ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Rekrutacja uczestników do projektu „MOŻEMY WIĘCEJ – W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI”

4 kwietnia 2024, 20:11

Inne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie prowadzi rekrutację uczestników do projektu pn. „Możemy więcej – w stronę samodzielności”.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wspieranie w zakresie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie oraz zwiększenie samodzielności i zaradności osobistej oraz przestrzeni niezależnego życia dorosłych osób z niepełnosprawnością w sferze poznawczej poprzez realizację treningów mieszkalnictwa.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r. ż.) z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zakwalifikowani uczestnicy, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, otrzymają wsparcie poprzez zapewnienie usług trenerskich, specjalistycznych i bytowych, umożliwiających wspomaganie niezależnego życia, aktywizację społeczną, nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Wsparcie odbywać się będzie w formie indywidualnych i grupowych treningów samodzielności, zajęć z psychologiem oraz wsparcia beneficjentów w porze nocnej.

Indywidualne i grupowe treningi samodzielności

W ramach indywidualnych i grupowych treningów samodzielności beneficjenci otrzymają wsparcie m.in. w zakresie treningów utrzymania czystości mieszkania i najbliższego otoczenia (gospodarstwa domowego), posługiwania się urządzeniami technicznymi, audiowizualnymi, RTV i AGD, treningów kulinarnych, ekonomicznych, rozwijania pasji i zainteresowań, planowania i organizacji czasu wolnego beneficjentów oraz wsparcia w realizacji wspólnych spotkań i wyjść oraz treningów umiejętności społecznych.

Wsparcie realizują trenerzy samodzielności.

Indywidualne zajęcia z psychologiem

Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu udzielenie uczestnikom projektu wsparcia w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w procesie usamodzielniania w trakcie udziału w projekcie. Celem zajęć jest również podniesienie jakości przekazu komunikacyjnego beneficjenta w kontakcie z innymi, mającego podstawowe znaczenie w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich. Psycholog będzie wspierał budowanie i umacnianie poczucia własnej wartości u beneficjentów oraz nabycie przez nich umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie miało charakter cykliczny. Zajęcia będą odbywały się zarówno w tygodniu roboczym, jak i w weekendy. Indywidualne i grupowe treningi samodzielności odbywać się będą najczęściej od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych. Wsparcie specjalistyczne w postaci zajęć z psychologiem udzielane będzie najczęściej w weekendy.

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w okresie kwietnia 2024 r. do marca 2027 r.

W każdym z trzech dwunastomiesięcznych okresów projektu wsparcie otrzyma 7 osób, łącznie 21 osób z niepełnosprawnością.

Zadanie realizowane jest w trzech mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Stowarzyszenie: w Augustowie, Różanymstoku i Kuriance.

Lokale zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każde z mieszkań wyposażone jest w komplet mebli, różnorodny sprzętów RTV i AGD, urządzenia elektroniczne oraz inne sprzęty, potrzebne do funkcjonowania mieszkań i prowadzenia w nich treningów samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

– osoby dorosłe (powyżej 18 r. ż.) z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

– osoby nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w projektach realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w podobnym celu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest  złożenie kompletu dokumentów:

 • Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami oraz Klauzulą Informacyjną (prawidłowo wypełniony i podpisany),
 • kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz możliwy do pobrania w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami),
 • złożone w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia.

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria:

 1. złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny),
 2. kolejność przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród pozostałych osób zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa w kolejności zgodnej z datą przyjęcia zgłoszenia.

Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji osoby z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu.

Do uczestnictwa w projekcie przyjmowane będą osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą akces wejścia, spełniając kryteria formalne uczestnictwa.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia przy ul. Wojska Polskiego 5/1 w Augustowie do 10 kwietnia 2024 r.

O wyniku rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe warunki rekrutacji:

Do mieszkania wspomaganego w Augustowie mogą być przyjęte 2 osoby zamieszkujące na terenie Gminy miasta Augustów, spełniające warunki rekrutacji.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby zamieszkujące na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, spełniające warunki rekrutacji.

Do mieszkania wspomaganego w Kuriance mogą być przyjęte 2 osoby zamieszkujące na terenie Gminy Lipsk, spełniające warunki rekrutacji.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych w projekcie).

Informacje o projekcie:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 5/1, 16-300 Augustów

tel.: 87 643 01 00, kom. 609 098 600

e-mail: sisg@sisg.org.pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

6 lutego 2024, 17:46

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Celem realizacji zadania w ramach Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegać będą na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wsparcie to będzie miało charakter indywidualny, uzgodniony z uczestnikiem Programu i wynikający z jego potrzeb i ma na celu poprawę jakości życia osoby z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie jej jak najbardziej niezależnego życia.

Adresatami zadania realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach Programu są osoby z niepełnosprawnościami, które zamieszkują na terenie gminy miasto Augustów, gminy Lipsk oraz gminy Dąbrowa Białostocka, posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością, może zostać, w pierwszej kolejności, osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym uczestnika lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje realizator Programu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
 • Kserokopii ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego,
 • Kserokopii dokumentu ustanawiającego opiekuna prawnego osoby z niepełnosprawnością (w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną).

Komplet dokumentów należy złożyć w:
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 5/1,
tel. 87 643-01-00.
Biuro czynne w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00.

Do pobrania:

Realizacja zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 dofinansowana jest ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 214 681,25 zł.

Całkowita wartość zadania: 224 681,25 zł.


1 2 3 36 Starsze

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: