ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

VIII Augustowskie Dni Rodziny 2006

21 maja 2020, 18:11

W ramach VIII Augustowskich Dni Rodziny A.D. 2006 zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 4 i I Liceum ogólnokształcącym pod opieką Marzanny Markowskiej odbyły się następujące konkursy: konkurs literacki skierowany do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Grunt to rodzinka”, konkurs literacki dla dorosłych „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu i kraju” oraz konkurs plastyczny „Namaluję Ci  …rodzinę”.

Na konkurs literacki skierowany do dzieci młodzieży wpłynęło 48 prac pisanych przez 37 jego uczestników.

Spośród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Adrianna Jagłowska (SP  Kolnica – opiekun p. Lilla Rutkowska), II miejsce: Edyta Kulbacka (SP w Jabłońskich, opiekun Alicja Trocka), zaś III miejsce: Izabela Koronkiewicz (SP w Żarnowie, opiekun Lucyna Lewkiewicz). Wyróżnienia otrzymali Artur Klebanowski z SP w Netcie (opiekun Anna Wąsowicz) oraz Natalia Suchocka z SP w Kolnicy (opiekun Lilla Rutkowska).

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych za prace prozatorskie I miejsce zajęła Małgorzata Sobolewska (Gimnazjum w Nowince, opiekun Iwona Sowulewska), II miejsce: Katarzyna Markowskiej (Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, opiekun Małgorzata Lenda) oraz Anna Szczesna (Gimnazjum Nr 2 w Augustowie, opiekun Grzegorz Gołaszewski), natomiast III miejsce: Urszula Rostowska (Gimnazjum Nr 3 w Augustowie, opiekun Anna Jankowska) oraz Emilia Skowrońska (Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, opiekun Anna Skowrońska)

Wyróżnienie otrzymała Martyna Topolska z Gimnazjum Nr 2 w Augustowie.

W kategorii prac poetyckich przyznano I miejsce Karolinie Szwarc (Gimnazjum nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska), II miejsce: Beacie Bołonkowskiej (Gimnazjum nr 4 w Augustowie, opiekun Grzegorz Gołaszewski) oraz Ewelinie Pietruszewskiej (Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska), zaś III miejsce Agnieszce Szczęsnej (Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, opiekun Janina Szymborska)

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Filipowicz z Gimnazjum Nr 4 w Augustowie (opiekun Marzanna Markowska), Agnieszka Stankiewicz z Gimnazjum Nr 2 w Augustowie (opiekun Grzegorz Gołaszewski).

W konkursie literackim dla osób dorosłych „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu i kraju” główną nagrodę przyznano Pani Elżbiecie Dębowczyk.

Na konkurs plastyczny :Namaluję Ci …rodzinę” wpłynęło 60 prac ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nagrody w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Julita Jadeszko (kl. I SP w Gruszkach, opiekun Agata Pomichter) oraz Paula Wyszyńska (kl. IV Zespołu Szkół w Białobrzegach, opiekun Barbara Roszkowska). Przyznane wyróżnienia: Karolina Grochowska (kl. VI SP w Jabłońskich, opiekun Alicja Trocka), Piotrek Stankiewicz (kl. II SP w Netcie), Justyna Bronakowska (kl. I SP w Netcie), Ania Frąckiewicz (kl. V Zespół Szkół w Białobrzegach, opiekun Barbara Roszkowska), Anita Karpińska (kl. III SP w Netcie, opiekun Henryka Mołodziejko), Rafał Rowiński (kl. III SP w Kolnicy, opiekun Jadwiga Bobier)

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali: Joanna Muczyńska (kl. III Gim. Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, opiekun Edyta Milanowska), Sylwia Białous (kl.I Gim. w Krasnymborze, opiekun Małgorzata Dawidowicz), Marlena Wierzbicka (kl. I Gim. w Krasnymborze, opiekun Małgorzata Dawidowicz), zaś wyróżnienia: Monika Poduch (kl. II Gim. Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska) oraz Karolina Szwarc (kl. II Gim. Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska)


6 września 2021, 10:57

Inne

Projekt konkursowy „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Lipsk

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Lipsk zlokalizowane jest w miejscowości Kurianka 44a.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:

  • są pełnoletnie,
  • mieszkają na terenie gminy,
  • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia),
  • osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Kuriance mogą być przyjęte 2 osoby, spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 13.09.2021r. do 24.09.2021 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą na bieżąco w trakcie trwania rekrutacji w terminie do 24.09.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 30.09.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy, 

– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych,

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku, przy ul. Żłobikowskiego 4/2 oraz w Biurze  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1,  w godz. 7.00- 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 24.09.2021r.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

LIDER PROJEKTU
Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, tel. 85 744 72 72, fax 85 744 71 37, e-mail: rops-bialystok.pl, www.rops-bialystok.pl


1 2 3 20 Starsze

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: