ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej A0340 d2

21 maja 2020, 23:08

Konferencja POWRÓT DO RÓL SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH

Celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji na rynku pracy osób po przebytym kryzysie psychicznym poprzez włączenie ich w aktywność zawodową, bądź przywrócenie i utrzymanie w funkcjach zawodowych.

Projekt realizowany był w ramach PIW EQUAL, tematu A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych było partnerem w projekcie „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”. Projekt realizowany był w północnej części województwa podlaskiego (obejmował powiaty suwalski, augustowski, sejneński i miasto Suwałki) oraz część województwa warmińsko-mazurskiego (powiat olecki).

Grupą docelową dla działań projektu stanowiły osoby po leczeniu psychiatrycznym, które doświadczają szczególnej dyskryminacji na rynku pracy. Osoby te są dystansowane przez społeczeństwo, także dyskryminowane, napiętnowane. Reakcją chorego na takie postępowanie jest wycofanie się. Obie te tendencje sprawiają, że chory pacjent jest spychany na margines życia społeczności.

Beneficjentami ostatecznymi byli także członkowie rodzin osób po przebytym kryzysie psychicznym oraz pracodawcy w okresie ich udziału w szkoleniach i seminariach.

Rodziny osób chorych bardzo przeżywają chorobę i umieszczenie w szpitalu bliskich im osób. Natomiast pracodawcy są poddani bardzo silnemu oddziaływaniu negatywnych stereotypów o osobach chorych psychicznie. Należy dodać do tego brak wiedzy o chorobach psychicznych i ich skutkach dla osób, które ich doświadczyły.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta zrealizowało trzy działania:

 1. Trening umiejętności, integracji społecznej i zawodowej. Wsparcie rodzin beneficjentów ostatecznych.
 2. Szkolenia, spotkania i konferencje w ramach Augustowskiej Akademii Psychoedukacji.
 3. „Przyjazny pracodawca”: lokalne działania z pracodawcami, motywowanie pracodawców z rejonu Augustowa.

Działania te osiągnęły następujące cele:

 1. Budowa systemu wsparcia beneficjenta ostatecznego i rodziny beneficjenta.
 2. Pokonanie negatywnych stereotypów społecznych, które powodują marginalizację beneficjentów ostatecznych, poprzez oddziaływania profilaktyczne skierowane na różne grupy społeczny: od dzieci i młodzieży aż po grupy zawodowe.
 3. Opracowanie mechanizmów prowadzących do zatrudnienia beneficjentów.

Partnerzy Projektu:

 • PARTNER WIODĄCY STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
 • SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY SP ZOZ W SUWAŁKACH
 • POWIAT SEJNEŃSKI
 • OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LIPNIAKU
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OLECKU
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
 • POWIATOWY URZĄD PRACY W SUWAŁKACH
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH
 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • MIASTO SUWAŁKI
 • SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA”
 • FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH
 • SUWALSKA IZBA ROLNICZO-TURYSTYCZNA

PROJEKT BYŁ REALIZOWANY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL


W poszukiwaniu modelowych rozwiązań

26 maja 2020, 21:50

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie realizuje projekt pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Jest to projekt partnerski, gdzie liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zaś drugim partnerem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Z wypracowanego modelu będą mogły korzystać JST z całej Polski, co wpłynie na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego na terenie kraju.

Mieszkania wspomagane realizowane są w następujących gminach: Miasto Augustów,  Gmina Lipsk, Gmina Dabrowa Białostocka, Gmina Filipów, Gmina Suwałki.

Projekt rozpoczął się 01.01.2019 i będzie trwał do 31.12.2022 r. Dotychczas został opracowany „Model mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa”, który jest dostępny pod linkiem: http://www.rops-bialystok.pl/rops/?p=15831

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem mieszkań wspomaganych w poszczególnych gminach.


1 2 3 20 Starsze

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: