdb kd($$Ifl  0&$  0  4 lap ytb 24VX`bnpLRz &V۷~~ph?xh/5OJQJ^Jh/OJQJ^J h/CJ,h?xh/o( h?xh/h/OJQJ^JmHsHh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJU h/5CJ h/mHsHh/hW h/5hW h/5o(&.`bNP $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb $P$Ifa$gdb $ & F7P$If^7`a$gdb PRxz|5'$0 $Ifa$gdb Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb $$Ifa$gdb rkd$$Ifl  0&$ 0  4 laytb |~$$Ifa$gdb gd/:kd=$$Ifl$c%  4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb hkd$$Ifl0$M! %$4 lapytb $Ifgdb $$Ifa$gdb akd4$$Ifl%%0%4 laytb &ZtuuhhhhuX$ & F$Ifa$gdb & F$Ifgd/ $If^gdb $$Ifa$gdb qkd$$Ifl%% 0%4 lap ytb VX.0tv͹tid h/5hW h/mHsHh/5B*CJ phjh/CJUh/h/mHsH h/5CJ h/CJ$*h?xh/56OJQJ\]^Jho('h?xh/56OJQJ\]^Jhh/OJQJ^Jh/5OJQJ^Jh?xh/5OJQJ^Jh?xh/5OJQJ^Jo('tvE7$0 $Ifa$gdb Jkd$$Ifl$b% %$4 lap ytb $$Ifa$gdb akdW$$Ifl%%0%4 laytb @;gd/hkd$$Ifl0S$! %$4 lapytb $$Ifa$gdb :kdG$$Ifl$b%  %$4 laytb $$Ifa$gdb Fuokd>$$Ifl  0&$ 0  4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb gd/ FHJTVnt pt(.24FƺƬƺƺƺƺƺƺƬ~hW h/mHsH h/5CJ hW h/5hW h/5CJ$hW h/5CJ,hW h/5CJmHsHhW h/5CJo(hW h/5CJ'jhW h/5CJUmHnHu h/5h?xh/mHsHh/mHsHh/-FHLprt maaaaaaaaa $$Ifa$gdb $ @@@$Ifa$gdb kd$$Ifl  0&$  0  4 lap ytb tLCC $Ifgdb okd$$Ifl  0&$ 0  4 laytb $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb $$Ifa$gdb &zuug$$Ifa$gdb gd/okd$$Ifl  0&$ 0  4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb &(*,.02468:<>@ $$Ifa$gdb Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb @BFLnprIekdL$$Ifl0S$! 4 lapytb $$Ifa$gdb gd/:kd$$Ifl$c%  4 laytb FJLlnpr@BDjnz|~˿lbQbQb!h/>*CJOJQJ^JmHsHh/OJQJ^J'h/5>*CJOJQJ\^JmHsHh/CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsHh/5OJQJ^J'hO=)h/5CJOJQJ^JmHsHh/h/5B*CJ ph$hO=)h/5B*CJ mHphsHh/5B*CJ mHphsH h/5CJ jh/CJUrBDv<9kd$$IfT<4 <aytb T9kdQ$$IfT<4 <aytb T "$Ifgdb 9kd$$IfT<4 <aytb T "$$Ifa$gdb D|~4\Ln ! "$$Ifa$gdb 9kd1$$IfT<4 <aytb T "$Ifgdb .4\d$&fp hlDLnv:DXd !!~!!!!!!!޴jh/CJUh/h/OJQJ^Jh/CJOJQJ^Jhydh/OJQJ^J hydh/OJQJ^JmHsHhW h/CJOJQJ^J$hW h/CJOJQJ^JmHsH;!!!!!!!!J> "$$Ifa$gdb ekd$$Ifl0S$! 4 lapytb $$Ifa$gdb gd/9kd$$IfT<4 <aytb T!!!!!!!!!!"""6":"<">"P"R"d"f"x"z""""""#Ŵm]m]JJJJJ$h?%h/CJOJQJ^JmHsHh/5>*CJOJQJ\^J'h/5>*CJOJQJ\^JmHsHh/CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsHh/OJQJ^Jh/5CJOJQJ^J!h/5CJOJQJ^JmHsHh/h/5B*CJ ph$h^@h/5B*CJ mHphsHh/5B*CJ mHphsH h/5CJ !!!:"<">"R"f"z""vffff"$xx$Ifa$gdb 9kd$$IfT<!#4 <a.ytb T "$Ifgdb 9kd$$IfT<!#4 <a.ytb T "$$Ifa$gdb """ #N##||||"$xx$Ifa$gdb rkd$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb T# #L#N########$$b$d$f$$$$$$$$ %.%0%R%T%V%X%x%%%%%%%%%J&L&&&&&&''F'H'J''''''ݢݢݢݢӐh/"h/5B* CJOJQJ^Jph$h|Rh/CJOJQJ^JmHsHh/CJOJQJ^J#hqgh/5OJQJ^JmHsHh/OJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsH$h?%h/CJOJQJ^JmHsH7####$d$||||"$xx$Ifa$gdb rkdG$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb Td$f$$$$$||||"$xx$Ifa$gdb rkd$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb T$$ %0%T%V%||||"$xx$Ifa$gdb rkd$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb TV%X%x%%%%||||"$xx$Ifa$gdb rkdl$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb T%%%L&&&||||"$xx$Ifa$gdb rkd#$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb T&&'H'J''||||"$xx$Ifa$gdb rkd$$IfT<\0 J!> ` 4 <a.ytb T'''''(pp$$Ifa$gdb gd/"gd/tkd$$IfT<>\0 J!> ` 4 <a.ytb T'''((( ((((((*(,(8(:(l(n(p(())))*"*J*L*T*V*^*b*d******ιޫޣޣޣm\!h/5CJOJQJ^JmHsH$hmBh/5B*CJ mHphsHh/5B*CJ mHphsHhydh +mHsHh +mHsHh/mHsHjh/UmHnHu h/5CJhR4h/5CJmHsHh/5CJmHsH h/5h/h/5B*CJ ph h/5CJ jh/CJU$(((((( $$Ifa$gdb $Ifgdb gd/ekdL$$Ifl0S$! 4 lapytb ((*(:(l(||| $$Ifa$gdb vkd$$Ifl  O0T"  0  4 laytydl(n(r(t(v(x(z(|(~(((((ymmmmmmmmmmm $$Ifa$gdb kd$$Ifl  O0T"  0  4 lap ytyd (((((((((((())* * $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb & F$If^`gdb $$Ifa$gdb $$Ifa$gdb *"*H*J*L*z.% $IfgdydLkd`$$IflOT"" 4 lap ytyd$$Ifa$gdb vkd$$Ifl  O0T"  0  4 laytydL*N*P*R*T*V*X*Z*^*d**$$Ifa$gdb gd/<kd$$IflT""  4 laytyd $Ifgdyd ***+++L>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T "$Ifgdb gd/ekd3$$Ifl0S$! 4 lapytb *:+N+R+`+d+p+t+++++++++++, ,, ,",:,@,L,R,T,,,,,,, -$-.-2-L-X-Z-------..v.z..../˻˻˻ջ˻ջ˻˻˧h/CJOJQJ^Jhqgh/5CJOJQJ^J'hqgh/5CJOJQJ^JmHsHh/CJOJQJ^JmHsHh/OJQJ^Jh/CJOJQJ^J!h/5CJOJQJ^JmHsHh/5CJOJQJ^J6++++ ,",R,x9>kd6$$IfT< b%0J4 <aytb T>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T "$Ifgdb >kdB$$IfT< b%0J4 <aytb TR,T,,,,,X-x9>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T>kd*$$IfT< b%0J4 <aytb T "$Ifgdb >kd$$IfT< b%0J4 <aytb TX-Z-----.x9>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T "$Ifgdb >kd$$IfT< b%0J4 <aytb T../ /"/$/n0r0x>kd$$IfT< b%0J4 <aytb T "$Ifgdb >kd$$IfT< b%0J4 <aytb T/"/$/p/t/////j0p0r0t0v0z0|000000000111@111222222222㷭}uuumbhydh/mHsHhydmHsHh/mHsHjh/UmHnHuh#h/5CJ h/5h/5B*CJ ph h/5CJ jh/CJUh/'hxh/5CJOJQJ^JmHsH'hqgh/5CJOJQJ^JmHsHh/CJOJQJ^Jhqgh/5CJOJQJ^J&r0t0|00000HC: $Ifgdb gd/hkd$$Ifl0S$! b%4 lapytb $$Ifa$gdb >kd$$IfT< b%0J4 <aytb T0000001xrkd$$Ifl  0&$ 0  4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb 11111111 1"1$1&1(1*1}qqqqqqqqqqqq $$Ifa$gdb kdV$$Ifl  0&$  0  4 lap ytb *1,1.10121416181:1<1>1@11222 $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb & F$If^`gdb $$Ifa$gdb $$Ifa$gdb 222225) $$Ifa$gdb Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb $$Ifa$gdb rkd@$$Ifl  0&$ 0  4 laytb 2222222222222 3$$Ifa$gdb gd/:kdk$$Ifl$c%  4 laytb $Ifgdyd $$Ifa$gdb 222 3 333333*3,3P3R3^3`33 4444 4>4@4J4L44444444455H5J5b5d5v5x5555555@6B6D6F6L6N666666hW h/5CJo(hW h/5CJhW h/5CJhW h/5CJmHsH h/CJh#h/5o(h#h/5 h/5h/h/5B*CJ ph h/5CJ jh/CJU: 3 33333 $$Ifa$gdb $Ifgdb gd/ckd$$Ifl0S$! 4 lapytb 333 4}q $$Ifa$gdb $$If]a$gdb rkdb$$Ifl  0$ M 0  4 laytb 4444 4B4z44*5z55}tht[[[[[[ & F$Ifgdb $$Ifa$gdb $Ifgdb kd$$Ifl  0$ M 0  4 lap ytb 556H66t778R8T8j8l889@99:X:::: & F$If^`gdb $$Ifa$gdb $Ifgdb & F$Ifgdb 6666662747777777P8R8T8h8j888888899994969H9J9N9P99999::8:::f:h:l:n::::: ;;.;0;z;|;;;;;<<<<伸jh/CJU h/5CJ h/h/mHsHhW h/5CJ(mHsHhW h/5mHsH h/CJ h/CJhW h/5CJhW h/5CJo(@:0;|;;; $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb & F$If^`gdb ;;<<zl"Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb $$Ifa$gdb kd $$Ifl  F $  M 0    4 laytb <<<< < <<<<<<<F<$$Ifa$gdb gd/<kdJ$$Ifl$c%  4 laytb $$Ifa$gdb <F<H<J<N<R<T<n<p<<<<<<<<<<<== =>=@=======B>D>T>V>>>>o^o^o^o^o^o^o^o!hW h/5OJQJ\^Jo(hW h/5OJQJ\^J$h/5CJ OJQJ\^JmHsHh/CJ OJQJ^J"hV_h/5CJ OJQJ^Jo(hV_h/5CJ OJQJ^J!h/5CJ OJQJ^JmHsHh/CJmHsHjh/UmHnHuh/ h/5CJ h/5B*CJ ph$F<H<J<P<R<T<<I55$ & F$If]a$gdb <kdE$$Iflg$$j4 laytb & F$If]gdb gd/ckd$$Ifl0S$! 4 lapytb <<<<= =^===]HHH & F$If^`gd/:kd"$$Ifl$$j4 laytb & F$Ifgdb Jkd$$Ifl$$ j4 lap ytb $ & F$Ifa$gdb =\>d?*@@A4AzAABBBB B BB$ & F$Ifa$gdb & F$Ifgdb & F$If^`gdb & F$Ifgd/ & F$If^`gd/>>n?p???h@j@@@@@@@@@NAPAZA\AtAvAAAAAAAAAAAABBBB8BB@BFBJBLBtBvBzBBBº¥ƙƋh/OJQJ^Jjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJUh +h +mHsHh/mHsHh/ h/5CJ h/CJh/OJQJ\^JhW h/5OJQJ\^J!hW h/5OJQJ\^Jo(0BB6B8B:BB@BYMMMM $$Ifa$gdb Jkd$$Ifl$c% 4 lap ytb $$Ifa$gdb Mkd$$Ifl0b$+j4 laytb @BBBFBLBtBvB|BE< $Ifgdb hkd$$Ifl0S$! 4 lapytb $$Ifa$gdb gd/<kd|$$Ifl$c%  4 laytb |B~BBBBBBB $Ifgdb $$Ifa$gdb akdw$$IflM$$04 laytb $Ifgdb BBBBBBBBBBRCVCZC\CCCCCDBDDDDDDDE E4E6EJELE^E`EEEFF FF^F`FxFzFFFNh/OJQJ\^JmHsHhZh/OJQJ\^Jo(hZh/OJQJ\^JhZh/OJQJ^Jo(hZh/OJQJ^Jh/OJQJ^JmHsH&jh/OJQJU^JmHnHuh/h/OJQJ^J hZh/-BBBBBBBBBBBBVCwj $If^gdb 9r $Ifgdb $Ifgdb qkd$$IflM$$ 04 lap ytb VCCDZEEFFFF Gsn`$$Ifa$gdb gd/akd$$IflM$$04 laytb $ & F DSn$If^n`a$gd/ & F$Ifgd/ FFFFFFFF"G4G8G:GbGdGhGrGvGGGGGGGGGߺxnxcnnUnEhZh/5OJQJ\^Jh/OJQJ^JmHsHhZh/mHsHh/OJQJ^Jh/mHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJU h/5CJ h/hW h/mHsH hW h/OJQJ^JmHsH&hW h/OJQJ\^JmHo(sH#hW h/OJQJ\^JmHsHhW h/OJQJ\^J G"G$G&G(G*G,G.G0G4G:GbGvqaa$$Ifa$gdb gd/7kd$$Ifl$c%  4 laytb $$Ifa$gdb Ekd$$Ifl$c% 4 lap ytb bGdGjGlGnGpG $Ifgdb hkd$$Ifl0S$9! 4 lapytb pGrGvGGG $Ifgdb $$Ifa$gdb akd$$IflM$$0?4 laytb GGGGGGH4HpHH$ITIInnnnnnnnn & F <$If^ `gd/ $Ifgdb qkd$$IflM$$ 0?4 lap ytb GGGGHHHHHHPIRI^IbIpIrIIIIIIIIIIIIIIIJJRJTJVJhJlJJJJJJJJKK K KKKK@Kǹǵh/5B*CJ phjh/CJUh +h/mHsHh/mHsH h/5CJ h/h/OJQJ^JmHsHh/OJQJ^Jh/5OJQJ\^JhZh/5OJQJ\^J!hZh/5OJQJ\^Jo(3I"JTJVJlJJJJJJZakd$$IflM$$0?4 laytb $$Ifa$gdb & F <$If^ `gd/ $Ifgdb & F <$If^ `gd/ JJKKKKK K KKU<kd$$Ifl$$  4 laytb $Ifgd + $$Ifa$gdb Jkd*$$Ifl$$ 4 lap ytb $$Ifa$gdb KK>K@KFKHKJKLK~~~~ $Ifgdb hkd$$Ifl0S$9! 4 lapytb $$Ifa$gdb @KDKNKRKzK~KKKKKKKKKKKKKKKLL(L.L0L2LVLXL^L`LLLMMMMMFMRMTMZMತxqfhydh/mHsH h/5CJ h/OJQJ^JmHsHh"h/5OJQJ^Jo(h"h/5OJQJ^Jh"h/OJQJ^Jo(h"h/OJQJ^Jjh/OJQJU^Jh/hZh/o( hZh/h/OJQJ^Jh/mHsHjh/UmHnHu(LKNKRKKK $Ifgdb $$Ifa$gdb akd$$Ifl$$04 laytb KKKKK.LLLMyylUUU & F$If^`gd/ $If^gdb $$Ifa$gdb $Ifgdb qkd$$Ifl$$ 04 lap ytb MMMMDMu$$Ifa$gdb akd:$$Ifl$$04 laytb $$Ifa$gdb 9r $Ifgdb DMFMHMJMLMNMPMRMTMVMZMc^gd/<kd;$$Ifl$$  4 laytb $Ifgdyd $$Ifa$gdb Jkd,;$$Ifl$$ 4 lap ytb ZM^M`MMMMMMMMMMMNNNN0N>N@NLNPNNNNNNNOOOO ORO`ObOjOnOOOOO:P>PJPLP^P`PPPPPPPPPP0Q6QRQTQdQhQ޿ޝޝh/mHsHhW h/5CJo(hW h/5CJmHsHhW h/5CJ h/5CJh/5mHsH h/5h/h/5B*CJ ph h/5CJ jh/CJU>ZM`MMMMMMM~~r $$Ifa$gdb $Ifgdb gd/ckd;$$Ifl0S$! 4 lapytb $$Ifa$gdb MMMMMN $$Ifa$gdb okd<$$Ifl  0$ M 0  4 laytb NNN4N6NRNTNfNhNzN|NNNwwwjwjwjwjw & F$Ifgdb $Ifgdb kdW=$$Ifl  0$ M 0  4 lap ytb NNNNNNNNO OOO OVOXOpOOOOO PP&P(P@PBPbPdP $Ifgdb & F$Ifgdb dPPPPPPTQQQQ $Ifgdb & F>$If^>`gdb & F$If^`gdb & F$If^`gdb $Ifgdb & F$Ifgdb hQQQQQQRRR RRR:R$$Ifl  F $  M 0    4 laytb QRRRRR RR:R$$Ifa$gdb gd/5kd?$$Ifl$c%  4 laytb $IfgdfG:RDBDnDrDDDJENEEEEEEEfFhFlFFF>GDGGGHHHH,I4I\IbIIIHJLJѼѼѼѼѼѼѼxlxlxlxlxlxlxlxlxlh/CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsH/h/56B*CJOJQJ\]^JaJph7h/56B*CJOJQJ\]^JaJmHphsH)h/6B*CJOJQJ]^JaJph1h/6B*CJOJQJ]^JaJmHphsHh/OJQJUh/h/mHsH*OR? Jako podsumowanie tematu Zarzdzanie personelem proponujemy Ci samemu okre[li, czy masz zdolno[ci przywdcze, i ku jakiemu stylowi kierowania si skBaniasz. W tym celu wypeBnij test "Manager czy administrator". Przeczytaj wypowiedzi. Zaznacz dowolnym znakiem te odpowiedzi, z ktrymi si zgadzasz. Jestem za tym, |eby ka|dy zespB sam wybieraB sobie lidera. Kiedy trzeba, potrafi zmusi ludzi do pracy. Ludzie zwierzaj mi si ze swoich osobistych tajemnic. Wszyscy d| do wBadzy, a ja nie jestem wyjtkiem. Broni swoich wspBtowarzyszy za ka|dym razem, kiedy kto[ jest w stosunku do nich niesprawiedliwy. "Je[li koD zle wiezie, nale|y go bi" to dobre powiedzenie. Sprzeczajcy si zazwyczaj zwracaj si do mnie jako do arbitra. My[l, |e ludzie powinni mie twardego kierownika, nieugitego i surowego. Mog znalez wsplny jzyk z ludzmi, nawet je|eli za nimi nie przepadam. Najwa|niejsze to za wszelk cen zmusi ludzi do robienia tego, co trzeba. Zazwyczaj jestem gotw do dziaBania na rzecz wsplnego dobra. Ludzie s r|ni, ale rozkaz dla wszystkich powinien by taki sam. W imi biznesu jestem gotw zgodzi si ze zdaniem odmiennym od mojego. Sukces osignie tylko ten, kogo si boj. Staram si, |eby ka|dy mgB wykorzysta swoje zdolno[ci jak najlepiej. Dyskusja o najwa|niejszej sprawie, nawet je|eli dotyczy ona wszystkich, zajmie zbyt wiele czasu. My[l, |e si nie pomyl, je[li podejm decyzj sam. Potrafi pocignc za sob ludzi, nawet je|eli s oni niezale|ni ode mnie. Je[li trzeba, potrafi zachowa si w taki sposb, |e ludzie wol si ze mn zgodzi. Czsto zespB powierza mi jakie[ zadania. 20. CaBkowite zjednoczenie oto tajemnica sukcesu zespoBu. WYNIKI TESTU Narysuj kwadrat o wymiarach 10 na 10 (maksymalna ilo[ punktw managera i administratora). Podziel kwadrat na 4 rwne cz[ci tak, jak na rysunku. Policz sum punktw w parzystych linijkach () i nieparzystych (), a dowiesz si o wspBzale|no[ci w sobie cech zespoBowo-administracyjnych i managerskich. RozB| otrzymane wyniki wzdBu| osi i . Je|eli punkt o danych wspBrzdnych znalazB si w pierwszym kwadracie (1), oznacza to, |e zdolno[ci managerskie w Tobie wspBgraj z administracyjnymi, ktrych tak|e nie nale|y zaniedbywa. Punkt w drugim kwadracie (2) [wiadczy o przewa|ajcych w Tobie cechach managerskich (demokratyczny styl zarzdzania personelem). Je|eli Twj wynik znalazB si w trzecim kwadracie (3), mo|esz wycign wniosek, |e rola kierownika nie jest na razie dla Ciebie. Natomiast je|eli wynik znalazB si w kwadracie czwartym (4), jest to zapowiedz administratora z wczoraj .  4 1  3 2 10 WYJAZNIENIA I UWAGI ZARZDZANIE ZASOBAMI ORGANIZACJA ZAKUPW TWORZENIE I PRZECHOWYWANIE NIEZBDNYCH ZAPASW PRODUKCJINotatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI GROMADZENIE WYPOSA{ENIA PODSTAWOWEGO  Co planujesz kupi? W jakim celu? Czy daje Ci to jakiekolwiek dodatkowe korzy[ci? Czy znasz najnowsze osignicia techniczne w danej dziedzinie? Czy istnieje taka technologia, ktra pomo|e zwikszy efektywno[ pracy Twojej firmy? Czy dobrze znasz potencjaB komercyjny swojej firmy? Czy dane wyposa|enie bdzie wykorzystywane przez Ciebie na przykBad za 5 lat? Czy nie powstan problemy zwizane z nieprzygotowaniem Twoich pracownikw do pracy z danym sprztem? Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  NA CO ZWRCI UWAG PRZY ZAKUPIE SPRZTU? Mo|e chodzi o: cechy u|ytkowe; niezawodno[ w eksploatacji; Batwo[ obsBugi technicznej; czas niezbdny do monta|u i wprowadzenia do u|ytku; zgodno[ z pozostaBymi elementami wyposa|enia; dostpno[ w sprzeda|y tych elementw wyposa|enia podstawowego; poziom bezpieczeDstwa; brak konieczno[ci specjalnego przygotowania u|ytkownikw; poziom techniczny; obecno[ innych typw sprztu zwizanych z danym rodzajem wyposa|enia; okre[lenie pewnych rabatw finansowych przy zakupie; cen itp.Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  PODSTAWOWE CELE ZAKUPW Okre[li zapotrzebowanie na ten albo inny rodzaj produktw; ZBo|y zamwienia na okre[lone typy produktw; Otrzyma niezbdne produkty; Zabezpieczy ich przechowanie; Wprowadzi do u|ytku; Wybra dla nich odpowiednie opakowanie; Zorganizowa dostaw do konsumentwNotatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  NA CO ZWRCI UWAG PRZY WYBORZE DOSTAWCY? reputacja dostawcy na rynku jako[ i niezawodno[ towarw terminy i warunki dostawy gwarancje zagwarantowanie Ci dostpu do usBug konsultacyjnych gotowo[ do okazania Ci wsparcia reklamowego warunki opBat cena. Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  ILE PRODUKTW ZAKUPI? Nale|y pamita o tym, |e przechowywanie zapasw produktw wymaga pewnych wydatkw. Do tych wydatkw zalicza si: pienidze wydane na zakup produktw pensje pracownikw magazynw; koszty wynajmu pomieszczenia magazynowego, w tym opBaty za ogrzewanie i energi elektryczn; zmniejszenie zyskw ze sprzeda|y ze wzgldu na to, |e cz[ towaru znajduje si w magazynie. Twoim celem jest przechowywanie w magazynie minimalnej ilo[ci towaru, niezbdnej dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu obsBugi Twoich klientw! Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  CO POWINNO SI ZNAJDOWA W TREZCI ZAMWIENIA? nazwa, adres i telefon Twojej firmy; nazwa i adres dostawcy; data zBo|enia zamwienia; numer zamwienia; adres dostawy; data dostawy; wymagana ilo[ towaru; jak najbardziej szczegBowy opis potrzebnych Ci towarw i usBug; warunki proponowane Ci przez dostawc (w razie potrzeby); Twoje warunki zakupu; odpowiadajc Ci cen. Notatki uczestnika WYJAZNIENIA I UWAGI  ZAPASY TOWARW Mo|esz mie kilka rodzajw zapasw materiaBowych. Wszystko bdzie zale|e od tego, czym si zajmujesz. Mo|na mie nastpujce zapasy: surowcw; cz[ci skBadowych; wyposa|enia i cz[ci zapasowych; narzdzi i przyrzdw; gotowych produktw; towarw do przedsprzeda|y; opakowaD; zBomu i surowcw wtrnych; r|nych przedmiotw wszelkiego przeznaczenia. Notatki uczestnika  OCENA PROGRAMU Twoja szczera opinia jest dla nas bardzo wa|na, gdy| mo|e ona pomc w dalszym rozwoju naszych usBug dla biznesu.TREZ PROGRAMU: Poziom programu nie odpowiadaB mojemu poziomowiPoziom programu odpowiadaB mojemu poziomowi123456 Komentarze dodatkowe: MATERIAAY: MateriaBy nie byBy jasne i zrozumiaBeMateriaBy byBy jasne i zrozumiaBe123456 Komentarze dodatkowe: PODSTAWOWE MODUAY KSZTAACENIOWE: Jakie moduBy (rozdziaBy) szkolenia wydaj Ci si najbardziej ciekawe i dlaczego? TRENERZY: Trener gBwny WykBadanie nie byBo na nale|ytym poziomie WykBadanie byBo na nale|ytym poziomie123456 Komentarze dodatkowe: Inni trenerzy WykBadanie nie byBo na nale|ytym poziomie WykBadanie byBo na nale|ytym poziomie123456 Komentarze dodatkowe: WARUNKI PRACY Twoje komentarze dotyczce procesu nauczania, kawy, ogrzewania, o[wietlenia i innych aspektw zwizanych z warunkami nauki. Komentarze: Oglna liczba punktw w programie (z 10): TWOJE PROPOZYCJE Co proponowaBby[ zmieni w nastpnej edycji programu: TWOJA OPINIA JEST    40 4.3 40 4.2 ..............8 40 4.1 ..............8 40 4.4 ..............8  41 4.5 OKREZLI ZADANIA (Lista wymagaD dotyczcych pracy) Stanowisko Cel Godziny Kim zarzdza/ Komu podlega Obowizki Warunki pracy OKREZLI OSOB (Lista wymagaD dotyczcych pracownikw) Wygld zewntrzny WyksztaBcenie/ wiedza / umiejtno[ci Intelekt Zdolno[ci Zainteresowania Charakter WYBR  4.6 tak nie tak nie tak tak Czy jest potrzebny dodatkowy pracownik? Czy istnieje opis pracy i samego pracownik0? Czy zostaBy uzgodnione terminy i warunki zatrudnienia? Ustal dat rozmowy Okre[l zasoby kandydatw Przez kogo praca mo|e by wykonana czy przez kogo[ z obecnych pracownikw? Ustalcie terminy i warunki zatrudnienia Przeanalizuj zadania; przygotuj wymagania w stosunku do pracy i pracownika Przejrzyj i u[ci[lij Dobierz opis pracy dla osoby, ktra bdzie j wykonywa 3 ETAPY Wybr kandydatur  43 4.7 podanie rozpatrzenie zostawi w rezerwie oceni pod wzgldem wymagaD do pracownikw rozmowa odmowa nie pasuje by mo|e wtpliwe odmowa odmowa nie pasuje pasuje wtpliwe zostawi w rezerwie zapyta o zdanie innych zacz poszukiwania od nowa wykorzysta rezerwy kandydaci z rezerwy kandydat odmawia kandydat si zgadza zaproponowa prac nie pasuje pasuje 44 4.8  44 4.9  44 4.10 ..............8 44 4.11 ..............8 44 4.12 ..............8 45 4.13  46 4.8 KIEROWNIK INDYWIDUALNE ZESPOAOWE DOCELOWE " !" 47 TWJ WYNIK MANAGER  48 4.15 ..............8  48 4.16 ..............8  48 4.17 ..............8  48 4.18 ..............8  48 4.19 ..............8  48 4.20 ..............8  48 4.21 ..............8  48 4.22 ..............8  GHHbII~JKK(LL@MM&NTOOPPhQ$If^`gdb & F&dd$If[$\$gd/LJxJ~J KKKK"L(LLL:M@MMM N&NNNNOTOOOOOPPPPPP$Q*QdQfQjQlQnQrQQQQQQQQRR(R,R0R4RPRǽ'h/B*OJQJ^JaJmHphsHh/B*OJQJ^JaJphh/OJQJhb h/mHsHh/CJ OJQJhW h/mHsHh/mHsHh/CJ$OJQJh/CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsH4hQjQlQnQrQQQ $Ifgdb $$Ifa$gdb gd/ckdD$$Iflm%%0%4 laytb QQQR^TUVWXXXY YY $Ifgdb qkdsE$$IflM$$ 04 lap ytb PRXR~RRRRRSS"S$S&S(SBSDSJSLSNSSSSSSSSSSSTTLTNTPTRTTTVTXT^TTTTTTUUUUUU VVVVXVZVVVVVVV WDWHWJWPWWWWW%h/5B*OJQJ\^JaJph-h/5B*OJQJ\^JaJmHphsH'h/B*OJQJ^JaJmHphsHh/B*OJQJ^JaJphEWW4X6XZX^X`XbXdXfXXXXXXXYY YYYYξξξuu`uuG0jh/5CJOJQJU\^JmHnHu)h/5B*CJ0OJQJ\^JaJph=jh/5B*CJOJQJU\^JaJmHnHphu%h/5B*OJQJ\^JaJph-h/5B*OJQJ\^JaJmHphsHh/B*OJQJ^JaJph'h/B*OJQJ^JaJmHphsH9jh/5B*OJQJU\^JaJmHnHphuYDY^Y`YfYlYpYtYvYYYYYYYYY ZZNZPZƼym^SE6hrh/5OJQJ\o(hrh/5OJQJ\h/5OJQJ\h/5OJQJ\mHsHjWHh/OJQJUh/mH sH h/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ ph h/5CJ jh/CJUh/h/CJ$OJQJh/OJQJ&jh/OJQJU^JmHnHuh/5CJ0OJQJ\^Jh/5CJOJQJ\^JY^YfYhYjYlYpYvYY|ll$$Ifa$gdb gd/ckdF$$Ifls'M$$04 laytb $If^gdb $If^gdb YYYYYY $Ifgdb hkdF$$Ifl0S$! %#4 lapytb YYYYY $Ifgdb $$Ifa$gdb akd4G$$Ifl%%0%4 laytb YYY ZZZ~qh[ & F"$Ifgd/ $Ifgdb & F#$Ifgd/$$If^a$gdb qkdG$$Ifl%% 0%4 lap ytb PZ~ZZZZZZZZZZZZ[[*[,[P[T[V[X[Z[|[~[[[ٴ٦uk]PBPBh@X_h/OJQJ^Jo(h@X_h/OJQJ^JjYh/CJ$OJQJUh/CJOJQJh@X_h/mH o(sH h@X_h/mH sH h/CJ OJQJmHsHh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJUhfGh/mHsHh/ h/5CJ h/CJ$OJQJh/OJQJhrh/5OJQJ\ZZZZZZZC777 $$Ifa$gdb Jkd W$$Ifl%% %4 lap ytb $$Ifa$gdb ckdV$$Ifl%%0%4 laytb ZZZZZZZZZZZZ$$Ifa$gdb gd/:kdW$$Ifl%%  %4 laytb $IfgdfG $$Ifa$gdb ZZZZZ[ $Ifgdb hkdW$$Ifl0S$! c%4 lapytb [[[P[R[ $Ifgdb $$Ifa$gdb akdX$$IflM$$0c%4 laytb R[T[V[Z[[[(],^^^udddddW $If^gdb & F!Q$If]Qgd/$$If^a$gdb $Ifgdb qkdY$$IflM$$ 0c%4 lap ytb [,\.\4\6\\\\\\\\\Z]\]]]]]^^J^L^f^h^^^^^^"_._0_2_6_8_`_b_d_h_r_v____ƻƱʥƗzrzhBfh/o( hBfh/h/CJOJQJh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJUhW h/mHsHh/ h/5CJ h/CJ$OJQJh/OJQJ^Jh@X_h/OJQJ^Jo(h@X_h/OJQJ^J,^^ _"_$_&_(_C777 $$Ifa$gdb Jkdw$$Ifl$$ c%k4 lap ytb $$Ifa$gdb ckdYw$$IflM$$0c%4 laytb (_*_,_._0_2_8_`_$$Ifa$gdb :kdMx$$Ifl$$  c%k4 laytb $IfgdfG $$Ifa$gdb `_b_d_j_l_n_p_ $Ifgdb gd/hkdx$$Ifl0S$! c%4 lapytb p_r_v___ $Ifgdb $$Ifa$gdb akdDy$$IflM$$0?4 laytb __________`&`*`N`P`X`\`d`f```````aaaaDaFa\a^adaha|a~aaaaa"b$b`bbbbbbbbb$c&ccccccc²h/CJ$OJQJ"hBfh/5CJOJQJ^Jo(hBfh/5CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^Jh/CJOJQJ^JmHsHh/OJQJh/CJOJQJ hBfh/hBfh/o(;___`N```Taab|bb4ccttttttttttt ! & F$Ifgd/ !$If^gdb qkdy$$IflM$$ 0?4 lap ytb ccccc6Jkdz$$Ifl$$ 4 lap ytb $$Ifa$gdb ckdgz$$IflM$$0?4 laytb ! & F$Ifgd/ccccccc d"d$d(d2d6dfdjdrdtdxdzdddddddeeReTe`ebeeeeeeeeeVfXfffhfffzzzzzzzzzzzzzzph/CJ$OJQJh*9h/5OJQJ^Jo(h*9h/5OJQJ^Jh/OJQJ h*9h/h/CJ OJQJh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJUhW h/mHsHh/mHsHh/ h/5CJ ,cccccccccccc d$$Ifa$gdb gd/:kd[{$$Ifl$$  4 laytb $$Ifa$gdb d"d$d*d,d.d0d $Ifgdb gd/ekd{$$Ifl0S$! c%4 lapytb 0d2d6dfdhd $Ifgdb $$Ifa$gdb akdM|$$IflM$$0?4 laytb hdjddDeeee@ff{{{{{{{! & Feh$If]egd/qkd|$$IflM$$ 0?4 lap ytb fffffffC777 $$Ifa$gdb Jkd}$$Ifl$$ 4 lap ytb $$Ifa$gdb ckdp}$$IflJM$$0?4 laytb fffffffffffg g"g$g.g0g`gdgggggXhZhjhlhhhiiiiiiDiPiRiXi\i^iŹrrrrrrhh/CJ$OJQJhRQh/5OJQJ^Jo(hRQh/5OJQJ^J!hRQh/5CJOJQJ\o(hRQh/5CJOJQJ\h/OJQJh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/5B*CJ phjh/CJUhfGh/mHsHh/ h/5CJ (fffffffff$$Ifa$gdb gd/:kdd~$$Ifl$$  4 laytb $IfgdfG $$Ifa$gdb ffffggg $Ifgdb gd/ekd~$$Ifl0S$! c%4 lapytb gg g`gbg $$Ifa$gdb akdV$$IflM$$04 laytb bgdgggh*hhh ii! & Fh$Ifgd/qkd$$IflM$$ 04 lap ytb iiiBiDiFi@4 $$Ifa$gdb Gkd$$Ifl$$ $4 lap ytb $$Ifa$gdb gd/ckdy$$IflqM$$04 laytb FiHiJiLiNiPiRiTiXi^ii$$Ifa$gdb gd/8kdr$$Ifl$$  $4 laytb $IfgdfG $$Ifa$gdb ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjkkkkkk4l6lHlJl^l`lhlnlllllǮuuuuuuuuuhth/5OJQJ^Jo(hth/5OJQJ^Jhth/OJQJ^Jo(hth/OJQJ^Jh/OJQJ^Jhth/o( hth/h/OJQJh/OJQJmHsHjh/UmHnHuh/ h/5CJ h/5B*CJ ph*iiiiiii $Ifgdb gd/ekdԁ$$Ifl0S$! c%4 lapytb iiiii $Ifgdb $$Ifa$gdb akdi$$IflM$$04 laytb iiijjs@s`sbstsxsssss t"t8t:tBtDt|t~tttttuuuͿͥjh/CJUmHnHu h/5CJ h/h/CJ$OJQJh*}h/5OJQJ^Jo(h*}h/5OJQJ^Jh/OJQJ^Jh/OJQJ^JmHsHh*}h/OJQJ^Jo(h*}h/OJQJ^J3ttttuuu-Gkd8$$Ifl$$ $4 lap ytb $$Ifa$gdb gd/ckd$$IflJM$$04 laytb eh$If]e^gdb uuuu u uuuuuuu u>u$$Ifa$gdb $$Ifa$gdb $Ifgdb gd/8kd$$Ifl$$  $4 laytb $$Ifa$gdb uu uu@uBuDu&vpgbY $Ifgdb gd/ gd/kd $$Ifl0r%SU" 0%4 lapytb &v(vHvhvvvwww wSHkdi$$Ifl0E$4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb Xhgd/Ekd$$Ifl$c% 4 lap ytb wwwwwww:5gd/kd$$Ifl ֈ E$;;;;;;0 4 laytb $Ifgdb wJwLwNwPwRwTwVwXwnwwxy $$Ifa$gdb Xhgd/\kdj$$Ifl$c%04 laytb $Ifgdb x$Ifgdb wxxxFxNxPxVxXxZxxxxxxxxx:yByDyJyLyNy^yby|y~yyyyyyyyyyyyyz"z>zfznzpzvzxzzz|zzzzz걬꬞h/56CJmHsHh/56>*CJh/56>*CJmHsH h/5h/5mHsHh/mHsHhfGhfG6CJmHsHhfG6CJmHsHh/6CJmHsHh/ h/6CJhh/6CJmHsH5xxx xxxxx $Ifgdb Hkd$$Ifl0E$4 laytb xxxJxLxC>3* $Ifgdb x$Ifgdb gd/kdC$$Ifl ֈ E$;;;;;;0 4 laytb LxNxPxRxTxVxXxZxx>y@yBy```(x$d%d&d'dNOPQgd/ gd/\kd$$Ifl$c%04 laytb x$Ifgdb $Ifgdb ByDyFyHyJyLyNyby~yyy z"zlHkdo$$Ifl0E$4 laytb $$Ifa$gdb $Ifgdb Xhgd/gd/&$d%d&d'dNOPQgd/ "z&z*z.z2z6z:z $Ifgdb :zzjzlzC>3* $Ifgdb x$Ifgdb gd/kdƏ$$Ifl ֈ E$;;;;;;0 4 laytb lznzpzrztzvzxzzz|zzzz:{{{ $$Ifa$gdb hgd/\kdp$$Ifl$c%04 laytb x$Ifgdb $Ifgdb zzzzzzz{{ {{8{<{X{{{{{{{{{| |||,|0||||||||}}}*}L}N}}}}}}}}}}컯졻싃h/mHsH h/5\h/aJmHsH h/5jh/UmHnHuhjh/5mHsHh/5mHsHhfGhfG6CJmHsHhfG6CJmHsHh/h/6CJmHsH h/6CJh/56CJmHsH1:{<{@{D{H{L{P{T{ $Ifgdb Hkd$$Ifl0E$4 laytb T{V{X{{{C>3* $Ifgdb x$Ifgdb gd/kdI$$Ifl ֈ E$;;;;;;0 4 laytb {{{{{{{{{||||||~gd/Xhgd/\kd$$Ifl$c%04 laytb x$Ifgdb $Ifgdb |||||||*}L}N}}}}}}yyyy $Ifgdb gd/gd/Xhgd/\kdu$$Ifl$c%04 laytb x$Ifgdb }}}}}}}}}}}~~~ ~~ $$Ifa$gd$gd/\kd$$Iflr$%04 laytb x$Ifgdb }}}}}}}~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~"~(~*~,~.~2~4~8~:~<~>~@~ڼڭککwsoc[oSsjh/Uh/B*phh/B*CJ4EHphhXQh/jh/U(j|h$h$UmHnHsHtHu(jzh$h$UmHnHsHtHuhjAh$h$UmHsHj0h$h$UmHsHjh$h$UmHsHh$jh$h$UmHsHh,/jh,/U h/hPX ~~~~~~ ~$~upnh\ $$Ifa$gd$$Ifgd$~kd$$IfTF\+ -'  t644 layt$T $$Ifa$gd$$~&~(~*~,~0~2~4~:~<~@~B~J~L~P~R~$a$ $-DM a$$a$gd/gd/Tkds$$IfF0:& t644 layt$@~B~D~J~L~N~R~T~X~Z~\~^~`~b~j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ &*,~vjQh/Ujh/CJUjSh/Ujh/CJUjUh/Uh/OJQJh/5CJ,OJQJh/5CJ$OJQJjh/CJUh/B*phh/B*CJ4EHphh/jWh/U h/5\h/5\mHsHhXQ.R~T~Z~\~`~b~j~l~n~p~~~~~~~~~~~~~~~~$a$gd/$ & F-DM a$$a$gd/ & F~~~~~~~~~~"$&,.68<>`$a$$a$gd/gd/,.048:>FHLNz|:<DFJLVXtv€Āހ 8:tvj h/CJUaJh/B*phjh/CJUaJhR4h/CJmHsHh/5CJmHsHhW h/5CJOJQJo(hW h/5CJOJQJjh/U h/5h/5mHsHh/8 :<ZЀ,@`tvgd/$a$$a$gd/ʁ́ԁցށFHgd/$a$gd/ȁʁ́ҁԁց܁ށFH&(:<DFJжï||||hR4h/CJOJQJo(hR4h/CJOJQJh/CJmHsHh/CJOJQJmHsH hR4h/hR4h/CJmHsHhR4h/CJmHsHh/CJOJQJmHsHjh/U h/5h/5mHsHj=h/Uh/,:<np \^ "ʅ̅Ѕ҅ԅօ؅܅ޅ$a$gd/gd/JVnpփ؃ \^ "^`np|~ȅʅ̅΅ԅօ؅څʼʼʲwjh/Uh/B*phjh/CJUaJ hR4h/CJOJQJmHsHh/CJOJQJmHsHh/CJOJQJhR4h/CJOJQJo(hR4h/CJOJQJhR4h/CJOJQJo(h/hR4h/CJOJQJh/CJmHsH+ "$&LNPZ\npƆȆʆކ &(*>@BNPRbdf‡ǺǺǺ籧ǺǺǜǺǜǺǺǜǜǜǺǜh#h/mHsHh#h/CJo(h#h/CJh#h/CJmHsHh/CJmHsHjh/U h/5h/5mHsHh/h/B*phh/B*CJ4EHph= $&NPȆʆ (*@gd/$a$gd/@BPRdf‡$&NPrtĈƈ܈ވgd/$a$gd/‡"$&LNPprtˆĈƈڈ܈ވ $&(*.06:<ƾ絰ƾ畎|ƾj h/Uj h/CJU h/5CJ h/5CJ OJQJjh/UjAh/U h/5h/5mHsHh/B*phh/B*CJ4EHphjyh/Uh#h/CJmHsHh/h#h/mHsHh/CJmHsH0 &(,.246<>BDNP & Fgd/$ & F-DM a$gd/gd/$a$gd/<>@DNrvx~Ɖʉ̉ΉЉԉމ"$(*0468>BDH~jA.h/Ujy*h/Uj&h/U h/5h/5mHsHj"h/Ujh/CJUjh/Ujh/CJUh/B*phh/B*CJ4EHphjh/U h/5CJ, h/5CJ$jh/CJUh/-PRTtvz|~‰ĉƉ̉Ή҉ԉމgd/$a$gd/  "&(,.068@BFH\^xzgd/$a$gd/HZ\^vxzĊȊʊ̊ЊԊ &JLNP㲪㲄ynf\j9h/CJUh/OJQJh/5CJ,OJQJh/5CJ$OJQJh/B*CJ4EHOJQJphj5h/Uh/mHsH h/CJ h/B*phh/B*CJ4EHphj1h/U h/CJheh/CJmHsHh/CJmHsHh/heh/mHsHh/CJOJQJmHsH$ŠĊʊ̊ЊҊԊ &(*,LNRTgd/gd/$a$gd/gd/PTV\^`bdnڋ܋ދ"$&(,.468:<Fjlnźźź|źjQh/UjNh/CJUjJh/UjGh/CJUjCh/Uj@h/CJUh/OJQJh/5CJ,OJQJh/5CJ$OJQJh/B*phh/B*CJ4EHOJQJphh/B*CJ4EHphj<h/Uh//TXZ\bdnprt܋ދ$a$$a$gd/gd/$&*,024:<FHJLlnrtxz|gd/$a$gd/nptv|~ČƌȌʌ̌֌ BDFHLNR񺯧񺯧񺯧yqjmh/Ujjh/CJUjfh/Ujch/CJUj_h/Uj\h/CJUh/OJQJh/5CJ,OJQJh/5CJ$OJQJh/B*phh/B*CJ4EHOJQJphh/B*CJ4EHphjXh/Uh/jUh/CJU(|ŒČʌ̌֌،ڌ܌ gd/$a$gd/ "$DFJLPRTVXZ\^$-DM a$gd/gd/$a$gd/RTZ\^ h/hPXhXQh/h/B*CJ ph01h/R . A!n"S#n$n% `!`tC~Hĉ<08,4`x|G5e3Np-~pn!Ho?k+amfjB.sr~so82~`;QS)R7!-) /؞VrqB4Nr2NqwӻWrő[e*.s%$\pFƸ2uxbBVƲՓ-vUN2rޕ}WZΕh7*-ĦKj*&R I)* ZOQiI#唞ߏ`j&LZ,i,-蕜/rC(UqIw<^;*Gu?ilSJ.bp_;3}>cu3e<텗^dŒ^|)%^Z)e^>JeTZ .U~R &ӥ7sAr孓,-)C;)ǻ)1G{-QEԘ^\e{ io4;~5K`q+ef8KM4Ͷ<-R+j䭵m&Vk.A;bc6;c sһl˻e;v{hWv{aϽ۾{-"f}}/G21>4z@ RŽ~Y/_K-ں{^J$dN9rymsur/;/+_؏c~E?_OS~Ggg9Y~>?/o¬~Q_ҿr+ٯ[%ȏh' tIc9~*?y`"pO <>^ u f M 9Y_: ~eZ>mv!pw Ԯ~W X GVSK ]`50tOC۳@U\&P? 8o <z+kIނ@oN73P؛HM &^ڄdcmL԰?Y ;]`tƁRZ?DkꁳR9B*I@]5 Y*hZ\/sCnm׸c"w 垁/p~<>dɃ ż!P[~̢ dj\9+s'*xJy({elԁ$0FP@/hM@m@i~Zz'~z=;w/1?u'n%0 @W5﹂m>zE[wîו4gJw6͵)vumc.q٬h\*kY=V}:v5YhU[+xG*jSP[9Mמnw7BG:]OwmX_ۻرVwS ͍t:I]EHLC?sTIuEf]AsYZ%q穯AbZכιաT SjDy֔:PvB٨'e#cR`ƯrCG(?Bt rQiz5SeN5:P\nLI)yzTS.g6*ǧrle.-_s)KPetn5tt1ǜS,/w[._u{ww]&t΄0{~s= Ná0bfEX!vdGwdQh*NA8tŽ'7vO4+ڪ[ЏPO.IA^k9- )nEcNĦ&}3Vث8G= 9*x*7L(IO='K6.9i9_ OeRV«WpJUNxwԣC1wH"uiԡ5RjRY(Uhϐ 4FKq*]sف4z L/TQdCs` E4hTNSv""Ԟ^PWz#HyD!tf`SzzGi' k%C,ƀ1fl$]IVrƩϔ35RFr`H%^Ѩn[`Y1/#'@C8:%CKh9tTDyğ OIџ;=jvD̼E! WsR ǢzW kU:F9/]~\yˊoԈɐ%ykǚ9sȓ0W+|rne W~*SW rkKW_F5Zv@'uE_O~FCӣ1gdDN/ :t擮=)u y'rVWo`+\ ^j59wm0vzG.?FAX1ϸ)wl78ZCرF\ ׁWn v+["ȞZ0吽z` 73\[Bu 0dK|݂W~A|L݂+ĝ<nr7y[}^_mAn?w'yS=p~tE.9Vres.\rrNl2VV .qId>lG2E1. ÝPY}K*\:,W"ҕʐYK`J$7]OS7R^1Mn0߳䉛rMkn指cF@~г,s=fo_Y7߃`YcY&t`b\V(&np@#ܝB!!kțK?VϚM`fgp㼵p ͭpZ,ll*,%7.VYڮ4w3oö/=tgY u%t++\n]|Ngd:).*o2ڽ/Cu.Hwv앎nuŽ>UEQ5 r)3Se.3/E>0Ђnʕ+wppF4ֹtܭn<2L0#?|pQaܥPT ^N<qr>عq3}`LRK>Im,uK`UWh _|F=0G`hOi6} 6 =m`i7u|ϲe&uW9!ڒyN,|sQ.RF.ϫ/@GՌEr<)gaOgs]ϵ+^q;=ŭ(QpO=,Eh1O7K* 8q+h{ $w|y)DwYM|awaX[rt}đ^/5I;_g~&br/I89#:!|@~aه0o|$<m~.Wo9ϟ$;̾ሺ:ˠ<`G1I~Aq8#t,Nb¸2 :/z/d F~/[`._!}>~,{`vo6}-JVf0Fo,ƍI; }Y,㻲:-l; ֹbݳXשּׁ?y! >@g&|Cjœ_(4_T#RJ=- x4-҆C-os ҘK*2@a '3)D@DZHk;WZXBG:MF7CLUS%OF<( y1G/G7"&bGįxg $Y^D[U) eJ|vR&⎐VrK9ƍו\"n\bupdP&sD<0{vh|5([p. s5Ήl@V |Q#rz,z+CU9f}KkN)q4:2p:r/ߡ Da2G5q♈,3%g6DD6XTuLV U\9jL罐>؋;.D=QEXd؉RB>JeqZ٤Scdڒ :B'5B̃̕Y/wtO9;9ONB9Dqu>Й!Do?"m/Dٮ][Ci[ѹ62RMDĭ(Y6"c]D!"ac`K DtY Y A/B0.Q3CT+x-")(Z5oYfg/%|7 DĺnƆxJuSa!eDˆ=΅ȗ!ey0XD)(Rg$?yn_pf2㬧w O8pcpѻ-z~NCG"c탈Y.RK0Ӻ`e#C;Bd"} uBQsBq5q97ϼ <좨l01J ^.QVܤ99G(XyvyAM/ DS5Xf!I9]'T]ԂRocQW,A{iL-}KBX loۊF".MiwhC;2YU!QMnRtd6 NT*/\\"~Iv[ux)基:Bޡ+"km?c\qM!W]r"k/ἔ*|+!|Z5'Znor!$l 2f$[ m vJ%;'D\cQM!ZPЪ 歅&։EB-rV'co$<2JzK!XѮ$vm X l*NH8MZ[ gM|5iYy,r$%;oӷ3ނgu~W:^'y =t7m<\7D.%<9*x??Kn9/cO:>͡||"5ɷVpW/egx|rH&7sks$0`U1G}MkWFN>!~B|B/88?\a l3ص'g.q4qN,894r9 |J .8ITO ܂d"lj ]hlq^lD-eϨ{OFk"yA$ EznN$9r`* rqJ%G_R$1raB "s=5MW搈<3?f$3gG[ <y98sT/8k: WtRh[Zo9Oj[QaUjAE++G_y+w6D aT&'9WeoB{ඏQD<ʇ2[ xNt'FխJk>Ut48_;,ؾY_j XbMaQ}ExyE!ܯ ro;k),iQUt7Ӷx퐍;wA)`8kS$s>-Zqˀ"|/`fީ蓐G#[F{{YWoVw&0~;t).-'W0Ζxs g0-u Fޯ ucZ: l޲W{Ap8v|F(Aya3 N[=߅G"z m2LBelQF % pfT_dZgfA'eH[RZ T6I,ﺐ-1,.r4ș$!u"֝`H}dA ?kй "IWXs;pi@VmPѧdWjeQ3Lf:w^A hrs۰t [Cq~X~h 7浈+·gg>>UC!hvm3vn5dPY(۱>GdXw Ollä <9 7}0 SNz+F8m.8|iِl:D|:6#$(/g\0KCK WRlj5]\}~]/S)q Xt\? r x靖*[:v ^?܀.*dȽyo'0,{ ߃tĞA}hvXWK -Lۚ9.n/%6g]+I$>al=|x loa][ky! k 5Oy 98F¨GmXz_C> zWG ԭ#hG?*T M*!T 5jÆп * )8"|!0<a߰$AO`7i4U:FQPCGT7 Q3 N<` 激@G}d@՝%|XLb1hGI /QAu?A_"[ %Cw^d'\,koleۀsK `[r : &gflcѷX5V=[jmD~j[m5fXO|u~jX+o-5Z-5º-ձV*-iﴐTCMj4 |Ч\_1}+R:jl-Zբj{a<%g(᝕i坑Q|~\.#|IߐM)J5i_F/%DY~G97~yW~'@ |dW9p 󯁓\*pC;p4@r' _o|<<:N*= s3 .۰nˠ,zG}~/Wc?n^UVn:A#;=w_&'g(*ESb.q]D5̻ { M%´I"?qoPľ#GF:1wĽ5?l!m%E)_#!C}FI#fDLn9m'ǿ YC?F`+ 8D@Ct;%͔B7P*]Citӥ^RFKu&eթM'/:pr(:k*]ڒJiC*WLU֊T^TLRamM#ü<rA^ NAiu> ?Y7Lܞl:3rzv\z@!F.,\XO )uP6@Nl>|Y̾XzU UoAnMߺhkMܡ Ϯh7Ψ:@+&8iQ6EMj`U,,Li 1ݧHAT#yu Ű3ho~y@4#ططTԺ4Dk0Jp&h h椅B4dNPƤvk4ڢVhZ)h&ivh( Xu&УtAt yUTZCa^c8kA(Ԧ@sZZ m9ŵ@KN̨sbd2m`@u ̧'8Q`H56ӄimȨ VakWqc mGTݍ}hA{[Dv#vЕK. +L&YWDn{ J~@/덨CIGCxț ӭd4rkn:jjP ĵ57ԸTcrsgDnFhl?v{k/>Ro}g8O:,l~Wk) [Kp?-4l~JOfh" Efj%DZ&}9{|XI=0_]|K7]t!z!;xs.GcBƞC|seȻ Ox5, D0ݒHr&U_p6~mŝک +T~t =}LqD}CpNG:_:ޯʻ g+&u kŇ^y}&:P3 "˴2F:- ^d:2Ġlq_ F;`& ?봃 ~ rF9rep~JN-Tg*V.:ـ̰3遟i?n@6P䡍sh) (7VWJܿպl^mC[q!CG6kNٮYd,5rXM(pގdhO-{0ff_dAɬ}0*t8ƌ13 sG>8y Lv3`2/e^˼ ֑ZC`ci)y{}?AgIų"JL#I`8vec'Rjj Mz6X6C ֗+XOd6K0.qEm0 ,`5 \.er*ɉ Dz9}gU7ݓ+XsrY5ዦK'( ۟Rnϟ#>u5)b+GQ-%єVQ^;Ae9ղ~VGZKmCy-k7[ ['alFhުj+,/ĊB+,3- O c3:g~Rs(&#kN /=1p7Ew]!g496*AZ0 vnGxe VZMmf,fOu> xcN=6r>@!W:{ <)8 KvAϽ~`Qpgc;w9ilbHΌx7"|@;ZqYkM8nGak968u~rhNxsĎ6#"Ąh+Z`3lW~8W7/+||Ѐ},}ҨNckm4=DvG MmW4],vVs)g'_IW2aM˚8q 8-hoo{K6e[1g0s= AMNkLvx[P >f .8oemE[\ H2>`7wmc6݆9,e7Lvx7ߢb$EB`%ZL #6Ḉv(bzkoN gL@z 59%@O,)C{DTrs2+V g.(3b? b-|ފ+eZUbu]Xul!-A"+ y%+hAyA V^%Y>K dwvHm-BVW|WF{USAVےZ][N-qXx|4l>l/_͡=]ujoSSC+D-u@0A<'Xf,!)=~'ݱqt_t9@gPZEku1txlf3H%{)"{)wby(zI'"qJ/*iK$zep/=g2svɹ|+y~/+ }q)wy(y'o6E1>kMZ+E+%zQZͥ\**뽠ʞЯyWz0߽lz"oj=Vej 9 Z捣^?lC%T Q!(򪢯SCo(Cr>Iݦ}y^j.2 ^r/{_i5_c&-xNxiWzy ?/uQ/uJb4 9p̟AUE۱;@+^l<ž>!ޣ_؏ 9tCkG[:+CkܴKC˽^%:5^G Dz-^(Ia)bQ8S93~>~1/9rۯj߯z\o}0 [syWks9/d2R*)%/Q\ES8?y׊>x5=3t~k })? )J#տAyT.*~Z=ߘ{]x߄_ÞΰcR[ۿBU $o'^9 4ÿIp#̥HwV~Cj◥~ᗄ5 }?bH-M,<-J#m#N?!.'W`] 3Ux;ô vK`M8) ~QPhߒB>K[ÞؗKؗؗGؗWؗ/9n Rs@)?qxC_tz]>kAHx=&R3?=;z}vGwnj=ɻ%wθvMM~Ph[mFfk-AXF<o3eM6NHYaCe WZwaeB[+emdǘں2!̷~2s`ld6U hsw[HOVK[/-_ZfM7|a:f0clN:&+%6\W ]o}uu]QZ[=nԫH[]}e5U֨^%MUT@V ?KU*Ыmj h!^ ^~/˪LZKZKEdKٽыi8ߋkK }ReK^˭V5iY][Cgm`kwoA0ouqhd[eg`ݲSخ+{h/bL"x^/W-E=y_ z-rz/漞ށO.u;i=g@av8pX1p > y=vf98B;}0}>t voM~|1f4Gkݜ̋s˾Cp \x/1pKY/o @D_yU XM/U[Y/~F*%ý{,Òxq?%^zOtVE3PBR JAA*Ҥ M!HH;{ ?o׺~xδ={ Lkr_@w$ am If?Զ mBwRĎ@RN v *T)nKQ;C YԛC_җy]^ t8cgk::;f0r3VN౏r C7_^!L+فl:<2P<5d e) E2y!'(OROK#,I{R\:J* ԥFm U%R*P)-#eҢ%G*1Wkܶ]2Ͳb=*sb/ow6>Ɇi3D>/;`]<3qUJ9n::(K^vNV|++IF5 ,_vbYrL֓ͬ}f-;s=r6bAs7K"3ncv7p>J|B[سz2Оa^`$Vk],b`SYIX;:k ۏlc[;Jmä,Ͱ&zzǶ4_nίBJ/&2I [S,z]]R(%6W'D 6Y0"$3Sfwt"Pu!i# vFkǾ#-)mMTH.|CC J/nyMI6vL&vL:ҙ9GkKd쳼:y9(ˌִNN+-C3f"MCKlGLu?|82Uk6v+uY|)!9M6l!& Ym^~H qЎOsGl'<$V4 oӯ)gM:G$t; ~ki㷀uGyYꕀP5dLR";9t=t=vvl0ğ )8'g/{=}'='_''aBUy%^Z2]/58{[.zJWZb rʫ&Ǽ:l&O䏦 [u,}̃M$bڍ??|`>5WgЂt[`+{ṑVZ; Vv4K}z5.;"u+p`sG\-2fZ g-N:[ava88O z X/-d yI/RB<ž pJN{G{a'&tC2 4誆n^mlfۚ]>fA6%~Rp_dJsQ6ܔC斜5w嚹/ď)sl}eE [ɵ 16~ji+A;WthYs"Ea΄:ЖѾU[SڊZÖwlQi irGzd&0)uq:x^7j;Sܱbc]+p]wN{'p3B^.r;w ҁ!-t$ܦf\O6)9.ܐ@[th8i"G+SB=)G`$JF5D]+qF/FΟ{#E\W~F;ܩߗ.[$ g_O)2G~Vȩuܐ_kk ?VkUVUe}/lˉ1군&LMRmoRh7F:dձ& ]h /&SBw2zT`VpTeVmTU=]l*|4WSV':ΔґE@HSc4S6ti[M3=`ZZGg5N l44\Po"'ͷͦ+Ȏ2͵Bw+APomM?I!ef$c֝f6IIzLէfăI|Mii>v-ܨV}1 `V-Bϛ%z,ҽfn1u:SfFǏwi3,_ulo[mfۧA>1'4dOس ^joni>{ӢMJVϵ}\'Pm27wya>D}6|ų76dnI厘t.dv7L6or /7r#Mum)VtU\p0oqy0oU&gr_L7dtߋ~u4!ג43s֡ٮJln64{>iuM&h-SHk Ӏsp!? 8?d$~^3s/?KЅk?k_@4H)|C⮯z 0%ooYN{Ю~7BW]ҎȎ+jKh[$/u+/ {@_Eo.n4 U $55>pnɤ&TА'}c PښjBVz!Z/苼z~q^5ݽ9w5L #7ГS/nq,FfՌ\Wka}KZF+h%5C@imM.V{:P#|vIy[Z; R[̃˪H3iSMt֚\۩0si} |w&T[R@q(6qGrQ/j0΀K/%l0bɫa 6uY}<(pΗ /(zH;a;l;E> cO<"u>1Am=G:N> ]`Lw1^V:U/JOb>geqPb(=,#= G0 Aw?ķv h?[љҝd ht0I:_"NR!c>fY알c XvnvmR*G٤Q"S=ﶌ%uf={/iKNfJI!ocgOnO>pV{x98`hyk,Oܕ0ɔWִ=mfA:B0p/82Z9(D `y BGڶ#uߢYkjIWpZf9l?]O;DrZhGl;Btd4g:vչ u:Ҧ=2i / |ۑ6֎8Mvu5gyn'l2j!rM9/^B 巩H} gi#{pSK<l:X}jg"(Gy4a HoxS7Kx]o6;'SvzOge/;ugWq/;I;兹c6y۹~{:=}-JX i3[M$9||ς9ŸxoOӠ< /gb~k}bv%7wvvjwf{@GXS9\Y߻{*+u9h5X=y]MRȝA?O:眻=Žs]9As TCnYۭ#}S=⸇:߽{9W%qEyrA%jTZԫiMHkpnjm~zq';Uaj)(kA!ۧ!KornU߭$np 4Y~8}e]2o6rvnv%nF?7 _(Jq=u"xo3] >NSqMhvu$|`y)AyghGޗm2}׀>5P&yik9Гunє.R1DVWYD $ub76NdWWDu x|]{F bNP.G_!~F|xXTiչ|jZWV3jUܮwUIoC~vi6z$i-I.H;)I~qn['-ͅUmndv{%;*9\HnwG3Z%(ⲲlQKT|O]w_q7$EYy7_n3 s"m#E!ڜy)KIwWJ)”]]j5Mx9HVIp `|Xn%2f3ެq_DN;'CX |B8tǰޓ螀qf~pIs8nrFf`~Xz֓rՙԳ)Cy3 aE]6[bs/ڢwmK9K\GԝkBFR'B k w5st2hP=lǼ?%)eO5 yAnrJ>ۦpѽfr[fm{Y+s-;`U/ | _%UȫeK/:'r/({e@ںnX9,ʀ>{9d>wK??ԷH>{ydr=/(%}ݷ]mտ~ -ˀ%WrI꾮>?;^z,y}tiz,C&/|q]_#ѷeuY}\^i_7WڻWyD o핒ӠVU7S^$R.қ_\&e1lv2)m>s0]L!6Wt3S6t!SN7u[g29uj0EgJim*2=R-C-L&3LKgaýS=ʻyuNMI:ATj/)xejoH%)^1B/y|k{Zκf du|/l#bP6Mc_i+kfǺnۢ["u+B08%T7 |Ͼ.롋¾o*{?e8K ~H7]sGSza^WU({xwZU*&{e\Ro]<咋]m5 ]G׵g3[p!;]5U*r *ɵ\EJWgR Y %U9ئrpl\192[(ԇ?]! /ogW2l5mZ#F5Bnrե}`[֤ou9*\E\^Y&˻ )dP΂EM! `+\]A97~9DC]&,23Lr6Y@(t?K-=.# 2-R=rZL-d߹2K#O=>>w+b]dǫM\-v\C`%!/gQG7Uݮ$gi rq` G9{O‚;ldF^Q(_ȑs9 7"?ýrC?D@ür(];o[ȷ z\75!],|2.Vsi=g.WBfb^3Y!{ᲯneNyb)_ a1Dj) lj%~*_/ɎfSY٩F 5 cBٝAx_5jt3+gV`$y_U]ɋnA5z^}n4UTy(8lab.?Kfu3aܙ2*G.D(0tAsA"L&t-؃vd7td<7 ''˓ٟ)T2TƝә,t\<򸋐W#)_u/n{Grz?ٟ^,U-j' WWub{UoC{e7{ZHm'귱[MD:"v5h[^# fp'x9`oEN›*rxm5̵7O᪁.lR.)<Kĺ$?'P )Ej^&fEلX*]2?=.)`CB%oE r"r9Ob!R9[I\ݛZ ϓоgPy9!bo5;z*+dKolg%9jٔmo}ƨ?[~xkeCjYU[Momd omx5 j]uVKVƯUsAA *Ig~?8B?'џ2^~Es-p&\޳J;S/d7ܡF(4͆+tV}|n` lٙviћ<]Z>y!1GBޖ-);ЛO3ٍy1&XfgsYvi9 9KYEBV2UYʭf#EɊ-eːWر-])nA'S;ƶvYM`+=a?]ُ~7ܡrDvwYY;k~%.ﵞ,y SE`Ҵ/>A2A0wFm1yyI\noɑaCd]r :;u:Ƴag(3=igޣeqos*ֹYanNp *D߁ys-:E9+zfII}U&cp9K''1y湟o:ÙȺ]|U5 sZf>VY-Jxz@Awkx,[o7%W6SF#Wݼ~]::j!V [UUU{\93(ڑ{Ȼ%ɻ%U jNي[IޤmA&^A|cGO) 7ٔ݌c#ʺ&swhgn5)kp]jiTPTc5nսd21V$7UXQ%)KsK,O*eQnEȋEs)47 {Z@΋.oP|FQ%#榞c< p_)"If%2;ers#r;L=#7ƌ3tOd6rO #r:ni5;ˏDJfAt"Q9Qi@jH)2єz NYJ3;NYN\" O{ A>,"#28 8 `xG"%@ttҸL<)&L( Q`ah0O 0 8d V㷒2lKp/[&w+,b;͓ܿBk3/ ^ n*׮roWci{?(wpG}/w졾^l;VogovЍM.7'Vy:oe$H7[>ۂ`9ZA7ySi7TSO},p죱t#p0̍32@@߅>no1'~(O77p b-mZ`o1c\}mPnu:UV ~dn0o {>yuen9ggٰgJ=8Tf]z9鱧Þ9bR2?21}$D)X&g ^'~Ϙa/x.62.H q@,^ ]A=̮__RVpeX ̮Tcju\WрPe,s$^ h깦rSV)6|]S^Mym4e.-|q[Fz^#@IApN;p0 &Fp-98 浆9.vU9(ߛh r7#7 ~G3V(X>,}@;ЖԆLVZ!7U\uݼd 4Tgr:d:dZdԫU;2W+^e+Y*aʓ}R/-JyJqJb+Aԋ},L*OAW S$Ru\x5 k5$S%cդūg2U [UU d4BiU/'e*V2U,UXI2dN˓Y/db^iޓޠd_eސx߰=,l2#w{dddԯQ^EwstsE&殔{P22TbV2VYm?̶ƾvn;~a-7irIdq XŴ`22X8Q>,3w6Φ,d'n<>{"}DXwe8Gb0?} œOhۉ9tDo Zgsh|=~:kxS%ldrddR̥8çr!A>̃nĞ[N9<O3.#cg{f)Te>X` jh8Yj\p@8tK_qa ٻ7dS84!Mp&8j|zxj-<~Z O熽 Zz]j9X~6$3tҩepXXM{9m{!<6 s^|5;3j6̀fqEU᫩:5ޚ&]S=&UDxk*<6 ]qOYc00ޚ <g6; Fc=G ~T=G~6 A` ];g~Wռޏ*nnͱ 6E x خZ.ڹN:ج}j-هgwEBx hߪ3: jڏj]֯ZXOhwڸzo)6>`c{R#ջl:#m~U6;r6~y/@B/Rˠ/~/O LY>kͶ6o}HMیkVmjm[ٶcEVϬ <7u6 ̰gܱuO QHd#;}֦bf[ ^_p9 |O ͪ췹iWfU.*Wm}/O_+WʴBz.O#6wmsض/YƟrUgťԁ BI2nDE[Eny&>xo.ߙD |kr:E~6f%2}'P5Uimg)&A}Ј6M^P5)SW5IӊhӅ6=Ly g }n^wIy\W-[o`*_R0w˻晼eހyw772|d)O4G((C)]mHhSmjfPqm&U4U9÷a 8 mA]JG6/eSڲQU%9Uf[Nِ3Zfi~l6VlU[Y[OUD.k-.*EKlOUUvULY] ;@UAj1>e3;Z#TGl]0 a86zj&go|jU#)rدTAQ c_{ FDdtAH%J6(AD^"6M!T"+fmNtE[. x(+UEr;[}=L!Zf"m%؎nػcEd#Z#_Dc0xL$Zf=9YF_*7*"uxdN6(wݻ"Jk8>9%ᲸB^2({+{ż O1~yhc&7||N%&eipT'1vi ZPoE6WDt7KpYӋ93Py niB{dksSs!{nw#|c^+3ROALQڸ*QAt~Qm:љ^ţzrF?ش*HU"jۜ* E-IT"jKtWTe%sy(sPlKӾDf"*Wr9ܠ(j[-fDdS" QLE_vS 2O5}ުQݖ5Dfc"m"OĎSD`;J {ώ#>ۇ*4A+"1˺Wcoˏ8(r #@$w61io_&>?^/WȞ牡d"*B\<ߝ8DSVn\.|?/㶪ۣ>G3w^+;MsH[mpyiI܏"G_/ Inov=oO ?^;=?q{r_7{sfoǔ/3gdws+w1Oĥ}^Ӻt-/:+2:-#ůŨq1DA2(rȕ],Q߈j.R#gu1r+R.h2.'/ڻ|+e]WqEDOW ]EU]YJ0ta媋g15HLp4WGr LLLuDtF" `1 чnXFnXƉH7I,sSfyw7v3]r\ y֝mg%|.M1\^17|[ lk{}W;V]4jփU`S&V+] Υ!T.3Ljd U\!WʩI`+Jj]m5S\35ѵTaꚨ}]5uQ\O5W@ PmAZQU[7YrSOU (kS&n*ƫȥ4UCD[J媰[*P?E*rFBevUVMesTȭSq@ IrAJ#*`z[3 'ooOk:kcv:dz=Ϊ#:h/}ځ&{\2|;Sph7vc 5S}5>T`ߕz'Su}nG~tU/\"N^88 2v(&wo1X S_o{ C'W eFl;0{ޟ}?ۧo},w˟'rs/I5 ̟V>IE._%ޕ'*ΕV#\LM\bvn;riD'x_N#gȹ儑?YANbeh0슊fҰse1ՆP/֋]Mg1r XX:"w+)RnrFGsa0` q]`DžMfija7CE*׈C[-ڧ&v Sq%k0ewEw7)w Oq}a.Ɗci8* %K"d0wRv{&(s[(O) ,snX"_#7MCeko+7ד6iۛq3 # ? \82DžW_6Gn;g̼CO;*oc aczK%r?۽߃/du u9uZY]B%S\Ju#LjX첫%0s+s$,^Z-aI0,W6#5v #5 {P\_5 fFRza0r[ )Uajnfn6aaRn* ժ۠ͪ{oǶ]儩*= 9$TR<ۯx}@9O l֟N{zkSVa)X$y<_agН~ўϫ0QivhU/Q5,~`Z`oa}88{z7@!dg.ፖw7aLs]v?ibBIJWyi2tY^ l-#m.fGmjԦ1\e-n]&qSA,$.[nCuߓqK ؼ >bfGv0݋^ T [XnUܦ]dr{[Ʒyun.N|=E!Fʷf|n'f,z^{Hj4!/ʬ$˪F3d2r|qnj,q6tG1͒\gn%dܬ>烷pT7w[rC-9# #99%s⣕⮍"N-`bu#$^lܶqm?k/^+y!(-^LjGi?iHS M&ē{˜G*))$ۤ" %[${ȿGIݯ/Pr"Y7~#]R;\;1gNDˣ6pMG5嶺| Ν`kܔCdYb]KJaznRƯΙ{9(wr,ךar zI& SL9<_.17:IISP0 3PY;GTan]51_~a}܂WSܪW܄Cdye\L-I2WM~㥕1/BygGX<"_J`wQ?VJ]v/%v/^;'U3ioY1EfaV77A6N2AzA-94MAKFcȿOdD=_a ~=lMClcf[뉶iyvAk@QS/@2Ȇ0k\Eg*0N=YrtTQK![~i[꧶~b&JrM @Oq_7B zfn6 fD9,6[l{F}Ȭ':t G]de/,etpb!LN ,L0&L=L>fVPw4E/`ᦜe*WE5U׽MMjv &zio+|Z_[kKttMGUKښx}u_BzE_a1Ίn,'f麛#B=DfcR/7*ެ֛4ցu;ȍ:,380fEq V +Yz:2KӘkZ0AO1̾w@Vz~7_ԗvudz*S0ڍʱ'~"'~'n2Q@7yg!F0rc%Joc5v H|m;Lsol`>;Z3&QnOr ȵ$"\{`el1U_oΩIWNjr^/D`olj H1MMaqYotLu=qW7t#qS77tq[ww/}eW<A T⤞.vib*b^ }z%Ub^*mY,BWDb>,VuXO;-fb(fb&X0$Wbw1A헡Zˑ0ɱ:i:cp{V7 e2|q`N*ܔyOa }u1[=tʪrk3Vڅ>-{q` 3<}zffW0:Lw//GE.J-Vѱ4XMѩ(SQNE$jNR:3Y:;ȡq" K:ڢ󪵺ZK *RWR)w.S߭km!-J<[:.nMQ]wSGuuHo:_`uUPt?uWQt_uM.1꒞꾞pVU$To>XJԗWz#zyJ31UY>N]};Tm*٢b*>H 8fA4gvF%6TJsR5ԏVYA:?Wrl/Y$=uGP[8!c_`> )%/ 2 +zDq="nL$7/usB";"wWDc=,~E>pqQOL0y=M.{Rq=MԞ{N8Q{Hoö('6#D CDwR bw~2zȾ-;Dz3"9F"G)i+34Vm)`)ѺH'stb9U'%SR~/gr@΄>;ẈWl(KAe DTu0A]lh_.( 6h f,ѯ$R1vf9]˸[oR`#3OyjVoR"uNG4DZ*"-5QD`>,D\~)Qh*<\>jtuAW%*k"ǿvDe{unK& [z;PvSuO HuM"jG}DPH~C׃SGzMQ "sf27CNK@$mVQ_MF+U4\YߚDJl aߣً^"s>{TK0;UjhIU4ۯ*2 Dy˜U&\{[n{Kf"y#AOs r{y ¦Dg #vNr5WdVpȠ3sD!e [Sud6B\5E~s(="%hb&H"䢕I&:I,zDb/Fx؆za~cM1ݤ [2/5ߋQ,1YEIlBeҊ6AvP@3SD\6Mt`r. eSڔ]|1Ŗ*⋩#}yWqle rGm+6msm+ۮ" ȂmOOCE; 8cDq;RXQN>GDPTsEu;KԶD-9RTkFQn?vhfwvhdz8"c=!ٓ=+: *wD+{= r/{_tE'L/;l}}{1~I&M(2yM,G`Je/2fp[N8[\%)ErBk kao!ؖrm_g]@mgG.۱2ND9N3t9Α"ƌ9.j|c$wF}sgΧis>/QN}?=~EB_JncpOM UMؤMTӪ6a316esS }m.@+Ci[ ]uՄۆm:u]UvVlOlFvxHlǪ*(b'bv*ggvav*m6BkWQnRtWY(ٽ*=#*=س*U {E%IJgUH^~WŴORр/_d7zagzb^zeROO1_5I]4YNNk*>`񢒼P˰-3O7qxEe(lC|/1/oyg'ԽL\};mAmnD}MYItsF(Xw<40i3U` XOjxmwlxh6Ef>zjhoqAB oP#7b#a)&il N*[ ;o6߉ &e&#'6is [[ _[<3Y[`7&/\zɔ m …aޒGc:0oK[Y|g0rCԶ@n'Rְrs6m| sAظ7 v`A0p(10Qf#QNgvnfEKX]#Guѯnwv,DXtأ0), {ֽ|m1#ahްt/[lo(FGb`vdpWNFSOI`䜤0^ZG+ C.a"0Y Sea䊴gٶ&є~[{']K}>r& =r!y0R΅5r]'W -o>pDN'h{?Kr~o0]>>oO7 0u 2hBl4,g6,FV 0X:ܦSS`6 h+IWUFWSe՞{T'[OUۂN&ʭA3RPڌBǨZ6#Ogs]%0Rz)0z*ov7UV ~ԏ(L}RgT.7;F|C'LYmo>o7r,H=/G/*Ć?Lޘ?a?#+_W/ k^iO_gaC0l`֍& (jaMf96X0x D9 H)ǠDx=$@>Kw%+Ƿ hSGuhWm)u3=~it''L>c4z.bt+zŤ#ӻPľWtU9?#mՕx+;ua_$O{>'*5E&ʚޢ%aXlpqb) cT jᵸWU%22œVi|[o昚fNj{Yf>opM4UWnxEY>}I w|x;iV̛s.Nyu]ƛ-B%핕Ry^&m ESw!vp𾾥nbw R%XV Nկd7}UvLӻYYdU}[Яe}mU3RuЅUoH?S/P]?u|(+j-f2Lj&ֵ gڅ*Q;luPgaK*/ض$od΍ SO$ЂFyI/y4@3_Լ0!O,P'unQWtksD{U4EJTў,S K놠F `` XVrz-@3]󻷢0Qv3]03t^3W1UZXn3w-fD0 +n:&&(< ; ̬ϸӞ19#QgmGY%ܻy`&`l`܁[*(W" / d:0N{w:9&--S[ZK('2.ڲ&*_%k2_>m y{ȧ|B@ɻM^/z썾z}W]3o{th(!`lCيzKͱ7lIUP?ٔzC t!1gڴvPO0 *1 ‰00 'vRb/){s'k''|DyKwo5WY+/bW~;I8cGF]8 `v)S߇~=544LA};ط oB)X-B.EX˱/cܥb2sh7g~ )O 1XV9Xaʏԣ8Ya29PAaarz]Н>t]g];= fִkos=3BMWC,GR$$McHN(Y=xs&p0S4 9A9Aca`4'g4')S4LD 9d!d3*Jë(5 ;^PGܾG~'ڷ21eb^WI+|Ke ~ gĵOeLq#YT>@_zqm@ٛnHa(+/sE~K/"_gsށ,ȧ N"s/3sT>=5ɇxl`O}CyE+={-MpylWomضk2fh6f<.-^uhU!tY@wb;p^ZssvueA6 T_tyȔMEYT]ri.nr"Ϛ v|kVؕCYv:9;:;S6J;VNv}d'ʷ#v&;qɜYͣ~Vf_i𮬪Cl%ٔSoM)VL^udSMŤPM5D%E2oe+H2We)v( )=Ɯ}}]'ݑS9Hgn xE3rMXz^$Ns)}{߽ޏYWebx'Sx!\tIFBч$}Ú6dVPSu) 74Twd'2ܼsO6.P*YY)ƫ$YZ[\9:9iZQLݏDx";-Ҿ&Zn/m6M$'uk]OF5uz-vnBoex,M'pf`Wn!f:'\e:rrz3r;q8 ;oPyrd?1A3Y`mFmlgXZlƾf >Y2 Ƕcȋ-bE[jM|23IF|Q f|3 rLb*g 1m!rT|f o 6-fr Wi8`*li`X<ƚfXs-.f"83ؑ)b6뼎Xgٝ] M0av0+r'g` lfw)[C0 jDiɵ"g3|If=nrF 3CncG#YѬ8tXݩveNB?]~6NM638tc8voiDt->Ț}yG`[8+[A}9ؗR.,9lg#u^Vc[-']ebdiIeZO@~ә4vs $ͦ}@?i@O>\F\ V{4ͯuto:uuucNM-[mk[u#`X@NPNHNxg"c=N{mk-92s2},-`Ygulo;=fNpw'@PHR(Z@q {-ϹY㶞M׹}y}SwAܷ!m$|? 7 ]OO޼ܚ3jGОtG^['n{'n}{Ж:߂A|_^{Mnb#t ۀȧfrkA.S}=G]MP:_z%)+/$/(BP7>x@XQ7*cDA<-/%2ümXw{D}ȝ`j>ck|Wv?>nV%>h=G2'ᴹw66unQ&!=>Rqpq8EL}$8nnۉiOgD [\Ou1E|,Ib?22ѥ-]9༙n6L q9b?=\7U8X{<˞n[8p|aCg0sH_N rep?> #'v|X-|{ϩu?c"rG[y6 ہ`8KDs#}>#L$g"D'"IT#}חj.snUvZvq--j-i Wㄽh'Un‰!ߍ2:U!vl!ڜKq yxod(>a{}Ǚɾ>Jt2}"T򬳌o_VD: 6-/Oa%; dX.;plth& yۤ#I)ɧ}<))O&NJä%iO;c@9 [Qa=ńb6c@.mD[aMf+ 5n$>C|c%0b/>``n.C`PXj>,f %ZC:z3h3fK̈́a>fwyO6Kaf1EHFKFPC tCa>fj z sJA+.Dݿ`?Mw$?cvHOXi~{ت5hs5Eׄ6}C0~ 4Q//ItXjNT&ֿ Q@)NYQʊ %ї(H> ,7, FʎF_i0K:)HIo"%^\=v.sIyTYva<5R3'yWX v fb!}мF< i0#ܣN866moD7`ksq_%^E.b{S6;C 8M:cش߱&E/F[DXf-k1jVcWa嗓^JEY, {̡lƘ $?TXe u&3DڍEl1E~mS10feCaAȁ3>PKY_+05* dM& H3ޘ . b|+A:FMG& ࡉgAڀ{[5P C-+v">sA>cx|^$}w>s=Oy|\O>cO v^ll5;p}n&Uo>OK̛ʛ6OK ޕnx^ X[эm+i@V[Ֆqkg$u%婨i3+;&yؑHA7(Z-eGؒn5[w0Go ޓ<3$)*{MPX~308e EfSWIB/ IE)*tr2H9. vaVnfDx{?i[Z,s$BOzCGnDwgmn-HD4 $0$#iAfL9`IzV5奀((+aJI)v ;RdJ&4Y%ٝkdJSUZ$v&t2 d>&'A& 12$&0ie&D2e&cbJ(ufI,M2YD&4d &l4du6g";)g0Jq'w@cyI37wM>"8q?I*+fr##%ؒMIǖœv)%$@jJt-$EfKF+ieuL"LzzKV#dCతve@~EA P|q]9+9"!yAT"_NKIyFݷRY|my- ASy#-#2ok5jAG6ضD]@'iJ<\fƶtԶ$% "S2 خ'/PcG 9ng~,Hb#J%,\)oH9U^):(TtCەv-l_dov).v"^ݿS HdA2[? KY釲QdL]RDz+tlZǰu]GtLS_t"U?vAv=+ڦؽȃ:M#]Uh[qpӵ_>=ú]wGtG:뺻ًzS{Eaz}@o詤mkPHWzH>R/_JAV|қ?sA, sZ;cKa~mRM Rǧ'՜6YMܰI%/I_\Lm"]]=s60mbۖmc^턾yfmN `)k>?w8㸓7 ɮM4w5unno&*1`\bČĔ1--&n8x-sP>Qz~UՒI(&(7MdRH7uRnFIf#j#ݼPzɗn9"Ȫ71Zխ K9mZIl OA}%ۏ~1F1Н$I `7+9Χ%{㬡Zqn/v0֯=ȸ=,_O]۴+/{Gr>#|-}'T@D U:Aˆ.ۤI:StSe'g/Nڃl1d9*Dײ;lMְkl,JmjVvhNvl^`;9nɶHt @b`0 LCh;l7uzPǎC3a[KZ4cm};YeFmmعp!odd6,f+lFhq2Ơ,&\n$j\G~-vq$г-35m/J='iYaOZ{V6Kn@X;vDlrצ4N;r`nvNel,tv"uv*7+JH` {kŮ R. /''Ҧ2gb^1:ua,w1.mawkbCʶ:wtot( lKXszY,sc}}V7\/*,j~g վջK}|׿b`Ƈ`]9,S67>Xܤ 7lnn&m?YS,C[**?sƖ1m%V']˼A=6:66B05XX& KwcyS pG8X۝HEgMbɱI&ODA =iҸdy\X[ <ܤs }E>x7$/\AFŐ@7V4>HL. e$\bsiə$CҺ(ύE, "KH&d2rJJBUթWK $)9"ۖ]{E}ă#%;^2S;Ӱ|9V9~Pkh# ;o/eh{NE{ 9o66= |}Xٗ0[~;wwyli l[Ǿ.}YdžXX[k^Ξe> ~{`ٺv+z6smikwcGc7Xȅ`.J."./ s3֞Cь#Z$l4; zLoe<1 ފZ`XZ̠*ֹ0$zSYc6~ϢgF%<}$@Æ_A* bhI72әon]-e%ޒXmvXvF@rvܠ(ne@yp &w+xLڳ}^~z= 5^[l!~h0%lil!l><ҝUf+F'lJl ꯲^HWd#m-Miz` a;|бwmSV5űwlMS0A[dG[:ii׷QKD2ܖ:M"d?nt4欄"mL$Ûնn;Ï=:dwgN|sHOYa-DV=D;('zVNUDKY(MrhÏp0SRrTl4MeJk3E*K.=a(DYV v5cv~fsH즍VJ}w\Y,‹U˯)drvV81gbdĵvArh8VbEK% +g`(Q8.WK1CybN'I%Rضcu5n & f>Z+y#k_Y,v[3Z-Cg2눅BkƱG}sb]øs〯rA?K$B:!1 |`ZK!S_j*ܘ2[6Q&`F|4cd4'Df&o KSS^.r^O]z1%'5W x~cxx q0,&.~%t$ f:<1 K ?{d,l[V<^ytل&2Զu8Rhs;I-I|EJ82\47,M Zr pc3{qVĒ6跊e\<&{O`Z_3l&C|2~ Nְ6ǖr_I5XZC[G饑&vgSh2MB7+^RqC}ΞNAXv({_DzHFIXwu]9-A>긜l捩hvn.ybΙ?YsÜ17{ BiJX2🿟z8`dtwosM"%)P }}) < H>xkz@@?1;oʯÏqulY-V r)[-dyla7fy@v I@l\Il<we #皛07xx^WfK!*,3M{;D)LY޿3L=H$|6$|7ÏO߾{ۓ*sSxTVޚRP[P\rM~MA4y/|3OrHђd bCH&qNޢX x \b>M>$I OO&-}5/i= DEff6iL Ha<*7+d~PxPcv)ndJbZaPYv;3?ef*ؑ="T']S#c#a*=X(6ܦ--S4S+Ի-_3ͱc9 /JcPvϘ&չuzߍWVĚ>c;{/9{ L3qY8Lܖ ;q[Rs/RpKRpgsCIF..%ݧ$*-}w/2-+-3ȭJM1}A69YٸUr|CnVNn'󂂠++ȪUd%@1v0LS]* RVv ;VnVqn'ˀ 2[[[>A[fUVUCB ] Y.Ɇ)hϭjTnڐoYWQ_2͐-ɷȷ㦵h #!ZܲҶG;%!1S|v;d%|fɧ~LHޞ{߾ù 볏{v|7p _=fb`Rs3 nFE5hs;}iFi>ga`mV|&kvboy3}%v,-v"/k>W0=}b(v$"m2,M&/6۸ceh'Ųq/M"l\fEx+~wg=;?yLv7oٞ&%&]ώ6˫GOFw8_K'zľtF+=^a}7GD:ȼ1O ` %l{DlS+z)i3ބ;29~&f2eS#~:3g1%9=ܕ_DR/|扬d:c }aܟekY:ֶ5l` f6 (.[g;Vn;{7X݈i ^2t;z#j>o8OҕSν;=xaLjA `ׂ};0% d+5N'ӹ^gNXUs{y>/>x/6{3]ocβӜi=Ŋ\a[!]h׉Xo'm,_w† 8̄B? EMn`]?R_?t3vނWo`oŤ^`y"CϦ<؆o_Ŏ 3|~Ì!? 90P򃑃@G_g2pY 3ݑwGߍn.;Ly'd'ѷ~ v\Sf0F̧>롯&j +鲬 ҤK/8Ѿ(B"_}A!ϋ>幐9i^~gCf#}f#ӳ(KgùwMnUI3)'F&<>>2@q)IF>V1[%/3wy^Q;$7//?~@'[_#ߐ%OO?Aı)O4 'o!o:WW_&D_ȿ` D1(?KsOSvPP~(P~<@O}Gfah3~F"H '<5CkV"So)E-A i)B|Ç f&o.\<`"ĩDQN_&Q\<6g4^Xx㉉ G/pC}8xx @" d@ ) B?r hD˽zD=%6Oo+3QyW;)Bo9O:nPL9s'c-x=;0vx?~Sd)Kk_DzrP\sHƊAT3 9$xasA?F%ucpN{ } Mp mn;!;XNW`w }%>-з9o 0}=F_ }ud5{ XY|E)/,C 2>&cKP^ Y|a)/,cp0}.ʳ#fɂB>3ӢOCy*dJ)'< 2 {31hBdB '<qh11(D< -45zM?ҟ߹U07&wÈap^-Q]}|凰}|p6-c{}Â`p[0 _ÀAy,xy9g)?MS?I'h{:G)?L!7|{nqgo'fc<f5p5orLz/`§0Sk&o_| ~0P?w=& ? Rc/%Dag,Ho4/,L7k2Z⡋ ~A&$)I <@|B釾?v?/7vI2,NwdCYeNSNpIglWc crO">nj 5$]MpWYx.!`6v9 <9=sͳsˡ`6=CD <9w;FoOτ[oE1pSM7!p'gbsgaoC'gu`lLMX'υ!|\8;xO' ͝ >I2Hd&w:wvw6Az*wvwTl,|O+~s¾JKtg.+s@7Du"BsA&ʷݯ뺇tuݣ<(C{Xv|o:Wu15i`NUiUwW9҃Tn=L*/ Ҿ3U)=A#TƯLj;ںCs`˘ h\OSm8IU0~3;h?ڏ=E=RMfkc3lZ"@ut% ]ߟw=nߟw+ew>~]OuQqA ꝤIڝ)=^fgu} yez\ޛqyަϻz+Ǻzgz۪bް7o{AOzH\}GE߄*RLVƌVb+UZE5UtSW0T,SI5U|SA%LPIM=4QMtU)M?0T2cUj3Et2*Yr s* QtߌShSVLGL6uT,fJ⦰*i&*ʛ<)*)ʪkѮꚞ2F 3GfW\T])Ffa^-hz>g&`rA&jra`se 1o,oj ؃i 3Odͳ5!KPƇ@?Ic L-PV wɨ4jIV&Zkҩ &<"j;gTęji^s80q3C4,{rLP"%ƾdʂ lRDꪉ3]O9Qz=f/rW9^ ?0f}F>wt@ PA"'1V|7?DO1%?'TIIFDRVZ*PiJ'T2DE2S@"KF^ˁ|*QY%PVyMn琫y~_Hn%iSGEIHnUMuU-iJoU_2A5ff 2 9QMXjSj T=ID;Qu]irԿolG#.w^O$V}%(Q jSY UeE~(?d:0WClv#dx?Mϖsɯ(j9 >V;~W睽겳Et֨"Й VϝPց.꛳[ۅv3UT,_,,j\=CbbU*ߥ*ޭRnJLX,ˡt3Ty&^lZ=uq`hao&B[vnCw?}`?'ɟD;C3;Kϟޡ.o*_c=Y p E0<;3r3Xc^pY[-{7tg)etaݰveFXn Gbc)cMخ%AR-9=%+!abQӚŰj~3FxY7B1v;aa50bn 7 XR0oiQ@eX*V:V& Uա~=57jM`ff=lE2;T[S^ta' S)~0Gi5j!XH09#&0ωx `)?Jn#L]2{`_a0~5| BX`!̿\ĺ3u,”TkZe TU[ٗlE]q gp=Z`C09gOb~1EX",t O^fW`ޫ0u˩pX8{71s|>=c/h~^qa;=ڿ1v$'lSJւ`* u@5P\iHze% KB WRӕPɤ:LLn0^&tTfYkmjT9"/?9V'hNyeA/D&_ }IH:U^ JRIUeեl7 FI5ݰob֌Z66 0LN,XY@BO0solGs 3v=WSAIdjk f RcȏA?󍑾[cHX9)\ oLjl{u9<81n_h }BmׇrWEO!Es"M$*B{y?~bqr^w:l֧ic& /czbjf^ÿtFH !3HrON/tWMwt+\7t}K҅tU]JWtY]T]]D7ABmta]K]E75uԥm]ݚT'\wN{\ u_]G0]I _z #-yb]|Y=KS?MO` A10*淎7rz.w yqYLѥ!q3m6YoѽVOнA8',+ك뺼eC|^ucGnYU~_3']Ojژ:Ukjoi#uwU/z( bt4]ǡ:X*ɖ6VĪs"tmC-݌ق;܈[Q8d ==}FA⬺r_:p[둔Nfs(=biۋq#;V5yfPZM\?f#7+{;@}>[ ɋ 0MܘYld-qc`N3yVp^c5wxȪ/N;6m"o}^3-=z#A sLߙc<&w&߇dmH؈jv[j۪Rc݁9ub~:2n*D}T%E>9>h h)9/'J6h ڢLڃ7h/z>XDX5"R+UQDou16s>[`C4Wп 9rCVAmAcTa 1OP~=8bӪȡr?Tu=Κ@8OXE sx¾=eO*~޿`_n-x~|D3o9%O;NVm4u(N<݉c;t|$ubdN\IR: F_ʠ6hZQrNwiwtvԹ:S]s/dׅ}wb뒎:|w;NmP 8QuS4s %AEP =׭FP#9Uugݜ36Xi}s{cOCNNȩ `7s lj$9`Nf6`7pS\nVuۜzSS.l0 L䵍VvtqNS\^֫݁yt}'st0 0 }us.֮==A`8 dz,1Pzhz3TWrF UѺ3FvFޙkxSuGg/uetMAg&Vb.*̣%~K2$d$AٜMbi!@S@BGbY[mnVDj}׿y?߄>"* SSTj2L= Ob}5_-x:a0lT㯌7&~_X/ ߑ 50U& o a0i"){xxy|C:Ӫ NCU] axCt65PP}.]U=]V)Uuq* cQ`x**Tcꬳ^H <0ZMOReAmR׆0f]5/c*,x!w1 b0<~#Lׅv]U]*W_c>'pʬGU!PT105LcsZ'zZuz bQK<>'6Vi}N^EUe, Yӛ-`+} 콃w;]x.X.5VV>},XgN6YGq'${sJƛ›s9/ƾqEeųȪolQ^ pG}VcA^g1b ^Ex*jU~ќ":/6c–N)@] A B ( ~VwgPuCu'=b4o}6E#<SN`Rx9eە@eP|5'=jڵiSZy.֥zؾؽ̥v)9v%pݖygwgo7rwx/z? 08a <⹌uꂦ5cs`a~p^-:*?v!yEp"C>r@ 4A R/w`g>"9Y]΢Τ]V ! #K5vA$MV5Hpww ,|qw $@p !X}O{?ݳ3V=Ut%=p]b0b <ڷ=_/!Fɤ*ʉs$*A>`#?l+?Ϗ+IxVbح@ٟ4V-D#*^`^#_>殂hIOpE!z7+,af;wV)GCKzcވ0o,H]*{"U;;Yy(&x "# `g1DDƮg&"+c3 Sn v)SS_ (ȹ+Y.A.Fh@ BV"תrCقV(V(6(6UTA%yD$v3\|jrEC)lz??'!\J?j 尽Ѳ~,@dCdρg{"p&Ɵay<o|((#1בpD0q`n( ٝsGD\Goo"g!!s ;P^.@/F\v*` $pRv"Y;؅R2RU.'2ΠvhDkZg]`#٨>/EAm=mj}i@~;cOz4]+]}Mw[z#㹽N {K, kv ڼHbwGICbT ikAķ)b7):%r*v@B>7BRx 瓡?Ez /E^Na"V! =y%U m]!rL(jkt8t! Ҁ$ >-Q7z69i-BoOlhd:m6e]KSK&ZmXiWjjh; 7hZЇr8Є,,fv[vR݇.)9;a2l_ݲۑ;ۑ!E`& {o _ T7rr2r}|BsytI%p ([E\0A~wEQVwr"scnt[zr>@}oI]?*R9f" #wQUwjT=u_E ͝6uByWSowk4phH׳HZ_~n K[VzZdM9 tqNssR)trNrz3 t*ut.sq1]K?.tY2\G07y-u:XZR?> . (;3KǐA=ꢟQWCksoWg1 :ơl"|S)x d}&c`l64f4[yz?-ԑoo)~lԆuަSwb·u2>Q`?Nz=z>1xv1=Gqj?dҰ2[&sb8NbS"\"k2&YM`맞'4Hh;Q Қ-43שyF%g4\ncoa81^e*T;2f<FPyP f*E}ڄR's^kr'h.K AcLDR3,0Q7l5_ }twҌf4 yͳX8>AA8Ѓ@Ψ-9n9t-Σq~dk\K\^7ʺ#WݸPঠuos]u[M@PT_dLwDmw$PY~P: F 9y.lG AKD19)LmNiqӜ=LKΌkV/|̼*Hz2$<,:e"Ƹ(Q 3}+7[%=_K`.G/9XM"R5R͠ςj,U(OU*|j RUת(EEUQPJT }u'5PXUVjAު=uSjMU:@TIPiJkRhC Vp0Rq6STZ,a-VeiHzUU% Ui/|; PYJGQ*T)URKqZ=gCq^=qE=+Z}7:i4Hgd:+9)Mu6ʥ=(NIyuBʧD~<weOQ DA}HGğ:Rx>'jK!{~*kM}1HKӉJ=TBSRPsEOBJupIDlgEE~)[9s3E(IP;zj5+SES Td822"5NIuayoWs'sB8#ᤙ|MOP-'#uD@hh "?6{hG`blCf-5+(,HJ 45D'!h St57ߦHK]t~I dA"ה\(<ÔXvP/ʣ3@?- Y jZa`3X`&i8^YDy )zA12R_:P6YSm=`IPLX3 1>֋\@,/pmb'A%Oa+ߋWZ(4)q.&=Hco'bDRH$0W6QBpPxW {'~x~R{EJsZd3DET4ˆZ 55Rh񢩦6=i4iS0،!c%|=|Nz E܂4R$GéelX~:q7rw `_Z=hܗt)B<(cO.O N UE<}fS(V0Ly gxKh4^P:Z̛1F0V%Npw/T86*fI`_v|fA-8ԉORWЇO`>Mc MB>K|㟣u|s a^7h x>ߡi"4_>::4'TQUP_'RxKQ_*jGj'j # dY\v&'cH P>7܌;p ְnGՇpV1ܝ}@Z܋y~z:#P>Gh8Eh14iXi?uk!l.Eϝ8[F6 ʃ2s[˰J˱++1Ux/0u lu "дP4NJA5J]i/~eк,)3O|9. x:vѾ!5B&)z75-aJB NA0Brviڑu0f?#P?Fx=sË{t{ ,Nv6ЅF>-o "?|Ǫca\ y)wnr J* -kka;0 3܌}o5Zml' vbNxGV7EU9qbV,V517ε-{5աաU -_/U`A>`O1g V-T-ڼÊ꿇{({|e>`->w'?~BY+YvVFqbyS4g?pUH41>7H8Gd[j\o_qjzvABB!b*d3*R Gb< KFTCLOU `N' tU't^* k:|fo6榘gPiEJzl>7ӈ N\ww-m6Nu3k9 Oz#[9Ps5}Vj?R{ugk6z>3x'Gp3뚑nXeWTMi*)QDygǬwX4-12Z0uG.R UXQ 2J@nPn"$zW=ej'/&x{Q`+תr#g 9^#h3\Ҩ"ʨ*xz#%OF%r-1RqXM*ϨT3>qJƋ[^O=y;JݤzURרNkY>=EJerfT(N&s~7-<-an.C]Z W,I"D=3UޣKs-}Ljeˮ\gG{vp[e=d}(9#>k'ۺZ+*; 3{þ{p + ˺q.s~2"&mQflB|!O4>Cy>T\Jqs)2'*>hЁL:,: R9':5.A_੾75ؼ6xj~^o- 7pQb}%mo9Lg6eVA7ɉ]9Vǒ%}bᯛynwzzW(/sM 4MŶSvlP'x(/Qx ƻ6>9T! +u?]_mT7y+a1|~y\1|@CPɑ2l0 uѦwpّLqdJRWS:4ܴI?73iL44iI䣦 48ݼ9&e(ǚW<՜Y&`&s76yy1(OSaFML"uMC7X-'|G\F5CA_/؏Y=}@O0LBb2򍺈yy&ss, M4m.AJ{v:(҅YwIp ܣ8ŗ\jU]=Ёo^3p|sn*t8mP t1tyʋws]iJL'q{y y<4b;~Ow_x'纴r-2UK\Եn~\]Y`,ǻr 4f$^rt/tk*ڲ$]8j6enb}y.-O#\VcfN"s"ㄨK cŒ%nw5#C.*r~HfYdYDǞ7/]o)|ho<|G\ٝ˦H5;Oq G{r1Փ~TFܲ%m7{\*m労+\}\%PRؓ2g%0Ϻ\ 2ȫrv˸\n{8gU pR9X֬eMJ箔8>ϟ?|V`; 5A>&+⊽f%p[(`3ߵ\ RF?*ab18 &.vp?Aqs^,6hDM-ZkS AB2颹@7;|lDґd'k41,W{os(g|/hkI,[)ZύPF O}U-O}Ĺ) Nh/dvˬArNjvXb;X䁝ͳL\< <ԎvV`r1; v$'CqJ{}1,[۞ٖ5,zu5kf+^/laj vnca?3#wYscy9@b Qd27Ow<%mQb{˔FS{3`ǏtD)i13"p">aiM12qLo'N63ei)MFl|%q!ٯ?L?L5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If.!vh5>5 5` 5 #v>#v #v` #v :V <>,5>5 5` 5 / 44 <a.ytb T$$If!vh55!#v#v!:V l 55!4pytb $$If!vh55 #v#v :V lO0  55 / / / 4ytyd$$If!vh55 #v#v :V lO 0  55 / / / / 4p ytyd$$If!vh55 #v#v :V lO0  55 / / / 4ytydp$$If!vh5"#v":V lO 5"4p ytyd_$$If!vh5"#v":V l5"/ 4ytyd$$If!vh55!#v#v!:V l 55!4pytb x$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb Tx$$If!vh5 #v :V <b%0J,5 / 44 <aytb T$$If!vh55!#v#v!:V l b%55!4apytb $$If!vh55#v#v:V l0  55/ / / 4ytb $$If!vh55#v#v:V l 0  55/ / / / 4p ytb $$If!vh55#v#v:V l0  55/ / / 4ytb l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytb [$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l 55!4pytb $$If!vh55N #v#vN :V l0  55M / / / 4ytb $$If!vh55N #v#vN :V l 0  55M / / / / 4p ytb $$If!vh5 5 5N #v #v #vN :V l0  5 5 5M / / / 4ytb l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytb _$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l 55!4pytb _$$If!vh5$#v$:V lgj5$/ 4ytb z$$If!vh5$#v$:V l j5$/ 4p ytb [$$If!vh5$#v$:V lj5$/ 4ytb $$If!vh55+#v#v+:V lj55+/ / / 4ytb l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytb _$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l 55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytb _$$If!vh5c%#vc%:V l5c%/ 4ytb $$If!vh559!#v#v9!:V l 559!4pytb $$If!vh5$#v$:V l0?5$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 0?5$4p ytb $$If!vh5$#v$:V l0?5$4ytb l$$If!vh5$#v$:V l 5$4p ytb _$$If!vh5$#v$:V l5$/ 4ytb $$If!vh559!#v#v9!:V l 559!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb EDd1;;N C *APE01561_2REA 0UٹMtv.E`!&EA 0UٹMtva Ej.Dx|U?|9PD) )ARPAPnNRR$|k,u}sfv͞={D\$g"r2꟢&q-nXm|$>1DhJFAn( YIxPdx</_! )mS`uK6ś,fL/RE҈HY̥"$TKHZYdtn#]jk]q$K=dM28ڜSEӌ0 b0 a b 7Cp [ tt42Hsx%uTOzJI#晻P%Td\>r2*R]FڈGr-5܏W 6aSlhR0NLt|l'[Br|Oby{q#q/^Di{;RJ(&,1{a_\Az4\lWPMhvЀ.(HMhZ7'ZnN#$b xüLNjJ͠`"wk\.H+R,X.m#26#{SB挤3lV7 lcN6Qєp!v=`4ץ>,itR Kqؓwb'qrjEL/H'#s'`?$D.E ?W\2@}%/ylGUrUF"®dp]5WX|ZSb!ۙVڅՎ6*,]bѶKl8-+mB9)=y{$ԐKF6yrX/%M"7xWlH=m)nb-I-3tJs%#$gsIH+N>vI6DvrvaKavԱ3\E<^8-)Kk'O Fٿ{==\#UXE?:\NKi/[8yTc iC' 1d {Y6`$ƏxNO]$_Qz>tq+#&y…/flB.{ ]n'C7 ƺ`qa pKM엡K& wof >_Y38ŋ4|dAIi| ?h'#A20"_kܙ5.9wi̙'Exj;I` 9AT9ŹMOkqb'4b0CσOrm,5(7A*mWU5x R>kNpr@堠Rsp#L=n Ǚ2T&Τ$6fp /_K{/Y!әX$&4yLZZcΛkHRB(L% 3u4 2ү OO8 Fa%[,0)M[\e 6W3xѭ.f T 60N{+:]siȍd=bR [ވ:RAB oɯN %\R*<)(J҆;[)8͒4^2;I~l-`,.2 I/:m g/g$7^xHrr)B ScKɉsW3W0^oxxV~ɉ/cyxd[AFYלe Q! s԰&'Ӄ$OӗK|0dNMŢHt P/j%}䍞\9%׎vEM4 eRtV>Van12,ڞtX nluD풤aqa{~)"K-^hH9[xS)K|eK*-G+~yđAnph{@]МUV7v^ W"N &NwFex:TӘ52B̗?U;\Ȗwbwr;f_iHs˨W`; m7:f.(Ms[iP6xlLe|⇴n,I;1#]TQ׮T0 i .rW}bh9-0GuEFk]~7yhc@}p gpEvOAp00W0)@'/Ywij y,2k k܅&64ٰɨLz<VOpʘlEĉ/_Ӟ*Rft4`Lc(V뽢vͦ|c=L]kk5\4%yM+fzA)_uEZ%"ǎvd5e":hDShz.Q-ԫ#xKglf:7c%8d!g.`u؅s]њG-Yp /[GK.jhLɃtՇsRb [ nhVoV⫵cZNk&rVӍwx)#LZb^|Z Z+q_=68BCs:4!먼9A:z|E/`y?xye'#8qp~<-Η#[x<}b/Xq_|&yWd;m䖂VJv_\G&\ Idw\w9W_9or!K,0K\Dqx?x-?qߤ6;:TjHgCS% {aJ f h9C+X4ܢi?$];2crVKQ>ytZ[%{|G8$Q37)-%eJ}_xN]ZAh)-qy(}Fs=Dh\\d׺_Gcs_d ӟ58f0AB) e yΕe.fvrG1{zؚW72W5=Ѹ%l+YgbH9h` 4 pC1|OҰH+Yie7ɬj0cq3MTpƽIf͑*FS?rĐ2B~ A{ Kp}ki^Iۄ|&ž#lizkvdqPSĜ=[` ;{/m rGVHƳ&xK(G՚rԓ*>3.~#& 1v=^Pߠ.}4V2hA|f6è>7c=Skk)Lsr!= *]*x;*(N9i@_uz!} Ԅjy@+(! ~7NWo5:)̬f e6h_Bx̆CL_Y.hԄPOۆPU5}U;zľ.6|PHv)T0$&1T1Y!) L)Hk CVi_eM!|b" ćx:tZIeȟZC.=b]ͱHfiAHf@0+u\LUH9y l@zXmIF:,lrcYS+X: VyڼHo@ns^5y#aVsȄjvoXc55>q.P?t8COz$Pװ#/#/pkBŒrbnz KPYG5/mV=qy4wӗ>}4 7Q_\Imp6O)?tXcQnp6ܡ9§[v\5P<.c M(f c?}M͇7P2AI E{j.VT:PmB*mE=̦yA,|SHa } /Q=XNua=j*]<7T8LKamtJ;՟);y=b:Fhx`b^9yb>Oθ4hOp/uP=mU'+sdS0A#MUmJmrr%<$UZ 7ILhrgLi>l^}&7o5YyWWo*\A[>eoG^بLӄ'!ڴΦ155yߨo15('3ydg#>Esh~d6Oyg_ 'ܼ,皣So*QG&3i{ Q}mTG =Gt@g 9 }9 ]iŇLfOeݧ;+u_W\zf8B)g=3(?aͧUrúnyI ,sAZy:~ ԵTͩ5\p3Ke"]\{%=^4xCn&W+p c=q'S>ybv؆_ÆT47!9{yt$t\ҽٌl ȗ]k:s#yS\ r9h%,8/d*?B9%%-7pi\#qrOm@JJw)$fKz/bV~ψEiuȤ[y B[zrZAOhƌ$}m&wѝ(O(SJ|eyJb>dz<7j>~ʃ82 x~]b2JћSK>t{^sxO<=PN!_ y:ZYe95\Cx=t"s /*O,O5HW*4:ҔI_( 8`391'wVq3] =Ud;疳Iqr8i'we qWIՕd<7=b#Zj؋W^+c!4LF5z3\YWȏ{D!y|{uUw϶h[S[geO=.87նZvBv,\R-b/s.38I@yyI5^!yϥΫUk:v/}nWx?\hO^G8=# ~&8}Jy*gP#;ڱA7];hMmoKsNli:io.mU_{]p?SO]J9p*lm.%Eߤ{Cv;<Ǯ.!Nv4n}ۑ=bc)n8pF3s\..xZo,3^iR-y-v5o[x#=ǟZn6ye-$V?l ydk3[_Ʋ֕%&m|WgL^CПvNǹ&Qb@cY*<+&y\sHEjHU_Re.4sx-\ޒdr\QAWX?AMYع&+w^טtU{M°% P0eW Sja1*m'ֹiM'/#v׷aE*6T,@a#tݦ.1sI{od1/M)–-NzX--ybw&<ʽCC\ ,> ?;_c\ Ww/y'=t+xx߸8E1uVsk#[}ܷAn&vq󱙛T&bezZaq# ҹUqCG05ٮ \qM!K àB% 'Cp6 Ap APp`GqdX c5 gcp1 Wbp9V b;ÖJW{EwR925P+\ Y{5 ҆#0a{8LF6Gmn7p%(B2mp! {%F{5.|w9'x%;.ipK]v{K]zb! ӹ%D/#uyTN U]n#G\=<zz=0e†X#U/p WagLnt NǼx,as ú?#fO!V_o!̇\Z1fҪ/V}|E2xȢ4j{= Zv Z bcE=-T֧:>>Vc*&{`oe?|)3eDA U7x r xM^œR_vL&aY)7L/0$RIs+yTsZIyiv~M*he)Yn"N*QbH UN2LsaAT+tYc{"'pK4ETIɧ4AzW҄> [QWy6TjK=|_*a]y =b ;MȰi$/!pANY9O&検4d-L`vh'KM12=b V̀;\T{.J* 2x]N yH:(i{ |"RQ|JU&n`Y5y?V߱sZLɳD *(TxP\@np:4Ζ<筦5r~M5좑3}i%,=Yhʏ}S#06cؐ~4ۨ}m&vJGs.<V54R;xLe);MIh**ӈ< #v,~Ɵi.}xV_h 2+մrOpA[2zNq`7r`,$ o0h[z|4r4xSwxuИ &X͂M\'U\&J:J *k~ҘVYiVqvsSxr7,gPK egR6eC]=e_E)MMrIb+Hvsc\He1myL]]#mFT),zN08&3228'r"8(״57O,ǂe[Ke|YF+e`0Sy'H`T J9dNe{<z3}%(p)gH45#!M{Im:H|Fg5 $Y%h6ɓ`N p~m.F*C:i9L[,4 Ii>\J_rq`X^j"Ӆ70Ӕ+xľmYfXw`yzK% u@;(%m+59QJ/!f5eY-3FxY;gZN%"%W {no!VyaN]sg}4Տ~#F$QK&5/}Ə{j &24"LIm3K3=? ii=bsãul*MqԔa5da3#f`K#bEzf*?A?^v<~,ֺG>[]5jj(ښC0i 5q)Mibjbw ?0]iMKjbRv0f`߉ux*XoA0 VO鎝L{Y'R8dåe\c:c b6A}/fN@..l dñAMσu[0 w\оqH}QPڞ.sMf.czss Tr23y>69?1* 9>9󼌿GUY xMISzbo krp߀K8RJHH/A^:hl:@m,, ևfa]4 PPB6yľ5` p&L#W\'\Kq0907A/:c+hա>X]1Uq븗01,Se4?aNc1ƴ+XTǺz4ɊL* cTیzƆJSKU5SK+5u100b|@ s8Ѵ3ZgCfv[5n4 Ҷ}cӀF*PexľᗃfCga|;]iZF +uG`)x^w |\z\RI ;b_9-=w@>67{rz: Į*\\?J:e6Ru?7WZ>( 4)U!z (p@O9 e{[oFd:ztӾʣW$&<{8*d&aMft;L/N,T JES jǽ9xX")ѡ<;:WEh~Y-,+d^!]cӹOwQ4;׊ \,<˔>zGDГ{s{؞iSXo0M0>}>Ul^@?'QUj>:V9{؈sp?LaNI%/Ņ E:<&'$S9kKrqS1$2[idxƆ7SZtW䷣;H(dR d6W$IXy {Ã9$k›8|$3'2%/߅/\G(ZOFJE};SԟSq6$ C^θrZ|]a2}##|6PwZre mѺO0fqݠ@[i+q .ж{9'A?ӗ= .p%{t]m/*ާĮ.1zz]f.uq9˯M]V"s$tёxz8/DO r`. p` >`^ ^LY:)ĉ3rE+#)7Ma~ K9 |ޔዦ{j5?3#1$ 2(RVFJB&K.DRJ+xS=G,ꊘ)/;2Ҷ7Ҫ Ȏx:~¼)LI9b].IƒJ.h)/Çrԗ U%g)+#{%,Q]je&OL{ _͑4TRJϸ<咴sM5W?5J//SeIG$+WiIۥ/K=tSJj Ηq%r.'yt_) +5)bKR<棧,sxx]8=GJ;"by7K> ߪSԎTKeXYr2?J+/x58ľ6&n@FrYLY(Ґ$n!Ӹvvoˍ%/RRIp vT^SD-0{U'K2,QI3IK$#vR;zzgirfLSi2[RGt8NxYF'Z%hҙOr8Iœ%>NKSUlZ!sɣʞASa9gkM7K4_<ǿR|F<j, y2}(#\}s@Ōu}VS9OuH3HZs_iP? 羼S݅y'F)`#\Bڰz/}|RVm7rX͟ 3mX`"*I5q|j"&Dc28M'hBDw%@xBs0Slö= 7h18߼I8%x4op Ӽ~H-WOR)u/QFq (0X?4榩3w͗/.0|nMfjU`ΙX?.!cn3?[M,HhC`(,wҼ>f: T\5Pi8%X&Le$/a7b3`9vax|`41oa ?pR3u~is%MCEC)ZE*}@[7& E ("Q|PROԇVloM'k3̵NO\G!CTC4Cor,{gtij6tuh[~V#ƫt$f{e-;zg`JqTu kDЗb4C x} \WU9nODMY,37r_rɽFJԔQ'1R>f#dB*AiXXf*N9h=y4>?w}OUMeJ|WNr=PſqMK% ~\0zDF)Zb MH3z&*ʟ%\LuB_.T[|Lmdd; ^ {x!ۉ*gHLgyQ|L'VGQ_(OSXIר@4!p QXD;wg fׯ@ZbqepU/xp;Sn[RRUgbWڠb&Z.3~=P-bXht7En Op"vo9S|?fHߏ)쐧!s~ `z ) . 'Fc7o['ރ A+|6 C3T<5/kK?oV:*DIs<,_LJWj3# B}ކ[ۄͼ:eKvjbUYB8>o+P]&bRSS+x'=|"D- wٮm |Hs_2ay}3 @*y}|r0kPR!q)=eJz?ڈ<#1 f\؎\ǔ{kos*!^q K3&[Wv?0ga&~Xǰ }hn*5dn&ͩ\@PLpl!SAM=MZGMJUjdOv)M%~D= ;pP譎Aj5P& ബC0Lv*YAuy n%L^jJILg3%+?;i֗g"(~zAKnc*TUxˠ)j FXc;lny`kd"asn'Tq1 Cpf45oͰQe~L0– l"P{ϽX9ȹ4@Nig\?|j ;hOz1 JZv1\nW`G=&hOM/.8K.3).1ބ1F|ُ̋oa*f"]w?_O4pAۄ3h-}%_Mdb|GZh; EVK?'Ψ|(T j̒WTL3Pt0}u >}&r}Le* W9x$}fG_vlPs5v&[{{:dguۢ޲}TJchxbovCwStnOC& >L${M\idiBl>qNd1i(e&xGpEBM!*S:( ?s_2 , ?*W2փE>C!vV,5"*3#ENQXHs\E },8qovplqNJ;tӠɁږ7~E>,爟^SZ2E"g0{o;xӌFtavdV#a\ zT5 4'N^OZ8}<2h'(qZ}kL|dG@a2np39*4B]r}w{VpZvl7AU( s+ƻ{afW^ fJ~w{EohLЯ0Nma`Jz& 0ٛCu]\sxXKtUEr=WCpq50_,u1$kA%j qOa1uzh;A0[W<&n9ޟ-.&Ο8}q5å<\m0`9mOy,'@XMwjDba>`~Ўq>u2:5Acv߿`X2`īa ]2bZn, hI *.~0_[?;o9p\&9gn,Xށ \1g Q\T+zۅY.aZ))ۘ]I؇de&8>_`4RHsR7XlO1mh^p|<1po( \㮇e8k=QXk2wck ~]ᝀu^'z#zbmE`M9ya"]tmWᲽ1{ xN&<A^u!l%cuov&`/Nga}IGPHtMwx۳}B{ڢq rH0L#xοgQ*Y qwFL0v0&r(Lж;(˫F|ϔgEEׅ@1 ݫ-L5ss)/`4x}zU5v&\ *MUDz&HTT{GR H& "?>{znN$Lf>`Bc4R$oIlԆQ;@DH+-ZCzhFDThPe>~I+ҙ 8wULt0n&kb./],U8-}q|e'Lڅ? JqWqG{$6G>'#XyK5hӠH*!8ۈe]~=|^Vpԗ`ܕ/2(x[ pp3`6 .9H |aOq׃nIE~ǟ -hVeEЀ[,Eb fBS0%ٌSbz&2E9x6M"D{vl{"/1M1ǓU\k~7@ؚGX^…? MU [\j jhޤZ΍YDӞ0uA*a~Yx)#O_)zg٩j^fkKS'͔K={SZLZ&`-}?P#2*ccr-h?+] G>edPVFAi=H/ma77o h 9p1 MI/?rhSAST:IhL㋊!˩_a(l?,#&,ekT $}\O7WV. 7 f6%ڝot>-O%I8L3`NZdh@6z$#qFxB n'y_$5A2d*Πl j⠌J "Dt9b)͟aq jIE8<-»MKGr&< qq5Oi'ºt&$hlSL1 QL.^) 8 ROut0X,#r"X%1<,ER-[* ra@«{pHjTH` zIT ҫt n';J=qWzE~ %ïa3Ζ^2&MRS o>NzdDUf-emX_H=NONf[c jiW[vo ZH˥û#}U /iE\xיÛ|2yybA`ojqA`GPO-i`X,xG5(ïuݠ6qV¸հbE}ApH;tjU,?;H\r\Ii'Ύ_ wG3RqQ?I9( ddZ2/ >nsW-9NQPVC3e/)'yl|#:ۚfކun%=|"5]9l<5^W)oD6`\p&Ί>¨g;\:,ív@#]n#[d*.qv܄Ux<+;O|sr.;9i56zɞv*նC@-4K=d-y[2^.0#ye4fR$#{lpVm:y&X;.|j(k +uxmHà OBelz&E`Xo#,%0R{moE*<Ǖ5dx]F 8ʫ@H%!^ o8kvỦ 2JMOjck00HEM#*Yr $A3h6 7+&c`zw)ojt(3MM6f-vL|y6o^L 7bOD>,#sۚSX|,ozH8d&?1 q2xJ)-0d+Kvǔus5;pYL#cJ禀f,yɆb&1L1eJhU&cjXSOQi{d$74z${v1W>P?$W%W:8F~.U}h&+Vw~t康kxZmb3]!4Z}恓LC<}whIph'Qu; t Sةs@j-Q:Xguӌ:؎6mE'\ zHBRNg.䞳\R݃+q/\LaC AN{p. o,-\qQiCIlj2aȊS*.TœPwAibȏ_C6p0p)TPB]Ľ/qʌ=߼\mPDhh!L 0BZ gu>Uw=x<-,qz`cwa`X_AS 1:X;'Um7smIW+Ke;4vlG,JsTYn[MvΌ=QaǞQQ?6+2{MClQfa={Xf)AKTӾĶƮeq8p VDǍy1u``>i(-HO ]З\k2,h`kګ]}\$&+;㐉~zodGG0~PLf.vgb /`. 4fV-QǓHnrW.r2WҮuMsqE}}% xLS:2mqMyPvtrW@^Nj6^X Faeea7XH˼0R],pٽg\85#FpyOVxGf"5,g&QAF WU0:cv:ek xX풫\yH:>,6wY=PPjg4z:YGPJ~K2Wx<|<7SfT?:loE q&14x:doӣ~@k몿iG<7Q|C{;]KRZfQEC_gtQ#jKU)iCG3~tHCUϨ18|+h[OGNk7Q4Oћi.? ^+wylY2.Go~NtXrEs|Rs!aj}bdHiS4R&AMS4V.PF$>|H8"Z7rFï:.NpR~I-IH2jM=?||Pyryx,W`y.H{]6/F\V>ҖHO-?0^#k;U桚 %9j".3mI*!$ $zI)+7]{Z(}39OPYvinzs=#Sns\PI8'HC*UÒMVQ]GӇ#^Ao1(-dlu?zi.,$G_f&K%oۉ#i(Iea+8S\Y#i[A獒HZ|kY*cIiW*X!K`,sv0w8N 8sZa-O 9ͳ]GP<I;'e IrJ%L {MNy=ǓW-uWs2_3j{xQ߃_N+^b$vZ)rR(?WǸB2Ur<);7TRSr%{}Pǝ4sFMwf)v44(O,j܂SޘZ>op>ebzT.ԗdӻސl!Yk3IQ/]:R{z}19ï5\~È;n L-'0\k|@8q?:i @ * (#'v]/׆T3QNs*}!<#BOP>]rMXfk<GAҜq:jYh.gep!ǯR=.K9|yx?q IJG'S˭Z߮{9'E>|#7=s97/Q܇anMlв>>Omt>;S#Z?^;-y6)XOZǕ^>O9i!G[cSgL5-4 S'|Wi[R+<<8O|, kk-8 [ ǂ.xC9UR$`&9JoLһY|uKc.#,_6_& = Z?0ԍҸh-TpE2-gB}7Շ (]<$?:`J/f)4kxOl>.NwuF`N*k fNa8apn}cJ;if13"SIީav [?}ހ? $$If!vh5$#v$:V l0c%5$4ytb l$$If!vh5$#v$:V l c%k5$4p ytb [$$If!vh5$#v$:V lc%k5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l0?5$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 0?5$4p ytb $$If!vh5$#v$:V l0?5$4ytb l$$If!vh5$#v$:V l 5$4p ytb [$$If!vh5$#v$:V l5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l0?5$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 0?5$4p ytb $$If!vh5$#v$:V lJ0?5$4ytb l$$If!vh5$#v$:V l 5$4p ytb [$$If!vh5$#v$:V l5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb $$If!vh5$#v$:V lq05$4ytb q$$If!vh5$#v$:V l $5$4p ytb `$$If!vh5$#v$:V l$5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb $$If!vh5$#v$:V l,05$4ytb q$$If!vh5$#v$:V l $5$4p ytb `$$If!vh5$#v$:V l$5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb q$$If!vh5$#v$:V l $5$4p ytb `$$If!vh5$#v$:V l$5$/ 4ytb $$If!vh55!#v#v!:V l c%55!4pytb $$If!vh5$#v$:V l05$4ytb $$If!vh5$#v$:V l 05$4p ytb $$If!vh5$#v$:V lJ05$4ytb q$$If!vh5$#v$:V l $5$4p ytb `$$If!vh5$#v$:V l$5$/ 4ytb $$If!vh5S5U"#vS#vU":V l 0%5S5U"/ / 4apytb l$$If!vh5c%#vc%:V l 5c%4p ytb U$$If!vh55#v:V l54ytb $$If!vh5;5;5;5;5;5;#v;:V l0 5;4ytb $$If!vh5c%#vc%:V l05c%4ytb U$$If!vh55#v:V l54ytb $$If!vh5;5;5;5;5;5;#v;:V l0 5;4ytb $$If!vh5c%#vc%:V l05c%4ytb U$$If!vh55#v:V l54ytb $$If!vh5;5;5;5;5;5;#v;:V l0 5;4ytb $$If!vh5c%#vc%:V l05c%4ytb U$$If!vh55#v:V l54ytb $$If!vh5;5;5;5;5;5;#v;:V l0 5;4ytb $$If!vh5c%#vc%:V l05c%4ytb $$If!vh5c%#vc%:V l05c%4ytb $$If!vh5%#v%:V l05%/ 4aytb Dd6f BA?Obraz 1R=d7nyʹo oГFd7nyʹo oJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222jR" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?t:C?pTsMI-_ _KT݀AxT}W?Ԣ3/ZAQ-_ Rzg`""yU iص ZAUK}T/KB~2eǯ?sڶ,-"eU܎v)}W?a^^.(Sh0J8սY"gV9D^ qkF,2TEsPǼ_E@R%hvR%hӖ:'-VMR!I==I_A j҅ylION_#꺭Ϩ7=ݏ=;W^ }liN1隷@\/>f? `t~e^-O6M$a@Bzg\&_ "7S^mznw<*rN+J0?̩>TZj>:>f*66Dq۟cZPd63<TzzV7:%5xYdX̿p.؇Olbw'nhSt|F ez+a1ǽe*IGqוY"gV9V4FWm )D$pW:y排 xʊ xʊ;-/v_g@JѬ/v_g@JXfM;WW;YݿNWX|_ҵ]NíKsy%M 1W8=~ x^6\{RٴlP=xnI8Jx ̒5γ{+[@^EPGNBS]ZfmWY m,Qػ`bMW^/uo@5^ Ӵ/zYCt$ܣr;WE[ suy[2*4A?A?Ii/?VoDU"K!y]ii/?U;mB[K{yF׍C Wko+jb9H=AR6v6oYH@~}{65=Zfcjn ëNr($KA Ӛ֜9Ք]Ƒk{w*Pm>F#Αs8U +gh:p_jq 6Vb}wO[D%=I$'gE; ROk34 qɭ)R9h*1oTzׂ~h d1uJ0A#kQs d()6dz)WӢ:>-4.:>ڲ<|CѣnS>h4=?եzG';σDw%[JA0-rN?5E[ Miv.m"@>jȳלyϞ1 S=p*(=p*+!R%hvR%hӖcwiM;K. lc3I$g HG=By׺OMk2I"axW@瞃rX|@sWM|#?g8:euc4m;AK9'>Q^-Jө3Rr+7_,7kJ|E"έ^s蓎=p*(=p*)i/?Vgi/?V9n]}w8 -PgAo~Ou6F&w΍10'G^qH G8QzIӧKY+3c8 |>k]޸A?p;ll ߅> |jn#zM&OF>,ZfZ/Cr&]=Cwg 6\D`;&Ozq&hHKz#3{/{A,=8Ăq(ؗwB2{(Dd f BA?Obraz 2Rn<_(%JǤFB<_(%JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((( ɠ ηvMc]mm"\sw:R@IV:z} ͼ9:8 8".ट g qkvg%Ѭ4 gWl…QPDlsɱʣ`ݭv$EzOs R$CRܚ_v| #?_ |A_ 4O5&ڶCP$m gL_?ਗ਼Oa>.xYxk*լuȸOm$Ǝs UG$UҊwzn!rx!sfxC2FW=V~Zw{>()-xY_Kn[r,l0y";EQk;xW?|Akh:v-Le mH#ca9Ei}>IC슙8|~3p>we]{Qnj?<14j](RȐ?lJпlK 7n|oyr!rM]3kɫc웵Y_?j!|e *SdWW qixz_|N5 ºWi }mPI&?g;{uC_ K|muMsFPڍj񪖸$:mULzjΡ{ k(Ex$Q"0*FAګ ?A_a '4oxN8uX>:4 T\ٔW?_ co6<5~:믈z?uا5!F%W s;r]$w9Y'~ck?' W߀^Ox/o jm҈.5W]Y8'H%_egOǭ/ⴀgj KEDrlPPvj!H{<ƪNMA`k3۬Ȫz@~jg|"]J^=2 ֚|)0.Ki~ؘ|#/X5^&vm[g6 ۥX'Kn<M~-]]lVmÒG-.anXK x O7 >ute U KE&C>Rkj>!<=M+nf[@QɤRs5*Ÿ ?h/o׊{TV>(1YYn"VIH<`M g|2WǬcQuMlvq<10,R3|9^WzvV~#[MKOh/ᝠCuVCkcſ e@W[ 0)L\W$|*%DiCIg~xl~9鿳/Wŗ9v]Zo&'˰&1fPZ|~>5"#u? ?s`p+AAh&`Gu!ϼM?L7w4HFN'mWOPIPB+2А9ڗ /gb2|'׀5O>-J(B( 8'8UZU*^.7֖[-Ono-mȎkBF@g?I6H 5'o ?͞2x[D5fԴayS ϭa8l+U.V1u\ /|ȅbYBʧj2YTƵ9^RW@=*NC_ཞVCƾÿsNTKmD, tu N0~%x?Oُ>_~>m)H;aeWP=kl9.G]o.V~'~wο_ a>!ğc|iz VtxNѮr0pUHf!MfWKwh jΤVTrVqҋvJhN+ţe"rO+ӡn|EK N.|[e6H1r`gVaw^|h›-e O>uMVWb*?_ְ|oOar}HGJkeȪXAld߆7o|O>~xVwK-֫ qs( Ž#o n -F:/}8\ 8J[Pq.)7kyj--Jx_,2?ঞS;~GӼOMmOhdbrvS)RD}E}Ly>sV:(94Q@?9I>p7 ys`'m8Omnj>6;,φm[cu%jH'~~^ h?tUY I6#rpHi>̿7OD*]vOSmr%]y Hl>g?hwViV+=OړKW]k3iGCpG4V{VdO w{(KF5_fdU $i@ |ҼM|''[/Ce.5YKy7gL0_gZixJM66D!#hPy:Ԍ]mYW2? ?ࣞ7d~u wH5 4ۉm+GKcힷ~ޟze.EK gGAbAPLa5-sNgφ> 3N!2&3ɛr|y?(N+' ״ |WIMԴ4{1I1_^K^j:K̏o'o>N}_ 5xATW;і/ [\C5ɻ_*'Tf29\\XGgsZ||ugw~1xmr;pI1/RN?wğwzǟ/kAO; &7sK'C"~u 8sLae9?8'PV5fv]^ߨs#/ +~<~XyGJ[g$g}:wІWhAWNmZ K[WdD)$N2Hzb/.>3oo­Et[wcn9k+Ϊe M[~S~?>2c>5/>м xG|V(6qumx,N XôoY9|Y]#Ww1HҖ(+TMA"켷W{]091~ߴ烣@|#YpZ+ h+(O.J5a,20*,IT A$|V㟌DžKj4DtKh$\5bHFܠqɫRJ0j)Y=.mO&oÿ h}Cִgy$%1/'1RدLri|?zuSk?RNդwR+_.3+ )#qYcDv>54|Yws8Uo$Fm̀d/N+ I>*S^e(\xJd6p^ĩ=cPW?a&kgo {Q,;IDgw5!ܜֻ ~|h>⯃t{WԴZft`Xc!`z a_6[1uӲm5gkhbUMH|5o ||E?Z[H%Ͳ(.[NZBC^~j^ ]nhY,%j!4X{h"fr$(1; ?b[Ku/~ ZkD\ix ,9gu N2k?fQK [^<'-ƙ}]Vbz\m,q7oEt)qom|c|iCF.XJ"{3y $0v+?e??SoOOwƍ[7Ю=OZ?\(P g/&' GXǾ= 5~/ AIs;su,1<EM}O'w9<,/K}"MD̶.\z*` W0&Rkѿ+ON)~C#/y(KS+Hyc UV5Rg~mcoV/[!l|qvHcv@kJBlᯅ/<j[DM1m_yI##|dcޱ[;Ɵu8=v]kPK e]]>G+/^u, (֌r]d_se_%~ğ.$[t6]T$[t7f/ #Uܿ1u D3֟u/~][~0b6bBUہMWM/_ =A{iv QG5R$p t$WK_vxGF!i+ )K$[, 5ݷk׾v2?)ি?dɟf>w]oլ##>fR%C(FG؊# >{# <|Wy~Mٷ~ iⴎ)^ -BIf }W^xI^Yk#TԣceT(=+^SNҺIķt~hee/~X/quJ5^+ȼe#@TM`LNMONhZ7=v.o5 d- h#RB &VAO'~'Rsr8~3A࿎?kAӼ]BS_ϧI("Kx HP$dWwn~KA#C__7P?4ak->^CcJNI#d+?~Ro)Gr57 ֖oltm) (F%Pf\k'a(k~𧇚E]&4ko)2lsLʿkOB\|Z.I8훺EƒW 7"P[kIzZ̏Ö|OǍBA~ΚNvIr +ӿ)C!I\|0mėhvR8E$U1qq4XŶk~m1sj|}i x/tZyn-;Vg dPp T;=Կeo-~4_V[P6s ֿ_?? ~<|'ѼU[Mvh$H$J,#"SoxzQ%ݷɯ7bqs6wÙ)*_ؐD_S;]DֿBWtK~|8<}OVxgFcfϪ wu015":VVKI~6/qhAEPES@Q@SEPHMEPEPEPEPEd ( (#ր ( ( (#h 2=h(((23ёf ($(#h((20h!l:!v8ǭ~/UిiqLe>m%c 8*/y;?Ƭ>7}_D3lO'5E]n}in`؛Qg~'ՊKۨ_:**k_͟n9?e{_ij鲿Is軺o*x~,~kq>4Ĺ/a}6ʐG`÷k_ :e[=WgxB%a?}-E('_K?.Wk}~i<;m?*mnKC$f?CWk.q},eXC?Z1FJQi4Ͽ+?3gsOWyr4 P`_?^,s>r3X]_A׈y|!-U X,41i)tFTӠ딖#Fjxk>ʕJ樴?7xpXziӚM6O]?f8#:<5;im!,e`܂H1_6wVui2'FʺAu~Ӽ Gڪ)٣%v6>V+EDjOo+i)HnfłFXw}Iz|HAc ;5gV,$TjAO[e>bz1NXA+?kO_㿎g+}J~W(YC®;(Nu*qWmYC?i/~_c?|MIu2- 埕?x0O9 1x]rUuX敩|2׼Ap'W\1r{3d޿r ex7;+YǟxL6eNqMݝ~:nB?f]/ׂ{a_&tF# nu=סVϯZ^|a?xf?^_i0]NDUQI+LF]O5ڳ=m9OeAdpdf6|p6* OWY1|zHxv_\,܅HzUTrY|yɸ](g-a,ZJ|_t(o<x!ҴkCQH!5gwr@I_#֮<>b fO 7<2ƿ;kټY_S{[o =Ӯ ;0Y#0x_>g kpD1ߍ~]3 5}yWcʲa#jGGg}}18 -˃'؏z5;$܆hl+esb/ ?ʾpş WemҸAr_Q5ٛ-C]h8\W GKL|?04٥&}O:D`-NN'*+ne/o|j_ =ǖYؘ ' ~"z?gxAYﵭhPb*#I{igD$|xx8c3nYy;wG |O,5{(E= h`+kۋ E~? |7,"G2blg `( >?_8{V{]N,~$_i"@0v9#Ӈ*^Koc✟pQK٧٣N(#־L3 7<9Y|C^>v֚[ʻ"v 9, ?2?$GK%,n븈|K&qppk@m^ș8EܤڵZ;t? C FMڵX[R?mDžpOͨө1U!v׿Oʙc e="MwͽdMAܞ: {#I?<9ckSNf-JUd.:Λ kG/?:SREe|~/+?"Y|^c\1ΔEF!ʙj3k Oʹk>@'4!4b(%s՘ B דS+Po>qaύ˛|g?T_iw-QAot#*{\ErH2Aƿ~kk+[i@$n ǂ25c*jʜդ}?SQM])QA / kd>utY6[ rP`A07Z'xCñ>y1CoRO/,wۿ_VgSNe~*L5AʈOv# ~EnGKC׿So˧%x،Vm Ȥ价Oo^3v s3}w$]k/'/?Zl{ [ᵿ]xk<O [[(0f\)H`Ͽ^l~7!i }oo-o4;"6rS<6h#F|W\oXe9Mowv?G𣀰yNQOufkd|%kWGzo~Ek5cݎIMuYZ̞\֨@GREHVr攛}usnm lHmx?H񂪏G,Mu#O_/doq\G<O-֏vTCdg_ a3Xk\}.vE$I98>;Yy3_> q{JNe\F\b_?|o=s3]֎^CbF6Ux:Wyk# ~ N=n~/x!p>Y5=41[޿(7>Q[?a_#q•$y{_mH~?ba YOon}mV6n 7e0*K)cԈ䖰Oyk暱zw?hWkvZ'M> _r~Rx?.fA~^4^ u꺈IN}Ź_ϼ<ӈS|k9GWķ|ϝ 7iec#@P1 ' )#W+φ-u7Ŭ|F4:zO?1TT}> x>ͣA>m\Hb`sp> Ms(oWo+8WS{NrMyig~ Io_O w`}MbyàGψk1wc3Iaa *{_e|z7oJw|7;E~]:XiO3Xx_7SVzh ~ȿh~gKbsRJQWW/uԧ2=R0;g?h|w?O 9߈),mvH%bt,aV$ `ھ,T^ݣoxҥ [/K,0\XRp_V߱~C|Zࣟ|4ZNz'h/܁,.u@Dnd|Ou3Czi:)&|7 +?V=#xeo m[DNP44|uwmǻ1=x[B^.?/Tp7Gޕ|;vu(_]oPl/ؿúH":Z(te&^?4?UqZtv(TUw: /|BU'3LS?q$gUxW_xIQ7ʟU};R(A\)Kѿfٛ/^&|YZ.V~XG$O`uub%%DRK~?gVǿx}7DY [~"qZ ~~ǼOʟ$د>#^ fcW58Y{&lo7֟i=yBiu+Fyq_|iz&Ga6D!EE]esR)V<q_ʸVuq%ahai(RJ)h$"xLF Kwז,r)ꬬ#G AFY5eOo[ >Kr@Lr5]ϵ;b`֯.ͱV"5pZN/ ѕ*RjOh_n5oC|+~w%lU?Y[dqL~-ȟTk?ѣb-Ad\P}rPk8Kd> ~ѿnikk/$1I6lurDf<$G>O]xq}g?e0-=?Wq?E|%a[Vm>0&ǡXp½\>Zjz>0_|>"tSþ5W [Bʠ'ZR 'רN&%p"{Uf2ӊ~Z? _q~&@L_\=¾!o¾FO+?µ Q/|eHI> | js7s#.^ ?6=H,(# H?>їxgz[G k v^e75~W+bk#R|KסtÂuO :6냦G¼_v~şqv|3\LSYM685 z;ʸN9Ȳ ``s_RbJkvg鲄&u޽oϩMJU嵐X`0#A*B9{oEw?_2o_Kj~Z pA z@^o|5 y;コ~t2ERSi6tgm G>4~7c\e/ [nݳH~;y^?Zlz'}(VQ[Zf4| y3_\jst)q=uGkW[p|N*dQE|AMAN\1ݦ9X q;|}SZ?GPY,H= HQTW.Yx &ܳO}KX]I4תkwwͺ9WpFAh|o㌳yicom{ ~߳_,r6MGFm/Q9hz*ƙFiڍMOPK )ԬCrA*ˑ+ƿZPj}'S|E9;Zn?3Ꮍ[Wmx{E5)G4S_|i/%9Uo^*W91@Ұ.SE~eox~%2~|7q_vK3E !D\߳xa +ˍdXhq!AƜW~d Ug~U~O_ԪaUyUrK{_Eϧ(ߋhNI#ҴYrde=2d=u5\F56[{f5=5ks(iS0?HSZvdcv;|5~Ηb{??ºY_"j| wα8\Tw'.Lr< 84xiTԮ{֞+3Z<=B"H- (W1T >{wķ_~kWpzKGHӏ䏌q5[ۚQOnC_7;iouv% |8Br=l+T)ޕ埱]Gᔈ[SY,KqsuIY^!'q3mgM2XZjьR_%>Wo?&ƿZ\ySS ?$WW?=4O>ң\t[qs'Lտm!2:x.YG#9 K| e_K#f'2_+#,V~^_Wzscd{C5*|/6փÖioa},qCƪ>E7m?֯n%\ڿiYr^O'Bf( pIXQE~0~QE|xf\X[t=JTuc+ƿ+my"-WOBEqW_4:ؿ-cU1 H_>S Nr_ESi7mX&f>--3w%{ƺE>ۣ_ƿ|ų_H x [8HoWt\Y.OlQ_3S\#n,VaMo?~#$#Wɱ>gE0g INeNF@ڼ+WZ~e0_G=/+I'H?Fos_HwH1i xPd^O^vn=H1VR )_F/Ӿ6_?_=oǚ湶uL͖Fƀ;"H/%iuQdk5HӼ;T$9W?(^OøG%)ъ>G9fڙ.fo#ǶZWh׭??VumI|q~ asM(>*-quةת)6FMZ+D$h)UKE??P?3 i$8.-[>jpc|d#~_)|=j>2XsOL˩@.6d k@$_~oĞYbHku mNM˥iȲ#Z?*Rq'YAܡRsfXiQkeAA$eʇ ~G[{KXnuX{xPbK;ǒzIMJJ+V՝eiXD!%EPAm彩¿+]bkMFVVOC^+u?%~_υgWvamomdӳy>j,K(;-u|65_k7?^91CRaϕ;Ď-l%zV쮬NT̿8wmiqT )$A"#9 c+ֿ w|t)aWx5yvE>k,Ӯ -Fr#5?|jv/uypkyž}IW \i~.৒q֩)ZKשav⦫-Շ . x:G&i#u vG|AZu>-Э&(yUm졵x/2C$ckdHXy'F"}Dvc8CfhY،OqMeQmnI[gxǂ4[]3C ӭpCƋ*P|R{Ή52:O{/S`&E\H O5MU羻')x#&~>9ru(;5x#: w;| Δ*Z3{żE'MZ5^tbX+ѿ ~H񞮮Cp)Kכtm7E&P_[xkJw4OKʟdQ]Sk꺨QK(,ڛ_?fGPP49w$tb4}fm(< cd`zȯEބfடֱ5ov$/j Pt]uD."9Y|)h噬եeQ+z?(s+74黤i-R<㷅u|'t/pKot$H}k RGG(Wu"TbSЊ8K;'PѼLXWG~?umwO> xn|Mxp <Ta` ѼLᚹ*Ӻ{~*Wc%ޚ8p+ٛ {[߄׆a-ni-k{qrC5-C[}y[sRjP%H44K dr{p}ꇉ/n "gv<* $ׇx~qVdmԓjyy!8Kk}.9T:SI{O|4N5md~X` f.4j=dI/+x8q5T{}l#%>/xfI_hZ@q֠$({X5_YR:ooI4pdUM>|3vv[ar#u$dO&c"|:}g|oOx1VVŇ#nn /NY;s"ݟUpyϊ].g𨮗g;{xJ{f|7c{6fnOB++k2=E`7{τ>>Z|V:Nhc5 zkBWwU3J7E}Y0ԕ~2ky IMBgt |Jl"jkV=Nma?G_ӕ.~{?qqZ#wa?~ '.OOf_ĝF6VyS셈9躄=~+Z[J\);УEŸ ~b/|qxgH@K OKx;7s]vy|ܥ:N=[ z(EPA8,+)~?aI|[%\7Y/-Gk yqnA~3Ϫ|K6noSĪ}ɯ0^,⽗S_濅YklB]욅о0\FV"Te'OMuAu<ϸ5 M7 r?d]*",ʹyV?JܥfiQdYe?LWgDܖ+8M}2y'Tqvy'^u~8|C1Ůn ~s=M?m{l?|9 q>MZx8H`wd'𭤄-=+݄(ɮc>akͼRͱt,$(ݝW;b>R.~i; k?N| jw5wY-QS,@UH_B#a3N=v=b[#.b t J>(΁ _x;ź5rZVx*TG|@$טL.$38/BwVs9/IөVni4}п4mmZoi#, 8P$mwf}Q?Y7a=Cb 3v}I YXG{a{wus9VIWvP%)hc*.5 =88;^O|[u(rmY.<҂20kCc/+/`n؋ſtX[HYlǪnx@'' OhQYE[HArF>`xӵQ' ^/'3S~;&?}BS6^xZ٦$}v=ٲO}q~ ;ٟ< qC\[jJ׷mx/i7W_vn3C"++#H]v\eU)>H}<yWkri:u+\WOŸW^kWV+6<UQ)k ҍ9 ԧQNj0gE~?ޯ{'|@kHΩئIG!*0qʞ|eoڻzW6% j\ ̠H{q1Y~*g|mxWN4ņc2FIR>J|Mq]*]~g^puU֝>ZEX5?b?s5֧Z\rdճ MWoɃowe> "lǦ6G&?Ħv7]hҴ) 7&v >"vO[ޭU/h*t1#nG|>u[ِ|l]}pr?fx?XinFOT{O$7s_UF.>,J7 v_T<1UҬ?d7wǽZqtHIk u>]jx.<@5?Ӿ|FJEav8V'$I'=H ]Z8 <ϊe|)e8uG N0DQExǤ=T_,?Xo|Imk:$7lŠ-bG/.o __>=kw^?7bD:_uY ~ރvHt4o7 2(/ڸMRºR"xIx굥$M+[k'oOF<-OS>5xjHm~52D kF&L^,a E886wq?xa^^xWMSXK[hQT 1J+3Эnn-%t4;3ذb|ি? > ѿ >7|gDZƂ󹹳$!۟C]![^7A[&-,j܀{vuiY(k/hk_$m/xrm(cGjUcJtoنT _MŤO8mh'x,RWp}zv,ϣIr>pÚ? I)v~rtX6yq'^4RK O'GYuX'-8S.;>ꃅjr>W}mgӚW|~>~̾ vk-.^淲 0HAcN+Ԡ`FJqIوyir_>5|3Zx⯌-4K bKbK˙pB0> =t][mWOs-@q,2G8C{cҥE%fi`-QVEPEPEPEPEPEhtEdzw@PHMJ&0= ge~C)׾+iTuI"As S¿Ki&_FZjWk-1±9ӿ?OgK|=)k=rt 3 6a,s5#Khҽ ~WznZyh]߅ >5xD4<ӕ`ӶG{hxz4c Em}D?k7O\??jzg{١e<%(2kuk?h?5O8ֿjOvәӴ>[ _9ڈ9eI!2=ş_o߀ x3i̫ei`ܖ[&01=bgf jznSkse62xNs:++wrPv薍hd~,|='C]2E7< l x85VS= vD?> . |1{n8uk_ӴMGUCrpE,eg;ZMK.>K? j^ Mm̦689.:o >6Voz^minX/mش3IY*uao_\ڟRMw?i?']/JOa0yq]H&O3@Ξ!獼5?W<+#ßgUJmg6*׎2^Yyo/Qɢ΅GnE:͠0 OKG?ds-hI6iO܏{aO HQQ[Wv٤CRH׼GI{Ny>)Ez1x}ШF9}ڟ_|)'"OtdHY8ky'd#I~ZS왤xS¾-fX'{K U p; &{$?4|2kxH90pK@k(׌ !-[:nem֐X\74$2;;|B?gk/7-W|Q]VU IK&yb\IpHH?%d~~.iK.Cc?jbH"[Dij]OckzwtW-ӣ#c#9hA*J5$V}W]C\oLx έKh:o^[js\&;,H!|l~% &uNQmxwUSYXE${E7(U+Wvf+Jtٿމ }nZz=s( : k?߰0<%k!OG`~n';s O:WIE$jܛٟ_Fÿ{o~>jfPh~?R[b*.]Å\ ~/7>%!q k^i_ "N!]J|gxŸ^u-G~$+>,<`2#.X) WDsோ^>|GͮkvOiwhwUSwM[ާO"մo{exiixUnHeRVmgh צ~ھ=?i_iÿMᗎuKק -nHdc~ùTa8$wkEFwjGTW?AC|\D.?lxg/φ'6vxmck4Kw\d$M(WzO~6 /z- ?Q͔zb/0^$kD̏a!Fqo4]o~JQ=x㎥ğWY4sğ 5.V:Ȥ3hq%x G4^9l~$[ծ4A%̃sJ#($6ЛE~/ |;ӿ+OOhΐY5ɺffsIn+`x3DZI|bN4Ҷ ooo8G+PHyRP`e\R++t~8Y_xqnKŝ(](AO%ڥ;m[cdF|^ƏF|}ӿjN?i mσVo6Y_$ ~э?߰k9-N¾(^ƞ wDg$󎦶tGC9EH9![XF v7cE\RVPitVVz-vWšƛ_쵡,5IE}t͊p郩Rk9୰||;O CCG|k-fv{ a庺Q?w/G|Q~|:?㏅%6=KI೑G<%Uk??}㽗찾 ?'{; \ \xԠn|rO~wx k}| B ԴZ^!q Ǥ[%Gҙ!6qTqVޖV6%a~ HFx.FӴO?d-|:*[-+YoR|*ƙxVĺ.H.fxKK0d xVvԶo/tk !A3 eEEcd Ӕb'vK$G#|?47t/zl뷊γY8;g5U?ifžtXܛiR8xH q(,'$cI# EMό_e{Og÷?5G>P-֫ReU33 1]G@Swo?uYY-_5U2`<*SIFֻGm5I6"۞toxk"]r'm3v1z che.kje_{븴<7S~Ӟ)|#į:Ki?[kzo}t,$G OvU$ &[oдkvuǕ?ydd?<[mJYi&i_jP%n48a5yG* ~~(?|s|F~_i7׼;paa!f w*vV`,])Piv{}uh>1?Z?e|Mx+m^xKam=C'6-H|,;G REM+QKμEle8G/Q(٤{k ¿/=W?^TմiA$Wp$[w9]i߳ǿM/~׼3^)b#x$&d# <'~_|3ix>_\Iu}B ki-n\qdyALm潇Ww/C_w-|]}o!xԵ Gmmelޖomvit/~xG_|!s.i-vó0$$K^㟆2I឵_ |+՛MZ{u-Y)+ +[}*_W40<ORit'Xv$#nȯa]s_S~! /XwS;ĩ%$HMc5 FI].kW'_g VƷ߅%IR3+ae*:8??jk_[%oѬhoaasxDp6E? ?hozj}♼^5{SWOa0l.hۇJU=Nj_RO4^%MR{[ Y#Y.ڲ;t2׋QZ[ztis_$_}o=-SE_Z=ճ<$;W\i+?)cZռ|#oj^m4%ץ5̤t @$TX<=ſIo\] š$"3s"Dvl2|?ٿ5f%D?8pu6Mx-tK`DʒFp30^:Ve~ڂEo4_?i/>+ö-Oi[jzIC&Pތ3zƥpu3j˯7WE :&e)n.]~Nk4oZg+}nfmI##XѲ[87~&\u/m-)! , *IK,s0+#Xl2bt{m߈;6}oU?g_7^Ѽ9;>1v ѣG)reMO|%|ct'+o=6 >+[_YͧD $ /Ny#ַO)h:VC+:okm `(IbO5?_ |=q#M)vƙz$ԴyD2&=)py5g{v]mkkI+[ mV8W /kO[t%R e"$7 9`ۇC<O7}kD%M(f"|v: ޝamu(%XKℿkk}[X`cgnr }GEsD74M+>Yn" ̓b H0IWa8~\{[[iڟ{E"Ro~Oˇ0+i;kKhޞCJ'0qc~0xsG]&;Kou(Vk;SN:An[ا`8"Y]o[McIO+Lq4AM?3rtiW's{m Ʒ_XX<9of֏=#s6jp#-~߷G%_:^!|DZ+#A/ {zm9ڞYԏ7=wZ&m[{oZ'H^!<5/6umZQ.ebEon79%i~ Ə/ůOeޛH۠R{mnZYQ F u]|q$ K~9^=C{cwaaivsm%yyݚ>"mx/!;df/u+gFZ %UNݱ]ղ̺,J64vd~x ;G>jozT! ЕY@|7Z& jLHlAfT3 5~?OşS֗m1cPpŊGS#|1)^/5xBZsg ˫K2PUPc$ў0B49|W쑨>)𥮺ZZG$MavB܆nx*u r$MQWScx>:;OU h~>mh]!owWCp8_(aόŏv,!m"t]W]o4k[Ur*.tA ȯ08iu_ XZ(QE!PzRJ qAu5H=&Kw5aM0wРv}03о7^*|mxfV 6&0HD'&z03QE@x4QEQJ9QNQEQE+ bW9wτ,k QNF\!iHKܚ(]t`y?b_⯏hM;-FQ.̧ ]ះ}}SEfm-OMN <1B:bldu*Zjֵ݀Z01QE+ (Tͷ߇1~3؟.}Xyo=MtPQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEDd` ~ f BA?Obraz 3R=43.Ւ0F43.ՒJFIFC  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("A !1AQaq"2#B$3Cb%RSr4T.1!"AQq#2a ?D@DDD@pP!8'WfӅ>OKnGA#>^KMA$nkA. Ao#inFGl2c8T׷KL⚇Z =݀-5}Q-%}tt;+4[Ɇ2-RˣS-/~iY }dRR7!y{O3kW,rOl@) nĞn'Z|>%r&TOOzz*MvTT5'sGIy/46=C}yfsp<^ː_8[ zM@"px8+[Ok nO4w~~mirV>Ud腸 qR6VG"V DDE׺Zi=ӧo6dzހ:ѺKu1,}²q.qs.'$hI$I'+pcKCZI'ߋ%Z䕱LcN ,#sG#=)__Q]&81<+q%ĒwywI(0hDE:M#aHp֌hS7Wk[x]m< >kɮW {U'%9yzmPۨ!&v{ʲ+sqXvMsud Ik!nҸ5EW 1ҰwSt˿^FilJ|IR 8™i-TS8n"}h~QUTQPdqsy:^z}Y '7 /d]ZA ""_=dM<¢Ukvһ$v9^%%7nf~xVG w`r Y~)c^wdG`QH&vc"unv ϪZEX+w HK"D^MyULzy% 㷹zelR\ ̯B9!!T.'G6u3*$JMtlEPs |IY}ARܶ8>*S<523=(# 8n+Qupj?tv{^I%CNt}eH%qsrI溢*NѭF%@B" :n{5:65W]ouQ32Ј4}YV xi7mF\n;ĕcF5\q#WJD޽.˪:A]8m4sDXXEÉ& ߏYBϥ:ξ8><@N~*i?OV՞kvY dodgSWnB|jjԯsω9@y+/ZZ7seozǢɌz`sqA -[VSiԍ"Kln(^;H6p9k}X <?|~_n.2u MEf[wamG )d|:I\yjY"!" &l<-4ߤ,.sxg(GFF\.r ճ<~cܦ6b4ty'UˢYHȊ{ |PbtEtW^Ȅ[Z꫓K7贋&)U+2J@Lz?[g )tv#q`ϽC%j-I eR5@v?g T3ʯUJ_OINգw AۓqʯCX5g^hb:dF7$9ʤ ^Si]OTv.P&s\sq"ܨzJj}%u6Ȗrkfvho>n8=DZr7,7dajJw8sD検R8v¬"^DE ?I6N0e !d.tfmm;){#*/!G 2R[~ctDwf'ʹSމ$7D{@A꛱S31l4=FGT<GkjZ@b'Awm~4џ#dws3 ֶiU:],xq @ch;)XYZb$osNEeGIx;R?ۏ[d+@UZI:I.ɣ>~x( m$5u A" Aj (lr' wO/s,zs&WKt_bQϸ.`a+osz;;x>9P{[|}I>8`3/%`,cۼާ?t1?V"tpiTGgDJ>`Bta7U?;hUm~q6?P]"Aʲ8H|Q=f6CT?y>-9J7`ӕMe>p{[IM=eDpSFehUdBEuݸ!q;$wwp[D@DDEtG]M\7 z2eLR6P~mx8~J/LG&|n{2cmȂ:6Xx4}%HU }3'si=ߒcִ`0]DDD@DD Z;Gdo="!D@DD٠F\23BcDdf BA?Obraz 4Rb'/vW wdbAF\b'/vW wJFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(((ߌ| !~$x-$Ҵx^SC#R{k΅wD,o|Qyv t쎛 Q{軿Q7cҾ*qA?J]#I_I._GoP}+W:~^#,Q/] 9/J{sYׇc:M:WgUuxŢkn;}{2++Q*H|UlώG=^º٤jD@w9'ryUI%++k&ӧwƧ>3|=<6d?}>?+o@iOڃƷ#:}މmxVT%:aY$h% Qە:W-ݭxŷFwửB+ktf. B Ny1Mŗ*xHVS|&ՖHSU뿶c66K]& Fe\Eo. esi'fkëϤ\xZ{[[2Wv3]W/Ὴ*5>+cuH`294^]DQ<MrBX:|={ :Bj'oop7Ѹ GBC]*I9:{Z 1 ' ռ%5Z7[k8#1pr6CvpoQ|CW#L_<2L渖A.Ś2k%>!?]~, }oF;=2GԭŚ){s \aմ[eWZ h.J0j\]:`QJa;r}mQwcյoW=6]caf7ʿe**sA{+_ ~eJdq5JCg2[]$еyoSQZEċy[MYۨIյ?z׫~ߵ~t 6COmR-4 X⸔rm%kmЫ:W3i >#XjvD^QuI?'_~5?ῼ+}s%cqb4(-!DSȒ."+#9wO-M"uQ+ v]?2S+~ ~? 3]xkKѼOmc#6z=s їzD+5fPQE((((,[""wcM8Mxi_xz:M.S|y6/de7j?&"77Zb/%<gL(sBoNH=`VK̆)Cn>xs:ZxX&NB%YO#|a1$$ )9z{f|%jZg[}ʗF7nUDv`R>rC6XG/ <{࿎~8~#x⾿x{o%ˆ~ B e';H'?n?6?j;$o[&[.񦩽+$ESi8'sFkO?2 ۯ?=qkWeسJFm(GyUePѭ;6+:)8MI&FMXYa*>;Zk x(V*Fm& "[V'zٗ{HZV|HUxt;D*RX/#EUB/9"~(ii? i|?+MwE*Bؓowa`./nb[ NkOZ[l4.ѤI$9]?IܱM/-CY@&sͬGrKObk(+JׅaOWEe )Oު`5>{MFtk;t qfHl6g ~oCu<)E?f7) ?ÈtߠβO^E5UdcS3~wx~P|5}A?q]ɣ[Kyi76B ,*mӿk߆: x^i?E(H۴EǡW,Wk( Akq| f'<5x+ŏ vUM8K;'IZJQn~ czD:ϏY߆^y:tv@d del*;,{|Yص?q6+jww,F*HQ3/? . @<)ROHm.qZ=Ԉ@o2',NxV#c_Ri)xOW𜲬GūApDa_h/-OOnO.A[8̫O[Hx?km$|$ץuSO|Il_ 3F[WfY(kGqP~V?l|1(m>*ZJ6 h,\䜲浧ӝR]ވjxď&MK4; kŐ,w1Eq _Lskp_MkCHO;i:}FjvVd0rH9%`х >nV}3_fi-Xqq3(io4c![+^ExH?| ym5MFdO ӕI|P*¬bU;V4FIJkj[4a~oЮt^LIuf3Ix1ZE41Նλ~u ok΋[xhprD SsưV?߆>^j?7zuŞ/հ׺($GK=u#:%ultY.one8XbE,}OҸ%ZVPn_Q\P@lOMg2@=ҫ9Sŧٍ4 (χko.{__( [O#tI/5{[b̒Ep{/Rw~(_6jsJcx0ۏ9 C,#Z7s?O ho4NdAݶ)u | |_xSMk;TVp;*Jb8zWK^rVw]} \j9|Z"xO 4|v<9zψn4Yka奚<׷3o`Hd*~:3x o| MU}K6:,1]4bZ3QK["Š( +1~n~?Gc]\2D߻ IBy|{[%̞]K0VPO}X\ύjjØ`ןkVKq&㘭eYD۽S|r2)jC|ֵ-ua M}PXzW߇|5j {iRX2H4r#C+T)gB7?^)LJ|o`x=ȯg_e$I}ԌҌʮ캽i<^׿ko+3_|Tpm'Jj앣f&[7Ht;|A-ğ >/i|v>7bR|}m0fO?| }I-vSg:x2]9(4ӵKfҽedj~U{~)Vx?+fqrqBM&>TLO}=|'᫧u5_n >zT E8lq$u!>%3[j>'o!?ۢM腸?b9A>\󒻌"{j#0U_)G+5oO$q ŜɆYDљW<<ůz:%Ɵ,^*-x?6&yÐ@#|c`y4?~V_ 7!"2*#_*wۆہޤ०[;~?y$T~uu |EZk7Ok#L0m`߲]ߵLxs࿉Ј WNfs6?陯ҏ |>SL'?kkVqsIIo0 +@ݑֺjiMJWJmh|1r>gk3Y6nmu9{-ۄYKpUX)l'O^<: cG~}4@d7wZDrUG'8<׿n>~_ ts/~j{9;Ko0xXzϺ)3ǟ 7HDυnUE:k/_J>[blmm.";W;xZuWOUn+ߊOO%'O !I >]G~ԳY>ZM @ ?*WkυI᧍t,ǽjML ;Xm> BXbhdX1 S}owfCHmM&yQ_7i$+`1V+L#$IY(W-N?㥇cÚ~X rj!bY$%E &Hա@pbvmn|/%N/؀|h Ytt)RI+aOZ4e{n}SyD; oğ1o xFh9yw7l|<2׺6߷O`/_[x{yd>khOZ3 G~tψ<'Dqj$VM8fK\& rrZFC " eMNKKU%\SNKk Q# uk Io&-^äEwuuc]ehMT_f$?৚Kw5~Ϻ9t@"I1*Y XgpG ~?ji} B+]fOg4I(`#nUW^-V v6k8Vg~kc:2u#ygItIh`J_6ŨiLua:]Hee 6Qukkr 'YMHU'$4j||q$ u~υ+(siK\2]it2e*_O ZA ^E6N>yo#1_Kߌ^_ jw#]+jQ+lZ Uc|R8#*/ÿڧ?KTCAgp]bo-&Jekud (<}ybݛ>ƒ_#GզH}ow!ѵHYfB0Z9dIr>#p]/^Ѿ$Yzh6mT5Vȸ N>iE)kj Sמ)mexkD%JfyUZC(вE!?~мM-#vI 隃d6Ǐ.c NkJ)sEj@y#(W!v|=?LkiʫWܰ'~>..9r!B?bݚl*Oÿ$'?g(㟄lZw|]j^2jZˑWkQ1d.x'OsI<)⇎5xLF.*VGdPXR?ଟHOU[CKvr-k/d+$Q(<?X~ |/E֪ ҴOWt)'fF;#;.}Jj0Z$M.)7+~gWhNAlvv,Vֱ`*(JEQHʹf8'ïs>>Xt/YdbAI&4WE@X_oR/GiB\2Lyrs /o>#U6?fַuQrG3]E2p0y_[O|;͡xrv&NbQ16%7X995·nXzTZ;uf 3dsM+A$!O_' G!]mgxO!QMZZc7G*}A"zV~ȑ~O?fsyx{U2jW2%#F;Wj?]~ \*(#@ࢿUK4o>5/<^]j@̮1"+KQ*N(Z42a LnA0piӔTӺ}Tw_'쳧_9eM+Xt1]rDڥ㴦YoxP$UP!N2>fڛڍ?_aoBWd{JY̅WSrZ߫L+7ڇص;eu 6:ww'pwI;tz?)k|3_iğr\m^X(̉yg%:R|Zmό_ ,N=CE Sٔ _Es{٣Ǿ.ӼjQxIҸp襁N78Vh~՗ <1jvx_=dž5 ݶLRK[m1 ;ݵOd'ѿď|E!efWOo.<;Q fgQٖB?"o߷XG|J&xF,+ i#O{g4ܮ>rhߎ[>tKa)p8VDv1Ub<_Ŷ 1vwrH,oC#Knѱ"xۚk 7~)xR;MzXW=J'`ڣW|A' ]UXeHOB,-LU7%dNkMLbİaM[o x7f4et:ًsJ$RCy-<-šg;h~gc"/|o ßGM]+F{ ɯ?hڏ ]c7|3Mmm<]#:,E ummoyhܥܰEۇ??DѬ|EZ^%uII =+n/7/?]xNtB[.B$(FCG`G2soNܓ2zn}ƥ',Vm#Ij_/# &sIkG+bfUDE@\-dtcVMIFzgGNR>\%eOT3NW?V޾@~߰e?[hrr'lɝ?ȒFw|w< u^,!sS?.~*2x>;Gmggaq'!Rd ~şس3 ^~x^JY}a7O ,i1k3Qv ׊,5XK/V.k{\#!L*q4~wԺu!5TO~ _*񷄛Ŀ MiI4M4rKYDq9cGx+vXXW6hf{[@Gr694~xU<,.s٬uU2F a-LjmL2UM[1_-l~Qv mЊ24>ӏ扪IyǷcxHוl8." 4o"]qnH:t@.m?M'\yo_Rx53=x mywjR??࿊kf4Ige4']КH+>t[Xj/χ0ӜЛQ|εayaZx .^oCl'VT6!>Ip w"xNd+|~5}'{o C(FF8ӝ"&ibJ $Rmy/qn9.xgni%I#YII_~~m31kƒ~ ֫0MhVwT0.mxG/n[xfZES_ܗï ^o khUm j*W|EhңI9_Vd8JۗC!c?m1&|~jWxN;2{7 GG1\"Hn4BQ0**J~"^_^gu+2H~l+\*dRR2]OT jXH>hfd?Pq+C im|E*;P-?,?l/šLJ k|k7+)OŗO%'w|G#=6j"¿qw[',yח|g`cNS?h wi>"~6~25^y,bg(m\/ťg|$q]q,cGʤL,;g>1xS\~$s\$5OsoRMv~̪>QN9!Sρ> h|>%rΛsf_ׇM?Ffo*֞3[>nB@5|oy I6Dta5F}>AZKo2Ke W siǽe^ ӯ*sf|?,ԏU5X|B>ǺÏY=bMԭ]JHv!{WiZ|E)xTVվ]6ҡg=k,e4וXTq}OJeK1 <|?M5<=|])äKiPx_閨y|}yoHC`t?Pb2uW'k//2h."'|Px4m?bM1p ;K)X߅mGWfxv \Ɲhz/%F:ru;?Q%@?9ksL$F/emH WQEiEa.rW k3:MxFTwMXb@T:.zsJڭOWo>+5܀K]Uu|S?n|A|[ Ox_K2_6|gI!Xu[]$ޞ🈼C|R; r}7-?zW? ۏƖڽ{O3jBXlha® DRFrNYUu%= P>:~:GKO.-葥)s*Ɖ@v?|O@AW_|]贈|v .X>lU٠D c&/w?wJ2}ϩh?>w[xF|Cm]X<ҀLriѶ֑Oz-# w·mI>$}F6MV_uon"yU$⾈+[?>UA?E YkHb\7dq?G૿>(;wφ? \lX]η-A<\}Qf^Lv ׫'N|wv.[n?b< ;h ;oi:Mq]J7Iy,bKSG fB})KW|O%͖i՝HчR |#;?*Eg|K/jIIm̢ k(Q"dy Hs~:׆<>_A2}'hLHc- k*v5w%GN=aKE`?/iny>Z]xn>[c׎|7O\> ag˖}wQ| _j_W WĉW]Tn2G%~?迭~idJLfI-vVNdE<,|-A=$ivް`35|'0| G7_f,½~XL:lQ^폽1OXxBL*KGR:}xz3n'Z?9G̽Oѐk~&I8xO-YW/Khߴsƶ'Mpѷ=zmm_wĿ.&}o[晤oիY>"عQt+_øoL~h?$~MK_˞x#'$/:DХۜկS9%Yc?럲?1U~ܿm~̿]*-̗ypcHF?f'H"b+gm[x8.ı Rc_ |sLNǧh:\V)qJ9'vUKN\zwC ~(4&CīܠOƴ[Yco@x-lT CXO'?6“A{xSS\w#ky\A3\ oXgoN QޣQKI/w\m$w<߽FM/> x/.> ?45+yO) q$ȳlCqq+d2Tw*s'R\?ZH |L6H#M[W]Gif/} ?:lyKL|&|3P4kB=X#5o_Q~?go>-,^g4Xj~i[Gm:J$јs ^gXet| |Uiu WoĊ55?fcUvGJtdET9_\o(w>ըiI$-%w) V]p0^ qxyyw'+hhk}ˑ:<#)zUZZq J75dъ+e/xIU>-kQıj' BSUsºg٫ɜ\e5;>?CB+| WwsɎ?}: 񮡥Juh&QrM: 噀QM@pN#}*s-?hYb[?ۂ]N+oɛ熿klc#/1Z?Asic"d`/}>aˇ`Y&[ɎE|_<~`<!&XC Q!F R@?ܷ2i ǻ: N\`k]&5Rx}2#0vnTFR"dQ좿bO~~΍>|oIZQin [MR>kZn J/_ݯem /~_> ~>57ӤčjzŴmAklCg$v1 H"bE )kϛre5wጺ/5Dp{OX|MK;~ ]L֦{ޭ1vc $%? |?|Ssk(xO3$dlV 6hqV[O jY["'˅>XE%b926IU:߲W1~ .ig5q to|s36'tMJwil#Z#|e8x/ > {V}ݼfM*)4 r2)T8@J^/㇆~>G*¤.ĒI=sTjG|K_iaKt?t TdeepAkS{&ncPs|?<Fh#/"\#Me3@]_ѿBv_@E?67\f{nf3p< ?fe!5擗Nygt;ٴ^znqSKzr 4oᲛm kþӠ8ZެZX_ OhmCW*Ofo۟v_ jOpCӵ!ic=Ъ\dI]'ׁxw DSV)샦A}ue8˖71 e(Ԍ996j_3Jiԩ̶:+%@|qLCu6 O&̸+gi&^si x6~+,mF.(-`E@׉x(Ia6y*/#𯄵(\oaSՆXP0?>kTszGb/ k3FUIge()wrF v-u ? <o m2'v{[o ٯt_5Z9,Ӭuytgc&Kdm_,9 e$.CG\jR^&LZ>pf?J?K~1kZoR b[8n?٣HT+(/$ vßZ_Q+pHJX逎?q ᧖w*lq_ kx7ic 8<\}n 'QEAEPwvYۤJ%E `ھU=Wa[{ZLwT++rf9ŏ?^~Ͼ4H{Ri&g&In2 2k{/[gO^H\DX夳 Ɍaf8Z;A,#d/ϊ |A!n[o2 !!HWew;w*Ru}ǟٯ>7s^ӵ%OJWIfF^Vfoo_u~/+{9|z^h|rY[?Gxcdc<, N(nQ^7i+ϯh_O1sUWÞ(# C|؊c!Z᫥qc|H:ׅ<[",LX$[; "z1*RJUE2sҊQ@Q@WoBx4-;5{J@i(i6q2 M?W7z&z-ԂUsG5?k_} ܏1 H-QG# >6u{Gh~(|(fݦ$ Jp"v'T A}+ c+Kƾ-m [^KKHa@Z vs{#M(> ?xǷi#;O*ﻢR;ٳg79*Zq HXmCKs^E{_/{i~>(cM߉#Jo#_ÿtK~kzs-U=c?yd^k|z,'^xFX5Z;REr+oGMWZNOT5`Vmlb_uno&pnͩa`/#NߴW⿎5V;ύױxz=V6RhO#@SW0 HՉ?c.q(<\~]'m8V;xkQӟJ2}ѧh5 'ar灹{⻏ۏtO[}u{chڝ)-͞ΗVHΪD5e Ek[ny/& ( RӼ7 |Bmjqn/n䡆KIPV9or״o$ |zo, qm)*=ψ5χ>'h i.G|6eY 7;,w/kOs_Ut9լ &M?8nD@9z敗.i~⏈!?|magmݠ.'ڪJF ;bX(ɯ+g|^XsofmAi1ҭzN!OxBͮMi9+!1Z 0zp+hzͣ/~ ï x#Ҵ.-:V(¢+R*젢(((((z(>$#_^xc& Oį|IOer@펇쉞{l_:+ |Oo7?|M|Uscsg>Y.''%M< { {X~?R_i |]i } EarחzUޛߘeIv+%5߶'wa'YM6wؙ/ݜO#`9 |+/iz狗V^%iZ~# [3t㟨8ܺ_Q:]s7Yo[9TV_$2k:Ѭ~]jqF¼'^;_Zorx;a gwm!ob Fk?G?'6?rƅ3O_Ss֯v֠J@4ǃv]jYl"Ցr-2.WN2UE_=JixO'?x/5"ʹ־ jP6K{mkj„zׯ$i@T`KEB9I *QEQEQEٔ$$If!vh5 5 5 5 #v #v #v #v :V F t6,5 5 5 5 yt$T<Dd, ]Wf  BA ?Obraz 5RH;P =" $;F;P =" JFIFC   C " }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :W?o-/O':%koqݯh:CDG;Zmūxia,gߵz7̭z2kdpbsLZ>ۿj~gW gm!ώ?<7kuRTkP&;$ds젚|h/G{֟\U%uS;|q|_xƚľ!/mBO}^jCLX밯jEBϮp* ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (@h*g-=ΟOjYeд9Nzf[1x|WX ;;j|Xn#Uy =-w{wݏ$ô):QM͵+_~OF趢}YnD:/pE'QO!~ӂ&W<"K($}v|-5D{ yYgFr]e?X¿ڮݖT/$iϩ'jJԲүu[t2[+{{x˼ $O ~>Z6}pg6l`$a2ڴ&;+^ztԱxu'B.J ޿_D m}',lxlⷌ?WcUP$ɯ[+]B{m:V ϔSPpir9҆+ rT&mi#qA/m}?3 3Ic¹cJo]}3W<_~KQAEVFEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP_3k3:Y-V~Җ=8Tҹk 8H~r? ja??'Il{ ׫?l/#T-g$ $n5>9V#?x_|e=Ư_mk2Kp㜖"^ӫ,<)J۵tu`qt㈋8T~~E?5_x x精 d#>J`F ˭K퍥Ι5ui4줁8x'm-jW8KM"Oc{Y_Xxo(NJM/ZiBk?HҖ7M3_V|Ix{w_? jrC)_)fC}p ǝrO'ⶇ+SrdEۋۼ,902 q\SEk|ch%[z[S0wzuZѦg CMX믮G(o7Ick^?(>((~wJ, 6zRnCm>b+L9)=FOwV7)4md$wx_xJXPLڌKs( V"|}(V浿5Kx⿆^KpU_hO\<-z6E躽^Z,HWRA |D㖙<X6@ҵ8 Y7ylvlQPc6CmmoIqqq(H@2YI5S^.4x;~h%129%w!# Ǹ (xMOƞ+ti%/F|4p ^ iQQ]_asO иde#9Vni>#v]&W mtJ$1!JD[sd8>E*Ҽ/-+RmSInrFQCG8PxjmPiPA(SЕw|37῍n4MZThV#@Th|ھiioe8uff (hO\<-_5N߉vL @X18gj%5g-7L:Ms'tA.2:5xMKƞ,4y$/F|ghij?/ÐxSm]2> [LH$0{J٢,5[u=.kK{y! (((((((((=8 㳏O+xWJڶ܈ `6=5Ѷh|crWc8n: I4ZrIj?U9&s<[_j^#kv$şd?:9&FXc%#irX὇"q~k㿊:DwcuYѣPqX.}GDfګѭ?Ñ6R8rGog8xc^*G,=ԋ N4SNҩ)M9H.mGyp8'Rqi=FJ>Vڗ—7/W4IfIb@8-=+f[SX#mt{vS 3z{[4r.+% p_.88?xOѕlMg]ڜc'G7|u)nW 1YW ޠGU@?Osc}R0gSƿ|IbeFӭ9II6v{]o _+̶8 F+F5VT)QmIk'WS@| ?LX밮?y% |aEU5 d?_WWZ77T$$Q +TD0^f?sW'o6P{_Z6F} 5/&oĿ);oCxXe$zrQǁ Pp{j?jM;KxR%Sj RT -xw|(O|>> kBm4 'wl i*U0W'[-9Z]}LolloEOg6mGPDnmM;:f3kk0o[co)WCgOc^{Mz_ւ-v\_tݰ#_ |3:w'M[I -!YPk "c .MཟگBmYu==4}bK)U"]> =?4# ~˞.Z_|M1{ڜp i_O(_.W5i} ׵uclwQ\QT«%7Qzw' |/dώ&ix'YEǑo}4fEah">ϔ_G;<̣cz}1}rm3QDeh2DʢF ڙn\{xFHzs ?;?jo|O']A_E֭toxlF݈_.Fy.!KR~"L.fm Fm9Nx$ۘj?h7ؗ$ Lɝiி>zW-{tyK^;>M ^V?h^J3Қ;{cE}O۱ԸZ:'c{ 6զ3JOtO,)٬Je9+*q~Z \wZ]S^ KXeRPRbI>`@??GE xl|'=\^~x?ĻZiz)ؓ-$r{n><7׆^GN=֗o$cuB[#nW7jIb!A$up -?OF,֟kk&OF,֟kh5dÿl_*w.]W!&=kOo_?V_ ڿω4E67(5oS|7hcqVJhec X +aG/m+ba|Wgğ2GׅoK빕")!qv8U^CG c'GxQw#!B9T\!6}vf1'?࠿mG (xt2f؟O/<3 wֱJhzI Iz < |5y]#A4tK$6 H@:P0şR87>xM/:ZRv/?唇ۂg| _vZ߅d/R8jWfح3~,jw0-_|53G<7e7ŝ JҴu X#%HPl?>B~wocYi:K-1I#Φ lD3IU٤>]`^^|-.R{E>5;IGËϾ&y ھ4ҵ"_u_I ~%:eG k\_~i2VN Ozqb+h1_8~Mo_9>dg smP<2gH5|f >1#4lv 'ǁ;?jO9|ުgRM֞ҷfn`+&1qB^+FqRU#tNkڒqMI$1%WQXҍqvR֞K{=g|joEť%#~zfSmNeCB2~5k W!9RU)r6)SR}mcro\.%(Ɣ&䯤eRW>Vmŧ{y PEhh|Gp_mwÒj^=}6%!da$ ?ֻӡm*FP¿ if-x|=ISKg9EuIYYיO҇6^hdr3 =:rJJ*R^Mt[i0;|#1]urF>x4ԩ4uViՔcmR:ԣRn߫ (Vf_~4hm7BӦNF ]Wo~ko?>7~=?h3ċKwYn4'/# t4t`RQg-_o_>y|Q\n}fI&w $$^7F|? _o5)LJյ:kFͥ7Z}! φ7C@ ~Eoj~3NJ)qnZIQ;Dr^l|0'ˍ.3^]4p^Y%bn?џ W;F5xľbf?_OX5,[\Io,$6vCৄ>x';(I:bKE^HGPY fe @=C⇄<}^Kyu + @lok G `|cqǬ[]|nll%$Gc^Cf?|&о4i>&Nw s΋M8zfDq LO m @o\K2l٠627IYa3,0M|(@nόP/ڛ6ƿigLe4giBf'<%kG}W~˟k٣W{HVGmuM "N~7+"̂!D1!xsFVaG c *HN$#$e/oݿo:q]X}d<$d<ꮧ|G)߱7g/X|DӵH!YiW&5WbZ296fd?|* 二h{ s"sc@O"[:~מ#<~ ocjV^>//9.."II"f |oyΗ/߳ūM3T͍.jʶw󥵽gg3IeF@.>ls@N.i ?kB_9P"RN x+ໟJ]?e ~,мs.Kq C8956CiZbx/oxN3lDMqq$Mp4dś<)W_͚]x>-֔y^qo(E4MFrg# >w+HLXAq z 4i_O5;ayJEڟZ#jgS@g#1Dq 6 kcw߇<[2xtSGxVנFﯓu ;;W=&~??m ?f|1⫿qh0i[Dtx,|cyxkLix ^|)<#>UoK#+y勱yO s~.ُ W[RZmJ^M!xk~GOj>д1ub]-ª#3U&~qĿ=H<3k^^]AijE {7I0h&' % [_yݐޕr4F;1\G=M9~$H4;wNMo-L[/);I<n5wtu_Got 7A e)9#G "n+ϾD.eB{ M3lj~i3;#l[$g;qE@ƀ< \~??mㅟ oxX!~qn"۳vxV=c mLS~~!|rJF6=mp9Cd!~N+'n-:m 6`3 ",-3s@E|1^=O(~Vƭ Gizko.&i+)I iconxctakq<_dMd}>lۄ+rZkEUsI+8Q}-j\.>j8)[gVnOgjP^a ?)DbA6ơjuy3*m}fObslJrYIٴ^h$|ۃSbl.-csÃUp򦾕4iNd#XAyD\vI-qZ, |¦hQV<>4cd)?Y7&mefYxTP:j!J%M߂^+iMuU/RQ_ (NSÿ~(hnٓ2|Q[@x@lor[E;*~HG%߉#|ogѵ KWsN=ߌ5Jy]ѾWM[ U$|WTD''aDp"ǥ|3$]|RZ?>?bռ'>&]R{E0B&O# ?=89Oj?n/^cWZF[kkM#>(U#NVighi-'WVE]tSMA6ʮр}hC|C;|>&[^Y[H9m.-' rFDey H~:o/_GO{ vIּ?j@i5庳MskO 8ј]Ue?|[X|sEvk +|_uxYצ_ORYc(! d(,(~_؃~>;(y/ k+v~&,ねesK^;@) {{eoF )'ڭi?:gןw+4M??ũiZquiKg]CƷ)"n815/٫ %⏃_~|; G/ZWT^adXb4?b&~+g=~bʟ)r ߧ l_H}((-Oۚt]ZxgVi&4$sX^èA$mC}Bs^cI|O !wofxW9+X4mDȾ/X4*m pzWߓY2ͤRH5#D 2g@ X|VijɱuM-C4p4bC&~/~ bؗƹj^j-AsJ0#"J(čsJFh~!ʍP_~߰?f*o~^,𮽮hL%:ͭ֜6֗c#&v?_<-[3߅uxW{}:VP1Yէf2 < K[PEq TabHO2Ϗ>'Ik^ 5M/_]~GQTKx($k>)ς5kBy,&O[I;< ۳g8~IS$t>P ~#I?S?-Ks T\K32 TW_~0?Qf񽏇ioW1$KhLP] {$ʆo [G][,b! \mP8no؛o?|Y_헍< xIY5)>&%]Fr7`*ۯoX>$ioh aa7xr+mRP6P"md+56v[1~GomdHA/t~W,]BI=LG4g@I_93/b?'w~6~V#>"};m7^ >UKcJHCVyU^)l*1|%c/?j~14y4IŧKI vTxYhO?'.|0߄_]ƦMk7j7c{tNƖIT9 ?&$O?#C[[fkt1YAJ#>=K| xHn}vW}GkϚg GIcWm"eBٶ&d ۄH`1)ce +8F4 e;煑hu Q _HR"$clhg8QEQEQEQEQEQEQEW5C"ǿ+ S#锂zW_wōjIJx?\J[_F,1rXcڿA(xk^X+TQK'k7KxapMɵ&du+xwH-[At 8UO@%I'6ђ_cPD7XF,5^=y?k=Y"(?_a?('ū~'☎-R~|iK?yD4jVlr19&?7ɩ~ͺ gavk|q9~k} el5hO2OgrSBq}y%p]7c' SS++tH>G]EsxC}?I1?3tQXEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPAQ@2h !I#u*񺂬PAO<߱C{xrn} Y3T0>KC'i 5?H;~u }Bd_W X/bgIÙaip\oxO:wtבm-fFpx~+˔ݞcEEl(0((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Ddf  BA ?Obraz 6R=R;3Cr$FR;3Cr$JFIF,,AdobedC   aCMYK }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyzCMYK?S:S:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((O53ljm5 *hxt%(vQy_=O[[^G``3(OWo-x"o*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*Eo-x"z¯mQ+B׍ (*E:?-i$TX?Э"? F⬓Q_yZzi}e%#>zujVqXeP@##?UEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((m?ԖEQ3B?_7V/QEmֵQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEbNn[`B8&n .g|$,'{U{FJ{ۘ-"d$ *$#89((((((((((((((((((_R[_EDxD `@[GHEZQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEV΋xݮ4PFZ[<ǽji^um;I[aݤPq:?:ּi -d;䌀qyX~گh5zIt ڲJJl+{^p}[_gt{e nU$A %:Wg8? xV׵(!/]+<0s69\">Wg/7 ZxoUӵ)D`yʑ^ow< 3ĺZCl+Ÿ`s}#7ď-߉4;GMk{x<*[04W:ۥt6x8J8tO[)|24qu(;9cQ+WxER^uj Λq,׌g8Fv נ~$WƢa|Y#=:0Eyoٷмc ةڕ#npIg89SE@_)~=Ϗ.&,fY[Ud>o>1|&|cq6.3ZܧN'x]_̨I Yy6 (/W*xWBWu@;?B+rCr73ғúDSZٖ(K P;lr^<;UxZk[iM6h'[ a6^:񟍵߈^!|Ik:ӗBĜ'8W>+c>٤P}ݼƟssD_k}aLqƾ}ோ_,QKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n(((( ̺7|Cɪuםk,eqcqER/jO_֑۟RiSZGi@RszQE?+Ckom$Pa Vo&(?W@~,wԚ ,P,+ 6(ak/OY(O潸4.EwXh);-hWasxM,(;o+|i>&kk` .JyhȁA?Q_?RoF߁m?Ia)ZyН #^=O&G'WNJ07$!Pƭ E/g%K]Fn|V : ^PQ[.ҫ2~?( NiwnGE?MQ^ V_$l-w,M20+^+Ҽs3z[խG7yQE|lH<5/] h6qxǬvFQacDco$)/>-~8m*&9KM:12( u[Heh`HmwnQ_9SyOe|ITA ()_gc@méu5<ĥ~_02@4QE|/<;78eho?XO~x 3Z~ެ-BNPE#㧆hZo<+rfLK VKYd.)8=A J(ϋSϏ M%z~ۣi1X㕕A%yh?ߴO *+ܿb(gƟ?׃<~BԤnaO6`:r>e(u+ meP&x[G.oX_fx泎bd( Ox𯍯yèipClaŲ Z(|Ef 5SvldVW& r (6)t<-3[{M>#y t>EgBZ^${khR&vdhB6lq+o)_ٷ΁jiڝ޷Mn+^h qZ=cյ= P1^5r=EWEm.x:CͻD%A"NAUC Q_ _wUP|X|%+MmOQ:D,A?/'*b$Q_vѼ6$U`cIE8m8>{j}4J3%'"(b4G׵+oa7$ǘ%r29+K`[YVkkhCeaG(TQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE@8 RG3 ~_ |a+|!}4vZol<5ljS-,u= H FԒի~+x?D־"|)=/u/_VK;tz E~M tk <>}Clb<6lbK%Ə6$]tL$'A12WOu T4~3 ?kl]h7s:?:2 Oi;o ];zXCď瞒"~>Z+ʾeۤOi2OYH Epn-EoʅȅA^C(_r\|q=N5&.b4{KdmbJī ivzD׳{d.5E$k@@OZo[i^ooj&m.)%ir t kڣ5 ? 0hj79 *%!]~C7~&ͤxZ50ipG}sgU ~_k&x>.?YNT?}:mU#$++ ((((((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|'REMEWÿHO;o%+5QEqe袊;(ktQE~g-]g _j7"$ OmsEW~7SnN 0ĸ}EW[+5?|%.-H+HH (ȹSl?_ 't+O &cakQER>~Ο=GǤBce?MQE~Eo~13m '<4ڂyg*9qqQ]_*/ԧDBcϠ'hȢ)hȃ7_-h gំ&ؾ'Y~IJVo5~铍wt(KT~ȿaQ^ þ|Ya+[?GֲM -m 1iZ(oZo[*+"om?JE3O#oE%Q_MIY hB\Iye(XQE~Nܾ ڧöq`m#B2/Y v;QEsR1xfm/a'wXT d8tv+O׾6|SiΡ_c:\nbwQ_ط_?z=4}STEy-ې !I(3 xWׇ4-<=jnEV`LS$c9R IEIO_i<-$4o۵Ж դCFu4QEz/J 'j(o#?|GmoCvckT(p8EW] x'o/IƱe;_izlk +岈wnq(gj|WF}2apz$'RG EQ_??0CE7|2|<Mzm K6hi*\ɸvssEW|2c;0d-i-*va>Ɗ(u+ c%oQEz?|K_ _QE~t~ 9<[? ݻͳvڊ(ӏ'ƽ/x<36pm;co/&P HU8߇<3t ]FAG ؒ(3 S&Ok(peо|[gE![ 3NeĦXBD霞+|y~׿nu6YG/Vvr"Rq)"dh?dOWl]P qjL)| <?wntľ[* A x(((((i~Ϗ5$MVvG,>01RPԟO ~>o/_;Kb8aI#cB1JW۫nyxMsxKߪZrqE g/ Q)$eC?"N|eӭuk<{q鑸QTs,@CNk~K5jZw}S{ ?B0F%ǥyw$Gl-j:k&Jʚwf$pG|=Q__ԯ@Q_[)EWOfvU.y5 bv+A>Q0Wgdo_WF>vY$6rxOLFQE}>s|3QEsO?_eEW'M+,ņo ]֞/$FAl%V/7|"nak&+vv>b}clۆyyOEW//>6}މe\[iu¹<+(/- {E?DO%BEQ^u8jI_I.VQU|C+`F҅WWOc}2:iQl' )HnF@Q_N~Q|0j~%Nswntc]hF9LU(mA4$5Q_> YwÖWH[}阐B'c4QEwƝgdxtۓc";fѱр=< M'/hWi}umYEWwo٫㷇/ [+%``mԠh}g/8φ3iRQE~߳7[!=yWh Ac9=@+WMR][H)"0#+k}"Of+*IҊ($v?α{#I4QE~>ƞ/ggV{mȀ6WDTQ_^-ZxD;.nlLW:h;I#8()Y59 >;}FX<3,ˀHJފ(я#7J>3n`$YIQE~EnZEWk_dK;0Y,\E~ =|Aʊ(|\W]XHx(dEV}x_U[]WDhVHeч4QE~|־6.|3m;c<$0Z7 ᱑vQ_߶oP~|_[m$1XܨPu` ggl(\~K}R%rDAܑȨ4Fm޹+o '7 (֏&eaQ{y#^VS=hR¡o ƍ :N<OO'*sEWm_:>4k>m"䟝na0=0h4񧃼Qu֋[KAV*zm`{(lCY_-g,83ѫNJ(ΙM7|{P͍ܒs+;~W"gS1hzRYiH$\9\HفBs (\೐ٓXROSY袊3g_tC&uy.G#>Ee?SVO^-c\%?;EWku+$߇^Zk|r=DKEWto}k1YnOmEofy2?QE|E ~G5|;vI%Vr0Yp0sEW?+C;ׯ[']=ՌL? zQE|i!Xo_wVyVڊCzŰ;QEHHƮ*huQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQVtɭYo-բJ4 ̡FF{T PeZXU\dqsq]Egp-n&Xgd#r>V+ppqފUd/+Ӭ > mkO1_sQA=:'zqr4~lmuo-CQ,$.ϝ %89 ~T_k67' -= ;?,in1]["h6X6s+ٛ6xP[{FY][s)Z+cgO_ῃP7Zk$ sߐYH|uؘ ֪AcPnM%j__l ''<9̄]<8y\DXo]+jZj(((((((((((84WqPVZׄ<|bi깂Smzns.1ڶ2j?>^OM$~~j٩|Cˢ*7Ga_h/@%~_>Ia"x,YdU`x Z σcȾj!Y?yX0m7gֿ+?i|}?cho)B?ǥ3m-?g]G~ Lj"b`ip|st??ཽ<+xvowXC9qt?߱'/ڏӼYCsbU-ywz#R~X=GPWU }EQEQEQEQEQEQEQEQEQEKipΤΊ+?x %"^+n((((e # EQ_;?MAƞ#BgB;5>QE}>'ux?)Db?y!'`=$QE}?|hʰIhBT=EW?#/)&w[-nAAv4QE~ڊ(? J2j>8<-I}g=Jd< sQ^ڟyQ巑ݢ Ns~TQEy/yi:,mcKg5ƨI`rFh?/~~Ȟ GInZ3Y;7g!wc4QE|"ƩDԵiڦk} X:J0K (#$QE~Ƃ(EW?= xYu<=hVHd s>oZ(Oؓ ߈6֓bWY&ũkዝ?q|Rǿ:(?iM?ğK)Vxt DrLҀFvz0aJ(P@ 8QEH'KWDD2#%H+Wk:?tvꩨ&Pb6ϵQ^=7CnjcgA.-`htm,zlEWO EZusS) }FA$QE#'|%7[>+XXzuwv1i)Q# Š(W>!XxXii[k /i'+ݿa ~_uV]uKw=1ԠET@'1F(*]/tȖ{K^ n~EGIןRMVVhR[gUTq@J(OsWß Z\!ArLI8-rhh((((((((((((((((((++/G-|^ֿF(((((((((((^4hNkn. ͕!NG  X⧌$l]*27Iu#2E: :n9 _T/ _V.ZS+(yQ|@'i_?|ooQBUsʓcW5ukӮ~W<]eh^$Ӝ=e $~W@qgV cQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6G'M:gc&f5_GZn<9xYGVX4ǁ gL5 xZmOŞ14 :70&|( ɓg'+/,oͣ^[;` ČYwehOF1c;I;GvTOYt|B)D9>V19>6@(:͝E&y<61]J`Y՗N:m|I`WN]rCΝwn9Ͱ0$_?w5_~;|Ei> 5[++42P8,Ws 3RH+㑑ޠ 9'y;OlJ*{Y8AXؐny%hI]H@NH5 6p[4CrLCH `{GSQEQEQEQEQEQEQEQEQEQR?-/<"f^0o ȭפ_ۭj((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_((((((((((*Kky."%/$UFI$ |*$;KyfGfc$[<|0mr!N`W;r;pF񷃵/*Լ="tL3*@8#qް>I#:m+SO67`8$dyW;XEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ]Gk~+|G_{0~EU1ݛ8 گ9r3OТ[D8G<) xsPOM4|M+'lE?]EQEQEQEQEQEQEQEQEQE-}:>"x:(#&h_+?zE (֢((((LW_ٵAf} XkysEWßۣ㷁l_wo$qM%LY Q^iO=zy?n6guL4QE{_G7>| ޳zƽK9~%~'uumng"y@EW^9vSTbEW_^Equ Un P*@vQ]{R/K}^ gRW֊(.> ^!ޟ}7+\C{oVPΎ)d4QEt_S__0(RY]UHPod|8rGB+1ѼmKz:n@77s,q>rO(,wuy>$]x7snt}پmF8\IOfO8F|X/# Ӭp&]O+?`)3|f-|Pi^9 !<)c±NQ_K~_u'SkuIkv#I leE'kz(2>jgcj>$ě]9^-z\0۽Q]6T?R?xvPK*˻.$Q݌(L|%G~ JOGJݤeEV ::8$eN E 3}I?_j7lbykxv[h yQE{G*( Sʊ(ѯOgfkmSI K>S:QE`Xn5X0Fx+%/ruMC>! 喧6܅41䁴QErm/~gJڔv43`!W8^]8TQEyo톰nZ^덤yqEWŋ߂3ef17DE"DQ Yim rQE|Q ACs B~'v8=hk4Eطt,JGs.>Hc (7 q|h$֭clxd1c|rvºmwnJ\FwBIGК/FoK_X%˭rʁTr53JK ]jZ663pڥ +O<:5 MJYnげ1cXtס??+|`>,Fm{og .Y(+wC<Tu{yGE~rrY;A[kE;K$dN.|-n g,~iw{NZ@Oνֿv2[+~;МQ^m\%zUQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEb/?| Fm $cxx}=㿎^WiE!hh[dvbuDD>lmq;6JDJ3g 8(T|= a+`F"(s~;$X׭WW(4:+g Ɗ(Ekn~~4r!wڍֲ)3? Ϫފ(jMs!+4 0ГEW?޼_c#<4QEt?XOgu=VZkdpvQՆJ(N-Q?%(fկ#Ij#'QE kLYg-(CLԭ5:++h.!`*0ʲA+o4?(T$(aH+揉J}"E[WWh1LFTۑ֊(׏_'ώDz|Ujɽm]>MNhZ(5nW WQml,縞g舶ı?+SǞ/k֋Ac#I(mUi>&N5Q__ wǀxV4MEkgsLĖ'&(-_?_ h_y"?o֊(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8ɚrQ5k-h(((((((((V(aЊUb E#(u*2_JO><_E4[ijD,{&'C& }0 |?kB@>ͧ$4Mena_o7@x{Hye}j:h-&|@db{*qKߵb@7 xOa୾HwWk I|W|+l(Qkp 'p8 0w}o:v,'+9v #uIkhxǿ E].Q՝8[hXʏFP={fon xeEge,'.[bH .I#?_x_Uд-w^o $ڤx=H$:OE/|5N:&e#*Z[ N@[%ఞ?o:) 46(.>0I?Sox1xjU|-7}lNyWi1:33{ûxN`>W|8tX靿xp+Ҿ)((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+ث _4J{ >HV%06=Q_SR|6//@o:5ȹ`1;F,@QEj#c6U%G۵QE_Mk?b U2}n~`EtBē (6ITxeF1'C8n3p#EW{Ktͽ QY6I>?a6?Zm3SI$/`þ 4QEGW ^ [O X?ϧZ2,L%obX.US;;. (-tci6fb8h+3V-gڦ ]8 tQe (R(-m]ר/o$QH{o(r 'WK& *}8(>|j|a>ױW{@fьQE}A 7|"HK/gE9q&ҊyfN QE~H>jnm,0A Hb!T(ÏIoŚ/=SKKqIjM6n0{QE@*%K[64QE} -%{]&#@8(8(O(S$""(8>/ Z7kR>h\2FppqEW_/DC{m8e ݠ-Rsa;Q_X4?k_ii+t(nn6} `8px݊(9?h߅(Fsk] Xĥ'3#Q]/^(X_.o5Fn.H?(iDM>l6rv QE~Sj:SEW9`QEt4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEL?g_ɯk_kEW~?EQEQEQEQEQEQEQEQEQEzi/9toi %(/iZC5\'h\m[~qcLW2YْV1XxF) '(][6]c̈́ !n;$L3Hx|:͆~.<=ZgW'Bxu o?|%T/<V{]GHu*ۗ`˃8$>3~ 6XwQiZ#:o\Q2ysN1WdQQ@p1)))h(((((((((((((7ċτ^>][[4bwGHI (H`=@ǎ~xO-7:-%B9P+uOWw^ mI^0݃TBh;,75k\}^JYꎁFU_Ǿ#׼A]jn{ 7t`᷆>xN>,]6GekT'z9$M|P8x⏃=xAhM"jnL27TO#$g>~5xĉh Aqƿ̰rW pJJ((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+Ŀ`_ٳB˻-rIaYT+̿2(2?*,{@*+>߳4-6[D4Td4_7([ zxSteϊ}戮K)[F%É?srhڷ W4_ľ)V0VCUgp$2AEW 8j<I W*X`2 5%RA_UEa ( y#?ᢊ+_o D%Q_P:_P C/˧ka]uE 袊 fk"hnctKyFlgk0sQE|Ρo&iE.Z2fҝ獢Z&$e$dQ_f <{-#$:upys"*"8EQ_ ?}۾]&hdpd+d}ig`If *+W Zſ!BGMQEEO7O Q_QEsC?[QE| 4JFm:P[kv,]aAQ_?{OE߷]7֓N\zdg&6_9<<p:(F }\/^> 8^+Ia-ȪK@PpI1QEzwƯjR׭^ķo(*mR=ñ;YQE]|׈3j/eMM#s<#E~ԿTQx WŞ#d3 ^h(*/V,H (G:ǚrHNJ4цa8\Ʌ=dpA%WSs'EQ~Z/3{YfĨgӯ75ڃ=H c*23EWeZ?M%y5[ a~(df4QE/4QE~< ßkEWCEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((0|wǯ xH soK;N[3(7y5:)c_q;)QErAM$@`sEW^HtMK]Y°*QEC/ý⿃5? xOAԐGuk^b ! t"(< {i ^KYPXI#''=MQXV^ Sđ;ݪ0B9+OAEW1DFƁ#QUQE ?qW+Sv_N1QE{=Q^{)5x:=W^%#fE$qEkyw ɯ\iu#8%$OQ^XAX[YZmodd (QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE=[A4α*YT\Q+UQI8U{,-'TQwf*I6~jZ]@/4Ud>$}_ {EMj~|;OXE֔ZG{F>UwM/^sg64 HQX'_ȯʑSi}QIE-QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE} 7zx~tWzmkN4!,|!3dI#${ӟثGÿwcCԾhOqxn촸Gnc`̼ >TO&kFYj*W;oj~7m5h>=݈ %2 &S4m[D!{项!DjI`3W<_'3އbtӠ6eG#Hp8Q_em.4?< fm㿺rYQrȇrZ i?;HOx?7|,yt yqHԵ~nKKiO֗Jd֭4X @T9=2:~t~߲7/ Y⏉t;OKO!X5ggcHI_t[ GZIg, 0Aݤd`??'O]qoaSҼ=p "L/f, PW|a_tQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z((((~$RoxZt5`]!7p4QEyO7ECDEwDxYҴ߈=}:[[[ZY:@+_MK!ܾDݒ (<-}MI</݋6'߻fk~F(i??tPxgu8 > +W _NjA{MCqN)?\Ah_(wDb|[NH0Q^Oh^;^\ѮCohdJI}#Q^?}v|o'CqrFV;(h(ӧ\3' 33>''E7jVP]H%59FR2EVOGPA(Dp 'ڊ(7cH|5˫^ uo!bZ47܁EUOԿ |wC/zB&f%B v4QEzQ\O_ &8Vo$Mr+txv]/#4{kXFhբ((((((((((((((((?ିf!?wM{Z_(((((((((((+؃w/xL4U$YP&cC&|}xN=PGQJ…2ILql'@}^_D' pIO z?O+W>|dľ="94uUpr;"k t׼5kGVv0:8Ğu?wrxkZ4;RR L/.JWϾ9|q_!IkWZdr-&q+Zާ?Ե:}#XlnSdOyGfkz(((((((((((+o IO7¶RYѐn/qGdۓ^$x &|Y06~3]ܷH#qbIۓ_;~ܾ ſ8E*QochIgTN +'',PvB !|n屴p1S'geoɈAplg<On N|uNJ#|Q';??'%|ix9j^:%ɣx()-'˞䍳G"Է ^#Tx¾;3zi%ɲkY,rrwpOZ+-> | TYIJi';68%v0^@#n" z(((((((((*[Ou%|EtQ_GLпW /@Q[uEQEQEQEQE|AH '+_ t?xdk7s/دqQ_Lx? GS,ѼEE}o߫/\Q^a#oQE}':e`(t?zz(!_{`F҈袊۩ ?E(i kڗ$c C*rzyQEWƏ$6-j(6ho+]:;;ƍc2s0#4QE}k{MHA+ %:EWg;Zt/lj˸tMWp_YFK\G,{7yEӛU߇%VKO$ *Q_E"?6(٨?GTQE|^1G~YBQEm(oMjEWv:g<3vK-[ @HC` =@(/ޒ-au[;lZB}HbW+?v<5定t;8$'+-c 7\կu琮nbIhڏ?f?yPD Q_?i7S$͵ho%2+"jE!G+#o|Yƍ=,I#i,;n J(?u?l/}gf+> ѵ Z׃5%[i&(#h3I4w'kA"("({Akw}|fH%mگ>mulpQExo&}?gCZ(8?߰ßڛ߉j ;R[XMЉJչNNI+>GV </EW_+w^#WiLЬx̷2`$Q/yh0I((|#PZܺ7-/D)3p8'9QEWOO}|Uf#>'VmQ^4^a={j2oPe*)%0Ppi9Ex W[ujiWj^Myw6p2()>1|m;ŧK {:$H rQ۞p2h &c5/|.-6fV $ *( zµ|?h?/opmtbq&-`CxJ"NJ.MQ_Z:}roh.u`Z(*3~?g>:x?YꚂJ) {b?s+#=?\nd.d ı`}E=ŨLofSA,̤M:rpz뜄+WIҭ4-.N%"P(T*QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE|qe5寗ࣿk~ZE=_QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_G^VƃBc;||t^ng:⟔yu=qLlWO/ڞݿ.'Cm}wɞ[Ϸҿ߇O tHnKd2>_:~ȿ-RtoRZ 7X_4rװ+:6(((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQ_`?v袊>hO#u)-R4o2Fp*zEWGCkIOv퍤$h??D|a(_g_ cE'oUYEW7sKQQ[Z*? oQE; g;u~О Y&Z0`P(AKim[ZET۰?_f4QE|@tsEWV<`?J+R=ap*(lԴ˻Kkyh䍆C)h\e[lSX@˟5*_R-OhDEW?U3%QX?HAuQE|^~ǿf? >ɨIl!4$W|.^A;Ul`QEz,VY?<97u2u=ZK@H"3 (}\KZjMD[J4l28*k}.xmieV d'ɢ+ⷊ}Kix-eIgtl mF-EW?t8BHDyWx|&{p\Q^iv@h'_˦x[~0]][Vyr2Fp =xE]osx >i:k ܙ I.6~c38$ %W~~^r_hK-.hsGK2.;+샦6Ƶ\6rK+#xEQ_ a/kʱjƦImC p =߈uH,4kaw}08,fB?!EWa7-O7QMuOj 4?5K˽pࢊ?fu~Ok꺦s_`xNNFp ( hokuJꗢo^.=3(wW4($Kq{uY8yh?൞.A-'h=VKnƒ3.qQ_K=<#gŽjk|:;HIEWєQEQE#0E, I4QE~9~|A~~Ӛ2DŽ NaezpcwQ_?>h^ -;LX̄uy_Y,{sQ_[~ Q\O1^S‘{LE!nA^rv낝(joڏIt3zݺeq R}8J(]~!#n(ӟ?D|e mq~hF>#4QE~*7Kk]b-'˻'GEWGYgyko/~$٨jEum?QE}]EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEP'@B284W/oME]gIx|_MEƦMF| ֿhHoncS} #uQ_sY.1wCɨ9FꤒqEW~??ww1K$7Į) S+2]x'f*8$ce8p(o*g;>%b[Ŭ#YH+̿͌b:wK1; !Y =9͡A"e&eCL '8vਞiR71xuS,9>WNρvo?^[E+99h0@R9~~O-R~o5 +٬+ lTlڼ}kX4oķ$M[OC#ڈ$,͜^}> hCuڷg|(<<y/S<%%sY-.3< u G?ǖgsx^L YB.0N0sE~VL<#x:֡ uFmf0#dJ/sSUִU+rU62AT~.|)mymO7vzi 0!E˃p';]]#^|k&iCD b$)՘@$k^#ⷍ/8ƓD|R$waz 1Q|7?h{>i)y췲/3U$qԘPNJ+S߇xM1<aL="l ;$7WǶ'm`֒[; lqI28|Ra|CW_o[7E.Rxyxd~+C (RJ`A29RF{f6|c᫯WЯTޝu%|g~^>NM9jQ^BAt qQX5[QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQETK袿ș׌_+h(Z(((( fV|'U:,>[ފ(&HT3UMQW~"xm-|🅮6,62Zf%Sm^V`Q_췤?<3hy05..HDPdEW_V>-|E}uj$.%ӭZUQ_7"KX!FA+)_ߴu;eJXC缀op7'CQ^C'τ<)xd_Nly s˟+??'|Oj"T]Y-^m <;8Vdv!.(Z([|+?4xv-*mlTEŒrO֊( g:x yigKy5 MIJHRVPv1T@Q\~g7}*ѷNuVgyP~m@+bC[!k Ou'1B5ȡG;F@:;hOs|*5/YdVv's AE5WD'd⨢>O>.xSK ]jE] @[mwEWEQ_3~C0jWH&EHlJ JN (nSB1W ަ،]xjHl}QE_|`=a"NIJ)D`Q$K%`obQE}I9wOօ=_[Rl!2QI(ʺ&Aὺy,1ȪҒ؃EW4QEA}eg=)qm:E `PEQ__?g/=ݚ5m)w0%@;H Eb?˾zѮ7F?^oufx<FE;:>!|gBin΋r5)S(b0(ӭzط5 mdD' (5|S~-5|,օ y%_/xn9(aqUQ_Gx'n\Bth,Z)[b0ryP Q_ ~W?OFWUlu?۴I%mBr00(jTQE~|?3Bu=kD5. ў%((P߳έcZٲ- '\c;QQE_?m "xKj_,~tX$^x(~%~^,1|WѥVvTdmc L(WWQKEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQ_Y|C_9k(_4QE~WQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQET]2ΑK"+FGz;bHWHV 6:dweyHQ&7e<TUMEI-ErJ@FbBOYcFt!~V,G$]@.G'2gPx R,/Rx [+'OCNgCuOͦsdbdQDi}qQ"Y-+ƺ֡cV'Q)ߍ" m$5}lXL־hZ_!ԥ۽Cm`G1lExZ7x⇀{nifvְBĐDv8*Ttʖ((((((((((((>}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQH@#dQE )h(((((LEREQEQECuhQKER^hҊ(((((() r@QKEQEQEQEQEQERm\>)h((((((((MgEREQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEWV_3_Z ;&Q_EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE%ĖOm&"m}Io?W4/@xKEm"VkQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQExe<P|<;| 9:ח?>^?_3E/>r8?oU-鯏_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;((awhIN'o?X?_S袏qVtT(oU-%U;()Qpk"tӣJr+?}W&chgXqWc> Eݴ~QWQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW٠F0M3/G`JFIF,Photoshop 3.08BIM/http://ns.adobe.com/xap/1.0/ image/jpeg KAPITAL_LUDZKI Illustrator 2007-12-12T15:20:10+01:00 2007-12-12T14:20:15Z 2007-12-12T15:20:10+01:00 256 128 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD/7QAsUG^$$If!vh55#v#v:V F t655yt$Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < C A bܞdi;cnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] <  C A bܞdi;anzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < C A bܞdi;_nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*]nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`4Dd \ \ < C A b%"[Ft!nownx%"[Ft!nowPNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxQ0}7ؼ1Z>m {7!xʾP3i&lv-l_L0E.ԅ%QR㔲#= L:smޓIW@t( %#f,/"ZćX_J0ݷX^t|•k'-l\ %Mqԭm]<6D po9a|{D}F D]8=aM©MIZg w_Ѝs(K:A걁WHmʑڜɫ2S<5?  oCcUJ!pF x{u5UaKX [~qJ{Ce1WMko0kḀBE_T$m2oG,6Y?(z(;m.?L)d!~ɒ[Nż(\6N 'r R929e= sd1!i3̌w ơQ(IENDB`4Dd \ \ < C A b%"[Ft!nowMnx%"[Ft!nowPNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxQ0}7ؼ1Z>m {7!xʾP3i&lv-l_L0E.ԅ%QR㔲#= L:smޓIW@t( %#f,/"ZćX_J0ݷX^t|•k'-l\ %Mqԭm]<6D po9a|{D}F D]8=aM©MIZg w_Ѝs(K:A걁WHmʑڜɫ2S<5?  oCcUJ!pF x{u5UaKX [~qJ{Ce1WMko0kḀBE_T$m2oG,6Y?(z(;m.?L)d!~ɒ[Nż(\6N 'r R929e= sd1!i3̌w ơQ(IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*InC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`4Dd \ \ < C Ab%"[Ft!nownx%"[Ft!nowPNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxQ0}7ؼ1Z>m {7!xʾP3i&lv-l_L0E.ԅ%QR㔲#= L:smޓIW@t( %#f,/"ZćX_J0ݷX^t|•k'-l\ %Mqԭm]<6D po9a|{D}F D]8=aM©MIZg w_Ѝs(K:A걁WHmʑڜɫ2S<5?  oCcUJ!pF x{u5UaKX [~qJ{Ce1WMko0kḀBE_T$m2oG,6Y?(z(;m.?L)d!~ɒ[Nż(\6N 'r R929e= sd1!i3̌w ơQ(IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQ9n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < C A b,C:'kɔV*nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < C A b8e>!)ɌmayQAn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < C A bܞdi; nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ?n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < ! C A bܞdi;nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ=n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < # C A bܞdi;nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ;n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < % C A bܞdi; nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ9#n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < ' C A b,C:'kɔV*'nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < ( C A b8e>!)ɌmayQ*n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd \ \ < ) C A b,C:'kɔV*.nC:'kɔV*PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATx0Q]JcoNYhO%{! KGY>D(P :Zɖ4(RvɷHX;@qYkΥBgohXъ1riψsj*ZRouW( )ǢO,eCX%֑SV){sa;_ ~& IXY{y^BDE7v")=eש, YJd<6gu=3Z/5Bnr};!꼻h!YgGոc?VvO 3;}Y, Yx5ڷo=e۷훽ܔDݢ_T(]oiuF:_aS!e}_IENDB`Dd < * C A b8e>!)ɌmayQA2n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`Dd < + C A b8e>!)ɌmayQ 6n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < , C A !bܞdi;9nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ=n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < . C A #bܞdi;@nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQDn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < 0 C A %bܞdi;Gnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQKn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < 2 C A 'bܞdi;Nnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQRn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < 4 C A )bܞdi;Unzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQXn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < 6 C A +bܞdi;\nzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQ_n e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < 8 C A -bܞdi;cnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=!)ɌmayQfn e>!)ɌmayQPNG IHDRzϓgAMAPLTEٟ pHYs OIDATxAn `R kdU.^ޠsw zgxyVL>`~ Ed '?z0M 0T\*) r"v*bcXA08`13\`COfKO#\b@9]y~̶K1"< -K%).ʐ 獣yl.c&׹RMcyrR⡏{U酔 c?jN>yͧ?X=-]Qt yzS5*y~opY]Ci*J>}EVZ+fO_jp~*^]-Q[c[W*lg}xTe״D*C;H+m̻r~oNb =/_9lQIENDB`6Dd ] ] < : C A /bܞdi;jnzܞdi;PNG IHDR#&ZgAMAPLTEٟ pHYs ~IDATxױN03AF (}G#xٜ4bbUrҳ~[1"ē61 6`€ HDd# Ow͙ 8vޯP/J:Cq;oO:{Qg3tt:VgPy֙ S# 󇚩»*yGx<=1VXmR; RCqҸoT>1[0N$8 &M6;$I<(ϟ4 ?gx uNTwuFnhJ^D\]5%w|- ܞYx*gcgLX9&S A:#$7:%7t.AV^Ve*[ɭpF;PyٿWѠ2*I jhssOPOi@6&dk..YytWRB=ǿ$EuVg/C`i- 3=/CKĻH a|iGjjbƁ LDs2}.XQ IENDB`b# 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmHnHsHtHH`H XQNormalnyCJPJ_HaJmHsHtHF@F XQ NagBwek 1$$@&a$ 5CJ\<@< / NagBwek 2$@&5\\@\ / NagBwek 3$<@&5CJOJPJQJ\^JaJ\@\ / NagBwek 4$<@&5CJOJPJQJ\^JaJJA`J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy lCl XQTekst podstawowy wcity$x^a$CJOJQJ^JHB@H XQTekst podstawowy OJQJaJRR XQ 703>;>2>: 2 $$a$5CJOJ QJ aJh\P@"\ XQTekst podstawowy 2$dha$CJOJQJaJXX XQ 703>;>2>: 1 $$a$CJOJQJaJhmH sH P@BP XQNagBwek 9r OJ QJ aJhmH sH 4 @R4 $Stopka p#FaF $ Stopka ZnakCJPJaJmHsHtHRqR $0 NagBwek ZnakCJOJ PJQJ hmH sH tHFF $ Tekst dymkaCJOJ QJ ^J aJ\\ $Tekst dymka Znak$CJOJ PJQJ ^J aJmHsHtHtt $Tabela - Siatka7:V0`` /NagBwek 3 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtH`` /NagBwek 4 Znak*5CJOJPJQJ\^JaJmHsHtHTT /NagBwek 2 Znak5CJPJ\aJmHsHtHHOH /&8B0BKhhdd]h^haJhP^@P /Normalny (Web)dd[$\$ B* ph3f:"@: /Legenda Xx5aJPOP / Blockquote!hhdd]h^haJh6O"6 /Normal"7$8$CJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 37;>VZ^vy}<te{>GO[eow$9MYaeinquy~ '2HLPTlptx!$(,EHLPilptJ$%&-123 TUVWXYZ[acdehijrtv'(.)*/!"#IKLMN+, 37;>VZ^vy}<te{>GO[eow$9MYaeinquy~ '2HLPTlptx!$(,EHLPilpt !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~J` ! VF!#'*/26<>BFG@KZMhQSLJPRWYPZ[_cf^ilnruwz}@~,J‡<HPnR^*2:AEKNPS[chotx| "$'),/nF X " P|tF&@rD!!"#d$$V%%&'((l(( *L**+R,X-.r001*122 33 45:;<F<<=B@B|BBVC GbGpGGIJKLKKMDMZMMNNdPQQ:RHRRRlSSSGhQQYYYYZZZ[R[^(_`_p__cc d0dhdfffgbgiFiiiimnHnXnn\qqqqrtu>u&v wwxxLxBy"z:zlz:{T{{|}~$~R~~@PT|^+,-./013456789;<=>?@BCDFGHIJLMOQRTUVWXYZ\]^_`abdefgijklmnpqrsuvwyz{}~   !#%&(*+-.l,2$tC~H`2`@vnv( " B1111W? #" ? " <1111W? #" ? " <41111W? #" ?! 4" <P1111W? #" ?& P" Bd1111W? #" ?; d" <h1111W? #" ?? h" <p1111W? #" ?D p" <u1111W? #" ?Q u" 631111W?#" ? 3" 6o1111W?#" ?C o" 6t1111W?#" ?P t" 651111W8c?#" ?" 5" 661111W8c?#" ?# 6" <1111W?#" ? " <1111W?#" ? " <1111W8c?#" ? "  <1111 W8c?#" ? " ! 6g1111W?#" ?> g" " 6i1111W8c?#" ?@ i" # 6j1111W8c?#" ?A j" $ < 1111$W?#" ? " % 61111W?#" ? " & 61111W8c?#" ? " ' 6O1111W?#" ?% O" ( 6Q1111W8c?#" ?' Q" ) <c1111)W?#" ?: c" * 6e1111W8c?#" ?< e + 011118c?#" ?q , 011118c?#" ?r " - 61111W8c?#" ? " . 6R1111W8c?#" ?( R" / 6f1111W8c?#" ?= ft N N 0 S"? 1 <111118c?~6$> 2 <111128c?)~ N> 3 <111138c?hH\5 N Z 5 NM 4 ><b`B 5 c $1?Z& Ny&`B 6 c $1?(5(q'fB 7 s *1?o&tMfB 8 s *1?M%MwMZ N>oH`B : c $1?' N'`B ; c $1?N N(fB < s *1? ''' s *1?((bz !N N ? c"$?BN2 @ 3 1?c QJ NN2 A 3 1?L) NN2 B 3 1?=8q0`B CB c $?K"/*&T-`B DB c $?K"&+'.`B EB c $?K"P-&/0`B FB c $?K"$-(I0`B GB c $?2$.(0`B HB c $?2$p,S':-x I 0k11118c?@7!N kfB JB s *8c?&9+x K 0l11111?+5B9 lx L 0m11111? 5c 9 mx M 0n11111?/l n" N 61111W8c?#" ?p t !N%N O S"?T P C g ?,8`B Q c $?V :Z <`B R c $?<:<<`B S c $?;; T < 1111T1? u8 ;  U <!1111U1?;u8'C; ! V <"1111V1?.s 1 "~ W 6#1111W?@9A #~ X 6$1111X? xy $ Y <%1111Y1?r"" %~ Z 6&1111Z1? AC &~ [ 6'1111[1?Q6 'fB \ s *1?7`*7,fB ] s *1?y!n8|!;fB ^ s *1?##`B _ c $1?;fB ` s *1??~ a 6(1111a1?#4J) (`B b c $1?# ;<;~ c 6)1111c1?= ?C )~ d 6*1111d1?[0=iJ?C *~ e 6+1111e1?36.9 +fB f s *1?y!F)|!3`B g c $1?y!`*7c*~ h 6,1111h1?,*,:D1 ,~ i 6-1111i1?'&*I! -~ j 6.1111j1?<8 .fB k s *1? &&`B l c $1? &`B m c $1?;!; &fB nB s *1?N5 &;&fB oB s *1?U#\#`B p c $1?U#9fB q s *1?I:L:~ r 6/1111r1?1%!N< /fB sB s *1?<?C<PG~ t 601111t1?/GI%N 0t NN u S"?$~ v 671111v1?+"*-9 7Z NN w NNT x C g ?/:K`B y c $?''`B z c $?'!*'m-`B { c $? m- /`B | c $?S:V<fB } s *1?=BB =F`B ~B c $1?$F =F`B c $1?=FEF`B c $?$F$H`B c $?EFEH`B c $?c.@6@`B B c $1?S:2":`B c $?a8:`B c $? 2 5~ 6811111?/$ 8~ 6911111?s 9`B c $?''R~ 6:11111?0J60 :`B c $1?; 4> `B c $?}4; 4p `B c $?'$'Y `B c $?''`B B c $?; x? `B B c $? ~ 6;11111? *-c ;~ 6<11111?x?m K <~ 6=11111?/p ; =~ 6>11111? m + >~ 6?11111?s ?`B c $?; p `B c $?'#'&`B c $1?4`B c $?}44`B c $?''F `B B c $??>1A1`B B c $?;,y?/`B B c $?~ 6@11111?A/N2 @~ 6A11111?x?K]! A~ 6B11111?/;$ B~ 6C11111? B +# C~ 6D11111?$ D~ 6E11111?$ E`B c $?~ 6F11111?0&6!* F`B c $1? m-;p-`B c $?;m-;/~ 6G11111?@3HLN G~ 6H11111?HL($L H~ 6I11111?6<FB I~ 6J11111?<c.YC J~ 6K11111?r<3YC K~ 6L11111?5d8 L~ 6M11111?0/F>2 M~ 6N11111?/R2 N`B c $?+":."<" <1111W? #" ? " 61111W?#" ? " 61111W8c?#" ? " 61111W8c?#" ?  6 8c?#" ?  6 8c?#" ? " < 1111W? #" ? " 6 1111W?#" ?  68c?#" ?  68c?#" ? " <1111W? #" ? " 61111W?#" ?  68c?#" ?  68c?#" ? " BT1111W? #" ?* T" <S1111W?#" ?) S 6V8c?#" ?, V <U?#" ?+ U" <X1111W? #" ?. X" 6W1111W?#" ?- W 6Z8c?#" ?0 Z 6Y8c?#" ?/ YD  A"?1" <\1111W? #" ?3 \" 6[1111W?#" ?2 [ 6^8c?#" ?5 ^ 6]8c?#" ?4 ]" <`1111W? #" ?7 `" 6_1111W?#" ?6 _ 6b8c?#" ?9 b 6a8c?#" ?8 aD  "?HbB c $D8c"?FbB c $D8c"?OV # s"?N sP  q"?E qbB c $DԔ"?GbB c $DԔ"?K 6v8c?#" ?R v 6w8c?#" ?S wVB C D"?LVB C D"?MJ # "?J <rGHLIJK5LBMNL "?I r" By1111W? #" ?U y" <x1111W?#" ?T x" <}1111W? #" ?Y }" 6|1111W?#" ?X |" <1111W? #" ?] " 61111W?#" ?\  6z8c?#" ?V z 6{8c?#" ?W { 6~8c?#" ?Z ~ 68c?#" ?[  68c?#" ?^  68c?#" ?_ " <1111W? #" ?a " 61111W?#" ?`  68c?#" ?b  68c?#" ?c " <1111W? #" ?e " 61111W?#" ?d " <1111W? #" ?i " 61111W?#" ?h  68c?#" ?f  68c?#" ?g  68c?#" ?j  68c?#" ?k " <1111W? #" ?m " 61111W?#" ?l  68c?#" ?n  68c?#" ?o " <1111W?#" ? " <1111W?#" ? " <1111W?#" ? " <1111W?#" ? " <11111W?#" ? 1" <21111W?#" ? 2B S ?1201IJstFG^_$#$ 7/0;<TUno %&#$;<b!!!!""""%%%%b%%%//b0c0e00000000000b1c1z1{133335566c7d7|7}78888 ;;&;';<<<<>>jBJ^t@$t^t"tOt^t@t^t"=tOt^t@t^t3~t)t^t@t^t "=tOt%t^ttat@&3~t-)t0t3Wtt]ttt]tttt^t3~t )tOOGtt]ttt^ttat@3~t)tu 3t't^ttat@(3~t.)tt^ttat@<!ttt^ttat@Ot"tO@d tt^ttat@Ot"tt^ttat@Ot"t)t^ttat@*3~t/)t!t^ttat@"3~t#)t?ktt^ttat@[wtC t@ @ tW txt 7t0@0t^f t[ [ tOttt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtt^ttat@"tOtNVt+r.lt,JWtFHQR#?G^h{ !+8KRe*0:@OSW^ktz)<U]kwy -:W\`p #27=ADHJWZaot|ceq|UZ3 8 s v 5 6 x z " G J q s @ B  6$p &)]`or <=`e57JRafinz GIS_}!%(=DKRdkpsw| $&+BEVXkpy{}(6@B\gmo ,67;\pq#.79@ELMX!#*.HJae46GM\^z|2:P`x #RXx}/4<?I}  & 8 F V Z ] f o v !!!!)!4!6!A!G!Q!X!_!i!t!!!!!!!!!!!!!!!!" """"+"4"D"N"q"x""""""""##*#3#>#E#I#^#e#q#|#}###########$$!$%$-$/$2$K$T$U$W$f$i$q$$$$$$$%%,%2%6%E%R%_%%%%%%%&& &!&7&9&v&x&&&&&&&&&3'4'p's''''' ((o(r((((((($)&)<)?)))))**T*W***++r+t+++++++++,,u,x,,,,,,,,, - -----(-,-?-A-a-c-------------..'.(.+.,.u.x.....//B/D/Q/S/n/q///////.0/0_0`00000001'1.1?1I1T1q1y111111111222g2j2m2t2}2222222222233 333%3'33393u3y3z33333333333333333 444'4/42474E4J4O4T4\4_4r4z444444444444444455505>5R5[5l5p5s5{555555555566&636>6r6y666666666666666 7-73757D7M7X7r7z77777777777777 88,8085898J8S8x888888888888888889W9[9`9e99999999999::$:(:/:2:4:8:J:L:X:_:::::::::::;;$;2;<;>;F;H;M;Q;];f;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<?<E<i<k<<<<<<<<<<== ===.=1=@=F=J=N=^=`=m=q=t=v=z==================>>> >!>&><>D>i>u>>>>??"?$???????????@@@@ @ @#@%@L@N@[@\@e@g@@@AAAAAA3A5AAAAAAAAABB B BBBRBTBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCC"C%C1C5CMCOCTCXCiCjCpCrCtCxCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDD'D+D-D:DJ?JBJGJbJcJfJkJJJJJJ18+3ko R)e$Zq ^ 3Q N%2E*as>KdE,)\&b}8 v !!!!q"""##2$L$v$$$ %u%%%%&t++,,e0001A1^1e1111}33333E445>5R555666 7^7f7778x8888<99: ;;-;;<<=k=>?$?????@'@-@N@@@A7AAAAATBcBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCC!C$C*C,C1CGCMCOCTCjCpCrCtCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"EEEEEF-F{FFFFFFFFFGGGG&GTG[G]GcGeGoGqGyG{GGGGGGGGGGGGGGGGGGGHH&H(H8H:HMHOHaHcHmHoHuH{H}HHHHHHHHHHHHHHHHHHII I IIIIII$I-I/I;I=IFIHI\IbIdIfIhIjIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ5J>J@JBJYJbJdJfJ}JJJJJJ114455++--%*88!!$%%%*@*@@@7A;AAAcBhBBBBBBJ ;*e[3"d~/b%$B~z,L+/u\ Q7D78BC}P!$EGbcKz_PMj%TlԾaJ8W2>z/X~ԂmY44i[L^%wP^T~DIStl&A&tyH@@*@hh^h`.@hh^h`5. hh^h`OJQJo(@h^`.@77^7`?h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(^`CJOJQJo( pp^p`OJ QJ o(o @ @ ^@ `OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( PP^P`OJ QJ o(o  ^ `OJ QJ o(@h^`. ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o( ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o( ^ `CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(@h^`.@^`.@h 8^8`OJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(^`CJOJQJo( ^`OJ QJ o(o  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo( xx^x`OJ QJ o(o HH^H`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(@^`.h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(@h 8^8`OJQJo( ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJ QJ o(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJ QJ o(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJ QJ o(^`CJOJQJo(DD^D`CJOJQJo(hH  ^ `OJ QJ o(  ^ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( TT^T`OJQJo( $$^$`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.&huPhb%hq ;*e[Q7"dbcKXjz_P# ~z,%wP^mYIStxh/X/Xhhf@jhЌ# CA&tD78$E%TaJ8WL+/Hj4i[yPH @ ^`OJQJo(H .@ n^n`OJQJo(H A@ ^`OJQJo((H l@hh^h`56CJOJ QJ o((H @h 7^7`OJQJo(H A@ ^`OJQJo(H @ ^`OJQJo(H! ^`OJ QJ o(oPH" pp^p`OJ QJ o(H# @ @ ^@ `OJQJo(H$ ^`OJ QJ o(oPH% ^`OJ QJ o(H& ^`OJQJo(' ^`OJ QJ o(o( PP^P`OJ QJ o(К @ OJQJo( @^`.(` @7 7^7`OJQJo(P @ ^`OJQJo( A@ ^ `OJQJo( @h 8^8`OJQJo(Л! ^`OJ QJ o(o" pp^p`OJ QJ o((# @ @ ^@ `OJQJo(P$ ^`OJ QJ o(o% ^`OJ QJ o(& ^`OJQJo(М' ^`OJ QJ o(o( PP^P`OJ QJ o(( @h 8^8`OJQJo(447`_Zb( ([s^4.Yx!j؈n@?xPXhn QX R1jv+2-.<8<HY/zL@G+ydK31XQ&<%*Q#WduZ}\l;@: ,/ +Mb $BB@ !"#$%&J@@ @ @@@@@@@ @"@$@(@*@,@.@2@6@8@:@<@>@@@B@D@F@H@J@L@N@P@R@DUnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial_ TimesDL CyrTimes New RomanWTimesDLTimes New Roman] HelvDL CyrTimes New Roman; Batang7K@Cambria7.{ @CalibriUHelvDLTimes New Roman5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1E&JF f9"z f9"z!nn4BB2qHX ?XQ2! xxGOSIAUserh         Oh+'0T  (4<DLGOSIANormalUser7Microsoft Office Word@~@T`6xY@@DY f9՜.+,0 hp| z"B Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()+,-./013456789DEHRoot Entry F@nWYG@Data aq1TableKWordDocument SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82MsoDataStoreWY@WYDPNPLKSGHK1KE5A==2WY@WYItem PropertiesUCompObj  F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q